Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

26 HAZİRAN 1982 Diğer Fakülte ve Yüksek Okullar Untversite 2. sınav için kolayhk Abbas GÜÇLÜ ADALET YÜKSEK OKULLARI Geçen yıl Geçen tercih eden ögrenim yılkien Puan ögrenci süresi Kontenjan düşük puan tfirti sayısı 2 2 2 2 80+3 40+0 80+3 150+6 350 + 12 371.295 365.223 398.839 369.474 EA EA TS EA 3064 614 5471 3925 18.574 f HUKUK Geçen yıl Geçen tercih eden öirenbn yılki en Puan öğrencl süresi Knntenian düşük puan tiirii sayısı Ankara Ü. Hukuk P. 4 1200+25 415.523 EA 39867 4 300+5 423.616 EA 37735 Ege Ü. Hukuk F. 4 1400+40 409.017 56714 EA tstanbul Ü. Hukuk P. 134.316 2900+70 Hukuk programmı tamamlıyanlann oldukça geniş bir uygulama alanlan vardır. Mezunlar, vatandaşlar arasında çıkan çatışmaları, kanunlar çerçevesinde çözümlemeye çalışan hakim olarak, yine vatandaşlar arasında çıkan anlaşmazlıkların mahkemelerde kanunlara uygun bir biçimde yerine getirilmestoe aracı ve savunmasını aldığı kimselerin haklannı mahkemede koruyan, adaletln daha çabuk ve güven verld biçimde gerçekleşmesinde yargıçlara yardımcı olan avukat olarak, kamuyu savunan savcı olarak, kanunları ve hükümetin aldıgı kararları, ilçede en büyük âmir sıfatı ile uygulayan kaymakam olarak ve çeşitli kurumlarda hukuk müşaviri olarak çalışabilirler. Hukuk mezunları aynca, Sosyal Sigortalar müfettlsltgi ve Emniyet Genel Müdürlüğünün çeşitli kademelerinde de görev alabllmektedlrler. Serbest Avukatlık ise eski cazibesini yitirmlşttr. Adalet Bakanligının verllerlne göre savcı. hakim açıftma karsılık avukat fa^laligı vardır. SOSYAL ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER OğTenim Kontenjan Geçen yıl Puan Geçen süresi ki en düturfl yıl terşük puan cih eden öğ. say. 4 75+ 4 378.553 (EA) 2489 4 4 Ankara Ü. Adalet Yüksek Okulu (A) Ankara Ü. Adalet Yüksek Okulu (B) Ege Ü. Adalet Meslek Yüksek Okulu tstanbul Ü. Adalet Meslek Yüksek Okulu Hacettep© 0 . Sosyal Çahşrna ve Sosya1 Hizmetler Ankara Sosyal Hizmetler Akademlsi Cumhurtyet Ü. Sosyal Çalışma ve Sosyal Hizmetler Sosyal çalışma ve sosyal hizmetler, genellikle kışısel ve toplumsal gereksinımieri kışiierın ve toplumlann kendi ıçlerındekt ve bununla ılgili kaynakları araştırmaya. ve çevrelerıyle aralarındaki dengesızlıkleri g'dermeye yonelen bir meslek alamdtr Bu meslek alanında genel vaklaşım. Rişilerin. grupların ve toplumtann kendı sorunfnnn! kendı başlarına çözebilmeleri için gerekli bilgilerin toplanması ile teknik ve yöntemlerin saptanmasıdır. Programın a m a a öğrencüerine lnsanlarla ilgili ve insana yardım etmeye yöne 76 + 1 40+ 0 Yeni 382.369 (EA) (EA) Yeni 5817 191+ 5 8316 lik bütün etkinlik alanlannda çalışabilecek yetenek ve beceriler kazandırmaktadır. Hızh endüstrtleşmenin beraberinde getirdıği degişikliklerin bir sonucu olarak ortaya, çıkan bir meslek alanı olan sosyal hizmetler uzmanlığının ülkemlzdeki mazisi oldukça yenidir. Mezunlar. Adalet, Sağhk. M 1 Eğitim. 1H Köy fşleri v e Kooperatifler İle Sosyal Gövenlik Bakanbklannda. DPT. Çocuk Esirgeme Kurumu ve Sağlık Kurumlannda görev alabılirler. Programın amacı, adaletle ilgili devlet dalrelerlne yüksek derecede memur yetlştlrmekttr. Mezunlar. lcra Memurluğu, Cezaevl Müdürlüğü ve Adllyelerde yazı Işlerl müdürlüğü glbl lşlerde çalışabllirler. Programda. Kamu Hukuku ve özel Hukuk glbl hukuk ağırhklı derslerln yanında daktllografl gibl uygulamalı dersler de vardır. Programda aynca, Mali Mevzuat, Dosyalarm Arşlvl, Türkçe ve Hukuk Dlli. Adll Tıp, tcra tflas. Pslkolojl ve Davranış Billmleri glbl dersler de vardır. Mezunların bir başka çalışma alanı da Avukatlık büroları ve Noterllklerdir. Mezunların Iş bulamama dlye blr sorunlan yoktur. SİYASET SOSYAL POLİTİKA VE YÖNETİM BİLİMLERİ Geçen yıl tercih eden Geçen öferencl Puan yılkl en öfcrenftn sayısı süresi Kontenfan düşük puan tiirü Ankara Ü.fSiyasal') Siyaset 429.895 EA 15000 125+4 ve Yönt. Biîimleri Ankara Ü. (Siyasal) 15000 429.895 EA Sosyal Polltika 125 + 4 Ankara Ü. (Siyasal) 15000 429.895 EA Uluslararası Îlişkiler 125+4 1747 Boğaziçi Ü. Siyaset Bilimi 467.053 EA 24+2 îstanbul Ü. Slyasal Bilimler 25121 EA 422.951 300+8 ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 6444 EA 150+4 420.619 îstanbul İTİA Slyasal Bilimler EA 15464 400 668 200+8 Ege Ü. Kamu Yönetimi TM 1744 423 636 50+1 Ankara İTÎA Yönetim Bilimleri EA 14231 350 + 10 380.555 Ege Ü. Sosyal Politika ve Çalışma Yönetimi 4 100 + 2 386.940 2618 1573+47 112.369 Programın amacı, Türkiye'de önemi iyice artan kamu görevlerini ve hîzmetlerini planlayacak yetenekli kamu yöneticilerine olan gereksinmeyl yanıtlamaktır. Programı tamamlayanlar, çogunlukla Dışişlerl Bakanlığı başta olmak tizere çeşitli devlet kuruluşlarmda, özel sektörde, bankalarda, uluslararası kuruluş^rda, yabano Ulkelerde çalışabilmekte ya da ögretim üyesi olabümektedirler. Söz konusu okullardan Ankara Üniversltesi Siyasal Bilgiler Faktiltesl Dluslararası îlişkiler progrannnm direkt amacı diplomat yetlştirmektlr. Diplomatlar. devletin bir başka ülkedeki temsilcisi olup, kendi tilkesi ile gönderildiği ülke arasındaki ilişkileri yürütürler. GAZETECİÜK VE HALKLA İLİSKİLER Geçen yıl Geçen tercih eden yılki en Pnan ögrenim ögrenci süresi Kontenjan düşük puan tflrü sayısı 200+5 100+5 150+5 200+3 150+5 800+23 404.534 443.346 421.545 421.689 442.400 EA TS TS TS TS 17449 12364 14931 20910 18546 84.200 AGIRLIKLI OYS PUANLARI F Fen Biîimleri Ağırhklı ÖYS Puanı. MF Matematik ve Fen Biümleri Ağırhklı ÖYS Puanı. S Sosyal Bilimler Ağırhklı ÖYS Puanı. TS Türkçe ve Sosyal Bilimler Ağırhklı ÖYS Puanı. D Yabancı Di] Ağırlık ÖYS Puanı. TM Türkçe ve Matematik. Ağırhklı ÖYS Puanı. EA Türkçe, Matematik, Fen ve Sosyal Bilimler Eşit Ağırhklı ÖYS Puanı. Ankara ü . Slyasal Basın Yayın 4 Ege Ü. Gazetecillk Halkla îlişkiler 4 Ankara İTÎA Gazetecillk 4 Halkla îlişkiler tstanbul İTİA Gazetecllik 4 Halkla Îlişkiler tstanbul Ü. Gazetecilik 4 ve Halkla llişkiler Programın amacı. kamuoyu oluşumunda önemli bir yeri olan gazeteciler ve temsil ettiği kuruma karşı halk arasında olumlu bir Izlenim oluşması için çalışmalar yapan halkla illşkilerde uzmanları yetiştirmektir. Mezunların bugün İçin kolay lş bulduklan söylenemez. Gazetecilerln çalışma alanlarının içerisine tüm basın ve yayın organları girmektedir. Ancak, bu alandaki eleman sayısmm fazlalığı ve zaman zaman gazetecilerin başka kaynaklardan karşılanması, bu programı tamamlayanJara alanlannda iş bulmayı garantilememektedtr. Halkla Îlişkiler uzmanları ise banka, fabrika. hastane. üniversite ve büyük şlrketler gibl halkla doğrudan ilişkisi olan her yerde görev alabilirler. Halkla ilişkiler uzmanlığı ülkemiz için yeni bir meslek alanı sayılabllir. IStÜüiBllL imi EKMEKÇİ Mustafa KİRAUK ARANIYOR Evli gazeteci Kodıköy Bostancı arasındo kiralık daire arıyor. 12.00 17.00 arası TEL: 20 97 03/56 Istanbul'da Nasıl Çarpıldım? îstanbul'a gelirken, eski denizd Başbakan Ulusu"nun söylediklerîni unutmuşum; ülusu: Gemicilik yüz ise, doksan dokuzu güvenlîktir! demişti. Ne türlü iyi denizci olursanız olun, güvenliğe boş verdiğiniz zaman, gemiyi karaya oturtmaktan kurtulamazsınız, demek. Babam da gelmiş Îstanbul'a askerliğinde. Btrinci Dünya Savaşı yılları olmalı. Haydarpaşa'da trenden inip, Selimiye'ye yollanırken, analarından emdikleri süt burunlarından geliyor. Çarpılmaktan korkuyorlar, ceplerindekl paraların açıkgözlerce götürüleceğinden ödleri kopuyor. Içlerinde muzipler de var köylülerin. Babam anlatmıştı, biri cebine çakıl taşlarım doldurmuş, taslan da şıkır şıkır karıştırırmış. Istanbul'un kurnazı yaklaşmış, şöyle demiş: Boşuna ovünme! Bîz baktık. çakıl taşı çıktı! Akşamüstü Etap Oteli'nden çıkıp Beyoğlu'nda beş on dakika dolaşayım dedim. Dolaşırken, üçlü, beşli gruplar kendi aralarında konuşuyorlardı. Aralarındaa geçtim, gazeteciden «tneyhane kalıbı» dediğlmiz baskıların çıkıp çıkmadığını sordum: MlUlyet'le Tercüman var! dedi satıcı. tkisinden de alıp otele döndüm. Birkaç arkadaşa, eşe dosta telefon etmek lstedlm. Aaaa, t e lefon defterim yok! Aradım, taradım yok. Pantolonumun arka çebinde cüzdammın yamndaydı on dakika önce. Nasıl olur? Çarpıldımi dlye düşündüm; gülmeye basladım. Para ctizdamm lnceydl, hani şu ortası telll l n ce plastik cüzdanlardan. Hıfzı Oğuz Bekata, yülar önce yurtdışından getirmlş, armağan etmişti. Kalın sesiyle şöyle demişti: Basit bir şey ama, çok işine yarayacak. tnce de duracağı için çarpılma tehlikesl yok. Daha çok, kalın, yüklü cüzdanlan çarparlar. ü n u t mal Telefon defterlml zaten degiştirecektim. Cumhuriyet'in haberler çefl Selahattin Güler. masasının göztinü çekti; çarpılanın yerine. kocaman blr telefon defteri verdü Şımdi Ankara'ya dönünce blliyorum söyleneceklerl: Yahu, koskoca adam çarpılır mı? Niye çarpılmasın? Sade vatandaşın çarpılmasından kimsenin tındıgı var mı? Kimileri ae var, eşekten düşmüş karpuza dönüyor! tstanbuJ'a gelmeseydim, «Ankara Notlaru>nda Georgi Dimitrov'un doğumunun yüzüncü yılı dolayısıyla. Bulganstan Büyükelçillği'nde verilen kokteyli aniatacaktım. Kokteyle askerler sivil gelmişlerdl. Ankara Sıkıyonetim Komutanı Recep Ergun da sivildi. Genelkurmay'dan gelen öbür korgeneraller de sivil giyinmişlerdi. Milll Savunma Bakanı Haluk Bayülken, girişteki köşede durdu, bahçeye çıkmadı. Bir ara Ankara Belediye Başkanı emekli General Süleyman önder'i görüverdlm. Süleyman önder'e «Atom Kannca» diyorlar. Vedat Dalokay için «Göbek Vedal!» başlıklı bir «Ankara Notlan» yazdıgımı anımsadım. Vedat, göbekler yaparak Ankara'nın trafik sorununu çözmeye çahşmıştı. tyi de olmuştu. önder'e: Paşam, Ankara'nın sokak ve park adlarını neden degiştirdinizV Hasan Ali Yticel'in.Nuruuah Ataç'm, Orhan Kemal'in, Seha Meray'm adlarını parklardan, sokaklardan kazımanız çok olumsüz karşılandı! dedim. Şu karşıhğı verdl: Belediye Meclisi aldı karan. Saydıgınız kişllere karşı bir tepkl degil bu. Bir Uke karan. Politik dönemlerde konmuş sokak, park adlarınm değiştirilmesi karan verildl. Değisiklikten önc3kl adlar kondu yeniden... Çalışkan Başkanın bu açıklaması doyurucu değildl. Topluma damgasını vurmuş sanatçılann, yazarların. bütm adamlarının hak ettikleri saygınhğı görmeleri gerekirdL tstanbul'da perşembe günü, îstanbul Sıkıyönetlm Komutanlığı 2 numaralı Askeri Mahkemesfnde «Banş Derneği» yöneticilerlnin duruşmasına glttim... AGrubu 1001 tiırizm Simar DATÇA BODRUM AKTUR Tesjslerindemobiiyaiıtam konforiu ktralıkvillalar Istanbul Levazım Amirliği 4 nolu Satınalma Komisyonu Başkanlığından Aşağıda yazılı inşaat işlerlnin hizalarında gösterllen gün ve saatte Ist. Lv. A. 4 No.lu Sat. Al. Kom. Bşk.üğında 249Ö' Sayılı Kanunun 31'incl maddesine göre kapalı zarf usulü ile ihalesi yapılacaktır. thaleye iştirak etmek isteyenler, şartnamesine yazılı Yeterlik belgeleri l'incl Ordu Inş. Eml. Bşk'lıgı SELİMİYE'den, ihale gününden en az beş gün önce (Tatil günleri hariç) almaları şarttır. Teklif mektupları ihale saatinden bir saat öncesine kadar Komisyon Başkanlığına verilecek ve verilen teklif mektupları son bir saat içinde geri verilmeyecektir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Ihaleye katılan isteklller tarafından geçlcl teminat banka mektubu olarak verilecek ise, mektup va desiz ve günle kayıtlı olmayacaktır. Limitleri belirtilmemiş olarak ibraz edilen banka mektupları muteber sayılmayacaktır. Şartnamesi İSTANBUL ANKARA ÎZMİR Lv. Amirliklerinde görülebilir. Yapüacak iş Kazlıçeşme 4x10 D. LoJ. Inş. H.A.Î.T. Tesisleri Kazlıçeşme 4 x 10 D. LoJ. înş. H.A.Î.T. Tesisleri Kazlıçeşme 4x10 D. LoJ. Înş. H.A.Î.T. Tesisleri Kazlıçeşme 4 x 10 D. LoJ. înş H.A.I.T. Tesisleri Kazlıçeşme 4 x 10 D. LoJ. Înş H.A.I.T. Tesisleri Ist. Hadımköy 4x10 D. LoJ Înş. H.A.I.T. Tesisleri LEVENT 4x10 D. LoJ. Înş. H.A.I.T. Tesisleri LEVENT 4 X10 D. LoJ. Înş. H.A.I.T. Tesisleri LEVENT 4x10 D. LoJ. Ins. H.A.Î.T. Tesisleri LEVENT 4x10 D. LoJ. îns. H.A.Î.T. Tesisleri LEVENT 8x10 D. LoJ. t n ş H.A.I.T. Tesisleri LEVENT 8x10 D. LoJ. Inş H.A.I.T. Tesisleri Keşlf Bedell 172.000.000. TL. 172.000.000. TL. 172.00C.Ö00. TL. 172.000.000. TL. 172.000.000. TL. 172.000.000. TL. 172.000.000. TL. 172.000.000. TL. 172.000.000. TL. 172.000.000. TL. 344.000.000. TL. 344.000.000. TL. Geçic! Teminat 5.160.000. TL. 5.160.000. TL. 5.160.000. TL. 5.160.000. TL. 5.160.000. TL. 5.160.000. TL. 5.160.000. TL. 5.160.000. TL. 5.160.000. TL. 5.160.000. TL. 10.320.000. TL. 10.320.000. TL. İhale gün ve saati 12.7.1982 Saat: 1100 12.7.1982 Saat: 15.00 13.7.1982 Saat: 11.00 13.7.1982 , Saat: 15 00 14.7.1982 Saat: 1100 14.7.1982 Saat: 15.00 1 9.7.1982 Saat: 11.00 19.7.1982 Saat: 15 00 26.7.1982 Saat: 11.00 26.7.1982 Saat: 15.00 27.7.1982 Saat: 11.00 27.7.1982 Saat: 15.00 Sayı: 462 Basın: 17.718 ALAMfYA âLâAÖÖİH Otel TamPansiyon12.900.TL. MARMARİSMARH MOTEL Tam Pansıyon 27.500.TL KUSADASI TATIL KÖYÜ TamPansıyon 21.900.TL BODRUM T.M.T OTEL YanmPansivon20.900.TL. MARMARÎS SuttanSaray (havuzlu) Motef 20.000TL FETHIYE SEKETUR OTEL Tam Pansivon 18.900.TL. 10Gün9Gece Her Cuma KESIN Harekel [Fiy»ftonmıza özel otobüs • Ikrarnlar • Rehbenmz • Servis ve VerşDer dahiMtr. Borbaros Bulvorı 85Besıktoslst TEL 6110 74 61 82 26 TIX 2 6 1 0 5 « . Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden MALİYE BAKANLIOI HESAP UZMAN MUAVİNLİĞI GİRİŞ SINAVI Mallye Bakanlığı Hesap Uzmanlan Kurulunca 16 agustos 1982 pazartesi günü saat 9.30'da Ankara. fitanbul ve İzmir'de Hesap Uzman Muavmliği giriş sınavı açılacaktır. Smava katılabilmek için; a) Devlet Memurlan Kanunu'nun 48'ind maddeslnde yazılı niteliklere sahip olmak. b) 1.1.1982 tarihinde 35 vaşını doldurmamış bu lunmak. c) Siyasal Bilgiler, Iktisat. Hukuk, İşletme ve ldari llimler Fakülteleri ile tktisadi ve Ticari flimler Fakülte. Akademi ve Yüksek Okulları veya bun lara eşitllği Milli Eğitim Bakanhğı'nca kabul olunan benzerl Yabancı Fakülte veya Yüisek ukullann birinden mezun oLnfak gerekir. Sınavlara glriş şartlannı ve sınav konulannı gosteren broşür, yukanda isimleri gecen ögretim Kurumlanndan ve Hesap Uzmanları Kurulu Baskanlığı ile Ankara, tstanbul ve İzmir Grup Başkanhklanndan sağlanabilir. îsteklilerin en geç 30 temmuz 1982 günü akşamma kadar Maliye Bakanlığı Hesap uzmanları Kurulu Baskanhğı ANKARA adresine belgeleri ile birlikte yazılı olarak basvurmaları aıerekir. (Basın: 17431) 4600 FuelOil Naklettirilecektir Kurumumuz ihtlyaeı 20.000 ton fueloil nakletörüeoektir. (îzmlt tpraş Ralinerisi'nden). Konu İle ilgili şartnameler MKE Kurumu Genel Müdürlüp'nden veya Istanbul Şube Müdürlüğü'nden temin edilebüir. îbaleye lçtiraK edeceklerıa şartnameye göre tıazırlayacakları teklil mektuplarını kapalı zarf içinde en geç 8 Temmuz 1982 günü saat 14'e kadar Kurumumuz lç Aüm Şube Müdürlügüne göndermelen şarttır. Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp Itaaleyl yapıp yapmamakta ve sıparlşi dilediğine vennekte serbesttlr. (Basın: 17702) MALİYE BAKANLIĞFNDAN MALİYE MÜFETTİŞ MUAVİNLİOÎ GİRİS SINAVI Maliye Teftış Kurulu Başkanlığı'nca 1.9.1982 Çar&amba günü saat 09.30"da Ankara ve Istanbul'da Malive Mufettıs Muavinli£i Gıns Sınavı .ıçılacaKtır. Giriş sınavına katıiabilmek için: a) Devlet Memurlan Kanunu'nun 48'inci maddeslnde yazılı niteliklere sahip olmak: b) 1.1.1982 tarihinde bulunmak; (30) yaşını doldunnamış I 980/1290 Bir borçtan dolayı hacizü ve aşağıda cins, miktar ve taymetlerı yazılı maliar satışa çıkarılmıştır. Bııinci artırma 28/6/1983 günü saat 12.0012.30 de Paşabahçe Yoiu: No. 4 Çubuklu • Beykoz da yapüacalc ve o günü kıymetlerinin %75'ine istekll bulunmadığı takdirde 29/6/1982 günü aynı yer ve saatte 2. arttırma yapı larak en çok fiyat verene satuacağı ve satış şartnamenin icra dosyasından görülebileoeği, masrafı verüdiği takdirde şartnamenin bir ömeğinln lsteyene gönderüebüe ceği fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı doaya numarasıyla icra memurluğuna başvurmaları ilân olunur.. Muh. Kıy. Adedi Gtast (Malılyetl ve önemli niteliklerl) Lira Krş. 375.000 00 3 2x3 M2 Beyaz desenll Serpme Ladifc bauiarı (Beherl 135.000 TL. daa) MENKIILÜN AÇ1K ART1RMA 1LAN1 Beyktn lcra Memurluğundan c) Siyasal Bilgiler. îşletme, Iktisat. Hukuk Fakülteleri ile Orta Dogu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi ldari llimler Fakültelfrinden. İktisadi ve Ticari llimler Akademılerinden (vev* bu vasıflan haiz oldugu Milli Eğitim Bakann?rnca tasdik edilecek yurtiçi ve yurtdısı fakülte veya yük&ek okullardan) birini bitirmiş olmak, gerekmektedir. tsteklilerin sınav için gerekli belgelerle sınav konulannı belirten kîtapçığı, adlan geçen Fakülte ve Akademilerle, Ankara'da Tefüs Kurulu Başkanlıgı'ndan, tstanbul ve fzmir Defterdarlıklannda Maliye Müfettişlerinden. bizzat veya mektupla saşîayarak, başvurma ve kayıt işlemi için en geç 16.8.1982 pazartesi günü çalışma saatinin bitimine kadar Maliye Teftis Kurulu Başkanhğı'na başvurmalan ilân olunur. DENEYİML' TELEKS OPERATÖRÜ ARANIYOR Müracaat: Tel: 20 67 03/46 47 <Basın: 17567) 4699
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog