Bugünden 1930'a 5,485,597 adet makaleKatalog


«
»

26 HAZİRAN 1982 Cumhuriyet 7 DOGU BEYRUT SANKI BASKA BİR DÜNYADA üney ve Doğu Beynıt Altın çerçeveli gözluğü, ipek gomleğüıi ve ipek pantalonunu tamamlıyor. Hava na purosunu altm dişıerinin arasına sıkıştırmış şöyle derin bir nefes çektikten sonra Beyrut'a doğru dumanmı savuruyor. «Çok iyi oldu tsrail'in gelişl ben Kıbns'la Beyrut arasında ti caret yaparım. Hergün silah, hergün çatışma, ne yapa cağımızı bümezdik. Şimdi birkaç gündür kendünizi emniyette hlssediyoruz.» Yansına kadar açık gögüslerinin Ozerinde Darlayan kolye altın zincirden, üzerlnde nohut tanesl büyük lüğünde bir zümrüt. On par nağına neredeyse onbir yü zük takmaya çalışmış. Kısa kollu yeşil bir elbise giymiş. Saçlar berberden yeni çıkmış. înce uzun parmaklar belli ki sıcak sudan soguk suya hemen hiç girtnivor. önce yabancı gözlerle suzüyor Sonra da yanımızdaki îsrail askerlerini görunco rahatlıyon •Biliyor musunuz. O kadar Jyi oldu. O kadar iyi oldu ki... anlatamam.» Fransız aksanına kanşan çok iyi bir Ingilizceyle sürdürüyor konuşmasıni: «Eskiden zaten bütün gön çatışma vardı. Belki haftalardır Beyrut'un batı tarafına. işte şu gördüğünüz bölgeye gidemfyordum. Alış verig edecefrim. An» bir tür ltt gidemlyordum. Şimdi kısa sürede umarız durum dü zellr ve barış gelir Lübnan'a İsrall sayesinde. Endişe edecek bir şey göremiyorum ben ortada.» FALANJÎST SEMTLERI Daha yarım saat önce ceset kokulanndan geçmedik mi?.. Peki. nedir bu yemek kokuları?... Daha yanm sa 6 at önce pis sular içroek için bırbirıni ıtıp kovalayanlan görmedik mi?.. Peki, nedir bu üzerlen fransızca yazılı mavı plastık şişeleıdekı sular? Daha yanm saat önce ayaklarını suruyen genç kız larm göz yaşiannı?.. Peki şimdi bu arkası açık topuklu Italyan ayakkabılan ne demek?.. Daha yarım saat öncesi bir rk>matt»<îi üzerine silip «temizledikten» sonra iklye bölerek payla yazıh bir ok işareti. Ardmdan «La Maison» adındaki mobilya mağazası. Onun ilerisinde «Charcuteri», karsıda «Fransız Lübnan bankası» Giyim kuşam ona göre. Savaş sankı dunyanın öteki ucunda. Şu karşıda go rünen Batı Bevrut sanki bir hayal kent. Orada no sılah patlıyor. ne tasanlar ölüyor sanki. Bizim bulunduğumuz Doğu «eyrut. Hani top ragına basmasak, hani ya Cumhuriyet Güney Lübnanda YafctnDOGAN bittrtyor Güneyde açlık, sefalet ve öliim var. Doğu Beyrut'ta îse ipek giysiler »çinde, İtalyan ayakkabılı insanlar liiks lokantalarda yemek yiyor. sanlar?. Simdi, patlıcan salatalan, şış, kanşık et, Içki, kiraz, karpuz? Yarım saat öncesi yerler Sur'du, Sayda'ydı, Kalde'ydi, Damur'du.. Burası Doğu Beyrut... îsrail'i destekleven Falaniistlerin mahalleleri... BAŞKA BİB DÜNYA Burasi Doğu Beyrut. Sanki sabahki Lubnan değil bu raaı Sanki Doğu Beyrut Lubnan'dan kopmuş ve dün yanın bambaşka bir köşesine oturtulmuş. Yollarda sürekli Fransızca isimler. Duk kanlarda. Binalarda, îşte «Saint Joseph Üniversitesi» nm saat önce «Beyrufa gîder» levhalan görmesek, Beyrut olduğuna inandıramaz kimseyı .. Sadece Lubnan'dan değil, sanki dünya dan soyutlanmış bir yer bu rası... Sur ve Sayda ne kadar geride kaldı. Tarih öncesınde galiba. Hayır bugiın <*örmuş olmahyız, o kentleri. Daha sonra Kalde. Yıne aynı yıkmtı. Aym görüntü. Ay nı sefalet Aynı perişanlık. Güney Beyrut'a yaklaşırken yollarda trafik yenidpn yoğunlaşıyor. Beyrut'u terkedenlere bu kez fsrail bır liklerinin artan sayılan ekleniyor. Yapış yapış bir sıcak toza karışıyor. îsrailli askerler burada yolu çıft taraflı kesiyorlar, Bir saat kadar bek liyoruz. Arabadakj Israilli mihmandanmız biraz telaşhz «On dakika sonra ateş kes sona erecek. Beyrut'ta olmamız gerek.» Yol yeniden açılıyor. Yeniden tıkanıyor. Yıkılmış bir evin önünde injyoruz. Daha doftrusu «inin ve bu tarafa gelin» diyor Israîlli mihman dar. BEYBUT HAVAALANI Yıkıntıyı dönünce bir taşın uzerine çıkıyoruz. Mıhmandar işaret edivors «Beyrut havaalanı»... Evet, artık Beyrut'tayız. Kentin güneymde. Havaalanına bir kilometre uzaklıkta. Pist denizin kıyısma paralel uzanıyor. Bir ıki uç dört bes altı yedi... Evet, yedi tane uçak sayabiliyoruz. Hava alanmda en küçuk bir kıpırtı yok. Dünyadan bağlantısı tam anlamıyla kesilmiş Uzun uzun bakı voruz. Biraz daha yuksek bir yere çıkmca bir başka göruntü: îşte. Beyrut. . Sıca ğın sisinde yükselen mat bi nalar... «Bizlm Cengiz Çan dar işte orada. Kaç gündür orada kim bilir neler yapıyor. Keşkc bir telpfon nııma rası olaaydı da konuşabilseydik. Allah kahretsin. Nasıl da düşünülmez böyle bir ihtimal»... Birlikte geldiğimiz dîğer gazeteciler de aynı tepeye sırayla çıkıyorlar ve «Beyrut'u temaşa ediyorlar.» •TANKIN ALT1NDA EZtLDt» Kentin önünde çok sıkı bir guvenlik sınırı. Tanklar ve îsrail askerleri. Herkes biriyle konuşuyor. 1920 yaş lannda görünen «lyal» bize elındeki tufeğı gosteriyor: Bunu bir Filistinli teröristten aldım. Nasıl aldınız?. Ben tankın üzerindeydim. Kalde'den geçiyorduk. Sokakta çarpışmalar vardı. EIli metre ilerimde birden bir Arap terörist bpürdi. Si lahını dogrulrtu ve bana ateş etti. Yapacak bir şeyim yoktu. Ama vuramadı. Kur şun yanımdan ıslık çaldı, geçti... Sonra? Tankla uzerine yürüdüm. Kaçmaya vakit bulamadı. Tankın aitında ezildi.. Ne!.. tankın aitında ezil di mi? Pek hoş bir şey değil belki ama. Tank ustünden geçti... îsrail askeri lyal 1920 yaşlarında. Tankla ezdigi Fi listinlinin kullandığı sılahı yanından hıç ayırmıyor. lyal mavi gözlu kumral saçlı. 1920 yaşlannda. DÜRZİ MAHALLESİ Güney Beyrut'tan yukarı doğru yoneiıyoruz. Dogu Beyrut'a doğru. Yol kıvrıla kıvnla yukselıyor. Narlar çiçek açmıs. Nar çiçekleri arasından havaalanı son kez gorülüyor ve sonra Lüb nan'daki ilglnç etnik gruplardan biri olan «Dürzilerin mahallesi» başlıyor. Bizim araba Dürzi mahallesine gi rer girmez birkaç Dürzi ko şuyor ve arabayı durduruyor. Elleriyle pencereleri ka patmamızı işaret edıyorlar. Sonra da bıri elindekı hortumla arabayı yıkıyor. öteki siliyor. Aynı etnık gruptan gelmelerine rağmen, Lübnan'da çok sık gorülduğu gibi, Dürzi'ler de ikiye aynl mış. Golan tepelennde oturanlar Suriye yanlısı. Beyrut ve çevresinde oturanlar îsrail yanlısı. Beyrut'un doğu bölümünde oturan Falanjistler de îs raiı yanlısı. Durzı rtıahallesınden ayrılıp Falanjist bölgesıne gidiyoruz. Falanjıstler Lübnan'dakı Hırıstıyanlar arasında bir grup. Lubnan'daki çoğuuluğu bunlar oluşturuyor etnik grup olarak. Falanııst puli'ler yol göstenyor A"l..Ja göstetmeye pek gerek yok. Çünku. îsrail bırlit'lerı kente nr kadan dclaşan , cnı yollar yapmış. Yanlış yola gırılır de FKÖ'nun bulunuuğu boJ geye yanlışlikia duşulür dıye, kırmiii kalın levhalar îsraıl'in yaptıgı yolu doğruca Falanıîstlerın bulundugu bölgeye goturuyor. Bir caddeden diğerıne geçerken bakıyoruz. Barikatlar sıralanmış Caddenin öteki tarafı «teröristlerin elinde». Bu ta raf «uygar İsrail'e ait»... mihmandanmız uyarıyor: «Aman, sskin tek başınıza bir yere gitmeyin, yanlışlikia karşıya geçebilirsiniz.» ... VE RESTAURANT EMİLE Barıkatların önuııden bir başka tepeye çıkıyoruz. Muh teşem villalar Sankı sayfıye yeri. Her yonüyle Fransız kolonisı gıbı. Zaten bir zamaniar öyle değil mıydi?... Ve «Papaz Okulu»'na gıden yolu gösteren işaretin tam karşısında duruyoruz: «Restaurant Emile» Lokanta ana baba günü, masalar tıka basa meze ve Içki dolu. Parfüm v e puro kokuları yemek kokularmı bastırmış Lokantada en az yedi sekız kişıyle konuşuyoruz. Halinden yakman tek kişi yok. Kimi bankacı, Kimi tuccar. Kimı reklamcı. Kimi deniz ticareti ile ugraşıyor. Bir uçak muhendisi havaalanuıda çahşıyon Filistinliier beni üç kez yaraladı. İki kez de kaçırdıkları uçakta vardım. Şlm di rahatladım. Bankaci: Banş gelsin Istiyoruz. Ama FKÖ var oldukça barış çok zor gellr. tsrail'in hareketi belki barışı sağlar. Agzındaki eti çiğnedikten sonra sözü bir doktor alıyor: Sayda'ya îsraü'in girmesi çok iyi oldu. Çünkü Fi listinliler daha çok orada saklanıyordu... Aldığımız yanıtlar hep ay nı Merak ettik ve sormadan edemedik. Peki, şimdi lsrail Doğu Beyrut'a geldi. Eger şu anda bu lokantada îsrail askerleri yerine Filistin Kurtuluş Örgütü askerleri olsay dı, savaşı onlar kazanmış olsaydı siz nasıl davranırdımz? Yanıtlar yine hep aynı: Bu belH olmaz. Koşullar değişlr... O zaman da duruma göre degişir.., Magazin Dünyasında w p Snası, ekonomtk ve toplumsalolayların ağırhğı bazen okurlan '"mapazın dunyası habertermden yoksun bırakıyor. Hemen burnumuzun dıbınde Beyrut'ta top seslen dmmıyor. îsrail saidırıyor mu, çekilivor mu bellı degil. Banker Kastelli İsvıçre'de dolaşırken, «kendilorıne güvenlı bir yol seçenler» Sırkeci'de bekleşıyor. Oysa magazin dunyası İUL bırbınnden onemli (') haherlerle dolu. Bız bu hafta magazin dergılerını tarayarak bu haberlen derledık. llginızi çekecegmi umuyoruz. mm • SEVİM DERAN, ŞAKİR ÖNER GÜLHAN, ZERRİN ÜZER. HULYA SÜER, MÜ.JDE AR ve AHU TUÜBA tek tek ver dikleri demeçlerle «renkh televızyon sevdasına tutujduklarmı» açıkladılar. Şimdiden satın aldık ları renkli televizyonların önünde objektiflere poz verdiler. • Türk sanat muziği assohsti AYŞE TUNALTmn menecer eşı Hayri Küçuk'tcn ayrıldıktan sonra başkentte «yalnız günler» geçırdıği anlaşıldı. • Stüdyo l'in yapımcı sunucustı NURAY YILMAZ bir dergiye verdiği demeçte «anne olmak ıstıyorum» dedl. • Şarkıcı KAYAHAN (soyadı bilinmiyor. Zaten kendisi de pek bilinmiyor) bir demeç vererek canmın sıkıldığını açıkladı. Bunun da nedeni «Canım sıkılıyor canım» adlı plağının çalışmaları ve turneler nedeniyle evinden uzak kalışı ve çok bağlı olduğu eşini ge rekticri kadar sık görememesi. • Türk müziğinin genç bir o kadar da yelenekl solistlerinden MUSTAFA ŞİMŞEK askere gidiyor. Şımşek bu konuda şunları söyledi: •Sanat çalışmalarımın en yoğun olduğu dönemde askere gidiyorum. Ama boylece vatan borcumu da tamamlamış olacağun.» 0 Ev eşyalan fuannı ge zen sinemanın genç oyuncularuıdan ÖZLEM ONURSAL mobilyalara hayran kaldı. Ve şaşkmlıktan gözlerl yuvalanndan fırlamış olarak, Noye bakacağımı. neyi alacağımı şaşırdım» dedi. • Ses sanatçısı BARIŞ MANÇO kalp krizi geçirerek deşarj olduğunu ileri sürdü. Şöyle diyordu BARIŞ MANÇO: «Çok kibar bir adamım. Hiç kimseyi kıramıyorum. So nunda stres patladıgında felaket oluyor. Geçirdiğim kalp krizinde herkesin suçu vardır. Kurta lan Ekspresin, annemin, gazinocularm, akhnıza kim gelirse herkesin suçu vardır.» geli n sizi çok özledim de dim. Onlar da beni özlemiş olacaklar ki gcldiler ancak ben en çok Padişah'ı özlemiştim. Yeğen sevgisi başka oluyor.» Padişah, SEYYAL TANER'in kız kardeşinin ço cuğunun adıdır, • FERDİ TAYFÜB'un e«I ZELİHA TAYFUR uzun süredir bir bayan sa natçı ile birlikte yaşayan eşinden ayrılıp ayrılmayacağı yolundaki soruyaı «Şu anda sıze hlç bir açıklamada bulunamam. Goruyorsunuz bugun misafir kabul günüm. Evim ağzına kadar misafir dolu. Ama başka bir zaman konuşabiliriz» dedi. Fakat kapı arahgından sorusunda israr eden muhabire «Evet bu konuda kararlıyım» dedi Muhabirin de fiğrenmek istedigi zaten bu olduğundan haber dergide yer aldı. • Marmaris Festivali'ne katılan NAZAN ŞORAY herkesin sabruu taşırdığı için Marmaris'i terket mek zorunda kaldı. Diğer sanatçılarla birlikte festivale gelen NAZAN ŞORAY açıhş töreninden sonra kaldığı moteldeki odasmdan çıkmayınca Uluslararası Sanat Gösterileri A.Ş.'nin sahibl EGEMEN BOSTANCI ile bir tartışmaya girdi. BOSTANCI'nm, «Buraya tatile değil, festivale gcldin» şeklindeki sözleri ne. «Yanlış yorumluyorsunuz. Ben gazetedlerden kaçıyorum. Biliyorsu nuz kene gibidirler, yapış tıkları zaman çıkmak bil mezler» şeklinde cevap verdi. Sonunda da EGEMEN BOSTANCI NAZAN ŞORAY'dan festiva li terketmesmi istedi. • GOKHAN GÜNEY bir gelin arıyor. Arabesk dünyasının sevilen sesinîn bir kurt köpeği ve bu köpeğiyle de derdi var. Onu «başgöz» etmek istiyor ama bir yolunu da bulamıyor. • NAZAN ŞORAY. Ahu TUGBA ve SEZER GUVENÎRGİL arasında savaş kızıştı. SEZER GÜVENIRGÎL'in TRT ekran ve mikrofonlarından soy leyebileceği tam dört şarkısı var. Buna karşın NAZAN ŞORAY'm iki, AHU TUĞBA'nın ıse henuz yok Bu durum SEZER GUVENÎRGlL'in sah ne olarak değilse bıle müzik oiarak diğerlerinden ilerde olduğunu gosteriyor. • ORHAN GENCEBAY açıkladi: «Ben uykuda beste yaparım.» «Enstrüman çalmadan beste yapılır mı' şeklindeki bir soruya GENCEBAY «Yapılır» cevabmı verdi. m Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden Üniversitemiz Fen ve Sosyal Bılimler Fakültest l!e Tıp Fakültesi'nin aşagıdaki bölümlerine 2547 sayıh yasanın 25 2(5. maddelerinin (b) fıkralan uyan n c a Eylemli Doçent atanacaktır. Başvurulann 1 Eylül 1882 tarlhine kadar yapılması gerekmektedir. Daha önre yapılacak başvurular derhal defterlendirmeye tabî tutulaoaktır. PF.N VE SOSYAL BITJMLER FAKULTESÎ BÖLUM Biyoloit ANA BILIM DALI Adet 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I. U. Orman Fakültesi Dekanlığından 1. Fakültemizde yuksek lisans öğrenimi için 19821883 öğretim yılında aşağıda belirtılen dallara öğrenci alınacaktır. Aünacak Ogrenci Sayısı Taban Tavan 5 5 5 5 5 5 5 JO 20 12 10 12 10 10 •• Billm Dalı Kadro Derecesi 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 Moleküler Biyoloji1 Mıkrobiyoloji Genpfik Matsmatik Cebir Topolnji tJysul^malı Mafematik Fizik Genel Fizik K^tıhâl Fİ7icp Atom ve Molekül Fizieı Kimya Anoreranik Kimya Orpanik Kimya Flektrokimya Teorik Kimya Ekonoml Iktisat Politikası Maüye Ekonometrf 1\rti<wt Tarihi ve Tenrıleri Ingiliz D1U ve EdDübilimci Çeviri Inffi!i7 Edebivatı Tarihi Amerikan Edebiyatı Tarih Tiîrkive Tarihi Psikololl Psikoioîl Törk Dıli ve Ed. Yeni Türk EdPbiyatı TIP FAKÜLTESI BOLUM ANA BILIM DALI Anatomi ANA BILIM DALI Fızyolojl Histoloii . EmbrıoloH Bıyokimya Biyoflzik Patoloiı Farmakoloji Radvnloji Pedıatri Kadın Doftum Çocuk Cerrahisi K Vasku'er ve Tnraks Cerrahisl Dermatolntî Halk Saghgı Genel Cerrahl Nöroşirurii Bndıobiyoloii ve Nüklper Tıp Anestezi ve Reanima«!yon Fi7ik«ipl Tıp ve Rebabilitasvon Ic Hastalıklan Psikiyafri Orman Amenajmanı Orman Yönetım ve Işletmecılıği Silvikultür ve Ağaçlandırma Orman Koruma Havza ve Mer'a Amenajmanı Orman Ekolojisi Orman Inşaatı ve Tasımacıhğı t 2. Başvuranlann tümü 27.101982 gunü saat 10.00'da Yabancı Dil smavına, Lisans Diploma derecesi orta olanlar Istatı^tik Metodlar. Orman Amenajmanı. Orman Ekolojisi, Sılvikültur derslerinden aynı gün saat: 14.00'de Bılim sınavına ahnacaklardır 3. Son başvuru tarihi 15 ekim 1982 günü saat 17 00'dir Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Başvuru dilekçesine aşagıdaki hususlar belirtılecektir: A) Adı. soyadı ve uyruğu. B) Lisans dıplomasının adı. nıteliği, derecesi ve tasdikli bir örne*i, C) Sınava gireceği yabancı dili, Dl Istekli olduğu üç dalın tercih sırası. Ilan olunur. (Basm: 17732) a 2 2 9. 3 2 1 1 1 1 1 3 2 4 Unvan Kadro AdPt Derecesi Doçent Doçent 1 Temel Bilimler BOltFM a Anadolu Ajansı T.A.O.dan Ajansımız Merkez ve Bolge Müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere smavla askerliğini yapmış muhabir, foto muhabirl lle elektronik, telefoto. telli, telsiz haberleşme servislerlne bakım ve işletme işlerinden anlayan personel alınacaktır. Isteklllerin en az llse, teknlk lise veya ilgili yuksek okul mezunu olmaları gerekmektedir. Lisan bllenler ve daha yuksek eğitlm görmüş olanlar terclh edilecektir. Isteklilerin özgeçmişlerlni açıklayan dilekçeleri, en geç 15 temmuz 1982 tarihlne kadar, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü, Hanımeli Sokak No. 7 Sıhhlye ANKARA adresine ulaşması gerekmektedir. Unvan Kadro Adet Dereresi Doçent Doçent 1 1 1 IX Kadın olarah ikind yaş gününü kutlayan Bülent Ersoy hanımefendi 9 haziran 1982'de Boğaziçi'ndeki bir lokantada dostlarına yemek verdi ve bir yeni yaş mesa/ı yolladi: «Herşeyden dnce tannma şukrediyorum. Sağlığım ve moralim yerinde. Hiç bir şey umutsuzluğa itmedi, yarınları umutla bekliyor, çok sevdığım. çok özledigim izleyicilerime yürekler dolusu sevgi ve saygımı iletiyorum» dedi. Bülent Ersoy bu demeci venrken yanında «can dostu» vardı. Temel Bilimler 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 Klinik Bilimler 2x 3X 2X 3 3X 1 1 1 23 2 2x IX 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ISTANBUL DEVLET GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Akademimlz Resim Heykel Müzesine 3. derece kadro ile bir muze yönetidsi (Müdürlük görevt) vo 7. derece kadro ile bir memur (Müdür Yardunası görevi) alınacaktır. Koşullar: Adayların, Esteük ve Sanat Tarihi öğrenlmi görmüş. veya müzecilik konusunda egitimi olup, idari görev ustlenmiş, benzer görevlerde tecrübe edinmiş kişiler olması gerekmektedir. (Akademi mezunlan da memurluğa aday olabillrler.) tsteklilerin. belırtilen koşullan baiz olduklanna değgin belgeler ve kısa özgeçmişlerini belirten bir dilekçe ile 8 temmuz 1982 perşembe gunü saat 1? 00ye kadar Akademi Rektörlügü'ne başvurmalan geregi duyurulur. Sınav 12 temmuz 1882 pazartesi günü yapılacaktır. (Basın: 17685) 4548 1 lx 4X 2 • Almanlann ünlü foto modeli MONİKA YOHN çırılçıplak ve amuda kalk mış bir şekilde poz venrken, An bir Türkiye'ye gelebiteem» dedi. 23 yaşındaki Playboy dergısi modeli bu isteğinın ne denmi de şöyle açıkladu «Türk erkeklerinin çok methini duydum. Henüz hiç bir Türk erkek arkadaşım olmaâı ama onları çok^sempatik, gerektiginde sert ve kadınına sahip çıkmasını bilen kişilikte ve oldukça yakışıklı erkekler olarak tanıyorıım. Türkiye'ye pidersem Türk erkeklerine ilgi duyacağımdan eminim.» fGene! Dahilive. KardloIoH. Gastroenterolofî, Hematoloji. Endokrin ve Metabolizma, Nefroloii. Göğüs HastBhklan. Kİ. Onkoloü dallanndan birinde). NOT: (x) işaretli dallarda Doçentlik sınavını tez veya kollokyum safhasında başan «töstermiş olanlarda müracaat edebilirler. Doçent titrini alana kadar Yardımcı Docpntll(S:e atanabilereklerdir. Tıp Fakültesî'nde Döner Sermaye pay katsayısı Doçentler ıçin mlnimum 1, tüm Doçentler için lojman tahsis edilecektir. (Basın: 17728) • Sahne vıldızı DÎLBER AY şeffaf bir kombtnezonla yatağa uzanmış vaziyette verdigi demeçte. «Bu kadar sıcak da fazla. însan fenalık geçiriyor. Hele gündüzle ri sıcaktan hiç bir şey yapamıyorum» dedi. • FÜSUN ÖNAL bilmediğimiz marifetlerinl serSiledi. Üsküdar Iisesi 6 fen D sınıfı mezunlannı n Fenerbahçe Baküs'te • Sahne sanatçısı SEDA düzenlediği çayda önce DAYAN sahnede değil adansetti, oyunlar düzen ma rıngde iddialı olduğu ledi, gençlerin avuçları nu söyledi ve boks eldinı açtırıp fallarına baktı venleri ile verdiği demeç ve sonunda ne oldu bili te, «PAKIZE SUDA önce yor musunuz?. Salon FÜ beni devirsin» dedi SUN'a dar geldi. Hep bir likte bahçeye çıkrldı ve • karşıhklı göbek atıp fal • KADİR İNANIB ile bakmalar burada da sür TÜRKAN ŞORAY aradürüidü. sındakj 5 yıllık soğukluk sona erdi ve iki sanatçı 22 milyonluk bir rande• Şarkıcı SEYYAL TA vuda buluştular. RandeNER anesiyle, kardeşi ve vu tarihi 1 eylül, rande^ yegenme kavuştu. Öğre vu yeri Namrun Yaylası, nıldığıne gore SEYYAL Bu bilmece gibi sözlerin TANER'm annesi, karde anlamı şu: KADİR ÎNAşi ve yeğeni bir süre ön NIR'm ilk kez prodüktörce Almanya'ya gitmişler. lüğünü deneyeceği «Grasonra da dönmuşlerdi. mofon Avrat» adlı filmSEYYAL TANER de on de iki finlü sanatçı 5 yıllara yeniden kavuşunca Iık bir aradan sonra ilk şoyle dedi: Annem bir kez tekrar birlikte görüsüre Almanya'daki kız neceîder. Filmîn maliyeti kardeşira Melek'in yanı 22 milyon olup, 1 eylülitibaren Namrun na gitti. Biraz rahatsız den dı, bir süre sonra bana Yaylası'nda çekimi başla telefon etti. Hadj atlayın yacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog