Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 6 EKONOMİ 26 HAZİRAN 1982 EKONOMIDE GÜNÜN^AYNASI 757,5 milyon dolar ile yüzde 44,4 oranında pay sahibi oldular. OECD ülkeleri içinde, Ortak Pazar üyesi 10 ülkeye yapı lan ihracat 467,8 milyon dolar, ABD, Japonya, Avusturya, İsveç ve diğer OECD ülkelerine yapılan ihracat da 289,7 milyon dolar olarak bellrlendl. AET ülkelerine yapılan mal satışları geçen yıla göre binde 7, öteki OE CD ülkelerine yapılan lh racat da yüzde 21 oranında büyüme kaydetti. Oıssatımda OECD'nin payı yüzde 44'e dürtü r ANKARA (ANKA) ,Türkiye'nin ocak nisan dönemi ihracatına llişkin veriler, OECD ülkelerinin lhracattaki paymm geçen yıla göre önemll ölçüde düştüğünü ortaya koydu. 1981 ocak nlsan döneminde, Türklye'nin 1,34 milyar dolar olan lhracatı içinde 703,5 milyon dolar ile yüzde 52,6 oranında pay alan OECD ül keleri, bu yılm eş döneminde 1,7 milyar dolan bulan ihracat İçinde Plaj mevsimini dört kişilik bir aile 6 bin liraya acıyor Erkek mayolannın üst fiyatı 2500 lirayı bulurken, bayan mayolannın tavanı 4500 lira civarında. Hakan KENİ Yazın. gelişiyle birlikte îstanbul'da aileler tatil günlerini daha fazla dışanda geçlrmeye başladılar. Giderek yokolmakta olan yeşilUk alanlarda piknik yapmanın yanmda sıcaklann da artmasıyla plaja gitmek da ha cazip hale geldi. Tatil günlerini günübirliğine plaj larda geçirmenin «hoş» taraflarının yanmda «nahoş» masraflan da var elbet. He le çoğunluğu ev kirası ile mutfak masraflarma aynlan mütevazi aile bütçeleri bu tür eğlence giderlerinden fazlasıyla etkileniyor. Plaja gitmek için çeşitli hazırhklara gerek var. Denize mayo ile girildiğine göre önce mayo gerekli. Ta bü ki önceki yıldan kalan mayonuz eskimediyse yahut modasının geçip geçmediği konusunda müşkülpesent değilsem'z bu gider sözkonu su değil. Plaj havlulan için de aynı şey sözkonusu. Yok eğer mayo gerekliyse denize girmenin «nahoş» taraflan başladı demektir. Erkek mayolannın üst fiyatı 2500 lira. Daha müteva zilerini 900 1000 liradan buhnanız mümkün. Hele çok pratik bir insansanız piaja girmeden önce plajlarm önündeki işportalardan da mayo alabilirsiniz. Üstelik 500600 lira gibi bir fiyata. Fakat bayanlar için bu tür bir «pratiklik» sözkonusu değil. Prov a etme zorluğundan olacak; plaj önündeki işportacüar pek bayan mayosu satmıyor. Mağaza fiyatlan ise 4500 lira bayan mayolanmn. Tabii bu en yüksek fiyat. 1500 liraya da bulmanız mümkün. Modaya uyup uymadığı sizi ilgilendirmiyorsa bu fiyat 1000 liraya kadar düşebilir. Dört kişilik bir ailenin mayo mas rafını bu durumda fazla lük se kaçmadan 4000 5000 lira ediyor. İki tane de havlu almanız gerekiyorsa onun için de 600800 lira arsında masraf etmeniz gerekli. Plaja gitmenin denize gir mek kadar önemli diğer bir amacı da «bronzlaşmak» olduğuna göre güneş yağı da almanız gerekli En ucuzu 200 lira (60 Gr.L Derece derece olan güneş yağları da var. Numara yükselince ça buk yanma imkanmız da artıyor. Tabii bu tür yağlar denize gitmeden de «yanmak» için. Bu kaleme, akşam dönüşü yanıklarınızı tedavide kullanmak için normal bir krem (60 Gr., 200 lira) yahut bir miktar yoğurt masrafmı da dahil etmenizde yarar var. Plaj öncesi masraflarmdan biri de yiyecek hazırlamak. Dışarda yemek yemenin mide yönünden «fakirliiH», para yönünden «zen ginliği» evde hazırlanan ye mekle plaia gitmenin cazibe sini artırıyor. Kuruköfte, sigara böreği, domates. peynir ve ekmekten oluşan dört kişilik bir ailenin evde hazırlanan yemeği bt!e 500 1200 liraya maloimakta, Plaia Kitmek İçin beîediye otobüsü, tren, vapur gibi araçlardan birini gldiş ve dönüş için bir defa kullanan 4 kişilik bir ailenin bu kalemde de masrafı 160 liraya ulaşıyor. Deniz «sefası»nın son aşaması plai girişi. Her ne kadar Istanbul Belediyesi'nin tespit ettigi plaj tarifeleri varsa, da, plajlar. belediyenin bu yılki tarifesinden da ha yüksek bir giriş tarifesi uygulamaktalar. Yalnız giriş ücreti bir kişi için feşya larmı koyacağı gardrop dahil) 50 lira, Kabin ücretleri ise giriş dahil bir kişi için 75 lira. Dört kişi için 300 liralık bir masraf da burada gerekiyor. Tabii bu Florya plajlan gibl «mütevazi» plajlar için. Giriş dahil dört kişilik kabin ücretinin 1300 lira olduğu Kilyos gibl daha «mutena» plajlar da var. H«r ne kadar evden «teda rikH» gidilse de, plajda soğuk bir şeyler içmek gerekebilir. Bu durumda dört kişilik bir aile için en az 120 liralık bir ek masraf daha ortaya çıkacaktır. Mayo ve havlu fiyatlan bütün bir sezon için vapıldığından günlük plaj sefası» masrafma dahil edilmese bile dört kişilik ailenin 1500 4250 liralık bir harcatna yapması gerekiyor. Mayo ve havlu masraflannı da eklersek yılm ilk «gün lük plai sefaaı» 6 bin 16 bin lira arasında bir harcama gerektiriyor. Kastelli olayını isadamları nasıl yorumluyor? Ekonomi Senrtsl «Banker Kastelli Olayınna çeşitli kesim lerden çeşitli tepkiler gelmeye devam ediyor. Bu konuda bazı sanayici ve işadamîan görüşlerini şöyle ezetlediler: I Bodur: «Milyarlarca liralık vatandas* tasarrufu meçhul bir akibete süriiklendiği gibi daha da önemlisi tasamıf eğilimi zedelendi.» % tSO Meclis Başkam tbra. him Bodur: Banker Kastelli olayı tizerinde dikkatle durulması gerekiyor. ÇUnkü bu olay, sermaye piyasası gibi ülkemizin sanayisinde ekonomislnde ve sosyal hayatında büyük önemi olan bir mekarazmayı adeta ge çersiz hale getirmiştir. Banker Kastelli olayı tasar ruflar yanmda sermaye piyasasını da henüz gelişme halinde iken köstekleyen UçüncU olay olması bakımından büyutc önem arzetmektedir. Ortaya çı kan bu olayın etküeri daha önce yaşadığumz olayları gölgede bırakacak düzeyde olduğu gibi bunun ceremesini neticede ma alesef vatandaşlarımız çekecek ayrıca birçok kuruluşumuzda zarar görecektir! V\zu çeşitli ve silelerle bu durumun ortaya çıkabileceğini belirtmiştik. Ancak uyarılanmız dikkate alınmamış, banka banker re kabetine göz yumulmuş, netice de milyarlarca liralık vatandaş tasarrufu meçhul bir akibete sürüklendiği gibi, daha da önemllsi tasarrut eğilimini zede lemiştir. Vergi geliri iki ayda 233 milyara ulastı ANKARA (THA) 1982 mali yılmın llk İki aylık döneminde 233 milyar 1 1 ralık vergi geliri sağlandığı bildlrildl. Maliye Bakanlığı yetkililerinden alman bilgiye göre mali yılın ilk iki aylık döneminde tahsil edilen vergi geliri geçen yılın aynı döneminde, tahsil edilen 179.7 milyar :*:*: liralık gelire göre yüzde 29.6 oranında daha yüksek olurken, ilk iki aylık dönemde tahakkuk ettirilen vergi mlktarı ise geçen yılm aynı döne minde tahakkuk ettirilen 502 milyar liralık vergiye oranla yüzde 49.1 daha fazla oldu ve 749 milyar lira olarak gerçekleg tj. Deniz mevsimini açan 4 kişilik bir ailenin ilk günkü harcamaları Enaz Mayo ve havlu Güneş yağı ve krem Evde hazırlanan yiyecek Ulaşım Plaja giriş ve kabin Plaj lçi harcamaları TOPLAM 4.600 400 500 160 300 120 6.080 Ençok 12.000 650 1.200 600 1.300 500 16.250 Çelikel: «Meselenin en önemli yonü. devlet ban kalanmn büyük holdinglerin isimlerine güve nerek tasarruflannı Kastelli'ye kaptıran vatan daşlann acıkh dnrumudur» • tSO Meelis Ba«kan Vekill Mnrteza Çelikel: «Banker Kas telli olayı hem bankalann, hem de 24 ocak kararlarmın mimar lannın iflaslannı kısa süre ge ciktirdi ama haziran sonu ltiba n ile bankalann duştUğU mayın tarlasında, Merkez Banka sına rağmen lnfilaklar olacaktır. Meselenin en önemli yönü, Devlet bankalannm, büyük hol dinglerin isimlerine Küvenerek tasarruflannı Kastelli'ye kaptı ran vatandaşların acıklı durumudur. Büyük holdingler bu günden ltibaren yüzde 28 faiz le ucuz bir fona kavuştular, ye di yıl süreli yüzde 28 faizli itibarlı tahvillerini paranın rayle bedell yüzde 60 İken, acaba Tur gut özal'a satabilirler mi? Ana paranız kurtuldu diye naSihat ettikleri vatandaşm uğ radığı zararı telafl edecek hiçbir önlem almdı mı? Bu konu da, ne kararnamede, ne de hü kümet tebliğlnde tek kelime yok, bu ekslkliğln, 24 ocak ka rarlannm mimarlarının dikka tine Bunulmasında yarar vardır.» DCVlZKURLAFa DOvlz Alış Dövlz Satış Efektlf Alıç 164.50 159.48 9.37 66.05 3.30 19.12 23.81 59.82 26.75 77.52 11.15 60.76 121.52 541.68 24.80 283.02 45.57 Efektif Satış 169.44 172.91 DÖVİ2İN CİNSİ 1 ABD Doları 1 Avustralya Doları 1 Avusturya Şillni 1 Alman Markı \\ Belclka Prangı 1 Danimorka Kronu ,1 Fransız Frangı 1 Hollanda Florlnl 1 jsveç Kronu 1 İsvlçrö Frangı 100 Italyan Lirefl 100 Japon Yenl 1 Kanada Doları ,1 Kuveyt Dinan L1 Norveç Kronu I Sterlin II S. Arablstan Rlyall 164.50 167.79 167.87 171.23 9.37 9.56 66.05 67.37 3.47 3.54 19.12 19.50 23.81 24.29 59.82 61.02 26.75 27.29 77.52 79.07 11.74 11.97 63.98 65.24 127.92 130.48 570.19 581.59 26.10 26.62 283.02 288.68 47.97 48.93 9.65 68.03 3.57 19.69 24.52 61.61 27.55 79.85 12.09 65.88 131.76 587.30 26.83 291.51 49.41 ANKARA (Cumhuriyet Büro•u) Ürdün iaşe Bakanı İbrahim Eyüp başkanlığındakl tl caret heyetl temaslarını tamamlayarak Türkiye'den ayrıldı. Türklye'den resml kuruluşlardan et almak Isteyen Ürdün'e Et ve Balık Kurumu 4 bin ton kırmızı et ve dondurulmuş balık satmak için tek llf verdi. Et Balık Kurumu, Urdün'e bin ton kırmızı et teklifi verdi mu Genel Müdürünün şubat ayında İran'a giderek yaptığı 3 bin tonluk dondurulmuş tavuk etl fhrac bağlantısı gerçekleşmedi. Et Balık Kurumu yetkililerl Iran'la yapılan İhracat bağlantısına rağmen bu ül keye şlmdlye kadar sadece bin ton tavuk etl gönderebildik leri belirterek şunları söyledi: cBağlantımız var fakat ihracı yapamıyoruz. iran 3 bin tonluk tavuk etl bağlantısının gerl kalan 2 bin tonu İçin akredltif acmadığından Ihracatı gerçokleştlremlyoruz.» £ Kuşçulu: «Sanayi kuruluşlarımızın bankalara ortaklıklan sımrlandmlmah» landmlmasma bankalar aile şirketlerinin kesin denetiml altında bulunmak talar. Bu nedenle konan yüzde 40lık smırtamanın uygulandığı söylenemez. TTygulansa, dahi, bu oran, sanayi kuruluşlan açı sından banka denetimine olanak verecek bir orandır. Serma ye piyasasmm daha verimli ve aksaksız çalışabilmesi için kuru luşlanmızm bankalara ortaklık lan sınırlandınlmahdır» Cumhuriyet Reşat kulpsuz 24 ayar 22 ayar bilezik Gümüş 25 Haziran 11.625 11.675 12.000 12.500 1.760 1.770 1.590 1.675 36.00 38.00 24 Haziranla fark 75 lira düştü Fark yok Fark yok 1025 lira düştü 32 lira düştü Ordun yetkllllerlnln Türklye1 den kırmızı et ve balık almak i8temeJerl üzerine Et Balık Kurumu Ürdün'e kırmızı et ve hamsi satmak İçin gjrlşimde bulundu. Ancak Ürdön heyetl Et Balık Kurumu'nun hamsl tekllflni reddederek «büyük balık» ithal etmek istediklerini bildirdi. Konuk heyet iki ülke arasındaki görüşmelerin sürdürüleceğinl belirterek Tür kiye'den ayrıldı. öte yandan Et Balık Kuru Ramazanda bira tüketiminde yüzde 6 0 düsüs bekleniyor Ekonomi Servîsî TUrkiye' de 1981 yılında Bamazan ayında bira tUketiminin yüzde 60 düştüğü, bu yıl da Bamazan' da bira tüketiminde yüzde 60 düşüş beklendiği belirüliyor. Efes Pilsen jetkililerinden alınan bllgiye göre Ramazan ayında bira tüketiminde gözlenen azalma bölgeden bölgeye, hatta bir kentin semtleri ara$ında da farklılık gösteriyor. Bamazan ayında Istanbul'da bira tüketiminde en çok dü?uşün Fatib. ilçesinde olduğu bu na karşın Boğaz'da ve îstanbul'un Kadıköy yakasındakl semtlerde bira tüketimtndeld düşüşün Fatih'e göre daha a» olduğu belirtiliyor. öte yandan Bamazan dolayısıyla basın ve televizyon yoluyla yaptıkları reklam yayınlarına da ara verdiklerinl açıklayan Efes Pil sen yetkîlileri Türkiye'de vılda kişi başma 5 litre bira tükefıl diğini, buna karşın diğer îslam ülkeleri'nde ise kişl başına yılda 5 litreden fazla bira tüketildiğini kaydettiler. • tTO Başkanı Nnh Knşçn lu: «Bilindiği gibi ABD'de sa nayl kuruluşları bankalara or tak olamazlar. Avrupa'mn birçok ülkesinde bu ilke uygulan maktadır ya da ortaklık belll bir sınırda tutulmaktadır. Bu ilkenin ekonomilere getireceği en önemli yarar tekelleşmeyl önlemesidir. öte yandan, Tilrkiye'ye baktığımız zaman, kısa bir zaman önce sanayi kuruluşlannın bankalara ortaklıklan yüzde 401a suıır £ Eczacıbaşı: «Enflasyon oranmın üstüne çıkan bir reel faiz vaadi yalnız vaatte kalmaya mahkumdnn» <ş EczocıbaRi Holdin» Töne ttm Kurulu Baskam Dr. NeJst F. Ecneıbası: «Geçirmekte olduğumuz olay aslında bir stlredlr bekleniyordu. tçine gi rilen faiz yanşı ekonomlnin kaldırabileceğl oranlan çok a; mıştı. Enflasyon oramnın bu ölçüde Ü8tüne çıkan bir reel faiz vaadl, yalnız vaatte kalma ya mahkOmdu. YUrUtülmek is tenen sistemde belll bir ekono mflc kârlılık esası degil, salt parnsnl bir transfer hedef alm mıştı. Pu tür bir para transfe rine dayah bir düzen bir Kün gellp elbette bozulacaktı. Gec tiğimlz günlerin ekonomimize kuşkusuz bir ölçtlde yaran da olmuştur. HalkımK, gtlvenliğin ne ölçüde önemli olduğunu acı bir biçimde de olsa yeniden görmüştür. Ba$ıbozuk banker lik anlayı$ı artık bir daha haya dönmeyecektir. Ancak sanayi ile tasarruf sahibi arasında ger çekten görev yapan modern ma li aracı kuruluş, batıdakl ben zerleri gibi, bankalarla beraber sisteml tamamlayan önemll bir unsur olarak çalışmalarını sür düreceklerdir. Sanatflaterîliiri SANAT GAl£RtSİ lr OOI AJANS 449295 URAKT rri AYVAUK AYTAŞ TURÖREN TATİL KÖYÜ 16.900. TL KUŞADASI KUŞTUR TATÎLKÖYÜ18.900.TL. KAŞ KISMETPANSİYON 13.900. T 'MAVİYOLCULUK 31.000. TL. Uix 0302 Mtrctdet o * kokteyti, 7gece8gUn konakhma Tam ptjnaıvon, trrvb Deuamlı rehberkk Turfiren^cncyımt vt atl&gi tttonbul Umum Siçortadan bir yı&k tlgorta TATİLl YAŞAT1YOR" Itl 4H 03 2S V1uiiar»ı t>unbui TcıdvıB) 7: Kıınılus YıldonumO Türk Resmınde invan vc Pottre" sergisiylc kutlanıyor K 1982 fhyun BiHüjı arryın 2? Hd£Vd:r3 I rnıınu, I K8I Salvadoı Uıb VOLİAIK£ Alo^ııdırı CaJdrr J. MlttO M»rk lobcy. f MOURLOl Bnıno Brunı. MlClihLANUELO Paolo Butıt J.S.bACHF.CHOPIN W.A. MO2AKT nıUlppc Noycr roiLOUSB. LALHKlt Ivel IVcıhmUılcr 1OULOUS&* I.AUlRtt ' G A U O I T V H KOUSSEAÜ MöcridorH: fcLLA H I ZGLKALO t A 2 SANATÇUMU resim satmak Sa&ayantor içİr Kurtulus Cad. 191/B Sinemköy 40 47 83 REKIAMFÖIOGRAFLARI CEKİMLERİNİZ İCİN AFA DUYURU fstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresî Genel Müdürlüğünden Idaremîz personelinin ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin göz ve diş tedavileri yaptırılacaktır Idoremiz personelinin ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin göz ve diş tedavilerinin yaptırılması kapalı fiyat önerisi alınmak suretiyle ihaleya çıkarılmıştır. 1 Diş muayene. tedavl ve protez yapımına ait tahmini tutar 1.000.000 TL., geçici güvence 75.000 TL'dir. 2 Göz muayene ve tedavilerine ait tahmlnl tutar 650.000 Tl.., gecici güvence 48.750 TL.'dir. ihalelerimıze ait Teknlk ve Umumi şartnameler Idaremiz veznesınden ücreti karşılığında alınabilir. ihalelerimlze kctılmak Isteyenlerin (kctılmak Istedikleri ihale ile ilgili) verecekleri öneri zarfına idare veznesine yatıracakları geçici güvence makbuzunu da ekleyerek ihale günü olan 13.7.1982 tarihind en geo saat 11.00'e kador Beyoğlu Istiklal Caddesl 379 No.da İdaremiz Zabıt ve Kararlar Bürosu Müdürlüğüne vermeleri gerekmektedir. İdare ihaleleri yapıp yapmamakta veya dllediğlne yapmakta serbesttir. (Basın: 17782) Kahve fincanı <ahvetaba< süslemeyanşm saıudanct! Yapı Kredi'nin Geleneksel Türk Motiflerini "porselen"de yaşatacak yarışması... ^ İLA N BURSA 1. SULH HUKUK HAKİMLİĞİNDEN Dosya No: 1982/640 Istanbul Bakırköy Mebe/ nahiyesı, Gungören Mah. Bila hane 11. cılt 115 sayfado nüfusa kayıtlı Kamber ve Fatma oğlu 1311 D.lu Mahcur Ragıp Çalışkan rn M.K.'nun 355. maddesi gereğirıce hacır altına alınarak kendisine Bursa Namık Kemal Mah, Can Sok. 10 numarada ikamet etmekte olan Galip ve Bayriye'den olma Sevdlyö Kocar vasi tayln edllmlştir. Kayfiyet llan olunur. 8.6.1982 (Basın: 17748) İLAN İKİNCİ SULH HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 1982/190 Va. Ta. Kadıköy, Bağdat Cad. Selçuk Apt. No: 371/5 Suadiye adresinde ikamet eden Erol Ateş'in aynı yer de ıkamet eden babası Mehmet Ateş'e hastalığı nedeniyle vasi tayin edilmiştir. İşbu vesayete herhangl bir itirazı bulunaniann ilandan itibaren bir ay İçin da mahkemeye müracaatları ilan olunur. 22.6.1982 (Basın: 6926) KADIKÖY ILAN ÇATALCA SULH HUKUK HAKİMLİĞİNDEN 1980/516 Davacı Sinankent Inş. Turizm ve Ticoret A.Ş. tarafından Sabiye ve Murtcıza kızı Firdes aleyhine açılan Izaiei şuyyu davasının yapılan dutuşması sırasında; Dava konusu edilen Çatalca ilçesi Mlmarsinan köyünde koin topunun 788 ve 998 parsel numaralarında kayıtlı taşınmazda hissedar bulunan ölü Sabiye ve ölü Murtaza kızı Firdes bütün araştırmalara rağmen tespit edilememiş bulunduklarından ölu Sabiye ve ölü Murtaza kızı Firdes'in bu davada koyyum yolu ile temsil edilmelerine karar verilmiş olup bu davada temsil edllmelerı için İstanbul Barosu avukatlarınsan ovukat E. Timuçin Saraçoğlu M.K.'nun 376 maddesi uyarınca kayyum tayln edilmiş bulunduğu ilanen tebliğ olunur^ Ödül kazananlar: Yapı ve Kredi Bankası'nm 1) Birincilık Ödülü (20.000. TL): geleneksel Bırol Mustafa Batu. Bakırköy/İstanbul "2) İkincılık Ödülü (15.000.TL): porselen süsleme sanatımıza Elif Gümüşyan, Karaköy/İstanbul yeni bir soluk ge'tirecek ,3) Üçüncülük Ödülü (10.000. TL): yaratıcı elleri ortaya çıkarmayı Tuncer Çalışkan. Kocasıngn/İstanbul Mansiyon Kazananiar (5.000. TL): amaçlayan yanşmast •A. Banu Eroltu, Gelıbolu/Çanakkale yaygın bir ilgi gördü. • Menzure Biçinciler, Beşıktaş/İstanbul • Nılgün Özcan, Besiktaş/İstanbul Yanşmaya katılan • Sevgı" Babaoğlu. Göztepe/İstanbul 250 dolayında yapıtı • Şengul Yılmaz, Üçkuyular/İ.zmır değerlendiren Seçici Kurui^ "Seçici Kurui; ilk üç dereceyi İDGSA Öğr. Üyesi Prof. Sadi Diren, belirlemesinin yanı sıra, İDTGSYO Seramik Bölümü Başkanı Güngör Güner. 5 yapıta da mansiyon verdî. ^ İstanbul Porseien Sanayii A.Ş."nden Füsun Bitgen. Ödül kazanan ve Yıldız Porselen Sanayii Müessesesı'nden Şevket Türkay, dikkati çeken yapıtlar Yapı ve Kredi Bankası 2S Haziran/15 Temmuz 1982 Kültür ve Sanat Danışmanı Nurhayat Berker. tarihleri arasında Yapı ve Kredi Bankası'nm İstanbul/Galatasaray'daki Kâzım Taşkent Sanat Galerisi (l)'de sergil'enecektir. Yapı Kredi, DAMI/AOI tJAIM f\Ao I Ödül kazanan •yarışmacıları kutlar, hizmette sınıryoktur başarılar diler. Okumuş: «Bankalar mevduat toplamada gösterdikleri îfayret ve rekâbeti, kredi açarken müşterilerin rizikosunu tartmada yeterince gösteremediler» • Olrumu? Hoidint; YöneHm Kurulu Başkanı Mehmet Okumuş: «Banka faizîerinin ser< best birakılması i»e tasvırruf lar özendirilmiş, enfla.syonla mücadele konusunda önemli a dımlar atılmıstır. Ancak bu uy gulama bankalann me\'duat ma livetlerfni de viikseltmistir. Böyleükle bankalann kredi açarken gert dönüs rizikosunu daha iyi ölçmeleri Onem kazan mıştır. Ama, bankalar, mevduat toplamada gösterdikleri gayret ve rekâbeti, kredî sçarken müş terilerin rizikosunu tartmada ye terince eösterememişlerdir. «Nitekim, rizikosu yüksek plasmanlann artması, bugün için bankalann başlıca SJkın tı kaynagı olmuştur. Faizlerde ki yükselmeden çok, serl dönüşlerin durması, alacakların birikmlş faizler de dahil ola rak yıllanması bankalanmızı darboğaza sokmaktadır.» «Kalite denetimi için yeni bir organizasyona gerek yok» Ekonomi Servisl TUrk Standartlar Enstitüsü Başkanı Naci Dikmen kalite dene timi için TSE dışında yeni bir kuruluşa gerek olmadığını belirtti. Kaynak dergisinde yeralan konuşmasmda Dikmen özetle şöyle dedi: «132 sayıh knruluş yasasma RÖre, TSE. madrte veya mamttl tireten sanaylcinin iİretiminin denetime ahnma isteği fizerine çalışmaktadır.»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog