Bugünden 1930'a 5,483,960 adet makaleKatalog


«
»

26 HAZİRAN 1982 KÜLTÜR YAŞAM Cumhuriyet 5 «UlustgramglO.fsfflnbııl Sofya Solistferi Oda Orkestrası 1962'de kurulan «Sofya So llstler» Oda Orkestrası'nı 1679 yılından bu yana Emile Tabakov yönetiyor. Topluluk Barok muziğinin lirizmini ve felsefesini, Viyana klasiklerinin biçimi ve belirgin hatlannı, romantik us lübun zengin ceşitlemelerinl sunuyor Şef Tabakov, 1966 yıhnda Şarkıcılar ve Çalgıcılar Yanşması'nda kontrbascı olarak ödüj kazandı. (Aya frini, Saafc 18,30, FI lendirecek. Festivalin lzlenyatlar» 1000, 800, 600. 400 mesi gereken konserlerinTL.) den biri (Galata Mevlevihanesi. Saat. 21.30. Fiyatlar. 1000 TL.) M Klasik Türk Korosu Omega Pop Grubu Laszlo Benkö, Janos Kobor, Tamas Mıhaly, György Molnar ve Ferenc Debreceni gibi Macaristan m tanınmış sanatçılanndan oluşan Omega Pop Grubu ilk konserini veriyor. Japon RCA Victor ve Bellaphon gıbi plak firmaiân ile çahştı. plaklan ödüller kazandı (Açıkhava Tiyatrosu Saatı 21.30, Fiyatlan 1000, 800, 600, 400, 300 TL) Dr. Nevzad Atlığ yönetimındeki Kultür ve Turizm Bakanlığı Devlet Klasik Türk Müzigi korosu bugün Ga.Xa.ta. Mevlevihanesi'nde, uzun zamandır üzerinde ça lıştıklan repertuvarla muzıksevarlerin karşısına cıkıyor. Topluluk Dede Efendi'nin sabah buseük makamın daki ayini iJe Ali Nutkl Dede'nin «şevkı tarapmı ses ÖtekTetİdnUkter Festıval çerçevesınde bugün Atatürk Kultür Merkezi'nde «Amerikan Caz Afişleri» sergisi açıhyor. Bu arada. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fekültesi Tiyatro Bölümü öğrenciîeri «Belgelerle Kurruluş Savaşı» ve «Doğum. ölüm, Evienme adlı oyunculannı Atatürk Kültür Merkezi'nde son kez sunacak. (Saat 18.30. Fiyatlan 400, 300 TL.) îki bankanm çocuk tiyatrosu gunun programında yer alıyor: Türk Ticaret Ban kası Çocuk Tiyatrosu saat 11.00'de Atatürk Kultür Mer Jcezi'nde Ülker A Köksal'm Üstün Asutay tarafından yonetilen «Yarını Akıl Yapar»ı. Yapı ve Kredi Bankası Kukla Tiyatrosu da saat 18O0'de Gülhane Parkı'n da Nezihe Araz'm yazdığı ve yânetimini Yıldız Kenter'in gerçekleştirdiği «Akıl h Tavşanla Güçlü Aslan»ı sahneye getirecek. Günün yoğun programı arasında Macar Devlet Kukla Tiyatro su'nun Atatürk Kültür Merkezi'nde gösterisi de yer ahyor. (Saat: ıı.oo ve 16.00 Atatürk Kültür Merkezl), ısır Çarşısı'nın tozlu raflardaki unutulmuş baharlar. gızı çoktan yitip gitmig kuvvet macunlan, çam ballan, Kay seri pastırmaJanyJa dolu dukkânlannm kendine öz gü bîr kokusu var. Bu ko kunun, bu canlıJığm, geçmişten bugune uzanan bir anılar sürecinı harekete geçırdigı yadsınabilir mi? Bu izlenımı bir ye mek boyunca sürdürmek, mavi çinilerle kaplı, küçük pencerelerinden çarşınm bitip tükenmeyen canlılıgı gözlenen. yaz günlerinde loşlugu, serinliğj bambaşka bir anlarn kazanan bir mekânda gu zel bir yemek yemek istl yorsanız niye Pandeli'yl seçmiyorsun uz? önce biraz tarihr bu denli eski "müessese'lerde tarih ister istemez ağız tadının önüne geçiyor. Lo kantanın sahibi doktor Hi risto Çobanoğlu'yla konu şuyorum. yıllar önceki bir röportajda oldugu gibi. babasının. Mösyö Pan deli'nin hayat hikâyesini ahycrum Ikind kez duymama karşın beni şaçırtan zenginlikte bır öykü bu fne gürel bir film olur.'.) Nığdeli bir ailenin 9 çocuğundan biri. Doğumu 1303. «Bir boğaz daha eksik oisun» diye tstanbul'a yollanıyor. 20 yüzyılm ilk yılları. Ilkokul mezunu Pandeli, 6 ay boş gezdikten sonra Mercan yokuşunda hammallara piyaz satıyor. Sonra buna baş fınn, amavut cigeri gıbi 'çeşitler' ekliyor. Mavi ciniler, anılar, Mısır Carsısımn sesleri ve leziz # yemekler: Iste Pandeli H İlkbahar ve sonbaharda özelükle turizme hizmet verdiği için genelde dolu olan, yaz ve kış günlerinde ise rahat yer bulunabilen Pandeli bugün Türk mutfağjıun belli sayıda yemeğini aynı düzeyde sürdüriiyor. O yıllarda doktor, egitimını yeni bitirmış, Ame rika'ya staja gıdecek. Ama zamanın vali Beicdi ye Başkanı Fahrettın Kerim israr ediyon «Burayı kur, işletmeye aç, scni ben göndereceğim»... Kuruş o kuruş, doktor o gun den berj dukkândan aynlamıyor. Elveda Amerıka, elveda doktoriuk. Ama bugün. artık kurumlaşmış bir lokantanın başın da... Baba Pandeli'nin de nerdeyse olümüne (1967) dek çalıştığı. mutfağa gir dıği bir yer... 80 yaşmda olen Pandeli. oğluna bize naklettiği çeşitli anılarla bırhkte ciddi, sağlam, önemlj bir kuruluş bırakmış. Herkesin çağırdıgı adjy la Doktor, Pandeli'nin anı larını. buluşlannı, yemek anlayışmı sürdürdüklerini söylüyor. Çeşitli ızgaralan biraraya getirerek ilk kez yaptıgı karışık ız gara, pilici sırttan yanp turfanda sebze doldurarak yaptıgı piliç dolması, balığı ilk kez tereyağla. kâğıt içinde yapmayı akıl ederek bulduğu kâğıtta levrek. ayni biçimde kâğıtta pılıc. Bunlar lokantanın baş yemeklerl. Doktor şoyle diyor «Balıgı tereyağda pişirmek ka dar, kâgıdı katlama şekli de önemliydi.» Sonra gereksinmelerin, kısıtlamala nn getirdiği buluşlar: savaş yıllarmda un sıkıntısı mı var, badem kurabiyesini pirinç dövdürerek elde ettiği kınklarla yapmış: yalnızca badem, şeker ve tereyağdan oluşan ünlü Pandeli badem kura biyesi... Ekmek sıkıntısı mı var? Pandeli. yine pfrinç unundan ekmek yapı yor Balığı kızarttığı zaman, fileto olarak degil. yumurta sansı ve kaşer rendeye bulayıp kızartma sı. yine bır buluşu .. Pandelli'de masaya otur duğunuzda, 2 zeytınyağh antre masanızin ustunde sizi bekliyor. pathcan salatası ve fasulye pılaki. Ikısi de gerçek zeytınyagıyla yapılmış. Listede birkaç çeşit daha cerez, salata. söğuş etler var. Ba hklardan gününe göre değişiyor ama levrek (kağıtta jzgara veya tava) he men her gün bulunuyor. Ka^ılta olanı gerçek bir nefe.^et.. Balığın bu denli ağ'zda eriyen bir kıvama ge'mesi. herhalde balık f.tvmeyen!eri bile ikna edebilir. (Buna birkaç kez tanık oldum. Çekmcesızce. kağıtta Jevreği en îyi yapan yerin burası oldugunu söyleyebilirim). Kılıç şiş de var listede tüm bu balıklar, 700 liraya yenebiliyor. Sonra zengin bir ızgara lar çeşidi var. Fiyatlar 300 400 arası. Buranın bir özellıği, bulgur pilavıy la birlikte servıs edilen karışık ızgara.. Baba Pan deli'den beri değismeyen ve aynı kaliteyi sürdüren bır yemek.. Haslamalar, kı zartmalardan sonra piliç dolma ve beğendili kebap var. Ben. bu kez bir beğendili kebap yeğliyorum. Beğendiyi de Istanbul'da en iyi yapan yerlerden biri burası... Geniş bir tabaga bol yayılmış bir b» gendl püresl, üstünde yu muşak kuşbaşı etler... 450 liraya yenen, ama insanı nerdeyse tümüyle doyuran bir porsiyon... Sonra bir dilim patlıcanlı böreğin (bir diğer 'spesîyaHte'J üstünde servis edilen birkaç dilim döner getiri yorlar. Doktor. dönerl&» riyle de övündüklerini ek liyor. Sonra, buranın en gözde tatlısı olan kanşık tathyı bir kenara bıraJnp bır 'Cennet taamı' saydığım Pandemi spesiyalîtesinl söylüyorum: Vişne Tirit. Vişne ekmek tatlısı bu. ustüne krem şanfcly dökülmüş. Tathyla başıra pek hoş olmadığı halde. bu bence tadılabilecek en iyi şeylerden biri... Yalnız bunun için bilen Pan deli'ye gitmeye değer.. Üs tune bir de Türk kahvesi içtikten sonra gelen he sabım Ş50 lira... Kagıtta levrek veya kıhç şis yen diğinde bunun lOOO'ln Os tüne çıkacağım anımsatmakta yarar var llkbahar ve sonbaharda özelükle turizme hizmet verdiği için genelde dolu olan. yaz ve kıs gün lerinde ise rahat yer bulunabilen Pandeli'yi. bugün Türk mutfağınm belll sayıda yemegini aynı düzeyde sördürdüğü ic'n kut lamak gerekiyor. Dünyaca ünlü bir mutfağa sahip olmamıza Jrarşrn bu slanda gelenekselleşmiş, kurumlaşmış yerlerip hemen hic olmadığı Oîkemizde, Pandeli, her?eyin ötesinde sempatiyle, ilgiyle yaklaşılması. giderek korunması gerekH bir kurumdur santvorum... Adres Mtsır Çarsfsı. Fminönü Tel.: 22 55 34 Macarlann ünltt pop grubn Omega... Pişmis tavuğun başına gelenler Sezer TAN3UĞ Brezflya M 1 1 Futbol Takımının kaptanı Sokrates, futbol S1 oynaınak resıın yapmak gıbı bır sanattır demış. Bu iddia'nın yamSıra şıır yazmaya da benzer demeyı unutmamış. Pakat şı irle futbol arasında ötedenberi ilîşki kurulduğu ve şiir gıbı bir paşlaşmayia ber zaman gole gidilemedıği için, bu Ikincı lâî çoktan oüside'a düşmuştür. Brezilya takımının mimandır denen Sokrates'in resım futbol ilişkisi fiakkuıda ortaya atttgı topu, bir düzıne Salvatior Dall gole dönüştürmeye çalışmakta ve Leo nardo'nun Mona Lisa'sından Goya'nın çıplak Maya'suıa kadar resim sanatımn bazj şaheserleri, ünlü pervasız Marcel Duohmps'm bile cüret edemiyeceği ölçüde, futbol dunyasmın antiart ortamında laçka edilmektedir. Mona Lisa'nın başına gelenlerin pişmiş tavugun Daşına ge lenleri astığını nerfces bilir. Röprodüksıyonlanna sakal bıyık ta kılmakla başlayan bu çıle, fallik şakalara iıedef olmakla sürmüş ve sonunda Mona JUsa futbol dünyasında gülünçleştirildığl yerini de almıştır. Goya'nm çıplak Maya'sına tee ayagma Is panyol takımının çorabı glydirilip ellne bir futbol topu veril mekten fazla müdahale edilmemiştir. Maya'yı aleiacele giydlre rek yapıtın ıkinci varyasyonu olan Glysili Maya'yı oluşturamn btezat sanatçısı olduğunu herkes billr. Fakat anlaşıldığına göre Maya'nın çilesl o kadaria kalmamış ve 1982'de meşln yuvarlak sanatçılanna peşkeş çekilmiştir. Bizim anladığımız kadannca Brezflya takımının kaptanı Sokrates adım taşıdığı Unlü fllozofa rağmen Kesta konuşroakta va bu güvenini Brezilya takımım oluşturan gençlerin tlpik bir mahalle takımının sıkı arkadaşlık ilişkilerini yansıtan anlaşmış ra hatlıklanna borçlu buluıunaktadır. Profesyonellik ıçinde bile amatörce arkadaşlıklann, dostça kardeşliğin ve bir dünya şam piyonasında buna eklenen milli gururun; beni ülkem ilgilen flirmez, aldığım paraya bakanm diyen kasarlar karşısında ya da toer alanda tekniği keçiliğe vardıranlar karşısında yenügi da alsalar, insan nazannda yerleri daima azizdir. lyi dostluklan yan Bitan fnsanca üişlriter oldukça ister Mona Lisa, ister Maya, Şenligin şakasma alet edilmiş olsunlar, hic önemll değildir. "Yasanfı,, Derleme Ürünlerı dizîsinin ilk kitabı cıkf. Sanat Servlsl «Yaşantı Sanat Kltaplarıırtm Derlema Ürünler Dizisi'nde şiir üzerıne araştırmalar konusuna ayrılan bınnci kitap yayfnlandı. Tahir Abacı ve Erol Cankaya tarafından yayıma hazırlanan dızıdekf kitoplar dzgun derleme ürünlerden oluşuyor, ancak bır dergl gibi periyodik olarak deöll, basıma hazir ofdukça çıkanlıyor. İlk kftapta Toktamış Ateş'in «Şiir «a Tarih», Mu rot Belge'n/n «ŞMr ve Sanatsal Değer», Ünsal Oskay'ın «Şiir ve 19. Yüzyıl», Ahmet Oktoy'ın «Şiir ve Televbyon», Gokhan Cengizkan'ın «Şiir ve İdeolo|l», Erol Çankaya'nm «Şiir ve Kltlo Kürtürü», Tarık Gunersel'in «Şiir Notlan», Tahır Abacı'nm «Ortalama ŞMr Or talama Bağent», Abdölkadir Bu dak'ın «Toplumcu Şllrfn Venl Döneml», ilhan özdemlrcl'nln «Şiirin Sınavı» yaztfarıyla Ta> hir Abacı ile Erol Çankaya'nm ortak yazdıkları «Şiir AraştınIırken» başlıklı Yozılan yeraldı. Kitapta ayrıca Abdulkadfr Budak, Ahmet Güntan, Erol Çankaya, Gökhan Cengizkan, Huseyln Haydar, Tahır Abacı, Tarık Gönersel'hrı şilrlerl de bulunuyor. Oizinin bundan sonra kl kltaplarında ağırlıklı olarak «Şllrlerimizde 1940 Dönemeci», «Popülor Kültün, «1960 Sonrası ŞHrimlz», «Çağda? Hlkâyacillğlmiz», «Romanımız ve Sorunları», «Eleştiri», «Fofklor ve Edebiyat», «Azgelişml? Ülkelerde Sanat» gibi konuların ele almacoğf, oyr/ca şiir ve hıkâye örneklerlne de yer verlleceğl bildlrillyor. Sonra Yüksekkaldınm. tcpsiyle Eminönu'nde satış. Ipçiler fşimdiki Halın önü)'deki küçuk dükkânda ilk kez genç bir subayla, Mustafa KemaJ'le tanışma... Zindankapısı. sonra fl926'da) Abacılar caddesindeki dükkân... Pandeli'nin ününü yapan, bu «işçi ve hammal» semtine ünlü. kıbar kişıleri getirten .. 1955'e 6 eylül olaylarına dek burda kalıyor baba Pandeli, Sonra sürekli müşterisi olan Turgut Bayar'm (Celal Bayar'm oğlu) desteğiyle Mısır Çarşısı'ndaki bugünkü yerine geçiyor. 8LJ OUJR MU CAN1M, VARYA DURMADAN SAVA?>\P DAN M,c 6 ; CIKAÎ2AM4 J2ÜNKÜ. Y0M KİM KİME TV'de Türk Sineması (22.05) i Bîzim gîbî mittete az biiej Bu yüzcfea hi boyte şeylenn oiması lydjr... d M bilîli BehicAK Zeki Müren'in filmi ekrana geliyor Yönetmem Nejot Saydam. Senaryos özdemir Birsel. Cörüntü Yönetmeni: Turgut Ören. Oyuncular: Zefei Müren, Belgin Doruh, Sadri Ahştk, Kadır Savun. Av ni Dilligil, Suna Pekuysal. Sadetün Erbil, Şaziye Moral. Birsen Menekşeli. Yapım: Birsel Film / 1962i Sanat Servisi Yoksul delikanh ile zengin kız sşkı üze rine kurulu şarkıh bir ZeM Müren filml: Yoksul bir genç olan Zekl Müren çaJışraak îçin İstanbul'a gelip. bir Işyerine işçi olarak girer. Sesinin güzelliği sayesinde arkadaslan arasında hemen slvrilir. Bu yeteneği. sonunda isyerinin sahibinin (Avni Dilligil) kulagına gider. Zekl fle yakından İlgilenmeğe başlayan patronun çok güzel bir yeğenl CBelgin Doruk) vardır. Geçirdiği bir kaza sonucu kötürüm olan genç toz, çevrelerindeki bir servet avcısıyfa fSadri Alıştk) nişanlıdır. Belgin"le tanışan Zekl ona hemen aşık olur, Genç kız da güzel sesll delikanhya tutulmuştur. Araya giren kara çalı iki gencln aşklannı engellemektedlr. Türk Sanat Müziği solistl Zekl Müren'in kendl bestesl şarkılanyla süslüi': müzik yönü agır basan, revu havasında duygulu bir aşk öykusu izleyecegiz. Filme adıtu veren Hayat Bazan Tatlıdır» şarkısmın sözlerini yazan Zekl Müren, Muhayyer Kürdi makamında besteledl ve okudta. Altı şarkısını daha okudugu filmin mözik direktörlügunü de yaptı ve kendi seslendirdl. I8S4'te ilk filml «Beklenen Şarfeı.yı Cahîde Sonku II» çevlren Zeki Mören, Ikind filmi 'Son Beste de ilk kez Belgin Doruk'la oynadı. •Kmk Ptefe»tan sonra çevirdlgl «Hoyat Bazan Tatlıdır da yine o dönemin gözde yıldızı Belgin Doruk'la duygulu bir aşk dykösünün kahramanlan oldular. Bugflne dek 17 film çeviren Zeki Müren'in öbür filmleri «Hayat Bazan Tatlidır* da döneminde buyük iş yaptı, hayranlflnnmilırJsini uyandırdı. Senarvosu Belgin Doruk'un eşl Özdemîr Birsel'in elinden çıkan filmin yapıınevi de Bir sel Fîlm'di. Siyah bevaz döneminde çevrilen filmin bir ö?el liiSi de. son bölümönun renkli oluşa. Afişlerde bu nedente *kısmen renkli». İ KONGRE İLANI • Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şubesinden Ouyurulur: Türkiye Gazeteciler Sendıka sı İstanbul Şubesi Olağan Ge nel Kurulu ekseriyet temın edılemediği lcin 2 Temmuz 1982 günü saat 10.30'da Basın Sarayı Kat: 2 Gağaloğlu adresin dekl Gazetecifer Gemiyetl Kon ferans Salonunda yapılacaktır. Ekserlyetfn aranmayacaâı toplantınm gündeml oşaâıdadır. Üyetere duyurufur. YÖNETİM KURULU GÜNDEMı 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) Acılış ve yoklama, Başkanlık Olvanı Seclml, Saygı duruşu, ÇcHışma, Hesap, Denetim ve Onur Kurulu Raporlarının okunması, Raporların tartışması, kurulların aklanması (ıbraı) Kurullann ve delegelenn se Clmlerl, Dllekler. Kapanış. BlLINCLI,, OIOUGUN CEKİLMİYORSüN YENGEÇ PANSIYON ERDEKNARLI Kapıdağı'nın lncisinde haziran eylul aylan İçinde müstakil oda 3 yatakb 500 Ura Tel.: 49 Genel Cerrahl Uzmant Mecidlyeköy. Kervangeçmez Sok. No. 5 Keramet Apt (Keçelüer Garalı vanı) leL: 68 47 48 Dr. KÂZIM SARI Operatör LEVENT PANSIYON Azmakbaşı Bodrum Banyolu. deniz manzaralı. guzel teraslı baramerJkanlı odalar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog