Bugünden 1930'a 5,483,960 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÖLTÜRYAŞAM 26 HAZİRAN 1982 içersine küçük çakıl taşlan ko nulabilirse de bunlar güzellik ve güvence sağlamaz Japonlann kullandığı sıyah taşlar Mavi, gri ve turkuaz renklere göre ve tabanı beyaz olan toprak çanaklarda renk ayıncılığı görevi yapar Bir çanaktaki su miktan yaz aylann da mümkün olduğu kadar ka bma göre yüksek sevıyede bu lunmalı, Ukbahar ve sonbahar da biraz daha işağı seviyede olmalıdır. Çanaklann içine konacak taş lar, geteneklere göre yazın beyaz, sonbaharda kırmızı, kı şm siyah ve ilkbaharda yeşil renkte ufak ve etkileyici olmalıdır. Japonlar, çanaklara kona cak taşlar için üç ölçü kullanırlar, ancak genellikle 1,5 san tün çapında olan taşlar az mik tarda kullanıhr. Bir aranjmanı tamamlandıktan sonra ışıgı kuvvetli ve arka duvar semini koyu olan bir vere koyahm ve aranjmanın her biri siluet halinde görünebilsin. Eğer bir araniman ekzersiz için kırmızı sepetçi sf> Şüdünden yapılmış bir aranjman ise onu uygun bir yere koyar ve dikkatüce acılarmın modeümize uyup uymadığına aşa*:daki avnntıları da dikkate alarak bakanz. • Çiçekler ve içinde bulundukları kap, vazo, çanak, birbirleri ile ahenkli olmalıdır. • Aranjmanımız kabmm ortasından yukan doğru dinç, güçlü durmalıdır. • Dirsek noktalanndakl açılar keskin ve güçlü görünmelidir. • üzay dalına göre diğer dallann uzunluklan iyl orantılı olmalıdır. • üzay dalının eğrilttsl diğer dallann hemen üstünde durmalıdır. • Güzellik ve ritün bakımın dan yeterli olup bizi tatmin adıci olmalıdır. Tüm bu sıraladığımız teknik aynntılara yanıtımız «evet»se ikebanamız tamamdır. televizyon 17.00 17.05 17.35 18.00 18.25 18.40 19.10 HABERLER ÇOCUKLAR İÇİN (ÇAĞRI) ŞEKER KIZ YAŞADIĞEMZ DÜNYA AİLE GÜNLÜĞÜ TARİHTE BU AŞ WALTON AİLESİ Programın bu bölümiinde kundıızların su içindeki yaşaa tıları anlatüıyor. G eçtığımız naltalarda. Üı. lü düzenlema ve çiçek leri tutucu bir dalm & nemıni anlatmıştık, bu rada şunu belirtmek isteriz kı bu tutucu dal saplarının Istenen şekilde tutabilmesl İÇİB belli bir ağırhkta olması gerekiyor. Buna imkan bulunmazsa, o takürde tutueunun kenarlarına haflf bir kaç plastik destek konulabilir. insan ve çiçek sungur ucuzsatar Ikebana nasıl düzenlenir? 51 ÇARESIZLİK BAZEN INSANA DOĞRU YOLU GÖSTERİR! Dizinin bu bölümlinün adı: «Yalan». Ben Walton çok hoşlari dığı Nancy'in bir iş nedeniyle kente gitme arzusunu yerine getirmek için Küçük John'un arabasını izinsiz olarak alır. Park edilen yerden arabasının çalınması ve kaza yapması Nancy'nin de kimseye kente gittiklerini söyletmemesl yüzünden Ben, Walton ailesine yalan söylemek zorunaa ka Kur'anı Kerim Yasin suresl 783. ayetlerl Demirtıan Ünlü okuyor. Ayetlerin Türkçe açıklamasından sonra îlahiyat Fakültesi Öğretim üyelerinden D05. Dr. Günay Tümer'le îslam Dini üasrine blr sohbet yer alıyor. Seçme hadislerle uevam eden program ezan ve lftar duası lle son buluyor 19.55 İFTARA DOĞRU Sanatçılar ve eserlerl şöyle: Zümra Aycan «Çek g5nlümün kahnnı», Mustafa Topaloğlu: «Eküı ekllen yere», GönUl Akdikmen: «Şarkımı senin için», Atilla Atasoy Zaman Meyhanesi, Grup Hardal Nereden nereye Bana Alagöz, Öpmek geldl içbnden, Necla Akben Yiiksei yüksek tepelere ev kurmasmlar, Edlp Akbayram Kibar gelin, önder Bali yönetiminde Istanbul Belediye Konservatuar Şe hir Armonl Pop Orkestrası One The Snnshine ot my Ufe Göksel Arsoy «Sen kimseyi sevemezsin» «Aşkınnn tlkbahan», Parodiler: Fatih Mühürdar ve Uğur Böoekleri Kuklacı: Nevzat Açıkgöz. Programı Hamiyet Kolçalar sunuyor. (Renkli) 20.30 HABERLER 20.55 HAVA DURUMU 21.10 BOĞAZİÇİ'NDEN (RENKLİ) 22.05 TV'DE TÜRK SİNEMASI: «HAYAT BAZAN TATLIDIR» Filmle llgill ayrıntılı bilgiyi beşinci sayfada bulacaksınız. 23.40 23.45 HABERLER KAPANIŞ radyo TRTI 05.05 Açüış, 05.05 Ezgi Ker Varu, 05.30 Şarkılar, 06.00 Kı 6a Haberler, 06.02 Bölgesel Yayın, 06.30 Köye Haberler, 06.40 Günaydın, 07.30 Haberler, 07.40 Bölgesel Yayın, 09.00 Kısa Haberler, 09.05 Çocuk Saatl, 10.00 Kısa Ha berlor, 10.02 Arkası Yarm, 1052 Hafta Sonu (1), 11.55 Radyo Tlyatrosu, 13.00 Haberler, 13.15 Saz Eserlerl, 13.30 Bölgesel Yayın, 15.00 Kısa Haberler, 15.05 Şarkılar, 1520 Saz Eserleri, 15.30 Tlirküler, 15.45 Silahlı Kuvvetler Saati, 16.00 Kısa Hatoerler, 16.05 Çocuklar Şarkı SöylUyor, 16.15 Müzik, 16.30 Pasıl, 17.00 Dilek Kutusu, J8.00 Kısa Haberler, 18.05 Solistlerden Birer Şarkı, 18. 35 • 21.00 Bölgesel Yayın ve îftar Programlan (2), 21.0001.00 TET II ile Ortak Yayın, 21.00 Haberler, 21.30 Şarkılar, 22.00 Kısa Haberler, 22.05 Gecenin Sesi, 23.00 Haberler, 23.15 Cumartesiden Pazara (3), 01.00 Program ve Kapanış, 01.05 • 05.00 Gece Yansı, (01.45 03.15 Sahur Programı), SoUstter Geçidi, 12.00 Müzik, 12.15 Türküler, 12.30 Şarkılar, 13.00 Haberler, 13. 15 Müzik, 13.30 Türkülerimi zin Dlinü Bugünü, 14.00 Sanat Dergisi, 1450 Şarkılar, 14.50 Müzik, 15.05 Ezgi Ker vanı, 15.30 Güldürenler Dıişündürenler, 15.50 Şarkılar, 16.05 Saz Eserleri, 16.20 Arkası Yann, 16.40 Türküler, 17.00 Klasik Koro, 17.30 Erkekler Topluluğu, 18.00 Her Plağın Bir Öyküsü Var, 18. 45 Şarkılar, 19.00 Müzik, 19. 15 Türküler, 19.45 Şarkılar, 20.15 Müzik, 20.35 Türküler, 21.00 01.00 TRT • I ile Ortak Yayın, tkebana'da saplann, dallann uzun olanlannm seçilmesi daha uygun olurdu. Yeter) kadar uzun olmadığı hallerde on!arı ayakta tutabilmek için des tek görevi yapacak çeşitli ma) zemeler kullanılabilir. Bu malzemelerin çeşitli Örneklerini sırası geldikçe vereceğiz. Soyulmuş dallardan iyi bir model yaptıktan ve nasıl yapıl dığını iyice öğrendikten, yani biraz bu sanatm ustalığına eriştikten sonra yapraklı ve çiçekli dallann kullanılması ve yerleştirilmesi kolay olur. Çalışmalar'da İnsan olarak adlandırdığımız orta daldaki yapraklar ve çiçekler yukarı doğru tırmanıyormuş gibi görünmell ve aşağı sarkar durumda olmamalı, keza yeryüzü dalı da aynı şekilde insan dalına göre biraz daha dik olmahdır. Bütün dallar blrbirlerine uyumlu ne fazla yüklenmiş ne de çok fazla arahklı olmamnlıdır. Güzel bir görünüm elde etmek için aranjman üzerinde yapraklar seyrekleştîrilmelldır, ancak yapraklarda bu seyrekleştırme ne çok az ne de çok fazla olmamahdır. Üzerinde çiçekleri ve yapraklan bulunan sap veya dallann daha da güzel bir görünümde olması için biraz eğriltmek gerekir, özeJlıkle «Uzay» dalının güçlü, stil va kavisi canlı bır görünüm oluşturur, aranjmanm boyu, görünümü ve tanım lanması içinde bulunduğu kab' a ve kullamlan çiçek ve çiçek malzemesine bağhdır. Kap olarak özellikle yaz ay O DV 10 3 2 10 8 K 2 2 9 8 c> D 973 2 98 3 B G A R 6 10 4 0 V P 0 A RO <> V 9 . 0 • V 5 A R 0 10 6 5 Güney, Dogunun 2 Raro lle araya ginnesinden sonra 5 TrefVe oynuyordu. Batı karo dokuzlusunu çıkmış, Doğu damla ahp karo ruasını ve asıru çekmiş, Güney koz ası ile çaknnş ve Batı bir pik defose etmişti. Güney daha sonra trefl ruasını çekmiş, Batı uçlüyü ve Dogu da dörtlüyü vermişlerdi. Güneyin çıkan yok gibi görünen bu 5 Trefl kontratım yapmaic için bundan sonra nasıl bir dağılimı varsar yarak nasıl oynaması gerektiğinl sormuştur. Cevap: Bu safhada hasmm dağılımı hakkmda p«k az şey biliyorsunuz. Tek bildiğinlz şey Doğunun alü ve Batınm iki karo ile başlamış olmalarıdır. Başta Ikl löve verdinlz ve oyunu yapmak için başka löve vermemeniz gerekiyor. Bu mümkün mü? İlk kozu çektiğinizde iki taraf da uyduğuna göre. dışarda ikl koz kalmıştır ve ilk probieminiz kozlann 22 mi yoksa 31 mi dagılımh oldugunu kestirmek ve kozdan bir el vermemek için ona göre oynamaktır. Dogunun altı karosu bulunduğuna göre, üç kozu bulunması ihtimali hayh zayıf görünmektedir. Kaldı ki. klasik kurala göre dokuz kâgıtla dama empas yapılmaz ve siz asınızı çakmak için kuilandıgmıza göre dışardaki vale şimdi dam hükmündedir (AngloSaksonlar buna 'eight ever. nine never' diyorlan yani 'sekiz kâğıtla her zaman, dokuz kâğıtla hiç bir zaman'). Ama sizin amacınız sadece kozdan el vermemek mi yoksa kontratınızı yapmah mı? Hernalde kontratınızı yapmak. tşte o zaman. düşünmenızi biraz daha ileriye götürecek olursanız, kozlann 22 dağılımlı olması halinde KONTRATTNÎZI HtÇ BİR ZAMAN YAfAMAYACAĞINIZI unlarsınız Nitekim, kozdan löve vermeseniz bile sadece on löveniz vardır ve normal olarak pikten bir el vermeye engel olamıyorsunuz. Onbirinci eliniz ancak ve ancak bir pik kör squeeze'inden gelebilir. ve bu da DOĞUDA KÖR VE PİK KESERÎ BULUNMAMASINA, DİĞER BİR DEYÎŞLE BATIDA BEŞER KÖR VE PİK BULUNMASINA BAĞLIDIR. Batıda bu tür bir dağıhm ise sadece BİR trefle yer bırakmaktadır. O halde. oyunun çıkması için şart olan bu dağıhma gore oynamanız ve körle yere geçerek trefl valesine empas yapmanız gerekir. Eğer empas tutma/ da Batı düşurmuş olabileceğiniz trefl valesiyle el yapacak olursa hic uzülmeyin Cünku DU takdirde oyunun zaten çıkan yokmuş demektir ve olsa olsa bir yerine iki batarsımz. Deneyimi az okuyuculanmız için pik kör squeeze'nin nasıl gerçekleşeceğini de anlatahm. Koz valesine empas yapıp vpievi düsürdükten sonra bütün kozlarınızı ve A R pikinizi çektiğiniz zaman oyunun bıtrvsine iki el kala Batı şu durumda artık ı,aresizdır. Desen. Ruhi GÖRÜNEY lannda çanak kullanılması teı cih edılir, çanak kullanmak işı kolaylaştırdığı gibi sıcak bır günde su miktarının ne kadar olduğunun görünmesini de sağ lar, çünkü yaz aylarında çanak larda yapılan aranjmanlar doğanın her türlu gelişımine kar şı uyumluluk sağlar, faydalı olur gerekçesiyle çanaklann bulmaca TRTIII 07.00 Açılış, 07.02 Gttne Başlarken, 08.00 Sabah Konseri, 09.00 Türkçe Haberler, 09.03 Cumartesi Sabahı, 10. 00 Ülkeler Sesleniyor, 10.45 Ankara Radyosu Çoksesli Korosu, 11.00 Stüdyo FM 12. 30 Tango Dünyası, 13.00 Oda Müziğı, 14.00 Müzik Bahçesinden, 15.00 Cumartesi Dis kotegi, 16.00 Her Plağın Bir öyküsü Var, 16.45 Saz Eser leri, 17.00 Haberler, 17.12 Ak tüalite Programı, 17.20 Çay Saati, 18.00 Gençler îçin, 19. 00 Haberler, 19.12 Aktüalite Programı, 19.20 Çağdaş Türk Sanat Müziği, 20.00 Dünden Bugünden, 21.00 Caz, 22.00 Haberler, 22.12 Aktüalite Programı, 22.20 Gecenin Getirdikleri, 23.00 Dünya Radyolarından, Müzik Festivallerinden, 24.00 Müzik, 01.00 Program va Kapanış. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 1 2 3 4 567 8 9 1I mmım İBBBH # E •u • •*•• «•• . = SOLDAN SAĞA: 1 Gümüş parlaklığında ve cok parlak bir aievle yanan cok hafıf Dlr element. 2 Asıl adı Emıle Chartıer olan unlu Fransız filozof ve deneme yazarı.... Bır cins papağan. 3 Karadeniz'in doğusundu oturan halka verılen ad.... Trabzon'un blr Iiçesl. 4 Ümit... Bir odı da Enki olan Sümer tomrısı. 5 Hayvanların bağlandığı gölgelık... Gureşte b i ' oyun. 6 Yobanî hayvan barınağı... «Atdanma ki sen blr susamış ruh, o bir ac / Sen bir susamış ruh, o bütün ten ve biraz....... Eskl dilde «o». 7 Niyet ...Bir sayı. 8 Velı, evliya... Oğütülmüş ta hıl. 9 Tarlf. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Sakatlık. 2 Bir çeşit büyük kayık. 3 Öfkeli... Uzak Doğu'nun bazı ülkelerinde kullamlan bir para bırlml. 4 Nıkelin slmgesi... Lâyıha, proje. 5 Bir cins kara yumuşakçası... Put. 6 Bir nota... Hollanda'nın plaka Işaretl. 7 Memnu. 8 isvicre'de bir kanton... Bır cins şekerleme. 9 Sütleğengıllerden, Antil adalarında yetışen zehırli bir ağaç. 1 2 3 4 56 7 89 1 ıc A z. A N T) li 2 A R A N t> A lAİNİ 3 1 I • ı jb. 0 4 j± ÜL A M \\u\ 7 N 2. A Ş L A L 8 D u. R I ü U N 1 b f |R|ü| 9 4 L. •••i •A W 5 A Â A Â •RJH v" • 6 •• A. • | N C E.|B| OPERATÖR TRTII 07.00 Açılış, 07.02 Solistler den Seçmeler, 07.30 Haberler, 07.40 TUrküler, 08.00 Mü zik, 09.00 Şarkılar, 09.15 Ye ni Sesler, 09.45 Müzik, 10.00 Erkekler Topluluğu, 10.30 Türküler, 10.50 Yorumcularmuz, 11.20 Müzik, 11.40 Sabahattin Kudret Aksal Dr. KAZIM SARI Genel Cerrahi Uzmanı Mecîdlyeköy, Kervangeçmez Sok. No. 5 Keramet Apt (Keçeciler Garajı yanı) TeL 66 47 48 ZAMANLAR Şiirler. Ederi: 100 Lira Karacan Yaymlan o(veya D (veya D 9) RENKLER KONUŞUR KOKULAR . COŞAR ÇIÇEKLERLE... CICEKLER SİZİ TANIMLAR ULAŞTIĞIYERLERDE SEVGİLERLE... Batı son kozunuz üzerine ya pikinl tiçlü ve körünü tek, ya da her iki rengini ikili bırakmak zorunda kalmıştır: Buna göre. A R pikinizi çektiğiniz zaman, ya elinizdeki küçük pik ya da yerdeki küçük kör mutlaka el yapacaktır... Güneyde oturuyorsunuz ve aşağıdaki elle 4 Pih oynuyorsunuz: 52 BU KEZTEHLİKE SOLDADIR! 4 Dv 109875 O v 109 R 6 2 K B G c AR52 f O AR 87 + 853 GÜNEY 1 SA 2 Pik KUZEY 2 Kör 4 Pik Telefon :75 94 6475 0785 Teleks .22627 iST.GTR Teleks :23 289SıkTR. Teigraf =Hobby istanbul Mektup:PK374. istanbul Kuvvetli sanzatu oynadığmıza gore 18 puan ve dengeli bir elle 1 SA diye açtınız. Ortağımz. bugün Inodern briçte ve ozellike turnuva bricinde şu veya bu şsklin yaygın olarak kullamlan Texas konvansiyonuna gore 2 Kör dedi. Bu sizi pikiniz üçlu (ve hatta ikili) bile olsa otomatıkman 2 Pik derueye zorlar. Amaç, eli sanzatucuya oynatmak ve eli kuvvetli olup normal olarak çatallan bulunacağından açılıştan yararlanmak veya hiç değilse kaybetmemek tir. Buna «Jacoby transfer bid» de denilmektedir. (Trefl ruası yerde olacağına deklaranm elinde olsaydı, refl acılışına oyunun batan kalmazdı.) Ortağı nız, yaklaşık olarak 10 dağıhm puanı ile oyunu 4 Pik'e bagladı ve Batı küçük bir kor çıktı. Her savunmaya ve Batıda karo veya trefl şikanı bulunmamak şartıyla HER DAGILIMA karşı kontratınızı yapmak için nasıl oynamanız gerekir? (Doğuda kör şikanı dahi olabilir; hiç fark etm?z!).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog