Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

26 HAZİRAN 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 Bann hükümeti, Türkiye raporunu bu yJ parlamentoya sunacak BONN, (Dış Haberler Ser visi) Federal Almanya Dışışleri Bakanlıgı Müsteşar larından Peyter Corterier. Federal hükümetin Türkiye Raporu'nu bu yıl içinde Parlamentoya sunulacağı nı belirttl. Türkıye'de deınokrasiye dönüş ve insan haklan iî kelenne uyum konusunun sözlü soru önergeleriyle ele almdığı Federal Parla mento'da bir konuşma yapan Corterier blr süredlr Türkiye'de olumlu geUşmeler kaydedildiğlni vurguladı. Türkiye'de, işkence lddlalarına karşı soruştnrma açıldığını, yönetimin bu konuda uyarılarda bulunduğunu bellrten Corterier, gözaltı süresinln de kısaltıldığına işaret etti. Peyter Corterier, P. Al manya lle Türkiye arasmdakl politik ilişkilerin, demokrasiye dönüşü hızlandırma ve temel hak ve 11kelerine uyum saglama yö nünde olduğunu söyledl. Corterier, Bonn'da NATO Doruğu sırasında Başbakan Helmut Schmidt ve Dışlş lerl Bakanı Hans Dletrich Genscher'ln, Başbakan Bü lend Ulusu ve Dışişleri Ba kanı îlter Türkmen'le yap ıtıklan Iklll görüşmelerde, konuya eğildiklerinl vurgu ladı ve Türkiye'dekl yöne timln. Avrupa'nm duyarlıhğına anlayış gösterraedi ği takdirde Alman ekonomik ve askeri yardımının tehtikeye gireceğinl de llet tlklerlni blldlrdl. Corterier daha sonra özetle şunlan söyledt: «Federal Hükümet. Tür kiye'nin NATO *e Avrupa Konseyi üyesi olduğunu, AET'ye de aday üye bulun duğunu gözönünde tutarak, tnsan haklan temel 11 kelerlne bağlılık konusunda daha duyarh davranması görüşündedir.> Sovyetler ABD'den tahı! alımını kesebileceğini ima etti MOSKOVA (ANKA • DPA) Sovyetler Bırlıği, ABD'nın Polonya olaylan nedenıyle uyguladığı teKnolojik ambargo karsısında, bu ülkeden yaptığı tahıl aümlannı durdurabile ' ceğinl ıma ettl. Moskova'da görevlı Fe , derai Alman gazetecilerle t lconuşan Sovyetler Bırliğl Başbakan yarduncısı bso > nid Kostanaov, Sibirya'da . Uretilen dogal gazı Avrupa'ya taşıyacak olan boru ı hattınm vapımının, ABD" , nin ambargosuna Karşın süreceğını söyledı. Kostandov ayrıca, Sovyetler BirMği'nîn ABD'den tahıl almaktan vazgeçmesı haunde Reagan yönetımtnln zor durumda kalacaŞını öne sürdü. Billndigı gibl, ABD Tica ret Dakanlığı Müsteşan Lİ onel Olmer üç gün önce Washlngton'da verdiğl blr demeçte, Sovyet boru ha^ XX için ABD lisansı altmda makina, teçhlzat ve malze me üreten Avnıpah şlrket lere blr uyanda bulunarak aınbargova uymamalan ha llnde çeşitll önlemlere baş vurulacağını açıklamıştı. Arjantin'de temmuzda siyasal parti faaliyetlerine izin veriliyor Dış Haberler Servisi Arjantin Devlet Başkanı kam enıeklı General Reynal do Bignone, goreve ba^Iayacağı 1 temmuzda ülkede aJtı yıldır süren siyasal faaliyet vasagını kaldıracagını açıkla dı. Onceden ılân edılmeyen bir toplantıda sivil parti liderleriyle görüşen Bignone, 1984 mart aymın seçimler ıçin «kesinlikle en son tarih» olacağmı belirtti Ülkenin ıkinci büyük sıya si partisi olan «Radikal Birlik» Başkanı Carlos Contin diğer sıyasi llderlerle birlik te geçiş döneminl hızlandır ması ve 6 yıldır süren sıkıyönetim durumunu bir an ön co kaldırması için Bignone'vi ıkna etmeye çalışacağın' söyledi Peronistlerden sonra Arian tin'in ikınci büyük partisinin tideri. aynca geçiş dönemi nın kısa tutulmasına. Arjantin askeri yonetımınm 1984' ten önce çökmesi ıhtimahn! gerekçe gosterdı. Asken cun tanin çözüldüğünü belirten Contin, bunun ulusun ıstikre nnı zedeledigıni söyledi. Con tin «Multipartidaria» (çok partili grup) olarak bilinen ve S büyük partinîn Ittifakı olan grubun liderlerinden bı ri. Bu gruba Peronistler, Ra dikal Birlik. Uzlaşmayanlar. ve Hınstiyan Demokrat par tileri dahi? Bu arada Malvin (Falkland) adalannda Tngilizler tarafından esır alman 10 bin Arjantin askerinden geriye kalan 2.500'ünün de geri gön derilmesi çahşmalan sürüyor. Arjantin Deniz Kuvvetleri Komutanı Jorge Anaya' nın oğlu teğmen Guillermo Anaya'nm ise kimiiği saptanınca geri dönenler arasın dan çıkanlarak, simdilik iade edilmeyecek olan yaklaşık bın kadar Arjantlnlı subaym bulundugu bir gemiye bındinldiğı belirtiliyor Dışişleri Bakaru Nicanor Costa Mendez, önceki gün Malvin ya da Faikland ada ;annm üzerlndeki egemenhk hakkınm Arjantin ulusunun birlnci lönemdeki sorunu» olmaya devam ettiğini söyle di. Costa Mendez, Arjantin'in adalara sahip olmadıkça rahat edemeyecegini söyledı •bizim yenildiğimlz izlenimi ni yaratmak istiyorlar» diyen Arjantin Dışişleri Bakanı •yenilen gayrimeşru ve ge leceği olmayan bir tavır alanlardır» dedl. Arjantin'in 2 nisanda Malvin (Faikland) adalanna as ker çıkararak işgal etmesiy le başlayan olaylar zinciri Malvin adalannda mayıs ayı boyunca bütün hızıyla süren bir deniz ve Tıava savaşmdan sonra adalardakı Arjan tın birlıklerınm 14 haziranda teslim olmasıyla Arjantin'in askeri yenilgisiyle sonuçlanmıştı. Arjantin'in askeri yenilgisinin kesinleşmesinin ardından savaş sonrasınm ilk kurbanı Devlet Başkanı General Leopoldo Galtieri olmuştu. Generallerin bir top lantısı sonucunda istifa etmek zorunda btrakılan Galtieri'nin yerine Devlet Başkanhğına emekli general Reynaldo Bignone seçilimşti. 1946 yılmda iktidara geçen Albay Peron Arjantin iş çilertnin büyük desteğini alarak efsanevi bir halk lideri olmuştu. 1973'te uzun bir sürgünden sonra geri dö nen Peron 1974'te ölünce eski bir dansöz olan ikinci karısı Isabel Peron Devlet Baş kam olmuş, ancak 1976 mar tmda bir askeri darbeyle gö revden alınarak tutuklanmıştL 19731976 döneminde Peronist parti içinde şiddet1 fraksiyon çatışmalan doğ 1 muş ve bunlar giderek sokak çatışmalanna da dönüşmüştü. Bu aynlıklardan büyük zarar görmüş olmasma ragmen Peronist parti ülkenin iktidara aday tek gücü olarak biliniyor. Ve 1984'de yapılacagı ilân edilen genel seçimleri kazanabileceği gözüyle bakıhyor. BBC radyosuna göre: Afgan gerillaları 4 0 0 Sovyet ve hükümet oslcerini öldürdü Dış Haberler Servisl Afganistan'da Sovyet yanlısı yönetime karşı mücadele eden gerillalarin 400 kadar Afgan ve Sovyet askerini öldürdükleri bildirildi. BBC, radyosu gerillalann, Panşir vadismi ele geçirebilmek amacayla bölgeye takvıye olarak gönderilen Sovyet ve hükümet askerlerinden oluşan bir konvoya baskin düzenlediklerini ve çıkan çarpışmalarda 400 ka dar askerin öldürüldüğunü duyurdu. Afganistan hükumeti rie vaptığı açıklamada, Panşir vadisındeki gerillalara kar«ı büyük bir saldırı baslatıldığmı kaydetti Hükümet acıklamasında vadidekî geril laların askerleri arkadan ku şatarak önemii zararlar ver dikleri de yer aldtı. Panşir vadisini ele geçirebilmek amacıyla son aylarda yoğun çarpışmalar meydana gelirken, iki taraf da vadinin ke sin denetiminl henüz saglayamadı. Ote yandan, Afganistan Devlet Başkanı Babrak Kar mal. dört aydır bulundugu Sovyetler Birüği'nden aynlarak Afganistan'a döndü. TASS yaptığı açıklamada, Karmal'm Moskova'da tatilini geçirdigini öne sürdü. Hindistan'da bulunan diplomatik kaynaklar ise, Karmal'ın önemii bir hastalıgı olduğunu ve Moskova'da te davi görduğünü iddia ediyorlar. öte yandan Cenevre'de ya pılan ve Afganistan sorununu çözmeyi amaçlayan görüşmelerde arabulucu rolünü üstlenen BM Genel Sekreter Yardımcılanndan Diego Cor dovez, Pakistan ve Afganistan temsilcilerinin bazı önem li ve anlamlı siyasal ödünler vermeyi kabul ettiklerini açıkladı. Cordovez önceki gün heyetler arasmda anlayış orta mı saglandığuu, bunun da sonbaharda yapılması ta~ sarlanan yeni görüşmeler ıçin temel oluşturacagını bil dirdi. Diego Cordovez, konuyla ilgili daha ayrıntılı açıklamada bulunmadı ve görüşmelerin kaç ay sürece&ıni de belirtmedi. Sokağa çıkma yasağı Varşova'da da kaMmlıyor Dış Haberler Servisi Polonya'nın Başkentı Var ' şova'da da sokağa çıkma yasağının kaldmlacağı bıldirlldi. Polonya televızyonunun önceki gün yaptıgı açıkla ı mada başkent Varşova'da ' sokağa çıkma yasağının 1 tommuzdan itibaren kaldı ' nlacagı açıklandı. Polonya asken yetkilileri, soka j ğa çıkma yasağının kaldı j rılması kararmın. ülkenin Iç güvenliğinde sağlanan I gelişme üzerüıe alındığım I bellrttiler. Bu arada, Polonya Adalct Bakanlığı bir açıklama yaparak, sıkıyönetim üanından bu yana ülkeâe 350 Mşlnln sivil mahkeme ; lerde lıapls cezalarma ! • çarptınldığını bildirdi. Sivil mahkemeler tara ' i fından hapis cezasına çarp j tınlanlar arasında «Torun» ı i kentinde, bildin dagıtmak ı suçundan yakalananlar va i 1 Mayıs'da gösteri yürtlyüşü düzenlemeye çalışan lar bulunuyor. Batı Anadolu Çimento Fabrifcasr nın toz bacalarındaki filtrelerin ıslahı için toz tutma kuleleri imalat ve montajı yaptırılacaktır. 1 Yapıiarak ımaıat ^00 ton cıvannda oiup munıpiıt cp" k s»C DOru E»C lank ve celık KonstruKsuyon ı$lend» 2 Yapıiacak montaı 250 ton cıvannda oiup yuxanaait. >maıaı ıie rnuhteM neıezon pompa ve lesısaı ooaısu montaııo» 3 Ayrıc3 200U m cıvarında cam pomugu zoı yaptırılacakMıı 4 llgnenen fırmalann daha gen«s oıigı a»Tia» • FaDrıkarni^ Muourtuğune «nuracaai MANAMA f BAHBEYN. (AP1 îran birlikleri, Irak' ın 30 hazirandan önce îran toprakiarından çekihnesi için başlattıklan saldınyı sürdürüyor. Irak Silahh Kuvvetleri'nce yayınlanan bir askeri bil diride. îran kuvvetlerinin son günlerde Irak mevzileri ne saldınsı suasında 12 îran lu 6 da Iraklı askerin öldugü belirtildi. Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin. iki hafta önce tek yanlı olarak ilan ettiğl ateşkesden sonra geçen pazar günü Irak birUklerinin 10 gün içinde yani 30 hazirana dek îran toprakiarından tamamen çekileceğini açıklamıştı. îranlı liderler de Hüseyin'in banş planım reddetmişlerdL Bagdat radyosundan oknnan Irak askeri büdirisinde aynca îran birUklerinin artık, Basra kentini topa tutmadıklan kaydedildi. Tahran'da ise îranb bir aözcü düzenlediği basın top lantısmda, Hüseyin'in öneri lerinin tek amacı olduğunu, onun da «Gelecek eylül ayında Bağdat'ta yapılacak Bağlantısız Ülkeler Zirvesfne kadar iktidannı korumak» # olduğunu duyurdu, •• Iran, Irak'ı ay sonundan önce toprakiarından atmaya calısacak • • İspanyol basını: Ingiltere hava sahamızı ihlâl etti MAORtD (ANKA) İspanyol basını Ingiliz savaş uçaklarınm îspanya hava sahasuu Ihlal ettiğini öne sürüyor. tki ttlke arasında Cebelltani'ın geleceği konusunda ortaya çıkan anlaşmazlığın neden olduğu sürtflşmeler sonucu basmda bu konudaki haberlerin sıklaştığı beUrtillyor. Madrld'de yayınlanan tu tucu «ABC» gazetesl hafta başmda kendlni tanıtmayan bir Ingiliz denizaltısınm Cebelitarık Boğazından su yüzune çıkmadan geçmeye çahştığını, İspanyol gemilerince bu durum saptanınca Ingiliz egemenliğindekl Cebelitarık limanına kaçtığım öne sürdü. BflTI flflRDOLU CİMENTO SANAYIJ A.S. Boroova • IZMIR Bu arada Cebelitarık'tan kalkan îngiliz uçaklarının îspanyol hava sahasını ihlal ettikleri yolundakl haberler tspanyol Dışişleri Bakanhğmca doğrulanmadı. Cebelitarık sorunu Faikland krlzinin başlamasıyla gündeme gelmlş ve Îngiliz hükumeti bu konuda görüşmelerin başlayacağma dair Ispanya'ya söz vermişti. Ancak Ingiltere Başbakanı Margret Thatcher geçtiğimiz günlerde Iskandinavya televlzyonuna verdiğl bir demeçte Cebelitarık gö gorüşmelerinde «egremenlik konusunu» görüşmeyeceklerini söyleyince Îspanya Dış işleri Bakanı İLorca Ingilte re'den demeçle ilgili açıkla ma lstemiştL SBNIRSIZ GÜVENCE ANADOLU BANKASr, faız sınırını aşmadan; yasaların ongorduığu, akılcı, gerçekçı.ınandırıcı faızın her zaman savunucusu ve uygulayıcısıdır... ANADOLU BANKASI. "smırsız devlet guvencesıyle, bankacılık gorevlerını dürüstçe yerine getıren. ONBEŞ MILYAR sermayeli. güçlu bir DEVLETLBANKASIDIR, fi ANADOLU Hazine Bankası
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog