Bugünden 1930'a 5,452,560 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 26 HAZffiAN 1982 Ankaro, Atina ile temaslar hakkında acıklama yapmıyor Dişişleri Bakanlığı sözcüsü Büyükelçi Akıman: Göriişmelerin sonu gelmemiştir. Bu yüzden açıklama için zamanın henüz erken oldu«u kanaatindeyiz» dedi.. ANKARA. (Cumhuriyet B» rosu) Türkiye ile Yunanis tan. arasındaki ilişkilenn iyi leştîrilmesi amacıyla bir su redır Atina'da yapılan temas lar hakkmda Ankara, bu B.şamada hertıangi bır açıkla ma yapmamayı yeğliyor. Dişişleri Bakanlığı Sözcü«u Büyükelçi Nazmi Akıman, dün gazetecilerln bu konudaki sorularmı yanıtlar ken «görüşmeler sürdürülür k«»n bunlann içeriği hakkm da bir acıklama yapmak istemiyoruz. Çünkü bu go rüşmelerin sonu henüz gel memiştir. Bu yüzden açıkla ma için zamanın henüz erken olduğu kanaatindeyiz» demekle yetindı. Sözcü, bu göruşmelerin olumlu sonuçlanmasını temenni ettikleri ni de kaydetti. Dışişleri BakanlığiBda dün düzenlenen olağan basın bi rifinginde, gazetecilerin söz cüye soru yönelttikleri başh ca konu Atina'da Büyükelçi miz Fahri Alaçam ile Yunanistan Dişişleri Bakan Yardımcısı Yuannis Kapsis ara sında yapılan temaslardı. Sozcu. sorular üzerine görüş me isteminin Yunan tarafm dan geldiğini söyledi. Büyük elçi Akıman, «Diyalog baş layabilir mi?» sorusuna da •Bunu bir ihtfmal olarak gör dügümüzü sSyleyebilirim» dedi. «Bazı söylentilere göre, son NATO tatbikatmda Türk uçaklanntn Yunan hava saha smda 10 milden içeri girerek 10 mil iddiasmı tanımadığı nı Eö^terecekler. buna karşı lık bundan sonraki manevralarda bu tekrarlanmayacakmış. Bu tur bır uzlaşma üze rinden konunun rafa kaldın lacağı söyleniyor. Ne dersinız?» şeklindeki bir soruya da sözcü •yorum yok» kar şılığını verdi. Sözcü, söz ko nusu temasların NATO Baş komutanı General Rogers'in Türkiye'yi ziyaretine rastlaması ile ilgili yorumlan doğ rulayacak bir açıklamada da bulunmadı Gerek Ankara, gerekse A tina'da yapılan açıklamalar dan edinilen izlenim, söz ko nusu temaslarda diyalogun başlatılması yolunda bir kıpırdanma olmakla birliktebu nun içeriğinin h o nü7 veterin c# olgunlaşmadığı yolunda. MHP belgeteri ülkücülere yaptıgı ödemeler ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) «MHP ve Ulkflcü Kuruluşlar» davası dosyaları arasında yer alan bır belgede, «mağdur Ulkücü poüslere 4 bin bra ve rildi mi?» denildıği anlaşıldı. Ankara Sikıyönetım Komutanhğı (1) Numaralı Askeri Mahkemesi'nde 18 hazıranda yapılan duruşmada 18. klasördeki Çelik lş A.Ş.'ye ılışkin belgeler arasmda bulunan 53. sıradakı bır genelgede aynen şöyle gözlendi « 1. M. Aydeniz, A. Savaşan kimlerdir? Çelik ^ Iş A.Ş.'nin bu şahıslarla ne tür bir ilişkisi vardı? 2 Çelik Iş A. Ş.'nin MHP ve yan kuruluşla rma herhangin bir maddi kaynak aktarınn olmuş mudur? 3 Gösterilen belgelerdeki yazılar kim tarafından yazılmıştır? 4 Genel Müdür yazısıyla isim İl listede Haydar Saltık ve Orhju» Eyüpoglu'na niçin ( + ) Işaretli? 5 UGD için 7.000 TL. ödendiğine dair belge var. 6 Bülent Yücesoy, Türkmen Onur, Ramiz Ongun, Hakkı Şafakses, Lokman Abbasoğlu, Abdurrahman Oncel kimlerdir, ne ilişkisi var. 7 Parti için 2 pano 8.400 pano yapılmış mıdır? 8 Parti kapısı için 4.000 TL. ocak 1980'de öder.di di mi? Kim ödedi? 9 RizB mitingine para verildi mi? 10 Ulkücü Ocaklara 160.000 TL. nisan 1978de verildi. 11 Türkmen Onur vasıtasıyla Denizli'ye 70.000 TL. niçin gfinderildi? 12 Ülkücülere nlsan 1978'de 25.000 TL. verildi mi? Kime. 13 Mağdur Ülkücülere nlsan 1979da 10.000 TL. verildi mi? 14 Kim talimat vererek para almdı. 15 Magdur Ulkücü poüslere 4.000 TL. verildi mi? 16 Ocak 1980 de 139.000 TL'lik MHP'ye bağh olarak harcama yapıldı nu? Bu konuda 50.000 sonra 53.000 önce olmak üzere A.T.'ye verildi mi? 17 Temmuz 1979 da ÜGD ve Gençlik Kolları için 30 metreîiurelik halıfleks 45.000 bedelle almdı mı? 18 20 takım elbise küne alındı. 19 10.8.1978 . 24.8.1978 de UGD' ye 65 gömlek alındı mı? 21 Ulkü Ocaklarının teleıon gideri için temmuz 1979'da 51.024. TL ödendi? 22 Daktilo ile yazılan her ay durum raporu yazıhp A.T.'ye gönderiliyor. 23 1978'de Kurban Bayramı'ndan sonra 1000.000. TL. MHP'ye veriliyor. 24 Çelik Yay Basın Sanayii Anonim Şirketi ile ilişkisi var mıdır?» Devlet Baskanı ve MGK üyeleri Deniz Kurdu tatbikatını izlediler Kenan Evren ve Komutanlar bugün İstanbul'a geliyoriar.. ANITTEPE MUHRtBt (a.a.l Zonguldak ve çevresindeki denetleme ve incelemelerinl tamamlayan Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren Karadeniz'de de vam eden «Denfz Kurdu82» tatbikatmın son bölümünü izlemek üzere sancak gemisi «Anıttepe Muhribi»ne geçtl. Karadeniz Ereğlisındekl denetleme ve incelemelerlni tamamlayan Devlet Başkanı Orgeneral Evren. bir sü re tesislerin misafirhanesinde ısttrahat ettı. Önceki gece 22 30 sıralarmda mlsafirhaneden ayrılan Devlet Başkanı Evren ile MGK üyeleri, Nurettin Ersin. Tahsin Şahtnkaya ve Nejat Tümer'e. mlsafirhane önünde geç saatlere kadar bekleyen yurttaşlar ve lşçiler büyük sevgl gösteri\er\nde bulundular. özellikle bayan lşçiler ve gençler, Evren'e sundular, bu arada Orgeneral Evren'e Mustafa Kemal adında 2.5 yaşında bir çocuk takdim edildt üevlet Baçkanı yavruyu severek ya naklarından öptü «adına laytk olmasmı» dlledl Evren ve Ttimer dalıa son ra bir hücumbot ile Karadeniz Ereglisi açığında bek leyen sancak gemlsi «Anıttepe Muhribi»ne gpçtiler. Şahinkaya da başka bir muhripten tatbikati tzleyecek. Orgeneral Rvren. donanmaya bağh gemllerin attıkları işaret fişekleri ile selam landı. Bu arada donanmaya baglı bütün gemiler düdüklerini çaldüar, lumbarağızlannda toplanan bahrlyeliler de sintine düdügü ile Orgeneral Evren ve komutan'nn selamlayarak karşıladılar. (Arkaa 9. Sayfada) Celikİsin /asadısı TKPML Partizan örgütüyle ilgili operasyon Tunceli'de silahlı çatışma sonunda 3'ü yaralı 8 kişi elegecti u r KLAZIĞ, (a.a.) Güvenlık Kuvvetlerinin. Tunceli'nin Ova cık. Hozat ilçe ve köylerînde yaptıklan operasyonda güven lık kuvvetlenyle silahlı çatışma ya giren TKP ML Partizan örgütune rnensup 3'ü 81ü, 3'ü yaralı ve 2'si sağ olmak ttsere 8 tcrbnst ile kendilerine yatafclık eden 10 kişi yakalanclı. R Kolordu ve Elazığ Ma . latya Bingöl Tunceli Muş Bitlis illeri Sikıyönetım Komutanlıgı basın ve halkla ilişkiler şubesinden bu konuda yanılan acıklama sövle: i l ts mavı» 1983 tarihinde TonceM İl 'Werke7inde tbrahim oçîıt 19S2 doçum'u Tuncel Çağ lı isimH ş;ıhsın, yasa dısı sol Mr örsîüt militaniannca evin de öldii'inTnesi üzerlne yapılan soruşttırma sonucu. elde e dilen bilgilerin ışığında Tunce II ill Ovacık, Hozat Hee ve k3y lerinde güvenlik kuvvetlerince yapılan bir serl operasvonda ciivenlik kuvetleri «e sllahli ca tıştoaya (firen TKP MI. Par tiran örtriHnne mensup3'fi ölü. S'ü varalı ve Z'ni mi olmak 0 zere toplam 8 terörlst Ue birlikte. kendllerine yataklık e» den 10 kisl yakalanmıştır. 2 Teröristlerle birlikte ele seçirilen maizrmeler aşağıya çı kanlmıştır. 13 adet tabanca, bir adet otomatik tüfek, aıakineli taban ca, bir adet el bombası, 223 adet çeşitli çapta mermi 8 adet sarjör, 10 adet elektrikli fünye, 8 adet uyku tulumu, bir adet pıısula, bir adet dürbün. çok sayıda yasak yayın, bildin ve iase ile barınma mal zemesi. olayla ilgili soruşturma ya devam edilmebtedir. Kamu oyuna duyurulur.» YÖK üyesi Prof. Cagatay: Mekke dışından gelenlerîn kurban kesmesi vacip değil A Hacüann yurda döndükten sonra kurban kesebileceğini belirten Çağatay, Diyanet îşlerî Başkanlığı'nuı hacılara bu yolda çağn yapmasını istedi. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosul YÖK üyesı Prof. Dr. Neşet Çagatay «Diyanet Işleri Başkanhğı halka yalnız hacca niyet edin farz olan budur. kurbanlarınızt da yurda döndükten sonra evinizde kesin diyemez ml?» dedi Prof Çağatay, Cumhurıyet'e yaptıgı açıklamada Is!am dini kurallarına göre. Mekke dışmdan gelenlerin misafir oldukian için kurban kesmelerinin caiz olmadığını söyledi. ISRAF HARAMDIR Prof. Çağatay, «îslam dinl» de lsrafın haram oldu|^rauB Diyanet Işleri Başkanı Alökulaçın da bilmesl gerekMğini» vurgulayarak ozetle şöyle dedi: « Mekke1 Mükerram»'de kurban kesmek, hac ile Omreyi birlestirmiş olanlant (beraberce yapmış olanlara) vaclptir. Bu veclbe hac 11» ümrey} aynı zamanda y*p*bUmenin bir şükran borcudur. Mekke dışından gelenler. misafir oldugundan ken dislne kurban kesmek vacip değildir. Dini ve mantıkl du rum bu olunca, hacca gldecek vatandaşlanmıza dinin bu emri hac yolculuguna çıkmazdan evrel llgUl knrum olan Dinayet îşlerl Baş kanhgı tarafmdan telkln ve tavsiye edilerek hacı adayla nnin mikatta Ihrama girerken sadece hacca niyet etraelerl sağlanır ve ille d » < kurban kesmek Isteyenler» (Arkası 9. Sayfada) Izmir IGD davası sonuçlandı Kahve 2540 7,515 lira arasında satılacak tstanbul Haber Serrisl îstanbul Belediye Encüme ru. büîeler için sandövıç ve meşrubat fiyatlannı yemden belirledı. Yeni tariîeye göre büfelerde beyaz peynirli saıv dövıç 20, sucuklu, patates koîteli, kaşarh, salamlı, yumurtalı, Amerikan salataH sandöviçler 25, dolmalı, beyınli, dılli, sosisli, ciğerH sandöviçler 30, köfteli, tavuklu, mıdye dolmalı san dovıgler 35, tüme dillı, kadmbudu köîteli, midye tavalı sandöviçler 40, kavurmalı sandöviç 45, dönerli pastırmaU sandbviçier 50, sucuklu tost 30, kaşarh tost 25, dönerli pide ve dö nerli yarım ekmek 75, ham burger 35, yeburger 40, çız burger 50 ve lüksburger 60 liradan t,atılacak. Meşrubatlar da 7,5 ile 40 j 3ira arasmda değisen iiyat » larla tarifelendi. Belediye EneUmenince belirlenen meşrubat tarifesine göre, bir fincan kahvenın îıyatı 25 ile 40 lıra arasyıda, bir bardak çayın îîyatı ise 7,5 lira ile 15 lira arasmda değişiyor. Dığer kapalı şışe meşrubat, ayran \e maden suları alış fiyatına, üçüncu su mfiarda yüzde 30, ikinci sı rnflarda yüzde 40, birinoı smıflarda yüzde 50, lüks sımflarda yüzde 60 kâr ılavesı ile satılacak. 43 kişiye çeşitli hapis cezaları verüirken, 13 kisi de beraat etti # Ankara'da TÖBDER'in çağnsına uyarak direniş yaptıklan savıyla 178 öğretmen hakkmda 6 ay hapis istemiyle dava açıldı. ^SlcO tçtN Onder: Ankara'ya günde 100 ton kaçak et gîriyor ANKARA, (Cumhuriyet Biirosu) Ankara Beledıyesi tarafmdan duzenlenen Ankara'nın et sorutıu genel tespitler toplantısında, Ankara'nın günlük 180 ton et gereksinimı olduğunu, denetimsiz olarak da günde 100 ton kaçak etin girdiğinı açıklayan Süleyman önder, Konuşmasmı şöyle sür dürdü: «Bugrfin yaklaşık 2 mllyon civartnda nüfusa sahlp olan başketıtlmtzde son üç ydlık ortalamalara göre Et ve Balık Kurumu ile Belediyemiz denetimlnden geçerek me*buh olarak plyasaya sunulan pünlük et mikten 70 tonun İMerindedir. Belediye olarak şu anda günde 100 ton denetimsiz olarak halkınuzın mutfaihna giren et sornnuna çörüm aramak ve ileriki ydlar için problemin daha da bfiyflycceğl dikkate alınmak suretiyle konnya köklü çöxüm hulunmasma tfim ilgül ve yetkUi knrulnşlanmıran kattalanm bekle tKYUR (a.a.) îzmlr ve vö resınde 12 eylül öncesinde la mlıvet gösteren ve 4 kişiyi Öldürdüklerı iddiası ile yargılanan İGD örgütü davası dün so nuçlandı. Ege Ordu ve Sikıyönetım 1 Numaralı Askeri Mahkemesmde sürdUrUlen davada İGD uye sı 60 sanık 12 evlül önresınde Kâmil Sağır. Seçil Inanç. Ismail Cakır ve HaM Babadan'm öldüııilmesi oıaylarm. k "rış tık'irı ve bımun dısında yaralama. alıs asma, bıldm dağıtma ve yasak faaliyetlcri surdıırme gıbı eylemlerden yargılandılar. Mahkeme heyetı kararını şu şekılde açıkladı: Levla Yıldız 3 vıl dört ay, Ceııgiz Yılmaz 8 yıl. Metin Demir 5 yıl, Mustafa Ertan 5 vıl. 4 ay, Suat Gerçek 16 yıl 4 ay, Hamza ()z 8 yıl, Ali Baysal <be raat), Mülayim Yılmaz (beraat), Mustafa Avdoğan 3 yıl, 4 ay, Hfiseyin Armutçu 5 yıl, Hur şît Yeşilay 3 yıl, 4 ay. Kemal Savcı 3 yıl 4 ay, ZeUi Dağ 3 v\l, Cemal Duran 4 yıı, 2 ay. \ejat Knloğan (beraat). Ahmet Jrdem 3 yıl, 7 ay, 10 gun, Hasan Keser 4 yıl, 2 ay, Bülent Asmaş 5 yıl 4 ay, Hatice Necla Sengül 2 yıl. 9 ay. 10 gün. <<• >* rnaıı Karaellen 4 yıl, 2 ay, Nihat Kaymaz (beraat). Netzat «rtiirk 3 yıl, 4 ay, Vural Yıldız 4 yıl, 2 ay, Ekrem Özden (gıyabı tutuklama ve dosyamn tefrikı), Orlıan Güneş (gıyabı tutuklama ve dosyamn tefriki), Uğur Köken 4 yıl, 2 ay, Mustafa Top 3 yıl, 4 ay, lılvi Otnıülşen 8 yıl, Mustafa Kaçak 5 vıl, 4 ay, Cevdet Aslan 5 yıl, Alıtnct DiUişcn 3 yıl, 4 ay, Erdine Bıvik 5 vıl, 3 ay, 10 gün, tsnıet Karadağ 3 yıl, 7 ay, 26 gun. Ibrahim Sertçelik 4 yıl, 2 ay, 20 gün, Burhan Yıldırım 5 yıl. 4 ay, ijükrü Ciüneş 5 yıl 4 ay, Musa Uevecioğlu 2 yıl, 4 ay, Jfııharamed Petekkava (beraat). Mehmet Yapıcı (beraat), Yasemin Aymerper (beraat), Kadir Karakaş (beraat), Savaş Davsak (beraat). Rafet Erdoğmuş (beraat), Ayşen Akın (beraat), Şenol Tavşan (beraai). İsmail Yıldırım 3 yıl, 4 ay, Ha run Çakm'er 5 yıl, 5 ay, 28 gün, Sadi Çinıen (gıyabl tutuklama ve dosyamn tefriki), Mehmet Satıcı (gıyabi tutuklama ve dosyamn tefriki), Sıtkı Çetin 5 yıl, 4 ay, Metin Şenergün 2 yıl, 4 ay, Buşen Tan.hı Akar 3 yıl. 4 ay, Ayhatı Ayaz 6 yıl, 11 ay 10 gün, Mehmet Utku 8 yıl, 4 ay, Ali Güngör 2 yıl, 9 ay, 10 gün, Rıfkı Hepoğlu (beraat), Mevlut Kanık 5 yıl. Mustafa Emin 3 yıl, 4 ay, Recep Acet 3 yıl 4 ay ve Mustafa Kemal Özkan 4 yıl, 5 ay, 10 gun ağır hapis cezasma çarptınldılar. 178 ÖĞRETMEN HAKKINDA DAVA AÇILM ANKARA TÖB DER'in . çağnsma uyarak direniş yaptık lan savıyla 178 öğretmen hakkında 6 ay hapis istemiyle da va açıldı, TÖB DER'in Kah ramanmaraş olaylannı protes to amacıyla 1979 yılında ortaya koydugu eyleme, okullara gel meyerek veya ders programla n m uygulamayarak katıldıklan «n» sürülen öğretmenlMln O V AÇIUH AA 9 Hasköy Gülpmar Mahalle sinde 20 ağustos 1980 tarihinde emniyet bekçısi Kazım Süleymanoğlu'nu öldüren ve aynı TCK'nm 236. maddesı gereğin ce cezalandınlmaları isteniyor. bölgede çeşitli anar$ik eylem Askeri savcı avnı RÜn göreve lere kansan 50 tilkücü hakm gelmeyen 91 öğretmen hakkın da 12 36 yü hapis ısteğıyle da ise Kovu?turma açılmasma dava açıldı. gerek görmedı. San:klardan Zeki Mercan, Ha t'ODNİN 4 YÖNETtCİSt san Cengiz, Mustafa Karakaş HIKKINDA YENt DAV* ve A! thsan Kara'nın 36 yıla • ÜOD'nin yakalanan 4 yö kadar, Emme Kemerhan, Hanttıcısi ıçm Ankara Sıkıvonetım san Hüsevin Corten. Nurettm Komııtanlığı Askeri Savcıh»ı'n Taçbaf.. Sadullah Erbil. Meh ca ek bir ıddianameyle sanık met Küçükterzı, Rasit Taşlann H 15 yıl arasında a&ır bas, Hakkı Ttirkdağ, Rasım Akhamsleri istendi. vol. T&hsın Akvürek, Varol Oü Askeri Savcı, halen «MHP ve nes. Durmus Korkut'un 15 yıı ülkücü kuruluslar» davasmda dan az olmamak üzere, Mu^ta (a Rpyraktar'a 15 yıl. Salih 07yargılanan Mümtazer Türkö re. Behçet Kemal Gürsoy, Ah turk, Mehmet Karahan'm 3'er vıl Sait Erkeç ve Senem Kara' met Tvırşut ve Şükrti Turgut' ıı «Amacı CurohuriyetciHçe v» nın 2'ser vıl haoıslen istendi dfmokrasi prensiplerine aykın YAKAI;ANAN SASA olarak dpvletin tek bir fert tSÇİf.ERt tarafmdan idare edilmcsini h* \D\NA SASA fabrika<=mdef tııtan cemiyetleri kurarak da, işten atılmalar ile isyerinsevk ve idare etmekle» suç de kötti çalışma kosııllanmn ladı protesto edilmesi amacıyla 12 DEV YOI/VN ODTÜ'DE evlüî l°80 öncesi yapılan direORGÜTLENMESt niş nedeniyle 2,5'ar ay hılküm • Ankara Sıkıvönetim Komu given yaklaşık 110 isçiden 14'ü, tanhğı Askeri Savcısı, yasadı vakalanarak cezaevine konriu şı Dcv Yol örî^itünii ODTÛ'de Emnivet Müdürlügü Infaz rirçütlPChŞı ıleri sürUlen Hasan Fıiırosunca yakalanan ve fP7a Tumnc'ıın 5 12 vıl arasmda larmı çekmek Ü7ore dün rt>7a ağır hapis eezasına çarp^ırılma (Arkası 9. Sayfaıla) Devamsızlık gerekcesiyle bitirme sınavma alınmadı Yusuf öğretmen mi olacak, Ögrenci Yusuf mu kalacak? îstanbul Haber Servisl 1TTIA, Ga?etecılik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu ogrencisı ve ilkokul öğretmenı Yusuf Yıldız. «devamsızlığı» gerekcesiyle bitirme sınavla rma almmadı. Smavlara alınntayan Yıldi7, «Ben yüksek okula ba^la dı&ımda devam zorunltıluğu yoktu.» dpdı. Bitirme sınavlarına alınma dıâından sene kaybma uftra van Yusuf ö.eretmen. çaresiz kaldı&ını belirterek, «Simdi ben okul ya da te tercibini mi, yapmak zorıındayım? A ma, okula devam etmck isti yorum. îsimi de bırakamam, cünkü bakmak zorunda oldu frum Iki cocu&um var.» s^k linde konustu Ga7etecilık öğrencısı Yu suf Yıldız. geçtiğımız vıl Eğitım Enstitusunu bitirdık ten sonra, Gazetecil.k ve Halkla lliişkiler Yüksek Okulu'na ba<}ladıeını ve. bu sı rada Mardin'in bir köyüne öğretmen o'arafo atanmpsı nedemyle pğıtiminı varıda bırakarak I'stanbııl'dan aynl dıâ;ını anİPttı M^rdm de ö? retmenlık vaptığı süre icin de aksamlflrı de r s!erini sksftmpHtn çnlıştı^'nı bplirtPn Yııiuf öârrptrnpn sınavlara girmek Ü7ere tekrar Tstpnbul'a dÖTTİüğiinde yeni Yükspk Öffret'm yfts^sı gerp*i «devamsızlık» npdenivle sina va ahnm'vacalrırn öğrendiği ni büdirdi 4 Milli Egitim Şurası'nda öğretmenierin e&itim düzeylerinin artırılacağı be lırtıldıgi halde okunma&mın nıçın engellendîğini anlayamadığını söyleyen Yusuf Yıl dız okuma ısteğımn nedeninı şoyle anlattı •Eğitim Enstitüsünde um duğum eğîtimi bulamadım. eğitim geleceğin öğretmen lerini gelistirmekten. bilimsel araştırma yapnıaya yöneltmekten çok ezberciliğe dayanıyor. Daha enstitüde okurken, bl tirdiğimde üniversite sınavlarına yeniden girip başka bir okulda okumayı düşünüyordun Dı^er randfin ca lışmak zorandaydım da. f «sn yük&ek okula başladıgımda devam zorunluluğu yoktu. ikinci tercihim olan gazeteci liği kazandım ve ardından öğretmenliğe başladım. Çocuklan ve ögre^menligl çok seviyorum. Ama okumak da istiyorum.» Trakya Cam'da yangmdan sonra üretim durduruldu • YANGININ PIRIN AĞZINDAKİ DUVARIN YIKILMASI SONUCU MEY DANA GELDİĞt ANLAŞILDI. 2 IŞÇt HAFtF SEKİLDE YARALANDI. ÇORLU. (Cumhuriyet) Trakya Cam Sanavl'nde öneeki şrün ^meydana eelen yangımn ana tmnm Snündeki ımv hala7,a duvanr.ın teknik bir ne denle yıkılmasıvla tırmda bu ltman 2lü() derece sıcaklıktakı oatn erıviğinın etrafa yayüma sı snnucıı meydana seldigi an lasüdı Yetkıliler hasar tesbit çahijmalarmm sürdürüldüğünü söj'lediler. Ötıcekı ş^in saat. 13.35'de ana i'ınn ağzmdakı, muhafaza gövevı yaoan duvann yıkılmasıy la vangın, îstanbul dahil tüm çevre ıl ve ı]çe ittaiveleri ile askeri bırliklerın müdahalesi sonucu sat 16.30'da, cam eriyik lerinin dondurularak yangının yayılması ve tesislerin daha (Arkası ». Sayfada) 773 köyde ilkokul yok ANKARA. (Cumhuriyet Bü rosu) furkıye'de 45 bın 607 ılkokuldan 40 bın 82ü'sınin köylerde, 4 bin 787 sının ise il ve ılçelerde bulunduğu, halen 773 köyun okulsuz olduğu belirlendi u Mılli Eğitım Bakanlığı kaynaklarından elde edılen bılgilere göre ilkokul çağına gelenlerden yuzde 84 unun ılkokula devam edebildiği, bugün ılkokulda bıılunanların sayısının 5 tnılyon 633 bın 900 olduğu saptandı. tlkokul çağında olup da okuyamayan çocuk sayısı ise 886 bin 100 olarak göste rıliyor. Avnı verılere göre, il ve ilçelerde 808 ilkokul normal egitimı surdururken, 3657 okulda ıkılı, 12 okulda ise uçlu eğitım yapılıyor. Köy lerde ıse 25 bın 242 okulda normal, 14 bın 369 okulda ikılı eğitim yapılırken 1209 ılkokulda tüm sınıflar beraber ders goruyor tlkokulu bulunmayan 773 köyun sadece 2sı Ege bölge sınde 8'i Marmara bolgesinde, Güney Anadolu'da 12. lç Anadolu bölgesınde ise 15 köyün ılkokulu yok, Karadeniz bölgesinde 145. Guneydoğu Anadolu bölgesinde 241. Doğu Anadolu bölge sınde 350 köy ılkokuldan yoksun durumda. YUSUr ÖĞRETMEN NE YAPACAK IITIA, Gazetecilik ve Halkla ilişkiler Yüksek Okulu ögrencisi Vp ilkokul Öğ retmeni Yusuf Yıldız tercih yapmak zorunda, Yusuf ögretmen mi olacak, öğrenci Yusuf mu olacak? Resimdp Yu suf Yıldız görülüyor. IFotoğraf. Ender ERK.EK) Ulusu, bugün basın toplantısı yapıyor ANKARA. (ANKA) Başbakan Bülend Ulusu, önümüzdeki 7. basın toplantısını bugün Ankara'da DSt toplantı salonunda yapacak. Basın toplantısında hükümetin bu yılın ilk 6 aylık «Ekonomi Politikası» hakkında özet bilgi sunacak olan Başbakan Bülend Ulusu' nun ikinci 6 ayda izlenecek olan «Ekonomi Politika» ile ilgili olarak geniş açıklamalarda bulunaca&ı belirüldL tstanbul Haber Servist Tuzla'da cam «Süpermarket»i açıldı. Türkiye'nin en büyük cam ve porselen eşya mağazası olan satış merkezi haftamn yedi günü açık ola cak. • Türkiye Şişe ve Cam FabHkalan A. Ş. topluluğunca 400 milyon liraya iıışa edilen roağazada 6 bin çeşit ürun sa tüacak. Türkiye Şişe ve Cam Fabrlkalan A. Ş. Genel Mü dürü Talat Orhon magazantn acıhşında yaptıgı konuşmada tesisin, topluluğun 26. ma ğazası plrfuğunu, ayrıca aynı yerde II bin metrekarelik ds po' ve îdari bölüm hinalanQm da yfir aJdıgjıu Tuzla'da ŞîşeCam'ın mağazası hergün acık kalacak
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog