Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 SPOR 26 HAZÎRAN 1982 ALMANYAAVUSTURYA MAÇINDA "FUTBOL,, PROTESTO EDİLDİ "10,, ikisine de yetti f «TJON. (Cumhnriyet) F. Almanya, Avusturya ile oynadıgı kader maçını 1 0 kas«ndı ve her iki takımda ıkınci tura geçti. Karşılaşmanın tek golünü 11. dakikada Hrubesch kafayla at b . Bu golden sonra oyunun tem Avrupa Gençler Cimnastik Birinciliği Barıs finalde ANKARA, (THA) 3. Avropa Gençler Jimnastik Birlnol liginds Türk takımından Banç Gümüşbaş finallere katılmaya hak kazandı. Fınale kalan tek Türk Jimnaa tikçisi Barış Gümüşbaş atlama beygiri dalında yanşacak. Gümüşbaş'ın finallere katüma hakkını sağlayan derecesi 9.45. Jimnastik şampiyonasınm ilk gününde geneı îerdi klasmaa da derece alan 8 jimnastıkd de belli oldu. Genel Perdi sıralamada ilk üç sırayı sovyet jimnastikçiler aldı. Genel Ferdi ve Klasman da derece alan 8 jimnastikçinln adları ve aldıklan puanlar şöy le: 1 Dimitrt (Sov.) 57.80 2 Vladimir (Sov.) 57.00 3 Serges (Sov.) 56.90 4 Logomik 56.20 5 Zsolt (Mac.) 55.85 6 Levente (Rom.) 55.60 , 7 Holger (Doğu Alm.) 55.55 8 Dıan (Bul.) 55.50 Ispanya ancak averajla 2. turda Şehir: Valencia. Ispanya: Arconada (7) ,fCamoscoho (7), TerdiHo [(7), Alesonca (7). Bordillo i<7) Adonso (6), Soura !(7),Sarnchez (6) Juanito (<7), Satrustegui (6), Ufarte [(7). K. Irlanda: Pat Jennings r <7) Nicholl (7), McclelDonaghy (7) Mcceery (7), lard (7), C. Nlcholl (7), Da O'Neil (7), Mcilroy (6) Armstrong (7), Hamillton (7). v<8) Whiteside f VALENCtA, (Cumhur!yet) 5. grubta Dünya Ku pası 82'ye evsahipliği yapan İspanya gruburi süpriz ekibi K. Irlanda'ya 1 0 yenildl. llk yarısı 0 0 biten kar çılaşmada gol 67. dakikada Armstrong'tan geldl. 61. dakikada Donaghy'ın kırnuzı kart görmesiyle son 29 dakikayı 10 kişi oynamak zorunda kalan K. lrlanda ele geçirdiğl avantajı korumasını bildi. Bu sonuçla K. Irlanda Yu goslavya ve îspanya gibi favorilerin önünde yer ala rak grup birinciliğini alırken. evsahibi İspanya Ikin ci tura ancak averajla yük selebildi. Yugoslavya tspan ya'nm ardmdan üçüncü ol • du ve Kupaya veda ettl. posunu düşüren ve ba sonuca razı görünen taraflan staddaki 40 bin seylrci protesto etti. Seyirciler tüm Iklnci yan bo yunca bu grubta averajla elenen Cezayir lehine tezahüratta bulundular. 2. grubta P. Almanya averajla birind, Avus turya lkincl oldu. Cezayir ve Şili ise Kupaya veda ettiler. P. ALMANYA: Schumacher (7) Stielike (7), Fürster (7), Briegel (7), Kaltz (8) Breitner (8), Magath (7), Dremmle (7) Littbarski (8), Rummenigge (7), Hrubesch (7). AVUSTURYA: Korcilia (7) Obermayer (7), Pezzey (7), Weber (7), Kraus (6) Prohaska (7), Hatterberger (7). Hintermaier (7) Krankl (6), Schachner (7), Keglevits (6). Zico'nım golü, ilk turun en güzel golü Brezilya'nm Yenl ZeIanda'yı 40 yendiği maçta Zlco'nun nefis voleyle rakip takım ağlarına gönderdiği gol, ilk tur maçlannın en güzel golü seçildi futbol uzmanlarınca. «Beyaz Pele» maçtan sonra görüşünü soran basın mensuplarına, «Bu golü, çocuğuma doğum günü armağanı ettim» şeklinde konuştu. Zico'nun jeolog eşi ve çocukları da burada. KELLESt ÎSTENEN ÇALIŞTTRICILAR Arjantinll Menottl, Br» zllyalı Tele Santana, î n gillz Greenwood ve Yugoslav Miljaniç, Kupadan sonra ulusal takımlardakl teknik yönetlciIlk görevinl bırakacaklanm acıklartıışlardı daha önceden. Fakat ?imdl bunlann yam sıra, bazı calıştıncılann görevlerinden ahnacagına kesin İZLENİMLER Frankfurter Allgemeine Zeituııg (Alman Karikatürü) yamadım hiç. tspanya'da bu özlemimi gıderece ğim derken, sakatlığım bellmi büktü. Fakat, ikinci tur maçlarında takımdaki yeriml alacağımı ümlt ediyorum. Zaten benim yerim de, bu rası» diye konuştu. N'KONO, EDER, LEANDRO, ZİCO, GERETS. WARK, EN FAZLA ARANAN YILDIZLAR Dünya Kupalan, futbolcular lçin en uygun pazardır eskiden beri. Kupa'da başanlı olan Kamerun kalecisi (1979' da Afrikada yılın futbolcusu) N'Komo, Brezilya sağ beki Leandro, Brezil yalı gol makinesi Zico ve Eder, Belçika sağ bekl Gerets ile Iskoç takımının orta alan yıldızı Wark'un. Âksakhklar birbirini kovaladı ANKARA, (TI1A) (îsmafl zeki Dukel Sanır Seney> 3. Avrupa gençler jimnastik şam pıyonası dun saat 13.30da Ata turk Spor Saıonunda duzenie nen seramom ile başladı. Üç gun surecek olan şanıpl yonanm ük gunu trıbuıileraa Turklerden çok yabancüar var dı. Gençlık ve Spor Bakanı Veo di Özgüı tarafından yapılan açış konuşmasından sonra Jimnastik Federasyonu yetkılılerınce şampıyonayı ızlemekle gorevli gazetecilerın salonda fotoğraf çekmelen yasaklandı. Yapılan açıklamaya göre, salonda uar" kera ve sporculardan başka kimse bulunmayacaktır. Ancalc daha sonra, basın mensupian tun çalışmalanna Izm verüme yen salonda, bır takım kışıle nn ellerinikollannı sallayaralt gezindikleri ve tribün ile salon arasında «mekik dokuduklaı» gözlendi. Bunun hemen arkasından, ya rışmaya katılan sporculardan hangısınin hangi alette yarıştıklsîfuuri anons edılmesi gere kırken, bu olmadı ve izleyenler ortada hangi sporcunun yan? tıgını bilmeden salona baktüar. Bunun yanmda yer minderinin bır köşesinde ki meyillik de FtG yetkilileri lio hakem'n jın go?;ünden kaçmadı ve fıa reketlerı esnasında o koşej'e ge len sporculann sık sık duştuX len goıüldü. Yetkilıler. harekot leri söz konusu bozukluğıı gbzö nune alarak değerlendirdiler. İşin bir başka olumsuz yanı da Atatürk Spor Salonunun ha valandırma sistemlnin bozuk oimasıvdı. Şampiyonaya katılan sporctılar ile izîeyiciler kapall saîonda havasızlıktan bunalırken, sıcaktan da iyıce yjldılar. gözüyle bakılmakta. Takımları başan sağhyama dığı için kellesi istenen çahştırıcılar arasında Carlos Alberto (Kuveyt), Dr. Vengloş (Çekoslovakya), Bearzot (ttalya), Meszölüy (Macaristan), hatta hatta Jup Derwall bile var. KEEGAN. İKİNCt TURDA OYNAYACAK Bazı ünlüler var kl, Dünya Kupasında hâlâ ayağmı topa süremedt ve bunlann başında da îngiltere takunınm kaptanı Kevin Keegan geliyor. İki kez Avrupa'da Yılın Putbolcusu seçilen Keegan. «Yıllarca bugünü bekledim durdum. Inglltere 1974 ve 1978 elemelerlnde başan saglamayıp elendlgl lçin flnallere katılamadı ve ben de flnallerde oyna DİDİER SİX'ÎN GOLÜ Çekoslovakya ile ll berabere kalarak 2. tura yükselen Pransız takımının başanlı oyuncusu Dıdier Six, ıkinci tur kapısını aralayan golu Çekotlovakya ağlarına gönderirken... 2. TURDA GRUPLAR "• A. GRUBU: Polonya, Bel çlka, S. Birliği. i B. GRUBU :.X Almanj»,, înglltere, İspanya. C. GRUBU: Italya, Arjan Mn, Brezilya. D. GRUBU: Avusturya, Fransa, K. trlanda. "Susuyoruz; cünkü ülkemiz ceza ödeyemeyecek kadar fakîr,, MADRtO (Ajanslar) DUn ya Kupası fınallerinin. İlk tuı karşılaşmalan boyunca takım ların yakındıklan ortak tek nokta Hakemler . 5. Grupta tamamladığı tnaçla n sonunda İki beraberlüt ve bir yerülgi alarak averajla grup sonuncusu olan ve kupa ya veda etten Honduras bakem lerden acı acı yakınıyor. Son olsirSft Yugoslavya ile oynadık lan karşüasmada Şilill hakem Castro'nun 87. daMkada Yugos lavya lehine verdiği bir penaltı İle yenilmeleri ve bu neden le iklnci tura yükselememeleri Uzerine Honduras kafile baska nı Daniel Matamoros yaptıgı açıklamada «Bu hakemler diiıı va küpası Jçin yöx ksıaudır. Biı susuyoruz. cünkü ülkem verllecek cezayı ödeyemeyecek fcadnr faldr» dedi. Honduras'ın yaptıgı tlç karşılasmada. rta hakemlere kur(Arkası 9. Sayfada) Hondurasiıiar hakemden sikayetci . * • ı Eczacıbası 10. kez Türkiye Sampiyonu oldu İSTANBUL, (THA) Tür SALON: Anadolu Spor Sitesi Salona kiye büyük bayanlar voleyHAKEMLER: Haluk Tuncay (7), Orhaa Utkan (7). bol şampiyonasınm final ma ECZACIBASI: Selcan (7), Violet (7), Arau (7), B. Sfbel (7), çında Arçelik'i 3 0 yenen ' K. Sibel (7), Meral (7), Sinem (6) Eczaeıbaşı 10. kez üst üste ARÇELİK: B. Sema (5), Macide (5). Esra (5), K. Sema (6), Türkiye sampiyonu oldu Ra Ansu (S), Gülnaz (4), Emel (5), GİU (7X kibinin maç boyunca çok SETUER: 15/3, 15/8, 15/10. servis kaçırmasmdan yararlanan Eczaeıbaşı, genç pasö rü K. Sibei, Arzu ve ViolefIn gayretlerı ile mutlu sona uiaştı Eczacıbaşı'na sampi yonluk kupasını Volevbol Fecîerasyonu Başkaru Naci îngiltere: 1 Kuveyt: O ŞEHİR: Bilbao. ÎNGİLTERE: Shilton (7) Neal (7), Foster (7). Thompson f7), WiUs (7) Coppell (7). Hoddle (8), Wilkins (7), Rix (7) Ma riner (7), Prancis (8). KUVEYT: Tarâbulsl (T) Saad (6), Mubarek (7), Jasen (7), Mayoof (6) Smvayed (5), AlHouti (6). Buloushi (6) AlDakhil (7), Kanil (6), Anbari (6). BİLBAO. (Cnmhurivet) 4. grubun son karşılaşmasında grup birinciliğini garantileyen îngiltere, Kupaya veda etmesi kesileşen Kuveyt karşısında al dığı 1 O'hk yengiyle tüm maçlânnı kazanarak ikinci tu ra gectL Karşılaşmanın tek goîünü 2S. dakikada Francis attı. Bu grub ta ikinci olan Fransa yoluna devam ederken, Çekoslavakya Kupaya veda etti. Istanbul Bisiklet İhtisas Kulübü Tolon'u ispata davet ettî Spor Servisi «İstanbuî Bisiklet İhtisas KulübH Baş kanı Hulusi Güngdr BısikiHt Federasyonu Başkanı Ünal Tolun'un «Kulüo lıüviyetinî yitirdi» biçimindeki deraecine karşılık Tolun'u isbata davet ederek şunları söyledi « Biz Dernekler yasasına göre kurulmuş bir derneğiz, bizim kulüp hüvvıyetini yîtir miş olmamıza ancak yasa karar verir. Kulübümüz üstelik 1979, 1980 ve 1981 de ki bütün yarışmalara girmiş tir. Bunu Istanbul Bölge Mü dürlüğünldekl müsabaka ka yıtlarmdan da öğrenmesi sa yın Tolun'ca mümkündür. Kendisini isbata davet ediyoruz ve yanıt bekliyoruz. ECZACIBASI ŞAMPİYON Eczaeıbaşı Bayan Voleybol Takmıı Yanıt vermezse bu konuda ulaşılması güç bir rekor kırdı. (Fotoğraf: L'ğur Gündüz THA) Savcılığa başvuracağız.» TURKÎYE Romanyâ Sîlahh Kuvvetler Güreş karşılaşmaları 30 haziran günü yapılacak. Anadolu Spor Sitesi Salonun'daki Jrir*i!aEma)ar saat 18.00" de başlaracak. ı AJANLIK teşvılc binicilik yanşmalan bugün yapılacak. Maslak tesislerınde saat 14.00'de baş layacak yanşmalara paCEZAYİR BAŞAR1LIYDI Şüı yengisı ile grubunda iddialı duruma aelen skoru koruyamayarak alanı 32 yengı ile terketti Cezavir 30 önde aötürdüğü macta bu II «Arabislan çöllerinden bif bir zorluklaria getirilen» KuveyitU deve topladığı ılgi üe Kuveyt'ın değıl dunya kupasının maskotu oldu. Bu anlamda, Araplann devasi tspanyolların maskotu portaka u yedi. Devenın maskot seçilmesı, Şeyh'in tık.nymış. Şeyh dedıgı mız Frans.a maçı üe bır anaa une îcavuşup, DuııjdJiuı en un iu ijeyaı daye bılınen Zeiu Ya manı'nın teılıkierını dama ataıı Ahmed El Saoaiı. Söylendığıne gore Kuveyt Futbol f^ederasyo nu Başkanı Şeyh'in deve konu sundalu «iikrı ile zikri» iarklıy mış. Fikri: Kupa suresmce deveyi masKOt o^arak kuilanmakmış. Zikri ıse: Kupa bıttıkten son ra, Kuveyt hayırlı bir basarı sagladıktan sonra, deveyi sant ra yuvarlağına kurban etmAknıiş. Ancak tann, bu fikri İle zikri tutarsız Şeyhi îngiltere'nin elı «daha doğrusu ayağı İle» cezalandırdı. Kuveytliler çok kolay hendek atlamasıyla övündükleri deve îimiîiiîn Şeyh sonunda çozumu buldu, Sıcaktan yana îspanya'nın Arabistandan farkı yoktu. Halkı da renk bakımından fena değildl. Ve ustelik bir zamanlar bu üi ke araplann vatanı biie olmuş tu. Şeyh kararını verdı ve küçuk bir basın toplantısı ile açıkla dı. « Deveyî Matlrit hay%anat bahçesine armağan ediyorum.» Toplantı da Kuveytli g^zeteci ler Şoyhın bu karanna çok şa şırdüar. Öyle ya 170 milyona sıgortalandınlan bir deve servettı. Şeyhlerin ev sahiplerine Mercedes, Helikopter, hedıye ©t tiklerı oluyurdu ama bu kada Hda ı'azlaydı. Gazetecılerin şeytıe itıraz ef meleri sozkonusu değildi. Sade üâ «Bu kadan olnıaz» «yok de venin başı» diye ıç çektiler. 3e ve kellesmî santra yuvarlağın dan kurtardığı içın mutlu olma lı, şeyhte öyle. Hiç değilse bir tesellisı var: « Kupa için takınumtz Mad rit'e gidemedi ama devemîz gi diyor» Kuveyitli devenin öyküsü böylece Madrit hayvanat bah çesinde noktalanmış oldu. îngiltere Mektubu DEVENIN ÖYKÜSU AT YARIŞURI 1. KOŞÜ: F. serdar, P. Altöylı 2. KOŞt1: F. Sertül, P. Oscar 3. KOŞU: F. Başefendi. P. Gürçeşme 4. KOŞU: F. Kartal, P. TangoS 5. KOŞÜ: F. Oğlu, P. Serkan 6. KOŞD: F. Gah, P. DirimUli 7. KOŞU: F. Havuçerol, P. Nemrut Cembey Bibioğlu Füksel ERÜÇ Ahmet TAM KlSfi KlSfi zar gunü de devam edılecek. KAYSERÎ Talas Güreş Kampı devam ediyor. Kampta 4O'ı genç 51 güreşçi önümüzdeki günlerde yapılacak 3 şampiyonaya faazırlanıyor. Kadir Gözdeci'nin müdürlüğflnü yaptıgı kampta güreşçilerl Hasan Kahraman. Mehmet Uysal, Erkan Al km ve Müzahir Sille çalış tunyor. BU dönem aldığı başanlı sonuçlarla 2. amatör lige yükselen Uludağspor'un yılhk olağan kongresl yapıldı. Başkanhğa Necdet Göçınen seçildl. B Söylendıgıne göre Kuveyt Futbol Federasyonu Başkanı Şeyh'in deve konusundahi •hkri ile zıhrU farklıymış Pıkri Kupa suresınce deveyi maskot olarak kullanmak. Zıkn Kuveyt Kupada başan saglarsa deveyi santra yuvarlağmda kurban etmek. kadar bile olamadılar, bir tur bıle atlayamadılar. Şeyh «hayıriı» başandan umudunu kesince deveyi de kes mekten vazgeçti. Ne olacaktı şimdi? Koca deveyi ahp Kuveyt'e gö türmsk ne akla uygundu, ne keseye. üzun uzun düşündüler, Ispanyoılar henüz deve etinin lezzetinl keşfetmemişlerdi. Ama deve kasabı yoktu ki, devo yı satsınîar. Boğa ile güreşemezdi kl boğa güreşlerine çıkar sınlar. Atsan atılmaz, satsan satılmaz dedıklerı şey buydu herbalde. ALTILI GANYAN G.l 1 > C.2 I I G4 I GS t 6A * s 4 S ] 4 ? 1 • » II 11 10 II 3 1 9 5 X iî îi ıı f T 8 10 II 19 13 1 » a II T e S 10 17 7 ıı 11 ü iî 13 9 IIIÜIIIIIIIIIIIIIIinillllllllllllllllllllllllllNllllllllllllllllllllllllllflüJUIüM^^ II 3 u i '4 S 44
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog