Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

CAĞDAS YAYFtfLARI Olur Sey Degil NADtR NADİ 2. BASI EDERl löO TL tsteme Adresu Türhocağı Cad. 39/41 CAGALOĞIU ISTANBUL Cumhuriy 59. Yıl: Sayı: 20797 Kurucusu: Yunus NADt 20 TL. 26 Haziran 1982 Cumartesi Isvıçre, Cevher Ozden'le Ugili tnterpol'ün tutuhlama kararım, temel avnntılardan yofesun olduğunu bildirerek Mde ettı. Bu iflemlerin tamamlanmasından sonra Ozden geri gönderilebılecek I Banker Kastelli *lnterpol yoluyla geri istenme me gerek yok Ben hemen gelmeye nazırım. Yalnız tutuklanmayaca ğımdan emın olmah ıstenm • CAĞDAŞ YAY1NLAKI MEKTUPLARIYLA HAÜKARNAS BAÜKÇISI AZRA ERHAT 2. BASI EDERİ: 150 TL İtteme Adresu Türkocağı Cad. 36/41 CAĞALOĞLU İSTANBUL Özden: "Tutuklanırsam intihar ederim,, dedi Somut bir öneriyi tartısmaya açıyoruz Altan Oymen bildiriyor CevJısr Özden le (Banker Kastelli) ügılı olarak, bir kısım Ulkelere gonderılen înterpol yazısı İsi'içre'ye geldl. Cevher özden'in tutuklanarak Türkiye'ye geri gonderilmesl isteğıni ıçeren yazının Bern'deki Înterpol bürosuna ulaşhğı, dün bir yetkili tarafından doğrulandı. Yetkih, isteğm yerine getirümesi içto bazı ek belgelerin gerektiğinl, bunlann eelmesi ve înterpol usullenne uygun olması halinde Cevher Özden'in Türkiye'ye geri gönderileceğini bildirdi. Adalef Bakanlığı sözcüsU U1rihc Hubahcher de. tevkıf mü zekkeresimn uluslararası standartlara uymadığını ve özdenin suçlanması konusunda «temel aynntılardan» yoksun oldu ğunu belirttı. Tevkii müzekkeresinin bu nedenle f»eri gönderildiğini bildiren sözcü, Türkiye'den înterpol kurallanna uy gun v» Rerekll ayrıntılan içeren yeni bir tevkif müzekkeresi lstendiğini kaydetti. Adalet Bakanlığı sözcüsü ay (4rka«n Sa 11 «lii S de) Faizlere yeniden ka\ usmak münıkün anker Kastelli olayı yalnız Türkıye'de değil sınır ötesmde de buyuk yankılar yarattı tMF ile Turkıye ılişkılerıni ıigilendirecek boyutlar kazandı Olayı kuçümsemeye çahşanlar. ya bu *facia» da sorumlulukları bulunanlardır ya da 'Kastelli'yi kurban ederek' oir çıkış yolu bulacaklarmı umut edenıerdir Eğik düzeyde kayıp büyüyen geUşmelerin nerede duracagını şimdilik kimse bilemiyor Konu çeşjtli boyutlarda buyüyor B OĞVLLARININ EVİNDE Cevher özden ve eşl Mukadder özden, Lozan'da bazen gelip gittikleri çocuklarınm evinde oturuyorlar. Mukadder Özden eşinin en büyttkyardımcısi «kaçma kararım olsaydı, mücevherlerimi bıra kınmydim?» dlve «soruvor (Fotofcraf: Cumhuriyet THA), (LOZAN) leri aldıgı ve bankerlık kesimıne yasal çekidüzenın verildiği söyİ9nmi§tır Yurt taşta gereksiz guvence yaratılmış. dev letin artık banker pıyasasına gereklı denetimleri getirdigi yolunda demeçler birbirini izlemiştir. Yurttaş bu hava ve ortam içinde Kastelli kuruluslanna birikimlerinf ya tırmıstır BANKER KASTELLININ ESI MUKADDER ÖZDEN: # Operasyonun anlamı Mücevherlerim, lcürküm hepsi Türkiye'de Banker KasteUı'nm eşı Mukadder Ozden m soztennden 'Mücevherlerim Kızılay'ın altın anahtartarı hepsı odamdahı konsolda Yardımseverlere yaptığım .bağış »ırasında vallahı, 'Bu benım cep harçhğimdır" demedım Yata doğru durust binmek nasip olmadı Vouge mecmuasının vatla vaptığı röportaı Turkiye tçın güzel bir arooaganda oldu • # Yara derîndir ^ n yüzbin'erce aileyi llgilen ^irdiği görulüyor. Parasmı Kastelli kuruluslanna yatıran yurttaşlara «oh olsun. ce*alarını çeksinler» demek olası mıdır? Bütün yurttaşlann «menkul değerler piyasası •U7manı olmasına oianak yoktur. Devlet televl^yonundan yansıtılan propagandsr ve reklamla ve toolurada oluîturulan belll bir ortam içinde yurt taş dişinden tırna^ından artırdıftmı Kastelli kuruluslanna yatırmiftir Kimisl nesi var nesi yokaa satmış. parasını «yüksek falz»e »ererek ucu ucuna aybaşını getirmek çabasına girmiştır. Kimisi emekli ikramiyesiyle sağlayacağı faizi üç avlıklanyla birle^tir'îrpk v&iam savaşma pöfeüs germek istemiştir. Kimisi babadan kalma arsasmı satarak mevduat sertifikasına vatırroı? geçim düzeyini korumaya çahşmıştır. Basında. radyoda. televizyonda, pa rasal politikanın mimarlannca bu egl llm desteklenmiştir. Birinci banker olayının yarattığı şoktan toplumun kurtulması için hükumetin serekli önlem Altan OYME1M yazıyor.. LOZAN Dün de Cevher özden'in eşi Mukadder özden') dinledim, bu sefer üzerinde yeşl! parçalan olan, maviuzunkapalı blr elbise vardı. Birgün öncesl ne göre biraz daha toparlan O (Arkası Sa. U. Sfi. 1 de) Büyük bankalara mevduat kavısi var Meral TAMER Kastellt olayının ardından ozellfkle fstanbul ve Ankara'da mevduatın bartkalar arasında belirll ölçülerde el değiştlrdıei ve tasarruf ve ticari raevduatlartn Kastefh ile ış yapan (Arkaif *?a U Sii s dpi Tahtakale yemtien canlandı im bu noktada Kastelli nin ka (,ış olayı bomba gibi patlamış, olay üzerinde çeşitii söylentiler toplumu sanmştır. Bu s8ylentılerin ardindakl gerçekler bir süre sonra ortaya çıkabilecektir: an» şimdiden ^üçlenen kanı «Kastelli'nin kurban ©dfldi^J* yolundadır. BJ «operasvon» sonucunda kinni büyuk finma, boldins ve bankalann ellerinde bulunan KastelÜ fonlannı faizsiz olarak uzun bir süre kullsBmak olanaklanna karu«tu^u da ı^orulmolrtedir Banker Kasteil! ve yan kuruluşlannm yurttaştan topladıgı paralan bazı ışadaınlanna ve bankalara yuksek faızle yatırdıgı gerçektlr. tşta bu böyuk kunıluslar artık Kaetelli'ye «yuksek fairödemekten kurtulmaktadırlar Banker Kastelli de tsviçre'de bultındufirundan yurttasa «yüksek falz» fldemek zorunda kalmaktan kurtulmuştur. T Kastellizedelere odeme planının bugün belirlenebileceği bildirildi Kastelli Genel Koordinatörü île DPT Müsteşan ortak basın toplantısı vaptı. DPT Müsteşan /Vktürk. «Böyle bir son ne Kastelli'nin ne müsterilerinin. ne de bizim bekledi§imi« bir sondu... Cevher Beyin burade olması önemli, kendi sahsi bilgileri, senetleri vardır. Türkiye'ye dönmezse tah&i) edemez» dedi. Istanbul Haber bervisl Devlet Planlama Teskılatı Mto teşan Yüdınm Aktürk, dün Sır kecı'de bulunan AJtın Han'dakı Banker Kastelli Genel Müdüı lüğü'nde, kuruluş Genel Kooı dınatörü Yılmaz KarakoyunUile birlıkte düzenlediğl basın toplantısında ödemeler ıçın ta«. fiye kurulunun çalışmalannı beklemeyeceklerlnl ve daha ön ceden ödemetere başlanacagını dçıiüaca. Aktürk, bugün Anka ra'da Kastelli sorumluları, DPT yetkılılerı ve Ugili banka yöne rıcıleriyle yapüacak toplanüdan sonra öderne planının orta ya çıkabileceğinl belirterek Kas rallı'ye yurt dışında para yatı ran yurttaşlanımzın haklannın korunacağını ve güvencelerinin sağlanmış olduğunu büdirdl DPTMüsteşan Yıldınm Ak (4rkani Sa^U. Sfi. S d M < Sertîf ika kuponunu sunan ana paranın yuzde 75'înî alıyor Haber Merkeri Banker Kas telü taralmdan tasarruf sahıp lenne güvenca olarak verüen mevduat sertıtikası ve tahvıUe n paraya çevırtnek üzere gırışımde bulunan vatandaşlar çe şıtlı sorunlarla karşüaşırlarken ban kışı ve kuruluşlann bu menkuı degerlerı ucuza kapatmak ıçin kollan sıvadıklan sap tandı. Devtetin Banker KasteUı'aen mevduat sertıfikası ve tahvil satın almı* olan vatandaşların ana paralannın söz Konusu menkul değerlerın vadelen geı digınde odeneceğı yolundala gü vencesi üzerıne ügılı banka ya da tırmalara başvuıan tasarruf sahıplerinın bir kısmı olumsuz surpnzlerle karşüaşıyorlar. Ozellikle Banker KasteUı'nm mevduat sertilıkalarının faız ku ponlannı sertıfıkanın kendısı yenne guvence olarak vermış ftu lunması, tasarrul sahıplerinın ana paralarını bıle kurtarmaıa rını gtiçleştınyor. örneğın Kas tellı'ye yatırnuş olduğu 500 bın (Arkası » Sayfada) Demek ki asıl •kurban» kucflk trlrikimci yurttastır. Alınan önlemler Y önetim de bu gsrçe^i için yurttası korumak için ive di kararlar almıştır. Bu kararlara göre. elinde Kastelli ku(Arkası 9. Sayfada) Barıs Dernegi Davası: "Iddianamede yanhslar var,, Istanbul Haber Servisi Banş Dernegi davası bnceki gün başladı ve ilk duruşmada gerek tüm avukatlar tarafından tüm sanıklar için, gerekse tstanbul Barosu Yönetim Kurulu tarafından Baro Baskanı Orban Apayduı için verilen tahliye dilekçeleri mahkeme heyetmce reddedildi Kararda «suçun niteliği ve yarçılamsnın bulnnduğtı safha itibariyle tevkif sebepleıi zaii olmadıği» belirtildi. Haiit Çelenk taratından tüm sanıklar ıçın verıien ve duruşmada okunan tahliye dilekçesın de «Banş Oerneği'nln nitelijü konnsunda olduğn çibi. fene. linde de. delillerin tck yanlı toptanarak yasanın açıh oiıktnüne aykın davranıldığı, tek vanlj deperlendirmeler vapıldı ğı, hnkukun genel knraUaruıa aykın förüşler ve fddialar Ueri stirttldüfa» beUrüldi ve 12 mad de altında bu deliller eleştlnldi. Oya Baydar ve Gündoğan Görsev'ın, Demek kurucu uye si oımadıklan halde iddianamede kurucu Uye olarak gösterüdikleri, pevzı Şolt'un yönetim kurulu üyesi değüken yö. netim kurulu üyesı olarak sayüdığı bıldırilen dılekçede da ha sonra bazı sanıklar bakkında şöyle denildi: «SanıklariB söylemedikleri sözler. hiçbir delll olmaksızın ftendllerine yöHencbilmektedlr. örneğln. tddlansmenin 6. sablfesinde All Sirmen tarafından sövlendlgi iddla edilen «Banş Dernefl Banşseverlerln devamıdır» sörii bn samk tarafından kesinlikle söylenmemiştlr ve bu komıda hlçbtr kanıt yofctnr.» «Leyhe kaoıtlar tır. Bu konodaki sanık Ifadele» rine itibar edilmemlstir. örn»ğin Ali Sirmen, Adis Ababa'ya Uıslslerl Bakanlığınca resmen, gazeipci olarak gittiği halde ve bn hususu Ifadesinde beürlmestne rafmen, bu konn Inc^lenmemiş, iddianamede temsa olımmaniiftır.» «Aynı şekılde, sanık Hüse» yin Baş. Bans Deroeğl iiyesl olarak amaç dışı faaliyete ka> tıldığı iddiasıyla gözaltına allnıp, sonra serbest bTrakıhnasına, hakkında «takipsizJik ksran» verilmesine rağmen, iddianamede bn konu üzerlnde dorulmamıştır.» «Kıbns konusunda Ntyasrf Oalyancı tarafından lleri sürülen görüş, kendlsl hakkmda TCK 140. maddenin uygulam» istemine ve tüm Banş Derneği'nin suçlanmasına yol açar(Arkası 9. Sayfada) Beyrutta CengızCANDAR bıidırıyor Cumhuriyet Beyrut, yoğun bombardıman altında, Lübnan hükümeti cekildi i Solcu lider Velid Cunbalt: «FKÖ nün artık sonu geldi» Suriye birliklerinin ikraal yolunu kesen İsrail, ŞamBeyrut yolunu kontrol altuıa aldı. (l'azısı 11. Sayfada) Haig istifa etti B Keagan yaptığı kısa açıklamada Dışişleri Bakanlığına eski Maliye Bakanı George Shultz'u getirdiğini bildirdi Haig'in istifasma, Savunma Bakanı Weinberger ile sürtüşmesinin yolaçtığı belirtiliyor. (Yazısı 11. Sayfada) Yalçın Doğan Güney Lübnan'da: Doğu Beyrut sanki başka bir dünyada (Yazısı 7. Sayfada) Maliye Bakanı bugün banka yöneticileriyle toplanıyor B BANKKK AKACILlGlYLA SERTtFİKA PAZARLAYAN BANKA yÖNETICILERIYLE YAPILACAK TOPLANT1DA MERKEZ BANKASI UESTEtil SAGLAMA VONGÖRIIS>ÜI,ECEK. ANKARA, (Cumiıunyet Biiro •nı) Maliye Bakanı Kaya Erdem «Banker aracdığı ile sertiflka pazarlayan banka y«netlcileri» ile bugün göruşecek. Maliye Bakanı Kaya Erdem Kastelli olayının bir değerlendirilmeslnin yapüacağı toplantıda, bankalardan mevduat çekümesi karsısmda Merkez Ban kast kaynaklanndan ingı^ıiria (ArkMB Sa. n, Sd. 5 df>) Balon. Deviet Bakanı, ve Başbakan Yardımcısı Blektrik Yüksek Mühendisi Turgut össal. Kastelli olayından sonra verdiğı demeçte «mall sistem yerine oturuyor» demiştir. Tabıi, bu demeci okuyunca, Özal'a hemen «Ekonomi politikanız şimdiye kadar ayakta mıydı?» diye sorabillrlz. özal, Milliyet Gazetesl'nden arkadaşumz Bmln Çölaşan'ın «Banker Kastelli'nin itlası ve yurt dısına kaçması 24 Ocak kararlarınm iflasi olarak degerlendiriliyor» yolundaki sozlerini, bakınız «devlet adamı ciddiyeti» içinde nasıl yanıthyor: < Hıç ilgisi yoktur, Türkiye'de banker slsteml zaten mevcut kanunlara uygun blr biçlmde çaüşmıyordu...» (Arkası Sa. 11. Stt. 7 de) Yargıtay, Türkes'in gazetemiz aleyhine kazandıgı bir tazminat kararım bozdu ANKARA (Cumhurîyet Büro. su) Yargıtay, Alparslan Türkeş'in 12 Eylül oncesınde «bü: darbeyle iktidara el koyms planlan» yaptığına ilişkin har berimiz nedeniyle gazetemiz aleyhine verilen tazminat cezası karannı bozdu. Yargıtay kararmda, Alparslan Türkeş'in halen Devlet aleyhine suç üşledıgi gerekçesiyle yargılandığına değinılerek, «haberiu gerçek olup oimadığı ceza davası sonunda anlaşılacaktır» denildi. Alparslan TUrkeş taratından (Arfestn Sa. H , Sfl. 4 d»>
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog