Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

25 HAZİRAN 1982 Cumhuriyet 9 Çalışanlar. Sorulan... Sorunları. YdmazSİF¥VL İŞİMİZ TARIM İŞİ MİDİR? SORU: İlimiz orman depolaımda ıstıf ve tasnifte çalışan ışçıler varriır. Bu işçiler sigorta kapsamı ıçmde yer aıabılır mı? Kanımızca sigortah olmaları gerekir. Gerekcelerımizse şunlar1 Yapılan işın bakım, uretim ve ormanın dışmda yapılması 2 Depolardaki ışçılerm mgortalı sayılmasmı gerehtıren protoholler, 3 Yargıtay 10. Hukuk Daıresi'nın bu konuda, bu ışlerde çalışanların sigor talı sayümalan gerektiği konusundakı karan, yeterli sayılmaz mP Ancak Orman İdaresi *Vahidi Fiyat» sözcuğunün arkasına sığınarak, ödeme leri buna göre yapmakta ve yuzlerce ışçiyi sosyal guvenceaen yohsun bırahmaktadır. UÇ YAN1T: Bu konu ile ilgili Yargıtay 10. Hukuk Dairesı'nın karar özeti şoyledir. «Orman alanından çıkarılmış tom ruklann bir depoda, o depoda çalışan kışıler aracüığı üe istifleme ışı, uretme yetıştirme surecı tamamlanmış bulundugu ıçm tarıjn ışı olarak mtelendirüeme^ » Bu kpjar 29.4.1982 tanh 2452 Esas ve 3428 Karar No'ludur. Yargıtay yapılan bu ış lerı tarım işı niteliğınde gormemıştır. Ücretin «Vahıdı Fiyat» olarak oden mesi de, kanımızca sozleşmemn, hızmet sozleşmesı nitelığı taşımadığım gostermez. Borçlar Yasası Hızmet Akdı'ru şoy le tanımlamıştır. «Modde 313 Hızmei akdi, bir mukaveledır kı onunla ışçı mu ayyen veya gayrı muayyen bir zamanda hızmet gormeyı ve ış sahıbı dahı ona bir ucret vermeyı taahhut eder. Ucret, zaman ıtıbanle olmayıp yapılan ışe göre verildığı takdirae dahı ışçı muayyen veya gayri muayyen bir zaman ıçm alınmış veya çalışmış olduk ço, hizmet akdı yine mevcuttur; buna parça üzerine hizmet veya goturu hız met denir. (...)• Yargıtay'ın karaıiarında da, ucretm bahşışle, erzakla, eşya ya da para ıle olçulebılir salr şeylerle odenmesımn, ÛOZ leşmenin hizmet sozleşmesı nıtelıgmi degıştirmedıği vurgulanmıştır. Bu durum da ücretin *Vahıdi Fıyat»\& ödenmesinın hızmet akti nıtelığinı degıştırrnıyecegı goruşundeyiz. Dıleğimız, kısa bir surede. Sosyal Guvenlık kapsamı dışında kalan tanm kesiminde çalışanların tumunun kapsam içine alınmaları ve yoruma gerek bırak mıyacak bir guvenceye kavuşmalandır DISK DAVASI (Baştarafı 16. Sayfada) dî manevı işkenceyı suy üuyu rusunda bulunmak üzere anlaimak istiyorum.» dedı. Yargıı, henuz butun belgelerın okun madığını, beklemesını soyledı «Ktza bu kauuı elıııemı? lıer iıç emniyet itademe şamildir. Hiçblri maddeten ortada mev cut değildir. Yani irade malı sulii değildir.» seklınde zaptı tamamladı. Daha sonra 13.1.981 tarıhlı As. kerı Savcılık ıfadesı okundu Burada da aolıs ı'aUPİennı kh bul etmediğı, «Gözlerim kapalı U gutı ılaütm aıiMıiı Kauuı et mediğim şeyin şimdl okunma sını istemiyorum.» dedığı an laşıldı. Savcının ıçerığını Dılmedığı şeyı noden Kabul etmedıği sorusuna ıse, «Kabul etmiyorum, çünkü işkence altuıda aünmıştır.» dediğı göruldu. Yargıçın okuduğu ıfadesınde daha sonra özetle: «Marksist Lenlnist düzen kurmakla suçlandıın. Tamamen red edlyorum. Ben sosyalist düzenin Anayasa çerçevesinde kurulabileceğine lnanan bir demokratını. Kaldı ki defcişik siyası inançların sahibi olanların örgütünde Marksist • Lenlnist suçlama maddetten yanlıştır.» dedıgi anlaşıldı. Durusma Yargıcının ıfadesini kabul edip etmedıgıne ilişkln sorusuna, «serbest irademle verdiğjm bu ifadeyi kabul ediyorum» dedı. Yargıç 13.12.980 tarihli sorgu mahkemeslndekı ifadesim oku du. Burada da ne yazüdığını bılmediğmi söylediği polis ıfa delerinl red ettlğı, gordügü ışkenceye ilişkin dilekçe verdı ğı anlaşıldı. DİSK içınde çatış tıklan sendikalara ilişkin soru uzerıne, «Oeğişlk siyasi görüş lerl taşıyorlardı. TKP yanlısı ol duklannı söyleyemem.» dedığı ogrenlldi. Baştürk bu ifadesim ıcabul edip etmediğı sorusuna, «Kendi irademin mahsulüdür. Kabul ediyorum.» yanıtını verdı. Baştürk zabıtta sozü edilen 4 sayfalık dilekçesınin okunmasmı ıstedı. Yargıç. «klasör 2 ve sanıkların dilekçelerinln bu lunduğu dosya inceıendi. Baştürk'ten alındığı tespit edilen 4 sayfalık dllekçenln mevcut bu lunmadığı anlaşıldı.» sözleri ile durumu zapta geçırdı. «Mahiyetl ne idi?...» sorusuna Başturk, «27 ekim çünü götüriildü ğüm tarihten itıbaren, Otayıhiı mayun denilen >erde 6 gün 6 gece yapılan işkenceleri anla tan bir dilekçe idl.» dedi. Yargıç anlatmasına ızın vermedı.. «Onun hakkında muamele yapılacak» dedi. Baştürk «Bir mahkemeye verdiğim dilekçe iddla makamınca nasıl alınır?. Üzetliyeyim dlyorunı, kabul et miyorsunuz..» şeklinde itıraz etti ise de, Yargıç duruşmanın başında verilen, Kenan Akman'a ait tahliye dllekçesinl okudu. Savcıdan her iki konu da görüş istedi. Askeri Savcı Yardımcısı Ay tekin Gani Ataman, eörtlşünü ozetle şöyle bildirdl: «tşkence iddialantu ihtiva eden sanık tarafından verildlğl söylenen, zabıtlara alındığı söy lenen dilekçe hakkında tahkikat yapıimış. Bu husus kamuuyuna duyurulmustur. işkence iddiasmda duruldugu anlaşılmaktadır. Uava işkence iddia sı davası değil örgıit davasıdır. Nazan itibara alınnıamasını istiyoruz..» Savcı, Kenan Akman tahliye dılekçesı içın red ıstemmı bıldırıricen. «matıiyeti itibarı ile zamansız» de gtrlendirmesını yaptı Sanığın sorgusunun bıttığını belırterek, uzun olacağını bildırdığı Savcılık sorularmın hazırlığı ıçın, vaktın de geçmış olmasi nedenı Ue mehıl ıstedı. Bu sırada, daha once ışltence dılekçesıne ıiışkın olaraK soz almak ıstsyen ancak, sor gu bitmedığı gerekçesı ile soz verilmeyen Baştürk'ün avukatı Ercüment Tahlroğlu yenlden soz istedi. Savcının «sorgu blt miştir..» sözüne dayanarak yeniden soz ıstediğini, savcılık makamı ile savunma makamı arasmda yasalar arasında bir ayncalık olamayacağını söyledı. Yargıç sorgunun bıtmediğı m, ancak Savcının sorularından sonra soz verılebileceğını soyledı: Tahıroğlu'nun ısrarı uzerıne de, soz istenıp verılme dıği zapta geçirildi. Karar ıçin verilen kısa bir aradan sonra, Mahkamenln ka rarl zapta şöyle geçirildi: «Baş türk'ün işkence iddiasına ilişkin dilekçesinin dosyasında bu lunmaması, diğer sanık dosya lanna kanşmış olablleceği ib timalinden hareketle, gerek heyet, gerekse askeri savcılık 1 tiban Ue araştınlmasına, Kenan Akman'ın tahliyesine ilij kin taiebln reddineBaştürk'ün sorgusuna karşı diyeceklerine İlişkin lmkân yaratmaya matuf iddia makamına süre tanın masına, duruşmanın 30 haziran çarşamba günü 10.30'a ertelen mesine karar verildi.» Ala Rizgari ve Rizgari davası karar asamasında • İZMİR'DE 14 ÜLKÜCÜNÜN İDAMI İSTENDİ • ADANA'DA TKP ML DHB'NİN 17 MİLİTANI DAHA YAKALAND1 DIYARBAK1R, ITHA) Doğu ve Güneydoğu Anado lu bölgesınde bağımsız bir Kurt devletı kurmak maksa dıyle eylem gelıştırdiklen ıd dıasıyla Dıyarbakır Sıkıyonetım Komutanlığı ı Nolu Askeri Mahkemede yargıla nan 162 sanıklı yasadışı bo lucü Rizgari ve Ala Rızgan davası karar safhasına geldi Öncekı gunku duruşmada sanık avukatlan tarafından yapılan esas hakkındakl 34 sayfahk yazılı savunmadan sonra. dünkü duruşmada tutuklu sanıklann dava ile ilgili «Son sözleri» soruldu Son sözü sorulan örgütün kurucusu olmakla suçlanan ve hakkında 8 ila 15 yıl arasında hapis cezası istenen sanık avukat Ruşen Aslan, «Bundan önceki celselerde ve sorgulamalarda savunma yaptım. Esas hakkındaki savunmama ilave edilecek bir şey yoktur. Yal nız avukatlarımin yaptıkları esas hakkındaki savunmanın bir bölümünde beni. Mümtaz Kotan ve Şerafettin Kaya'nm Merkez Komite üyesiymiş gibi gösterildigi intibaı ve hissi bende uyandırdı. Buna katılmıyorum. Esa sen iddianamede de Rizgari örgütünün Merkez Komite ve alt komlteler diye bir şema ve organ bulunmuyor. Bunun dışmda söyleyecek bir şeyim yoktur» dedi. Sanık Adnan Aras da son savunmasında, «Avukatlan mın toplu ve münferit olarak yaptıkları savunmaya katılıyorum. Yalnız ben An kara'da gözaltma ahndıktan sonra Savcılığa çıkarıldım ve tutuklandım. Tutuklandıktan sonra tekrar gözaltınâ1 alındım, Burada, baskı ve işkence altında lfademin alındığım belirtmek isterim. Ben Ala Rizgari isimli bir örgürü tanımıyorum. Bu isimde bir dergi vardı. Ben de okurdum. Bu derelnin Kö rüşlerine katıhyorum. Söz konusu dergiyi okumam benim bir örgüt ttyesf olduğum anlamma gelmez. Ben bölücültifre karşıyrm. baiücülfik yapmıyorum. Bölüeülüğfl emperyalistler yapıyor. Örnek verecek olursak bugfln Ortadogu'da, dün dp I «zan'da görüldü» dedi. HANGİ BELGE (Baştarafı 1. Sayfada) yen genç hanım, «hangi ışe gır sem, hemen hemen aidıfunm tüınünü çocuğa bakacak kadına vermek zorunda kalacağım. Şimdl ben ve cocujfrım ne olacak?» dıye bize soruyor. Gultepe'de oturan 4 çocuklu bir emekli, 2 yıl önce evıni satarak geçımini sağlamak, yani ailesinır k&Tinı doyurmak ıçîn parasını Kastellı'ye yatırdığını, şımdı ıse hem evden olduklarını, hem de aç kaldıklarmı sessız bir pışmanhk ıçmde soyluyor. Ve hepsi de arkasından kendi durumlarında olanlann paralanm ne zaman ve hangı oranda alabıleceklerıni soruyorlar. Bırikimcılerin ellerındekı belgelerın ne zaman ve nasıl paraya dbnüşebıleceğim en kaba hatlarıyla şoyle ozetlemek mümkün: ise muhtemelen ana para olacak. Tasfiye işlemi sırasında Kastelli'nin borçlan ödendikten sonra elde fon kalırsa, belki Kastelli'nin faiz borçlarının ödenmesi de gündeme gelebılır. "Ateskes nerdeyse ordayiz, {Baştarofı 3. Sayfada) Asiında Amerika ile bıscinı aramıztla çok iyi bir uyum var. Siz iyi silah ve malzeme yanıyorsunuz, bize veriyorsunoz. DtDğrusu biz de iyi kulla nıyoraz. Bakın üzerimdeki el bise 1973 savaşmda Amerikan yardvnıı olarak geldi. FıHstmlilerm durumu ne ? Bix 85 uçak düşürdük, on lar 1 ujak ve 1 helikopter dü şürdü. Teröristlerln iyi süah ve teçhizatı var. Ama onlar. iyi kullanmasnıı bilmlynr. Asiında hangi îsrailli ile konuşsanız, «Filistinli» denıldığinde, «teröristler» diye soze başlıyor. tsraıl dllmde «Filistinli» adı terdrist»e çıkmış. Sayda'ya uzanan yolda bir nehırden geçiyoruz. Askeri bir koprü üzennden. Nehrın asıl koprusu bombardıman sırasın da yıkılmış. îsrailliler daha sonra aynı yerde hemen bir köprü kurmuşlar Yanında bir tank nöbet beklıyor. O sırada koprünün biraz ilerisine bir he lıkopter iniyor yolun hemen kenarma. Helikopterden, yedı Israıl askeri iniyor ve hemen orada bekleyen bir başka tan ka bınıp gıdıyorlar. Keşiften gelıyorlarmış. Sokaklarda tek tük yerel halktan msanlar dolaşıyor, Tek bu duvan kalmıs bir duk kanın uzerınde aniden tanıdık bir resım gozümüze çarpıyor Mısır'ın eski Başkanı Abdulna sır'ın re&mı. Şaşınyoruz. Hemen orada ngeçen bir Sayda' hyo sormaya çalışıyoruz; «OMilli bir kahramandı» diyor. «Peki, burada şimdi ne işi var bu resmin?..» dıye sorduğumuz da, «o olsaydı, böyle mi olurdu» dıye kendı kendıni teselli ye çalışıyor ve koşe başından kıvnlıo gbzden kayboluyor. Israil'li mlhmandar uyarıyor: Sayda'da çok dıkkatlı olmak geres. Bizım bilgılerimize gore burada nâü 600 kadar terorist var. Filistin Kurtuluş Örgütlennden insanlar varmış yani... Yerle bir olmuş Sayda'yı g>s rlde bırakıp Lübnan'ın eskt Cumhurbaskanlanndan ve 1950'lerde Türklye"yi ziyaret et tniş olan Kamil Şamun'un ka sabasmi, Damur'a doğru, yol alıyoru?. Esener (Baştarafı 3. Sayfada) hizmet ile belirtilen sürelerle hesap edilen kıdem tazmf natuıın yıllık miktarı 1475 sayıh Iş Kanununa göre tes pit edilmiş bulunan günlük asgari ücretin 30 günlük tutnrının 7.5 katından fazla olaraaz» hükmü yer alıyordu. Çahşma Bakanlığı ve sen dika çevrelerinde tartışılan Prof. Esener formülunün ge rektirdiğ1 yasal değışikliklerin gerçekleşmesı hallnde kıdem tazminatının asgari ücretle ilgili kesilmış olacak. • B.Ü Pasomu, şebekeml kaybettim. Hükümsüzdür. Cengiz TURHAN • Yurt depozito makbuzumu kaybettim Hükumsuz dür. Müşfika SENCEB ÇAĞDAŞ YAYINLARI Ebubekir Hazım TEPEYRAN Belgelerle Kurtuluş Savaşı Anıları Yepyeni açıklamalar Ederi: 180 Iira İSTEME ADRESİ: ÇAĞDAŞ YAYINLARÎ TÜRKOCAĞI CAD NO: 39/41 CAĞALOĞLU • IST. • EUerinde bankalara ait mevduat sertıfikası bulunanlar ıse, Kastellizedeler içinde en şanslı durumda oîanlar olarak gorülüyor. Genellıkle 6 ayjık ya da 1 yıllık olan mevduat sertifikalarına ilişkin ana paralarm, vadesi geldiğinde ilgili bankalarca ödeneceği konusunda şim dılik bir tereddüt görünmüyor. Ancak faızleri konusunda her tasarruf sahibi aynı olçude şanslı değil. Mevduat sertıfıkasınm üzerjnde faız kuponu bulunanlar en az zarara uğrayacaklar olacak. Bunlar faiz kuponlannı süresı goldiğinde ilgili bankalara götürerek faiz• Ellermde mevduat sertıfi lerini alacaklar, ancak tabii kası ya da tahvil bulunmayan Kastelli'nin taahhüt ettiği net lar yani Kastelli'nin taahhu % 56 üzerinden değîl de, bandünden başka bir belge olma kaların taahhüt ettığı brüt % yanlar (kı bu birıkimcilerın ço 50, yani net % 37.5 üzerinden. ğunluğu, Ankara Bankerler ope Bu arada pek çok mevduat serrasyonundan önce parasını Kas tıfikasmın faız kuponları öncetelli'ye yatırmış olanlardır) içın den kesılerek tasarruf sahıbine Kastelli'nin mal varlıgınm sa satıldığı dikkati çekiyor. Faiz tılmasını, yani tasfıye işlemle ödemesi koşulu ise Kastelli rini beklemekten başka bir se belgesiyle taahhüt edilmiş buçenek kalmıyor. Tasfıye işlem lunuyor. Bu durumdakilerin ise lerinden sonra ellerine geçecek bankalardan faiz almalan sözkonusu değil. Yukarıda da belirtildiği gibi tasfiye İşlemlerl sonunda Kastelli'nin mal varlı(Baştarafı 16. Sayfada) gından fon kalırsa, faizlermi belki alabilirler. Mevduat sermiyor.» Elçi'nln bu sözleri üzeri tifıkaları üzerinde «faizi peşin ne Anayasa Mahkemesi Baş ödenmiştir» ibaresi bulunanlar ıçin de faiz almanın bugün için kan Yardımcısı Hamdl Bo pek şansı yok. yacıoğlu «Yüce Divan mı?» diye sordu. Elçl de «evet» #EUerinde çeşitli kuruluşlayanıtını verdl. nn tahvilleri bulunanlar. ilk Elçi, daha sonra tanık bakışta mevduat sertifikası saMustafa Kemal Bağışgil'e hiplerine göre daha talihsız gösoru yöneltmek istemediğini rünüyor. Çünkü tahvillerin bıifade ederek, tanığa soru tim süresi en erken 2 yıldan sormadı. başlıyor ve 78 yıla kadar uzaElçi, duruşmanın bundan nıyor. Hükümet bu tahvillerin sonraki bölümünde duruş ödeme süreleri ile ilgili başka ma sonuna kadar hiç bir ta bir ödeme planını vürürlüğe nığa soru sormadı. Ve not koymazsa, birikimcilenn ana larını toplayarak el çanta paralannı almak icin tahvillerin itfa sürelerini beklemeleri sına koydu. gerekiyor. Tahvillerin faizine Duruşmada daha sonra ta gelince... Genellikle % 28 faizli nıklardan Karayollan Anka olan bu tahvillerin ne yazık ki ra eski Bölge Müdüru Meh çoğunluğunun kuponları, banmet Kin, Demiryollan İnşa kerlik kuruluşu tarafından önatı Genel Müdürlüğünde es ceden kesilmış durumda. Bu ki Müşavir Tomris Akm, takdirde faiz taleb edilmesi Havameydanlan ve Akarya mümkün değil. Paiz kuponları kıt Tesisleri eski Genel Mu üzerinde olanlar ise, süresi geldürü Gültekin Görgül din diğinde ilgili şlrketten % 28 oranında faiz alabilirler. lendi. Tanıklann dlnlenilmesinin tamamlanmasmdan sonSağlam: ra sanıklardan Şerafettin El çi, Mehmet Badur, Yaşar okumayazma Çehreli, Nuri Gebeloğlu, Ad oranı nan Midyat, Mehmet Nimet Kıhçer'in savunma avukatyüzde 72'ye lan tahliye isteminde bulun yül<seldi dular. Cumhuriyet Başsavcı sı Firuz Çilingiroglu, Yaşar Çehreli'nin tahliye istemlne KONYA, (UBA) Milli Egikatılırken, diğer sanıklann tim Bakanı Hasan Sağlam otahliye istemin= kntılmadı nümüzdeki ders yılında, ilkokul 4. ve 5. smıflarıyla ortaDuruşmamn öğleden son okullarda zorunlu dın ve ahlâk: raki bölümünde hava mey derslsrinin okutulacağını söydanları Inşaatı Eski Genel ledi. Müdürü Yaşar Çehreli, Mü Bakan Sağlam, 10 ilde başlateahhit Nuri Gebeoğlu ve Mehmet Badur'un salıveril tılan 8 yıllık temel eğitîm uygulamasının 200 okulda sürdümesine karar verildi. Sanık lardan Adnan Mldyat'ın e rüleceğıni açıkladı. Konya'da dun bır basın topvinin üzerlndeki tedblrin kaldırılmasma karar verll lantısı düzenleyen Milh Eğitım Bakanı Hasan Sağlam, 12 eyfli. Serbest bırakılanlardan lui sonrası okumayazma seYaşar Çehreli ve Mehmet ferberliği için açılan 104 bin Badur 7 aydır gözetta, 2 246'ı kursa 2 mılyon 212 bın aydır da tutuklu buliMjyor 182 yurttaşın katüdığını, bunlardı. Duruşma tanıMarm laruı yüzde 3.4'unün başanlı dinlenilmesi için 6 temmuz olduklarını belirtti. Boyleca yurdumuzda yüzde 69 olan oku gününe bırakıldı. mayazma oranının yüzde 72'ye yükseldiğini bıldiren Bakan, kurslara devam edıleceğı(Baştarafı 3, Sayfada) nı, bunun içın teşvik kanunuyönelterek «kaç yıldır çalış nun yakınzda çıkartılacağuu an lattı. tıklarını, kaç saat görev yap Ikinci kademe kurs bitirenletıklarım, ne kadar ücret aldıklannı ve evleri olup ol re ilkokul diploması verileceğini kaydeden Bakan Hasan madığını> sordu. Sağlam, 12 eylül'den sonra 42 Uzun Mehmet üretim ala bin yeni öğretmen ataması yanında kömür çıkaran vınç pıldığını bildirdi. ve lambahane bölümlerinde Ankara'dan sonra ıkınci Fen incelemelerde bulunan Dev Lısesi'nin önümüzdeki ders let Başkanı buradan helikop yılrnda tstanbul'da Uçüncusuterle Karadeniz Ereğlisine nün ise İzmir'de açılacağmı bıl diren Bakan Sağlam, geçerek Deniz Kurdu tatbi ınen maaş göstergesinm öğretdeğişkatını izledi, Evren bugun tirilerek artınldığını, e^ ders deniz yoluyla Istanbul'a gi ücretlerinin tek kararnamede decek. Devlet Başkanının toplandığını, öğretmen lojmanı yapımı içın 10, oğrencı Zonguldak gezisine katılan pansiyonu yapımı için de 5 yılBaşbakan Bulend ülusu lık planlar hazırlandıgını be17 30'da helikopterle Ankara' lirtti. ya döndu. Elçi Evren Elbette, halkımız, tasarraf sahiplerinin güvenliği için her tür yükümlülüğü gerçekleştiren, borcunu ödeyen,.. Güvenli bankayı seçer. MHP belgeleri (Baştarafı 16. Sayfada) ken Inşaatı başlıklı belgeler MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in çalışma rnasasmda bulunmuştıır.» Dizi 45'de yer alan belfîede, «Çeliklş ve Sair Terlerden Temin Edilenler» başlıgı altında, «Çellklş (önceden arz edilmişti) 200 bin Iira diğer yerlerden 265 bin 500 Iira» denildigi gözlendi. Aynı klasörde yer alan «Çeliktş Maddi !mkân» başlıkh bir belgede genel toplam içerlsinde «Talimatımız üzerine 40 bin Iira, Harp Kitap 2 bin 500 Iira, M. Aydeniz 8 bin Hra, Mağdur ülk 6 bin Iira» denildlği gözlendi. Okunan diğer belgelerde aynen şöyle denlldiği görüldü: « Ekim 1979 90 bin Iira, ... 20 bin Hra .. M Aydeniz 8 bin Iira, Magdar ülku de, 8 bin Iira Mağdur Pol. 4 bin Iira, ÜGD, 5 bin Iira, ÜGD' Gençlik Kol. 50 metrekare halıfleks 45 bin Hra» « Çeliktş A.Ş. Konu: Mali yardım (1980 yılı) ocak 1980. 139 bin Iira, M. Aydeniz 8 bin Iira parti kapısı için 4 bin Iira, mağdur Ülküd. 20 bin Hra, matdur ülk. Pol 4 bin Iira, talimat üzerine 53 bin Iira, şimdi takdlm edilen 50 bin Iira. Ocak 1980 ayı genel toplamı 139 bin Iira » Konu: Çeliktş A.Ş. temmuz 1979'dan devir.. 951.443 Iira, afustos 1979... 89 bin Hra, M. Aydeniz 8 bin Hra, A. Savaşan 7 bin lira, 20 Tk. elbise 70 bin lira, mag. «Ikiidşl. 4 bin lira Eylül 1979... 19 bin lira. M. Aydeniz 8 bin lira, A. Savasan 7 bin lira, magdur ülkdş. 4 bin Hra.» "Garanti parası/Munzam karşılık" GARANTI BANKASI TÜRKİYE .
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog