Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 8 25 HAZİRAN 1982 Unh/ersiîe 2.smav için kdaylık 8 .Abbas GÜÇLÜ Ögretmen Okulları MESLEKİ VE TEKNİK YÜKSEK ÖGRETMEN OKULLARI Geçen yıl Geçen tercih eden Yılki en Puan öğrenci Kontenjan düşük puan türü sayısı Ankara Ytiksek Teknik Ö.O. Tesviye Metal İşleri Döküm Model Makina Resim Tesisat Motor Elektrik Elektronik Mobilya lç Mimarl Üst Yapi Alt Yapı Makina Istanbul Yüksek Teknik Ö.O. Tesviye Metal Islerl Elektrik Elektronik Matbaacıllk Dokuma Boya Apre Iplik Ankara Erkek Sanat Y.Ö.O. Tesviye Metal tşleri Ağaç îşleri Kahpçıhk Elektrik 90 + 9 75 + 5 40 + 3 25 + 2 54 + 4 30 + 2 100 + 8 150+8 60 + 4 50 + 2 40 + 3 40+3 60 + 5 75+4 40 + 3 100+4 30 + 3 25 + 2 20 + 1 20 + 1 20 + 1 60 + 3 50+2 40 + 2 40 + 2 60 + 3 358.934 342,350 324,705 325,217 353,313 324,462 354,947 359,295 369,181 330,081 345,037 328,355 357.697 358.215 348,425 362.324 377,763 309.563 348,519 348,519 348,519 348.772 333,806 319,494 339,299 345.231 (EA) (EA) (EA) (EA) (EA) (EA) (EA) (EA) (EA) • (EA) (EA) (EA) (EA) (EA) (EA) (EA) (EA) (EA) (EA) (EA) (EA) (EA) (EA) (EA) (EA) (EA) 2693 913 99 81 558 56 1369 2911 865 353 302 94 476 2316 726 2532 693 21 40 42 45 660 310 263 1735 TEKNİK YÜKSEK ÖGRETMEN OKULLARI Programın amacı, Teknik ve Endüstri Meslek Liselerine meslek ve âtelye öğretmenleri yetiştirmektir. Uygulamaya yönelik çok iyi bir eğitimin görüldüğü bu programları bitirenler. alanlanyla ilgili iş yerlerinde uzman veya ustabaşı olarak da kolay iş bulabilirler. Bölümlerde, temel fen ve meslek dersleri yanında yoğun bir atelye programı uygula,nır. Mezunlar, sosyal branştaki öğretmenlere göre daha kolay tayin omakta ve daha fazla maaş, almaktadır. DenizcilikYO. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANUĞI DENİZCİLİK Y. O. Geçen yıl Geçen tercih eden öğrenim yılki en Pnan ögrenci suresi Kontenjan düşük puan tflrfi sayısı ENDÜSTRİYEL SANATLAR YÜKSEK ÖGRETMEN OKULU Programın amacı, 8 yıllık Temel Eğitim Okullan ile ortaokullara seç meli ders öğretmeni yetiştirmektir. Üç bölümden oluşan programın amacı. bu alanlarda uzmanlık eği timinden çok, bölümlere yakın değişik endüstri alanlarmda öğrencilera yüzeysel bilgi ve beceriler kazandırarak meslekleri tanıtmaktır. Mezunlar, branş öğretmeni olarak, öğrencilerine değişik meslek alanlarını tanıtarak, sağlıklı meslek seçimlerine katkıda bulunurlar. Mezunlar, öğretmenlik dışında değişik alanlarda da iş bulma şan sına sahiptirler.. Programda pedagojik formasyon temel fen ve mesleki dersler yanında şu gibi bazı uygulamalar verilmektedir. ÎŞLETME: Ekonomi, Muhasebe, Daktilografi, Büro uygulaması, Pazarlama.. îş ve Teknik Eğitim: Elektrik, Graflk, Seramik, Motor, Ağaç îsleri, Teknik Resim, Endüstriyel Tasarım. Istanbul Denizcilik Y. O. Gttverte 4 83+3 429.373 (MF) 2947 Maklna 4 83 + 3 420.273 (MP) 1802 Işletme Ulaştırma 4 26 + 2 413.476 (EA) 1435 Deniz Kuvvetleri Komutanlığma Nişanh ve evlenmemiş olmak. bağh olarak dört yıllık lisans programı Askeri ve slvil okullardan çıkauygulayan Denizcilik Yüksek Okulu'nda, nlmamış olmak. Sğrencilerin tüm harcamalan. devlet ta Askerlikle ilişkisl olmama*. rafmdan karşılanır. öğrenciler bunun 17 yaş için 1.65 cm. 18 yaş için karşıhğı olarak. mezun olduktan sonra 1.66 cm. 19 yaş için 1.67 cm. 20 yaş için öğrenim gördtikleri her yıla karşılık lki 1.68 cm.'deri uzun olmamak. yıl olmak üzere mecburi hizmetlerinl ka Boy uzunluğunun santtmetre omu veya özel sektöre ait Türk bandırası larak ifade edilen değerinin son iki rataşıyan ticaret gemilerinde yaparlar. kamından en çok 5 fazla, veya 15 noksan kiloda olmak. Ülkemizde denizcilik alamnda yflksek Sınıfını doğrudan geçmiş olmak. öğrenim programı uygulayan tek okul o Son sınıfta kalmış beklemeli velan Denizcilik Yüksek Okulu üç ayn böya öğrenimine ara vermemlş olmak. lümden oluşmaktadır. Bunlardan, GÜ Sağlık durumu denizciliğe elveVERTE bölümünfl bitiren uluslararası rişli olmak. sularda uzak yol kaptanhğı. MAKlNE bö Sosyal akımlara kapılmamış ollümünü bitiren uluslararası sularda uzak mak ve sabıka kaydı olmamak. yol kaptanlığı, MAKÎNE böltimünü biti Herhangt bir kuruma karşı hizren gemi makinaları işletme münendislimet yükümltilüğü olmamak. t i ve ULAŞTIRMA İŞLETME bölümünü Yapılacak mülakat beden ve yebitirenler ise deniz işletmeciliği alamnda tenek smavlarında başarılı olmak. çaüşırlar. Programa, liselerin Pen ve MatemaDeniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağtlk programını bitiren öğrenciler ile Enh olan Denizcilik Yüksek Okulu'nun diğer düstrt Meslek Liselertnin Denizcilik ile yüksek öğrenim programlarmdan farkh ilgili dallarından mezun olanlar alınmakolarak bazı koşulları vardır. Şöyle ki: tadır.. T.C. erkek vatandaşı olmak Mezunlar, mecburi hlzmetten sonra, 1 temmuz tarihi itibariyle 21 yalstedikleri takdirde yerli ve yabancı geşmdan gün almamış olmak. doigun ücretle iş bulabilirler. KIZ TEKNİK YÜKSEK ÖGRETMEN OKULU Programın amacı, meslek liselerine, meslek ve atölye derslerini okutacak teknik öğretmenler yetiştirmektir. Mezunlarm büyük bir kısmı öğretmenlik yapmakla birlikte, giyim, el sanatlan, resim, restoran ve kreş türünden alanlarda da çalışmaktadırlar. Programı oluşturan. EV EKONOMİSt BESLENME bölümünde; birey, aile ve toplum sağlığınm korunması ve ekonomik yönden gelişmesine katkıda bulunabilme etkinlikleri, İŞLEME DOKUMA ÖRGÜ bölümünde: Türk işleme sanatlan, BESİN TEKNOLOJİSİ bölümünde: çeşitli yaş ve durumlardaki bireylerin iyi beslenmedeki temel ilkeleri ile besinlerin analiz ve kontrolü. ÇOCUK GELİŞİMİ bölümünde: çocukları inceleme, tanıma ve gelişmelerine yardım edebilme bilgi ve becerileri, GİYİM bölümünde; bu alanda gelişen teknolojiye uygun araç ve gerecleri tanıma ve kullanma etkinlikleri. EL SANATLARI bölümünde Türk el sanatlarınm tarihi gelişimi ve RESİM bölümünde de resim alanıyla ilgili kaynakları çağdaş anlayışla yorumlayacak, yaratıcılığı geliştirme ve bir ürün ortaya koyma etkinlikleri kazandırılır. İki yıllık ön lisans ÇOCUK GELİŞİMİ ve EĞİTİMİ programında ise okul öncesi eğitim kurumlarında görev alabilecek öğretmenler yetiştirilir. ANKARA KIZ TEKNİK YÜKSEK ÖGRETMEN OKULU Geçen yıl tercih eden Geçen Öğrenci Yılki en Puan sayısı Kontenjan düşük puan türü (EA) 241 351.293 30 + 2 (EA) Yeni Yeni 100 + 10 (EA) (EA) (EA) (EA) (EA) (EA) (EA) (EA) (EA) (EA) (EA) (EA) (EA) (EA) (EA) (EA) (EA) (EA) 55 100 89 148 429 Yeni Yeni Yeni Yeni Yeni Yeni Yeni Yeni Yeni 3815 2690 1338 3121 TÜTÜN EKSPERLERİ YÜKSEK OKULU Geçen yıl Geçen tercih eden öğrenim yılki en Pnan öğrenci süresi Kontenjan düşiikpuan törü sayısı Istanbul Tütün Eksperleri Y. O. Programın amacı, tütün endüstrisine kalifiye eleman yetiştirmektir. Mezunlar, hammadde halindeki tütün yaprağından, tütünün işlenerek sigara dumanı oluncaya kadarki bütün aşamalarmda yetki ile çauşırlar. Mezunlar. tütün ziraati, işletilmesl ve pazarlanması alanlaruıda aranılan ei lemanlardır. 50+0 429.854 (F) 6823 Programda Gümrük ve Tekel Sakanlıgı bursiyeri olarak okuyan öğrenciler, mezuniyetlerinde Uç yıl kamu alamnda çalışmak zorundadırlar. Özel ttitün endüstrlsl kuruluşları ve tütün ihracatı yapan bazı bankalar da mezunlarm çahşma alanına girmektedir. Programa girebilmek için 23 yaşını geçmemiş olmak gerekiyor. Çocuk Gelişiml ve Eğitimi Çocuk Glş. ve Eğt. (Ön Lisans) 318,644 30 + 3 İşleme ve Dokuma örneğl 337,763 30 + 3 EI SanatlarıÇiçek 317,476 30 + 3 Ev Ekonomisi ve Beslenme 339,517 30 + 3 Besin Teknolojisi 347.400 100 + 10 Giyim Ankara Kız Sanat Yüksek ögretmen Okulu Yeni Aile Ekonomisi ve Beslenme 3012 Yeni Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 30+2 Yeni El Sanatları ve Çiçek 24 + 2 Yeni Giyim 50+2 Yeni Nakış 24 + 2 Konya Kız Sanat Yüksek ögretmen Okulu Yeni Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 70 + 3 Yeni Giyim *8 + 3 Yeni Nakış 42 + 3 Yeni El Sanatları ve Çiçek 27 + 3 Ankara Ticaret ve Turizm Yüksek Ögretmen Okulu Ticaret ve Turizm Y.Ö.O. 180 + 15 364,272 Ankara Endüstrtyel Sanatlar Yüksek Ögretmen Okulu tş ve Teknik Eğitimi 90 + 5 348,568 Ev Ekonomisl 90 + 5 355.526 Işletmecllik 90+5 361.362 TÎCARET VE TURİZM YÜKSEK ÖGRETMEN OKULU Programın amacı, orta dereceli okuüarda Ticaret ve Turizm ders leri verecek öğretmenler yetiştirmektir. Mezunlar bunun yanında ticaret ve turizmle ilgili alanlarda da ça lışmaktadırlar. Bankalar, daktilo dersaneleri, muhasebe büroları bunlardan birkaçıdır. Programın üçüncü sımfında işletmemuhasebe, turizm ve büro lda resi dallanndan biri seçilerek uzmanlaşıhr. Bugün için kendi alamnda tek olan bu okul, çift tedrlsatlı eğitim yaptığmdan, öğrencilerinin yarım günü sürekli boştur. Bu nedenle, çahşma olanaklan vardır.. ankara.. ankara.. ankara.. aaıKara.. ânKa, Müserref HEKİMOĞLU Finlandiya'nın Ankara Seüresi Pirko Slotte çok hoş bir kadın. Dilimizi güzel konuşur, romanlannuzı, öyktile rimizi okur, Orhan Veli'den, Bedri Bahmi'tlen, Pazıl Hüsnü'den trtr dize söyliyereK Türk dostlannı şasırtır bir den. Onu sever. dostluğundan hoşlanı rım, sade kişilıği, içtanliğiyle beni çok etkiler, vakit buldukça biraraya geliı konuşuruz. Baltıfc denizinuen Akdenı ze dostça köprtiler kuranz. Hatta başında bir ögle yemeğine gittitn Finli dostlarıma. HoUandaU, Isveçli diplomatlar, Dışişlerinden Filiz ve Ustün Dinçmen ila buluştuk güzel Bahçede. Filiz Dinçmen Türkiye'nın Uk ka dın elçisi olarak La Haye'e gidiyor. Akıllı, bilgill, parlak bir diplomat olarak tanırım bu genç kadıru. Yeni bir gorevın öncesinde mutlu mu, mutsuz nıu karar veremedım o gtin. Türkıye' run ük kadın elçisi olmak güzel bir olay ama bu güzelliği yaşayabiliyor mu acaba?.. Dış görevlere çıkanlar silah eğıtimıne gidiyorlar her gün. Elçiler, Müsteşarlar, BaşJtonsoloslar, Konsolos lar, hatta eşleri Ermeni teröristlerin saldırüarından korunmak İçin silah kuUanmayı ögreniyorlar. Savaşa glder gibi... Ama işte gözlerinl Kirproadan gi dıyorlar, neşelerini, umutlanm yitirmeden... Fmlandiya setiresi bahçenln çtmen lerine güzel bir masa lcurmuç, tepemız de san sarı kirazlar, Baltık denızinin nefis Somon balığıyla şaraplar içerek La Haye'den, Stokholm'den Bodrum' dan, tatil programlanndan, mavl yolcu luklardan sözettik. Ben o söyleşılerden uzaklaşarak Is tanbul'a yöneldim bir aralık, o saatleı de Kuzgunçuk'ta Nakkaşbaba mezar lığına uğurlanan Oğuz Akkan"ı düşündüm... Bir dostu daha yitinn«ün acı sıyla doldu gönlüm. Oğuz Akkan'ın ölümiinü okumak aklımın ucundan geçmezdi, ama başımdan geçtl o sabah. AĞIRUKLI ÖYS PUANLARI EkonomLİsletme İKTİSAT/EKONOMİ Öğre Kontennim jan Süresi Ankara Ü. (Siyasal) Ikösat Boğaziçi O. Iktisat Bursa U. Iktisadi ve Sosyal Bilimler Ege Iktisat Iktisat Teorisi ve Kantitatif Yönt. Uluslararası Iktisat Kalkmma ve Planlama Para Iktisadi ve Bankacıhk Maliye Buca Maliye Y. O. Cumhuriyet Ü. Ekonomi Hacettepe Ü. Ekonomi Istanbul Üniversitesi Iktisat ODTÜ Ekonomi Adana ÎTIA Ekonomi Ankara ITIA Ekonomi Ankara ITIA Bankacıhk ve Sigortacıhk Ankara ITIA Mali Ekonomi Ankara ITIA Mali Hukuk Ankara ITIA Maliye ve Planlama Bursa ITIA Iktisat Eskişehir ITIA Iktisat Eskişehir ITIA Afyon Mali Bilimler Istanbul İTIA Ekonomi Istanbul ITIA Ticari Bilimler Trabzon ITIA Iktisat 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Sevdiklerimiz Ölmez!... Oğuz Akkan az gördügüm dostlardan bın. Ama görunce içlmde güneşler açtıran Jclçilerden. Yıilarca önce skşam gazetesinde birlikte çalıştık. Pırıl pırıJ bir delikanlıydı, çaUşkan ve üretken bir Yanişleri Müdürü. Akşam olumlu ve onurlu bir çizgideydi o yıllarda.. Oğuz Akkan da o çizgiyi derinleştiren bir kişt Yıilarca önce Kumkapı'da bir öğ le yemeğıni ammsıyorum, önümUzde d6niz> tab&ğunızdâ uskumrular, kadehimizde sevgi ve dostluk, o öğle saatlnin söyleşileri bâlâ kulağımda. Geçen de bir karşılaşraada o sOyleşileri düşündük, döne döne aynı konulan tar tjştığımızı saptadık. Sonra da yeniden Kumkapı'ya gitmek için sözleştik. Ama sözümüzü tutamadık. Cem Yayınevine gidip Dino'nun Fikret Mualla için yazdığı Idtabı da almadun hâlâ. Esld Cumhurbaşkanlanndan Korutürk' un o kitapla ilgili izlenimlerini söyleyin ce nasü parlaımştı gözleri!... îasanın böylesine az gördüğü bir dOBta bunca özlem duyması nerden kaynaklanır acaba? Sanırım kimi birikimlerden. Aynca dostça ilişkilerde zaman çok önemli ml acaba? Yeni tanıdığınız bir kişiyle, bir yabancıyia. tiiyelim Finlandiya'dan bir Pirko Slot te ile sıcaçık bir ilişkiye girlyor, derı lerinizi, üzüntülerinizi paylaşıyorsunu? da aynı çatı altuıda uzun süre yaşadı ğınız kişüere yabancılaşıyorsunuz bir anda. Kimi ilişkileri de çok olumsu? etkiliyor zaman, güzel duygular soluyor, eskiyor, eskitnekten korunmak İçin özen gerekiyor. Kimi zaman özen de Vetmiyor, beklenmedik bir olay, bir tepki içtaizde depremler yaraüyor birden. Güvendiğimiz dağlara kar yağmış gibi tepeden tırnağa üşüyoruz. Sıcak duygularunız gerilerde kalıyor. Pirko Slotte seslendi yavaşça: Nerelerdesiniz?» Bngfin sevdiğfan bir dost öldü, onu düşiinüyordum.« Sevdiklerimiz öhnes dedi Finll dostum. Doğru belki de daha çok yaşıyorlar giderek, gönlümüzde, belleğünisdo daha derinleşiyorlar. îşte Oğuz Akkan, en guzel, en üretken çağmda nasıl ölebilir, tam tersi de var elbet, tersi ve de acısu Kimi sevdiklerimizl de yaşamaz görüyoruz bir gün, toprağa değil karanlığa gömülüyorlar, yanyana yaşıyoruz ama nasıl uzak, nasıl yabancı, aynı diiı konuşurken nasıl duvattor yükseliyor aramızda! Isveçli dostumun sesiyl» dönüyorum bukez. sotraya F NF S IS D IN EA Fen BiUmleri Ağırhkh ÖYS Puanı Matematlk ve Fen BiUmleri Agıruklı ÖYS Pnam Sosyal Billmler Açırlıku ÖYS Pnam Türkçe ve Sosyal Bilimler Açırlütlı UYS Puanı Yabancı DU Agulıkh ÖYS Puanı Türkçe ve Matematik Ağırhkh ÖYS Pnam Türkçe, Matemaök, Fen ve Sosyal BiUmler Eşit Ağırbklı ÖYS Puanı. t LÂ N Geçen yılki en düşük puan 429,895 465,053 389.302 384,779 412,006 390,470 401,049 397,117 369.966 Yeni 412,023 401,324 438,313 381,657 383,339 380,306 392,665 399,346 383,178 379,852 365,763 353,879 393,224 384.854 366,891 250+ 7 73+ 2 400+ 10 100+ 2 100+ 2 100+ 2 100+' 2 100+ 2 150+' 3 • 50+ 5 150+ 8 800+ 30 150+ 4 200+' 6 400+ 10 500+ 20 75+ 2 75+ 2 75+' 2 300+ 20 400+' 10 300+ 10 300+' 6 350+ 11 1 75+' 4 t »573 + 182 Puan Geçen türü yıl tevcih eden öğrenci sayısı (EA) 15000 580 (EA) (TM) 18915 (TM) (TM) (TM) (TM) (TM) (TM) (TM) (EA) (TM) (TM) (TM) (TM) (TM) (TM) (TM) (TM) (TM) (EA) (EA) (TM) (EA) (EA) 2480 6225 3179 6943 6078 2887 Yeni 4555 27187 6521 3260 9044 13188 2094 2476 1778 12166 7532 3964 8650 12081 2663 1854)09 Sankiraz hiç gönnemlştlnı, dl. yor. Hollanda Elçisi Carsten, La Haye'dekl bahçelerinde bir san kinz agacı olduğunu soylüyor. Tepemizdeki ajaçta da san san gülümsüyor kirazlar. Bedri Ralımi'nin «Kiraz «yı geliyor ço cuklar» diye bir dizesmi ammsıyorum Bedros Reis, Sabahatün Eyüboğlu çanlaşıyor gözümde. Onlan hiç Ölrtıemişler gibi hissediyorum. Pirko'nun hakkı var, sevdiklerimiz öhnüyor, daha doğnısu sevgiyle ölümü de aşıyor üısan sevgisiz de hiçbir şeyi aşamıyor. Bu düşünceye varınca gözlerim Pı iız Dinçmen'e takıldı yeniden. La Haye'de onu neler bekliyor dlye diişündüm. Onu ya da ötekileri neler bekliyor ve de biz onlan sevgiyle uguıiayabiliyor muyuz acaba? IIÂN Sağiık ve Sosyal Yardım Bakanlıgından Sıra Eksiltmeye Konan Işln Muhanmıen Geçlci thslenln İbalenln ne Snretle Şartnamı No. Çeşidi ve Mlktan BedeU Teminat Tarihi Günü Saatl Yapılacağı BedeU 1>600 ton kuru ot lOSOOOOO^ 306.000. 13.7.1982 Salı Saat 14 J0*da KapaU Zart Badelsiz 2 1 2 kalem tıbbl dhaz 31470JOO& 932.100v 13.7.1982 Saü Saat 15.00'de Kapalı Zarf Bedelsiz 1. Yukanda çeşidl, keşil bedell geçkd teminaü, ibale günii ve saatl Ue yapılacak ihale şekli yazılı işler eksiltmeye çıka nlmıştır. 2. Şartnameler Do&atun Genel MUdüriügüadeo tımln, Izmir ve îstanbul Sağbk Müdürlüklerinde görülsbiUr. 3. Eksütme yukanda gösterilen gtin «• aaatto Bakanlık Donatım Genel MUdUrlügttnde toplanacak Satmalma Korpsyonunda yapılacaktır. 4. Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 SBVJh kanunun 2, 3 ve 32 tnci maddelermde yazılı şartlar dalresinde haarlayacaklan zarflan eksütme saaönden bir saat evvel makbuz karşılığında Komisyon Başkaolığına vermeleri. 5. Postada vaki gecikmelerin kabul edümlyeceği İLAN O L Ü N Ü 8 (B.: 1T706) HUKÜK HAKİMLİĞİNDEN 1981/331 Davacı Boğazlıyan Yukan Maüallesi'nden Yusuf Gencet tarafmdan, davalı Sanoglan üçesi Tatüı kö yünden Durmuş Yıldız aleyhine mahkememize aç mış olduğu 25 bin lira alacak davasınm yapılan duruşması sırasında verilen ara karan gereğınce: Davalıya davetıye tebliğ edüemediği gibi, zabıtaca da adresi tesbit edilemediğinden ilanen davetiye tebligine karar verilmiş ol makla, duruşmamn bırakıldlğı 19.7.1982 günü teb liğ üzerıne her türlü delil ve vesikalaruuz ile birlikte mahkemeye gelmeniz veya temsilen bir vekil göndermeniz gerektiği, gel mediğiniz takdirde aynca gıyap karan çıkanlmaksızın yokluğunuzda duruş malara devam olunarak ka rar verileceği H.M.UJC. nun 509510. maddeleri ge reğinca ilanen tebliğ olunur. (Basın: 17696) BOCAZLIYAN SULH IKTİSAT/EKONOMİ Ekonomik uygulamalann, toplumsal olay yal Bilim dallarından ikisini secerek bu dallan etkilemedeki gücunün son yıllarda iyice larda uzmanlaşırlar. artması, ülkemizde de bu alanda yetişmiş Mezunlar. araştırmacı, yönetici veya dauzmanlara gereksinimi fazlalaştırmıştu". nışman olarak sermaye emek hammaddft Ekonomi programlannda, kıt kaynaklar gibi kaynaklarin en etkin biçimde nasıl kulile sonsuz olan insan gereksiniminin en etkın lanılacağı ve üretimin maksimum düzeye biçimde nasıl kullanılacağı, mevcut ekono nasıl çıkanlacağı üzerinde çahşırlar. Enflasmik kaynaklann artınlması ve üretilen mal yon, işsizlik, sanayileşme ve az gelişmişlik ve hizmetlerin bölüşümü ile ilgili konular gibi konular da iktisatçılann çalışma alanına girmektedir. cta incelemeler yapılmaktadır. Ekonomi, istihdam açısından fazla probDört yıllık eğitim süresinin ilk iki yılm lemi olmayan mesleklerden biridir. Genel e« da alınan temel derslerden sonra, üçüncü yıl konomik hareketlilik bu meslek elemanîanaa öğrenciler işletme, Maliye, Istatistik, Eko na olan ilgiyi artırmıştır. Kazanç durumlan tıometri ve Planlama, Sosyal Siyaset ile Sos ise çahşma yerlerine göre değişmektedir. KnEğitimi DİN EĞİTİMİ Geçen yıl Geçen tercih eden öğrenim yılki en Puan öğrenci süresi Kontenjan diıştik puan türü sayısı Ankara Ü. Ilahlyat V. 250+15 370.712 (EA) 7191 Atatürk Ü. îslami llimler F. 200 + 10 368.289 (TS) 4870 Ülkemizde halen, din konusunda. likurumlarında Din ve Ahlak dersleri öğsans eğitimi veren iki fakülte vardır. Bu retmenliği de yapabilmektedirler. programlarm amacı, ülkemizin gereksiArapca, Parsça, Kuran'ın Tefsirl, Hanim duyduğu yüksek seviyede din adamı dis, îslam Tarihi, Mantık, Din Felsefesl, yetiştirmektir. Islam Hukuku bu okullarda okutulan Mezunlar, Islam dlninln gerekleri derslerden bazılandır. konusunda halkı aydınlatan Müftü veya Dördüncü sınıftan sonra, Islam HuVaiz olarak görev alabildikleri gibi, İkuk veya tslam Felsefesi konularından mam Hatlp Okullannda ve diğer eğitim blri seçilerek uzmanlaşılır. KİRALIK ARANIYOR Evli gazeteci Kadıköy Bostancı arasında kiralık daire onyor. 12.00 17.00 arası TEL: 20 97 03/56 • İDMMA şebekemi, Abdf Ipekçi Yurt kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür. Sabit AKDEŞİR • Kadırga Yurdu kimliğimi yitirdim. Geçersizdir. Alunet TÜRKKAL SÜRECEK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog