Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

25 HAZİRAN 1982 Cumhuriyet 7 ÂITIA, YOK kararlarma uymadı Akademi Profesörler Kurulu YÖK'ün Ünvan lar konusundaki kararlarma aykırı olaıak lf« adaya Profesörlük ünvanı verdi. ANKARA, (Cumhuriyet Bürf»sn) Ankara Iktisadi Tıcan îlımler Akadernısi ProfesorİT KuruJu'mın YÖK'un aldığı ka rann YOK vasasıyla çelışuğı vo ltındakı karannın trygulanmasına baslandığı oğrenıldı. Karar uyarmca diin yapılan toplantıda, 10 adaym profesorlüğe yükseltilmesjne karar veriJdığı belirtildı. Edinılen bılgiye göre, AİTİA Profesörler Kurulu. Yüksek ög retim Kurulu'nun Yüksek Öğre tım Yasasının gecici 8. madde sine göre alındıgı belirtilen Aka demılerde unvan verilemeyecegine ilışkm karanna uymadı. Söz konusu karann YÖK'ün bu konudaki karannın vüksek öğ retım yasasma aykın olduğu gö rüşüyle alındı YÖK'ün Akademılerde unvan verilempvfveâıne ili'î'cın kararı ıljnlı öSrpfım üvelennde teokı uvandırmıs "e ban fiftrptım üve leri YÖK karanna karşı Danıs tay'da dava acmıslarrtı. AİTtA profesörler kurulu da YÖK'un yasayla celısen kararlannm akademivı baglamadıgı kanısma varıldı AtTÎA'da dün yapılan toplan tı sonucunda 30 hanran'dan ön ce bütün islemlerinı tamamla mıs olan adavlara 7334 savılı vasası uvarınoa 10 adaya çörluk tıncanı verıldı YÖK aldığı kararlarla akade mılerde unvan verılmesme ıh"? ktn ışlemlert durdurmuştu. YÖK kararlarında. akademıler de verılen unvanlann geçerh olmayacağı belırtihnısri. Yiiksek Öğreiım Yasasmın tar tısmalara neden olan geçici R rmrirtesi avnen sövle«Bu kanunun vavımı tarihiıır kndar rskl mrvTiıat hüUümlerı ne çöre doçentlik v * profesnr « lük tinvanını almak iizere baş vıırmuş ve haşvurusu kabul edlüniş olanlar fle 30 haziran 1982 tarihlne kadar önceki nifv zuaia göre doçentUU ve profe sörlük için önsöriilen çalısma süresini tamamlavacaklarını hasvurmaları ve basvımılarının kabulö halinde kadrova atama drsındakf fslpmlpri önceki roev zuata RÖre viirütülür.» Komisyonu'na brifing verecek ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Yük^pk Öâretim Kurulu'nun kendi uygulamalarını ince'emek üzere kurulan Milli Güvenllk Kon spyi Komi=;yonuna brifing vereregi ogrenildi. Edinilen bilgıye gore. YÖK'ün bugüne değln gerceklestirdiğı ııygulamalarını incelemek ve gereksinimlerini belirlemek amacıvla kurulan MGK Komisj'onuna brifing verilmesı için YÖK'te yogun bir hazırlık calışması silrilyor YÖK brifinçinin «ne yapıldıgı. ne yapılarag» ve ne sonuçlar dogurduğu» knnulprında olacaSı belirtildi. Brifingin önümüzdeki bir iki gtin 1r!nde gerrekleştirtlmesi beklenlvor. Brifingin tarihini MGK Komisyonu bplirleyecek. YÖK, MGK YÖK Baskanvekili Asiroğlu: * • Yorgıtay kararı ÖSS'deki haksızlık YÖK'te görüşülecek İstanbul Haber Servisî YÖK Başkan Yardımcısı eski Büyükelçi Vahap Asiroğlu, Ünıversıtelerarası Seçme Sınavında ögrencilerın ortaöğretım başarı puamnın, üniversıte başan puanma eklenmesınde yapılan haksızlığa iltşkin «Konuyu YÖK'e götürecrğim» dedi Ortaoğretim başarı puanlarmın hesapianmasımn yıllardır duşunuldüğünü belirten Asiroğlu, ortaoğretım puanlarının hesaplanarak unıversıie puanlarına eklenmesmi. YÖK oluşturulmadan once USYM tarafından kararlaştırıldıgını bildırdi 12 nısan 1982 tarihinde yapılan Üniversitelerarası Seçme Sınavında. oğrencılerin orta öğretim başarı puanlannın 1980 yılı öncesi mezun olan adaylann ünıversite sınavında kazandıklan başarı puanlarına eklenmediğı, buna karşılık 1980 ve sonrası me/unlara eklpnerek 16 puanlık avantaı snğlandıgı, hukukçulann ise bu uygulamayı Yuksek öğretJm Yasasıyia ba^rdaşır bulmadıgı konusunda goruşu sorulan Aşiroğlu «Bize, bucüne kadar hiç kimse sınavda. herhanpi bir haksızlık olduğu konusunda bilgi vermedi. Ben Altan Günalp Bey ile göruşece&''m. Konuvıı YÖK'p d> sfSfürprpğîm.» dedı PROF. NOMER'IN AÇIKLAMASI tstanbul Hukuk Fakültesı Dekanı Prof Dr Ergın Nomer. «Kanunda yeralanların dışında farklı ba şarı ölçüleri kullanılmamalıdır dedi YÖK yasasında yer alan «Yüksek öğretimde imkân ve fırsat eşitliğini sağlayacak önlemler» alınır cumlesini hatırlatan Prof. Nomer, dahâ sonra şoyle konuştu: «Aym statüde smava glriliyorsa ve bir grup 8ğrenciye fazladan puan eklenerek başarı imkânı artınhyorsa, bunun kanunla bağdaşacagını tahmin etmiyorum. Smavda aynı başarı ölçüleri kullanılmalıdır. Kanunda yeralanların dışında farklı başarı ölçüleri kullanılmamalıdır» Kaloriferli apartmanın sobalıya dönüştürme kararı oybirliğiyle alımr ANKARA (Cumhuriyet Bttrosu) Yargıtay 5. Hukuk Dairesi, kaloriferll apartmanda kat maliklerlnden birislnin apartmanın ısınma duramunun soba 1le karşılanması yolunda değlştirmek istemesinin an cak Kat Malikleri Kurulunun kararı ile olabileceğl kararını aldı. Taraflar arasındaki 634 Sayüı Kat Mülkiyeti Yasası uyannca apartmanda ka loriferlerin yakılmaması ftaskında alınan Genel Ku rul karannın ıptali ile kalorîferlerin yakılmasma ka rar verilmesi davasmdan dolayı mahkemece ahnan red kararını temylz eden davacının başvurusıı üzerıne Yargıtay 5. Hukuk Dairesi şu kararı aldı: «Kalorifer tesisatı ile ısttıları bir apartmanın soba ile tsıtma yolunda degistirilmes! veya dnrdurulması, ancak Kat Malikleri Kurulu'nun oybirligi ile ve recegi kararla olasıdır. Pay ve paydaş cogunluğu ile bıı yolda verilen karar geçerli degildir. Ancak karann iptali hakkında açılacak davada husumptin. kararı veren kat malikleri aleyhine yoncltilmesi eerektiğindcn. yfinetici aleyhine açılan bu davadan husumet .vöns'ınden reddedilmesi doğru bu lunmuştur.» YHK İlkesİ YAPTIĞINIZ IŞİ İDEAL OLARAK BENÎMSEYECEKSINIZ Kastelli son zamanlarda bütün gazete ve dergilerin en önemli röportaj kaynaklarından biri olmuştu. Para Kredi dergisine de şunları söylüyordu: İş hayatmda başarmın sırrı basittir. Dürüst olacaksınız ye dürüst dav ranacaksınız. İkincisi yaptığınız işi ideal olarak benimseyeceksiniz. Üçüncusü sözü nüzün eri olacaksınız. Sözünü tutmayan, kaytaran bir adamın hayatta ve hele işinde başarılı olmasım düşünemiyorum bile. Dainıa dürüst davrandım, sözümü tuttum ve işimi sevdim. Başarımm temeli budur.» Devlete karşı suç isleyenler affedilseler de işe alınmayacak ANKARA. (THA) Yuksek Hakem Kurulu Sosyaltş Sendıkasına bağlı bir ışyeri ile yaptığı toplu sözleşmeye «Yüz kızartıcı suçlar ile dev letin ve milletin bütünlüğü ne milli güvenlige, kamu dü zenine» karşı işlenen suçlar dan hüküm giyenlerin affa uğramaları halinde dahı ışe alınmamalarını ongören bir madde koydu Yuksek Hakem Kurulu'nun 21 haziran 1982 tarihli Sosyal îş Sendikası sözleşme sinde şu madde yer aldi: «YUz kızartıcı suçlar ile sabotaj, devletin ülke ve milletin bütünlüğüne, milli güvenlige, kamu düzenine, karşı işlenen suçlardan hüküm giyenler, cezanın ertelenmesi paraya çevrilmesf veya affa uğraması hallerin de dahi hlçbir suret ile tek rar İşe aunmazlar.» Kendi gitti sözleri kaldı yadigâr. anker Kastelli» adıyla tanınan Cevher Özden Isvıçre'ye gittıkten sonra gerıde bir sürü alacaklı ile bol bol demeç bıraktı. Işte Cevher özden'in Isvıçre'ye gıtmeden once soyledığı sozlerden seçme bir demet • «Ben ehn taşı ile elın kuşunu vururum • • «Bütün yumurtalarımı aynı sepe*e koymam. Böylece sepettekiler kırılırsa, öteki sepettekiler kurtulur.» • Mayıs 1981de TV'dekı Tefeciler'ı oynadım.9 «Ben aracıyım. Komisyon alıyorum. Yani ben Lüks Nermin'im. Zampa B Adalet Komisyonu Çaylı ve Aktasın olum cezalarını benimsedi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Danışma Meclısı Adalet Komısyonunun dunku toplantısında ıkı ölum cezası daha onaylandı. Hüseyın Çavlı ile Ali Ak tas haklarında venlen ölum cezalarının venne getinlme sine ilişkin Başbakanhk tezkereleri komısyonda kabul edilerek bazırlanan tasanlar başkanlığa gönderildı 1956 dogumlu Hüseyin Çayh bir çocuğu öldürmekten, 1956 doğumlu Ali Aktaş ıse Sulhi Aksoy isimli sendi kacıyı görüş avrılığı nedenıy le öldürdüklerı için ölıim ce zasma çarptırılmışlardı. Çaylı ile Aktaş hakkında hazırlanan tasanlar önümüzdeki günlerde Danışma Meclisinde ele alınacak. Fen Lisesi 2. basamak sınavını kazananlar Fen Lisesi 1982 • 83 «ğitim yılı ikinci basamak sınavlarında Meltem Gülen Can birinci, R. Alev Şenol ikinci, Erkan Savran^üçüncü oldular. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Fen Lisesi 198283 eğıtım yılı ikinci basamak smavlannı kazananlar bellı oldu. Mılli Eğıtim Bakanlıgından yapılan açıklamaya göre de Meltem Gülen Can bınncı. Rüyam Alev Şenol ikinci. Erkan Savran uçuncü oldular. Ankara Fen Lisesi ikinci basamak smavlannı kazananlar soyadı sırasma göre şöyle sıralanıyorlar: Adabag Ahmet Selçuk. Ağırbaşh Mehmet Ali, Akçah Zafer, Akkul Mustafa, Alp Mine. Aykaç Atilla. Baran Ib rahim. Baştepe Murat, Bayık Hüseyin Ruhl, Bayraktutar Ibrahim. Bingöl Gülbin, Boru Nurol. Bostan Mehmet, Bozdogan Önder, Büyükboz kırlı Bfilent, Büyüköztürk Nadide, Can Meltem Güler. Cebeci Metin, Çakmakçı Esin, Davutoğlu Esra Gülsüm. Değirmenci Mustafa S, Dinçer Şerife îrem, Duman Ekrem, Durmus İbrahim E., Duruöz Ibrahim Cem. Ege Hilmi. Erdoğan Can. Eyi Mi ne. Evüboğlu Levent Gelincik Murat. Gilgil Erdal, Gök çen Mehmet E. Gören Cem. Gümüşdiş Sinan. Gündüzalp Ismail G, Gürbüz Gökhan. Gürel Asım Can. Halilo£lu Teoman, Hamamcıog 1u Halil Serdar. Hasekio&lu Meram Hırlıro&lu Elvan. Hun Özlem Petek. Tnandık Kürşat R., İzgi Izzet. Kantas Mevlüt Ufuk, Karabag Metın. Karabag Karakaş Mu ammer, Kasaboğlu Abdullah, Kaymak Uzay, Korkmaz Mehmet S., Korkut Hasıbe Ş., Köşker Ali, Kutay Sabit özgür, Kurt Barkm, Öğüt Ali Serdar. Özbek Fevzi Ok tay. Özbilen Mehmet S., Özcajı Ali Tuncer, Özcan Hasan Sarp, özçelik» Taner. Özdemir Cumhur. Ö2demir Ender Sevgi, Özgen Ali Hay dar, Özkan tpek, Özsaraçog lu Zühal, özoğuzel Murat, Portakal Süleyman, Salman Mehmet Alper. Savran Erkan, Sayman Serdar, Sevilgen Fatih E.. Songül Soner, Sönmez Mustafa K.. Şahinoğlu Mehmet Murat, Şalvarlı Şafak Tolga. Şenol Ruham Alev. Tasan Kadriye Ufuk, Tokarlı Ertunç, Tokgöz Oğuzhan, Tuna Şeyma, Turgut Şadi, Ulucan Aydın, Uluırmak Nimet Sacit, Ulutekin Müjdat. Uncuoglu Re cep Gökhan, Uslu Süleyman D, Uyar Özlem, Uzal Ergün. Ölgen Gökhan. Yeldan Fatih. Yemez Yücel. Yenal Ay taç. Yenal Nuri Zafer. Yıldınm Taner. Yüksel Figen, Yüksel Zafer. Adsız Nami. Akın Cem, Akkaya Hanife, Aksoylu Ahmet Erhan. Altindal Suat, Altınışık Göksel, Anadol Ahmet Ziya. Aras Izzet Da&lı, Ayhan Yelda. Bakar Ihsan. Başaran Mert. Baykan Rahml. Bilsriner Oguz Piyraz. Boga Murat, Boz Mümin, Celasm Gul. Ceylan Süleyman, Ceylan Taygun. Çakır Beril, Çavdaroğlu Meltem, Çavuş oglu Meltem, Çelik Hüseyin. Çetm Semih, Dal Taylan. Demir Kubilay, Demlr Musa, Demircl Şevki, Demirseren Yüce. Demirtürk Orhan Saim, Doğan Erhan M., Eğmir Alper, Elçin Melih. Ercan Mehmet. Erdoğan Ozan Ersan, Ersoy Nurl Bülent. Ersöz Murat. Erşahin Halil. Ertov Ercan, Eskiyerli Murat Hayri. Göznek Ali, Göcük Mahmut. Günay Alper. Gündem Eray, Günel Tanju, Güner Sökün, Güven Vedat Kamil, Hamamcı Vuslat Sema, Kapucuoğlu Metin, Kapusiz Erdal, Karacaoğlu Nlhat, Karaismailoğlu Ekmel, Kasap Fatih, Kavcar Aynur, Kayabaş Erhan, Kılıç Özlem, Kızılay Ercüment, Kocabıyık Ali Fuat. Koçer Kadir Karaca, Kolagasıoglu Ahmet E., Kuruyucu Melih. Koşar Haş met, Koyuncu Osman. Koyuncu Hakan, Mıhoğlu Aliye Harlka Mutlu Ahmet, Keçiogîu Burharı Fazıl, Okan Mehmet, Oktaç Hanife Nur, Oruç Selçuk, Orulc Tufan. Öge Abdullah, Öner Koray. Öngöç Gülgün. Ozakm Ülkü, Özveri Hakan. özyerli Hakan, Özyerli Renan. Salur Remziye G., Sezen Atila, Solak Harun Hadi. Sümengen Ayşe Işın, 5aki Cem, Tanm Şahap A.. Temizsoy Nalan, Toker Ali. Turgut Osman Teoman. User Neşe Nur. Öner Selen. Ünlütürk Mehmet. Üstündaft Ersan. Yılmaz Namık Kemal Yol Sinan, Yücel Elif Canan, Yüntaş Turgay, Zendrci Mus tafa. Zihnioğlu Hakan, Zorlu Ahmet. "Kibar Hırsız,, Amerika'yı batırmadı ^ eçen pazar televizyonda «Kl" bar Hırsız adli bir film oynadı. Görenler" anımsayacaklardır. Kıbar hırsız rolundeki Ryan O'Neal, bir çok suygun yapmasına karşm sonunda polisier tarafından yakalanmadı. Hatta biraz da sıgorta polısının hoşgörüsü sayesınde paçayı kurtardı. Filmın Türk vatandaşlannda uyandırdığı izlenim şu oldu: Demck ki bazı suçlar cezasız kalıyor, sigorta polisi de olsa bir polis görevini tam olarak yapmıyor ve soyguncuyu yakalatmıyordu. Sonra ne oldu? Bu fılm çevrildi diye Amerika batmadı. Hemen herkes suç ışlemeye kalkıp, eşini dostunu soymadı. Halbuki bizde bu gerekçelerle filmlerin sonunda mutlaka hırsız yakalanır, polısler asla görevlerini aksatmazlar ve polisier asla suç lşlemezler vs. Herkes gülüyor artık böyle şeylere. Oysa asıl gülünecek olan yerh sinemamızin sansür kurulunun tutumu. Bu tutum yüzünden ortaya herkesin bildiği filmler çıkıyor. Yıllarca evli kalan bakireler, bir günde şöhretli şarkıcı oluveren kenar mahalle dilberleri. güneş ışıgma bakarken kör olan ve başma saksı düştü diye gözü açılan aşıklar vs. . Adli Müşavirler mahkemeierden dava dosyalarını isteyebilecek ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Nezdinde Askeri Mah keme kurulan Kıta Komutanı ya da Askeri Kurum Amirı ya da bunların adına Adli Müşavır ler. temyiz ya da itıraz edılip edılmeyeceğıne ilişkin karar vermek icin, Askeri Savcılıklar ve Askeri Mahkemelerdeki dos yaları isteyebilecekler. Askeri Mahkemelerle Askeri Savcılıklar Kalem Teşkllatt ve personelin görev sorumlulukla n hakkında yönetmellğin 13. madesınde yapılan değişlklik Resmi Gazetenin dünkü sayısında yayınlandı. Yönetmeliğin yeni 13. madesi şöyle: cAskerl Mahkemelerle Askeri Savcılık kararlannm temylz ve ya itlraz edilip edilmeyeceğlne karar vermek üzere, nezdinde Askeri Mahkeme kurulan Kıta Komutanı veya Askeri Kurum Amlrl veya bunların adına Adli Müşavirler kararlarla llgill dosyalan Askeri Savcılık veya Askeri Mahkeme kıdemll haklmliklerlnden isteyeblllrler. Bu istem geciktlrllmekslzln yerlne getirillr. Sorusturma ve dava dosyala rını tetkik yetklsl olan dlğer kl siler, dosyalan Baskatlp ve ya Tutanak Katlbinln yanında okuyabllirler. Müracaat çok olursa Baska. tlp okumaya bakma Islnf, Kalem personelVnden baska bir kl şiye de verebllir.» Yargıtay Tetlcik Yargıclığina 7 atama yapıldı ANKARA (ANKA) Yedl yargıç, Yargıtay Tetklk Yargıçlığına atanırken, Susuz ve Eleşkirt Cumhuriyet Savcı Yardımcılıklanna da yeni atamalar yapıldı. Hakimler ve Savcılar Yük sek Kurulu'nun Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yer alan karanna göre. Keskln Yargıcı Mehcure Kocabalh, Kâhta Ceza Yar gıcı Müncvver Duygulu, Yerköy Ceza Yargıcı IVuray Taşçıoglu, Beypazarı Hukuk Yargıcı Rana Oğuz, Avaş Sorgu Yargıcı Fatma Berrak Ünver. Hassa Sorgu Yargıcı Arife tncioğln ve Suruc Tapulama Yargıe» Ayşe Saadet Arıkan, Yar eıtay Tetkik Yargıçhğma s»etirildller. Bu arada. Zara eski Cum hııriyet Savcı Yardımcısı Erdogan Doğan Eleşkirt Cumhuriyet Savcı Yardımoılıema, Savur eski Curahurîyet Savcı Yardımcısı Ahmet özer Kibar'ın Susuz Cumhurivet Savcı YardımcılıSına atandılar. öte yandan. Yargıtay Tet kık Yareicı Hayrettin Atiİla. Gerede Hukuk Yargıcı Zeki Akar, Safranbolu Hukuk Yargıcı Cevdet Volkan ve Kırıkhan Hukuk Yargıcı Ersin Germeç, Adalet mütettişliğlerine getirildiler. Bu arada. Milli Savunma Rakaniıcındnn Yarotc Kıdemli Albay Cemal Algan da Kuüey Denız Saha Kornutanlığı Adli Müşavirligine atandı. ra ile orospu birieşiyor. Ben parsayı alıyorum.» (Kastelli daha sonra bu sözlerini kabul etmıyor ve «Cumhuriyet»e şöyle dıyordu: Bu ayıp şey yahu. Ayıp... Bir hanım kız geldi. Sohbet sırasında konuşuyorduk. Siz ne iş yaparsmız diye sordu. Para satarım dedim. Lüks Nermin gibi... Ben aracıyım, risk taşunıyorum, bunu söylemek istedim.») • «Hucre hapsuıdeyım. Ay sonunu değü. hafta sonunu bıle getiremiyorum. Ama nerede o gunler. Keşke o sorunlanm olsa... Şımdi 1 milyon kişintn sorumlulugunu uzerımde taşıyorum.» • «Amacım daha zengin olmak değil. Bütün iş adamlan böyledir. Olay, gelinen yeri muhafaza etmektir. Memlekete hizmet etmektir. Bu bir spordur. Çoğumuz amatör bir ruh taşıyoruz.» • «Şunu özellikle belirtmek ısterlm ki, hayatta hep moralimı yüksek tuttum. En sıkıntıh, en parasız devrelerımde bile moralimi bozmadım. Bu bende gençliğe adım attığım günlerden beri vardır.» • «Milyonerliğe ilk adımıma kavanoz cicareti ile başladim.» 0 «Bu derede ne kadar baJık avlanır, büyümek için denizlere açılmak şarttır» (Atasözunden) • «Dikkat edln... Bütün büyük lşadamlarımızı, zenginlerimizl inceleyin. Onlarin çogu bu durumlar» gelmeden önce işleri ya bozulmuştur. ya da bozulmaya yüz tutmuştur. İşte. bu tfir tehlike atlatma insanı daha tecrübeli yapıyor.» • «Halkımın binbir emekle biriktirdiği parasını garantiye ahyorum. Halkıma hem banka garantisi. buyuk sanayi kuruluşlannm garantisini, hem de fırmamın garantisini veriyorum. Yani, çift garanti sistemiyle onlarm parasını emniyete ahyorum... Benim yaptığım, verdiğim garanU bankalardan daha sağlamdır.» • Türklügünü unutmayacaksın, hlâm oldugunu unutmayacaksın, en önemlisi Atatürk ilkelerine baglı kalacaksın...» Bir de «Kendin kazanacaksm, kendin yiyeceksin..» • Türkiye'de para kazanmak o kadar kolay ki, işini bilmeyene zor gelir tabii...» • «Bir kez daha söyleyeyim. Haysiyetll olanlar Için tek çare intihar etmektir. Haysiyetsiz olanlar için çare yurt dışına kaçmaktır. Olay ekonomiktir ve bu kadar basittlr.» (Banker Servet Acar'ın intihan üzerine.) Bulgarlarm kurban bayramı u Bulgarlar dinden imandan mı çıktılar ne. Şimdi de Kurban Bayranu nedenlyle M/S Latvia adli gemileriyle denız yolculuğu düzenliyorlar. Tamamı 16 giin (sekiz günü ttıtil) Sürecek olan gezı boyunca gemi îstanbul'dan kalkıp Burgaz'a gıdecek, sonra geriye dönerek Pire, Palermo, Palma de Malorka, Barcelona, Nice, Napoll, ve Rodos üzertnden îstanbul'a dönecek. Gemldekl misafir sanatçılaı Bulgar falan değll halls muhlıs Ttirk; Mfizeyyen Senar, Bfilent Oral ve seç kin saz arkadaşlan. B AKDENİZ GEMİ KURVAZİYE 15EYL0l3O£YlDl LUKS KURBATI BAYRAMENDA « M/SlAIVÎAiJe ISeKızgunutaiıll TAMAMH6G0Mİ Sadi Irmak: Anayasa DM'de ağustos'ta görüşülecek ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Danışma Meclisi Başkaru Sadi Irmak Anayasa Komısyonu'nun, yenı Anayasa Taslağı'nı en geç 10 temmuz'da Başkanlığa verileceğinln kendjsine Uetıldığini açıkladı. Irmak, Danışma Meclısı'nın 1031 temmuz tarihlen arasmda 20 günlük bir tatile çıkmasmın kararlaştınldığını soyledı. Danışma Meclısı Başkanlık Divanı dün saat 9.30'da toplandı. Toplantıya saat 10.30* da Danışma Meclısı îhtısas Komlsyonlan'nın Başkanları da katüarak ortab bir toplantı yapıldı. Sadi Irmak, Anayasa Komisyo nu'nun ciddı bir çalışma temposu içlnde bulunduğu ve taslağın en geç 10 temmuzda Başkanlığa verileceğinin ıletildiğini söyledi. Bunun üzenne Başkanlık Divam'nın Danışma Meclisi'nin anılan tarihler arasmda tatıl yapmasınm kararlaştınldığım ve üyelere ta tılden önce tasîağm venleceğim belirtti. Danışma Meclisi'nin tatile gırmesinın Genel Kurul tarafından kabul edılmesi halinde 1 ağustos 30 eylül tarihlerl arasında Anayasa Taslağı'nın Genel Kurul'da müzakere edileceğını belirten Irmak bu surenln yeterli olacağı kanısında bulunduğunu söyledi. Taslağın en geç ekım ayı başında MGK' ye sunulabıleceğıni belirten Irmak «Genel Kurul'da eksikllkler tamamlanacak ve kamu oyunda lyi karşılanacak bir Anayasa'nın çıkanlacağı fimidindeylz. Böylelikle Danışma Meclisi de en önemll yasal görevini yapmış olacaktır. Halk oyuna sunuunaya değer bir tasannuı taslak olacağı Intıbaı var bende.» Memleketin iyi bir Anayasa kazanacagı kanısında oldugunu belirten Irmak: «Bir Anayasa'yı 4() derde deva gibi düşflnmemek lazım, bir mucize beklenmemeli» dedi. Meclıs'in görevini ciddıye aldığınr söyleyen Irmak icabettiği takdirde Geneı Kurul'da hafta sonlan da dahil olmak üzere geceleri bile çalışılabileceğini sözfârine ekledi. Evren, 82 yaşındaki bir kadın mahkumun cezasını hafifletti ANKARA. (ANKA) ~ Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, 82 yaşındaki Ayşe Kırkar hakkında verilen 12 yıl 6 aylık hapis cezasını. beş yıl 6 ay hafifletti. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yer alan özel Af Kanununa göre, kasten adam öldürmek suçundan 1978 yılında Isparta Ağır Ceza Mahkemesinde 12 yıl 6 ay hapis cezasma çarptırılan 1316 doğumlu Ayşe Kırkar hakkında. Adli Tıp Meclisi, sürekli hastalıgı bu lunduğu yolunda rapor verdi. Bunun üzerine, Devlet Baş kanı Orgeneral Kenan Evren Ayşe Kırkar'ın cezasını 5 yı] 6 ay indirdl. tnsan düşünüyor. Bu ge mi Türk gemisi mi, yoksa Bulgar gemisi mi? Bu kadar zevkimıze uygun yol culuğu Turkler bile düzen leyemiyprlar. tstanbul'dan kalkaeak, bütün ahş • veriş' limanlannı dolaşacak, tam Kurban Bayramına rastlayacak, üstelık 16 giin lük gezinın 8 günü ülkeml zın dinl törelerıne göre bayram olacak. Aslında bu gezl bir zamanlar Denizcilik Bankasınm düzenlediğı gezılert hatırlatıyor. Akdenız ve Karadenız adli yolcu gemi leriyle yapılan bu gezller aynı süreler içinde aynı rotayı izledi. Bulgar gemisi ile Türk gemileri arasındaki tek fark ise yolcu luk ücretinin Denizcilık Bankasında yaklaşik bir akşam yemeâ fiyatma olması, üstelik tüm gemiyı parasız yolculuk yapan De nizcililc Bankası personeli •BUBGAZ •PIRE(Aüna) •PAİERMO Buyjk sana;cı mı<;alıı rto^liir ? • MüZEYYEK SSÎİAH BÜLEm ORAL RomaKaprtPDmpei •EODOS 29OS+59.95OTI RURTAZİTE» TUR PSOORAMIMIJ â ARAFIMDAN TASO'K fDHV!•iT1^ M DIŞ1NDAN Hl?M(TLLfi nin doldurmasıydı. Bu yuz den de geziler kaldınldı. Fakat Denızcılık Bankasının suyunu çıkardığı geml yolculugunu Bulgarlar ka pıverdiler. 290 dolar artı 59.950 liralık fiyatları ve beleşçı yolculan olmaması nedeniyle de epey kâr edı yor olmahlar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog