Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 6 EKONOMİ 25 HAZÎRAN 1982 EKONOMİDE mm • Mahmutpasa esnafı futbol GUNUNAYNASI cılgınlığindan yararlandı Makarna'y a zam yapıldı Kürşat İSTANBULLU Son haftalarda tırmanış kaydeden futbol heyecanı Beşiktaş'ın şampiyonluğu ile noktalanırken Mahmutpasa esnafı da yaşadığı can lı bir dönemi geride bıraktı. Beşiktaşlılarm, Beşiktaş Trabzonspor maçı öncesl başlıyan şenliklerine Mahmutpaşa esnafı da önemli ölçüde patlsten, otoman ke ten, saten kumaş, tişort ve sapka satarak katıldı. Istanbul'un her sokağında sallanan, sokağı boydan boya kaplayan, saten, keten veya patistenden yapılan slyah beyaz bayraklar. Be şlktaşlılara kumaşlarma gö re bln lira ile onbln lira arasında mal oldu. Bayrak yapılan bu kumaşların met resinin toptan fiyatı şöyleydl: Sıra saten 150400 lira Otoman keten 125130 lira Renkll patisten 70 lira Kumaşların perakende flyatlarının metresi İse top tan fiyatlarından 25 lle 50 lira fazlaya satıldı. Mahmutpasa plyasasının canlılığı yalnızca kumaş sa tışlanndan kaynaklanmıyor. Görüştüğümüz Mahmutpasa esnafı bu konuda şöyle dedl: «İstanbul'da senelerden beri maç olur ama hlç bir maçta Mahmutpasa'dao bu kadar çok kumaş, tişort, şapka satıldığını gör medim. Bu maç lle birlikte eldeki tişortlar, bislklet yaka düz atletler, siyah beyaz kumaşlar bittl. Bu maç uzun süreden beri «lü olan piyasayı aniden canlandırdı.» Canlanan bu plyasada ke tenden yapılan, futbol takımlarmm renklerinl taşıyan şapkalarm maliyeti 25 lira, toptan satışı İse 35 li raydı. Ancak bu fiyat özel ısmarlanan toptan şapkalar Içln geçerllydl. Şapkacıların kendilerinin yaptıkları ayrı cins şapkalar ise toptan 100 liradan satıldı. Şapkalar da kumaşlar gibi çok çeşitll olduğu için Beşiktaş hayranlarına bu şap kalar stad önlerinde ve çe şitli dükkanlarda 50 lira ile 150 lira arasında satıldı. Mahmutpasa esnafı şam piyonluk maçmın kompozisyonunu Siyah Beyazlı, Kartallı, Şamplyon Beşiktaşlı tişortlarla tamamlamak istedl. Tişortçular ken dilerine 80 ile 100 lira arasında maliyeti olan bu tişortları toptan 125 ile 150 lira arasında sattıklarını bildirdiler. Beşiktaşli taraf tarlara ise bu tişortlar 200 ile 250 lira arasında maloldu. Mahmutpaşa piyasasını olağanüstü canlandıran bir futbol çılgınhğı Beşiktaş'ın şampiyonluğu ile sona ererken, bu şampiyonluğun Beşiktaşlı taraftarlara maliyetinin oldukça yüksek ol duğu gözlendi. Ekonomi Servisi Makarna flyatlarma 6 lle 9 lira arasmda zam yapıldı. Makarna üretlcl firma yetkililerinden aldığımız bilgiye göre açık satılan makarna fiyatlarma 6 ve 7 lira arası zam yapılırken, paket makarna fiyatlan Ise 7 ile 9 lira arasında artırıldı. Yenl fiyat düzenlemelerlne göre Piliz makarna 70 liradan 77 liraya, Nuhun Ankara Makarnası açık 63 liradan 69, paket 68 liradan 75 liraya, Piyale lüks makarna ise 77.50'den 86,50 liraya yükseltildi. Türkiye ile KTFD arasında ticaret protokolü imzalandı ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) KTFD ile Turkiye arasındaki 6. Dönem Karma Ekonomik Komisyon görüşmeleri dün tamamlanarak ticaret protokoiu imzalandı. Türkiye ile KTFD arasmdaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için çeşıtli önlemler saptanan protokolü Türkiye adına Ticaret Bakanı Kemal Cantürk, KTFD adına da Ticaret ve Turizm Bakanı Nazif Borman imzaladı. Protokolda KTFD'nin TUrkiye'den yapacağı ithalatın artmlması ve KTFD'nin üçüncü Ulkelere olan ihracatını geliştirmek için kolayhk sağlanması öngörülüyor. Protokolla bir 1 likte Türkiye'nin KTFD na yaptığı yardımın süreceği teyid edilerek kara transit taşımacılığı, deniz ulaşım ve turizm alanlarında da formalitelerin azal tılması kararlaştırıldı. Irak Ticaret Heyeti Odalar Biriiğini ziyaret etti Mehmet Yazar: Irak'a ihracatımızda nakliye sorunu cözümlenmeli ANKARA, Cumhuriyet Bü rosu) Odalar Birliği Yöne tim Kurulu Başkanı Mehmet Yazar «Irak'a giden kamyonlardaki ilıraç malJarı Bağdat gümrüğünde mu amelelerinin afeır işlemi yü zünden günlerce bekletilmektedir» dedi. Odalar Birliğinin davetli si olarak Turkıye'ye gelen Irak Ticaret Heyeti ile iş a damlarının toplantısmda dün konuşan Mehmet Yazar Irak'ın Türkiye'nin genel Ihracatında Batı Alman ya'dan sonra ikinci sırayı aldıgını ve bu yıl Irak'a ihracatin 700 milyon dolara ulaşmasınm beklendiğini be lirterek şunları söyledi: « Irak'a ihracatımızda, ihracatçılarımızın karşılaştıkları en büyük sorun nakliye olarak karşımıza çıkmak tadır. Kara ve demiryolu ta şımacüığmda yeterli nakliye araçlarmı zamanmda bulamamak büyük güçlükler yaratmaktadır. Suriye demiryo lu hattını kapattığı için Irak' a vagonlarla taşıma yapmak mümkün olmamaktadır. Bu meyanda, Nusaybin Musul arası direkt Türk Irak bağlantısının biran önce ger çekleştirilmesi gerekmektedir. Gümrük kapılarındald yığılmalar, formalite çokluğu ve Irak'a gidecek işadamlarımız için vize almak bir so run olmaktadır.» Mehmet Yazar aynca Tür kıye'nin Irak ile Ticaret Odası kurulmasmı da önerdi. Nüfus Planlaması Paneli bugün baslıyor Ekonomi Servisl Birleşmiş Milletler Nüfus Faaliyetleri Fonu tarafından «Nüfus Planlaması» konulu bir panel duzenledi. Ankara'daki Birleşmiş Milletler binasm da, bugun saat 10.30'da başlayacak olan panelin açıhşında, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP) Tür kiye Daimi Temsilcisi ve BM Kalkınma çahşmalan Koor dinatörü Sarfraz Khan Malik konuşacak. Panele konuşmacı olarak katılacaklar arasmda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Kaya Kılıçturgay da yeralıyor. • Sermaye Piyasası Kurulu bünyesinde 4 ayrı Daire Baskanlığı olusturuldu ANKARA, (THA) Sermaye piyasası kurulu teşkl lat, görev ve çalışma esasları yönetmellği Bakanlar Kurulunca onaylanarak yürürlüğe glrdl. Resmi Gazetenln bugünkü sayısmda yaymlanan yö netmelikle kurul bünyesinde kurul başkanı adına, ku rul hlzmet birimlerinln genel yönetiml ve temsilinden sorumlu bir genel sekreterlik oluşturulması, ayrıca, ku rulun ana görev ve faallyet lerlni düzenli blr blçimde yürütmek İçin denetleme dairesi, inceleme, değerlendirme ve lzleme dairesi, araş tırma ve geliştirme dairesi ve ldari ve mall Işler dalre si olmak üzere 4 ayrı daire baskanlığı oluşturulması ön görüldü. Yönetmelikte sermaye pl yasası kurulu bünyesinde o luşturulan dalre başkanlıklarının görevleri söyle özet lendi: « 1 Denetleme Dairesi: Menkul kıymetleri halka ar zolunan Anonim Ortaklıklar ile sermaye piyasasmdakl yardımcı kuruluşların işlem ve hesaplarının kurul adına denetlenmesiyle yükümlüdür. 2 înceleme, değerlendir me ve izleme dairesi: men kul kıymetleri halka arz olunan anonim ortaklıklar ile sermaye piyasasmdakl yardımcı kuruluşların başvurularını lnceleylp sonuçlandırmak, sermaye piyasasındaki kuruluşlan, men kul değerlerl ve bunlara 1lişkin işlemleri, ilan ve rek lamları izlemekle yükUmlü dür. 3 Araştırma geliştirme dairesi: Kurulun görev ve yetki alanına giren araştırma ve geliştirme çahşmalan nı yapmak, gerekli, bilgi, do küman ve istatistikleri top lamak ve değerlendirmekle yükümlüdür. 4 tdari ve mali işler dairesi: Kurulun muhasebe, kayıt, bütçe, gelirgider, va ziyet ve bilanço çalışmaları nı, personelle ilgili işlemleri nl ve diğer idari işlemleri yü rütmekle görevlldir.> Dövizin Dövlz Cinsi Ahş 1 ABD Dolan 163.25 1 Avusturalya Dolan 187.10 1 Avusturya Şilini 9.41 1 Batı Alman Markı 66.30 1 Belçika Frangı 3.48 1 Danimarka Kronu 19.22 1 Fransız Frangı 23.90 1 Hollanda Florinl 60.10 1 Isveç Kronu 26.78 1 îsviçre Frangı 77.98 100 ttalyan Lireti 11.7T 100 Japon Yeni 64.35 1 Kanada Dolan 127.31 1 Kuveyt Dinan 567.46 l Norveç Kronu 26.07 1 Sterlin 283.16 1 S Arabistan Riyali 47.60 « DCVİZ KURLAR m Döviz Efektif Efektif Satış Alıg Satış 166.52 163.25 168.15 170.44 158.75 172.11 9.60 9 41 9.69 67.63 66.30 68.29 3.55 3.31 3.58 19.60 19.22 19.80 24.38 23.90 24.62 61.30 60.10 61.90 27.32 26.98 27.58 79.54 77.98 80.32 12.01 11.18 12.12 65.64 61.13 66.28 129.68 120.94 131.13 578.81 539.09 584.48 26.59 24.77 26.85 288.82 283.16 291.65 48.55 45.22 49.03 Ortadoğu ve K.Afrika ticaret müsavîrleri Ankaraya çağrıldı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki Ticaret Müşavirleri Ticaret Bakanlığı tarafmdan Ankara'ya çagrıldı. Ticaret Bakanlığmdan yapılan açıklamaya göre lhra catçımızuı geliştirilmesi, yeni iş olanaklarının yaratılma sı ve alınması gereken önlemlerinin tartışılması için Ankara'ya çağnlan Ticaret Müşavirleri iş adamlarıyla da görüşecek. Ticaret Müşavirleri Oda lar Birliğinin 28 29 haziran tarihinde düzenleyecegi toplantıya katılacaklar, top lantıda Müşavirler bulundukları ulkelerdeki Türki ye'nin iş ilişkileri hakkında bilgi verirken iş adamlann ı n Orta Doğu ve Kuzey Af rika ülkelerindeki kambio ve gümrük mevzuatlarına ilişkin sorularmı da yanıtlayacaklar. Ankara'daki toplantıya Su udi Arabistan, Irak, Libya, Iran, Suriye, Ürdün, Mısır, Kuveyt, Cezayir ve Tunus'daki Türkiye'nin Ticaret Mü şavirleri çagrıldı. S. Arabistan'da ilk ilaç fabrikasını Eczacıbaşı kuruyor İSTANBUL, (a.B.) Suu di Arabistan'dakl ilk ilâç fabrikasının Eczacıbaşı tarafından kurulması konusunda ön anlaşmaya vanldı. İki haftadan bu yana Riyad'da bulunan Eczacıbaşı heyeti İstanbul'a döndü. Heyet Başkanı Nuri Çerlgenç: «İlk Suudi îlaş Fabrikası'nın Eczacıbaşı tarafından gerçekleştiriljnesi konusunda Suudl Arabistan h yatırımcılarla ön anlaşmaya varıldı» dedi. FlWLARIİİi Cumhuriyet Reşat Kulpsuz 24 Ayar 22 Ayar bilezik Gümüş 24. Haziran 11.700 11.750 12.000 12.500 1.760 1.770 1.600 1.700 39.00 40.00 23 Haziranla fark. 50 75 lira arttı. Fark yok. 10 lira arttı. 25 50 lira arttı. Fark yok. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 1982 yılmın mayıs ayında toplam sermayesi 6. 9 milyar lira olan 625 yeni şirket kurulduğu açıklandı. D.İE. tarafından yapılan acıklamada, yine aynı ay içinde, 132 şirketin 18.9 mil yar liralık sermave artımmda bulunduğu, bir şirketîn sermayeslni 100.000 TL azalttığmı, sermayesi 83.8 milyon lira olan 37 şirketin kapandı gı belirtildi. Mayıs'ta 625 sirket • kuruldu TEŞEKKÜR Kıymetli varhğıınız ; «d Cin^M^cı TEŞEKKÜR Geçirdiğim clddl «öz rahatsızlığını zamanmda teşhls eden, Oğuz AKKAN'm zanıansız kaybmın yüreklerimizde bıraktığı onulmaz acıyı bizimle paylaşan, cenaze töreninde bulunan, çelenk gönderen, telefonla, telgrafla ve bizzat gelerek bu zor gün lerimizde bizleri yalnız bırakmayan tüm akraba ve dostlarımıza, Türk basınının vefa kâr üyelerine ve arkadaşlanna yürektea şükranlanmızı sunarız. Türk HavaYoIIarı Ankfua MalatyaAnkara Sayın Dr. Rana Ergun'a teşhls, amellyat, tedavlml yaparak benl yeniden sağlığa kavuşturan, Sayın Doç. Dr. Ahmet Gücükoğlu'na Sayın Aslstan Nazan Abonoz'a, Saym Narkozitör Dr. Aslan Ozlem'e, îstanbul Üniversitesl Çapa Göz Kllnlğl Doktor ve Asistanlarına, Başhemşlre Saym Nurten Sözgen'e, Servis hemşiresl Sayın Necla Beşer'e şükranlanmı sunarım. Şükran ÇEBMAN AİLESİ TEŞEKKÜR Oğlumuz Dinç Memiş'i Samatya Sosyal Slgortalar Hastanesinde yapılan başarılı blr operasyon sonucu sağlığına kavuşturan Operator Dr. Baykan Eren, Asistan Dr. Hablb Akbulut ile yakın ve sıcak ilgilerini esirgemeyen Hastane Başhekimi Op. Dr. Mücahit Atmanoğlu ve Op. Dr. Hayri Davas, Op. Dr. Marufe Allhanoğlu, Op. Dr. Güngör Alkan, hemşire Ayla Çınar, Bedia îleri lle öteki ilgililere teşekkürü borç biliriz. Annesi Hatice Memis Babası Tacettin Memiş İSTANBUL 10/CU İCRA MEMURLUĞUNDAN GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI Dosya No: 1981/143 Eminönü, Saraç İshak Mah. Cami Sok.da kain 2 kapı numaralı, 140 pafta, 691 ada, 16 parsel sayılı ve 66 m2 sahalı altında üç dükkânı olan kârgir apartman vasıf lı gayrlmenkulün tamamı bir borçdan dolayı hacz edilmlş ve açık arttırma suretlyle satışa çıkarümıştır. tMAR DURUMU: îst. Bel. îmar Müd.nün 31.8.1981 Ta. ve 9835 sayılı imar belgesine göre: 18.50 mt. yüksekliğinde, krokisinde taralı olarak gösterüen sahada, ön ve yan babçe mesafeleri olmayan, çatı ve çekme katsız, bitişik inşaat nizamında, otopark yapılamayan, iskan sa. hasmda bir İnşaat yapılabilir. EVSAFIt Gayrimenkul Eminönü'nde Saraç Ishak Mah.de Mithatpaşa ile Tatlıkuyu Hamamı Sokagınuı ke. siştiği köşede bulunan 1 bodrum, zeminde Uç dükfcanı bulunan, 1 zemin katlı ve 4 normal kattan müteşekkil 66 m2 sahalı oturan kargir apartımandır. Normal katlarda birer daire olup İş yeri olarak kullanılmaktadır. Apartıman uzun süre bakımsız kaldığından yıoranmıştır. KIYMETÎ: Gayrimenkulün tamamına 15.800.000.00 (Onbeş milyon seklz yüzbin lira) TL. kıymet takdir e> dilmiştir. tlk açık arttırması 27.7.1982 salı gunU saat 14'den 14.30'a kadar İstanbul da 10. tcra Dairesi'nde yapılacaktır. Arttırma şartnamesı herkesin görebilmesi için.../.../ 1982'den ıtıbaren dairedeki özel kartonda açık bulundurulacaktır. îlk açık artt.ırmada tekllf edilen bedel mu. hammen kıymetin % 75'ini ve varsa rüçhanlı alacaklıların bu gayrimenkul ile temin edilmiş alaoaklan mecmuunu aşmadığı taktirde en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on gün daba uzatılarak onuncu 6.8.1982 cuma günü aynı yer ve saatlerde yapılacak lklnci açık arttırmada en çok arttırana ihale olunacaktır. Gayrimenkul kendlsine ihale olunan kimse, verllen mehil içinde ihale bedelinl vermezse namına yapılan ihale fesn olunarak İ.Î.K.'nun 133. maddesi hükmü tatbilc olunur. îki ihale arasındaki fark ve geçen günlerin % 10'dan hesaplanacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızm alıcıdan tahsil olunur. îpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin haklannı, faiz ve masrafa dair olan iddialarmı, davanagı belgelerle 15 gün içinde icra dairesine bildirmelerı icap eöer. Aksi halde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşılmasından hariç kalır!ar. Talep edildiğinde veya 50 TL.'lik posta pulu gönderildiğinde şartnamenin bir örneği gönderilir. Arttırmaya iştirak etmek isteyenlerin arttırma şartnamesini okumuş ve münderecatmı aynen kabul etmiş sayılırlar. thaleye iştirak için % 10 nispetinde nakti teminat akçesi vatırmaları veya milH blr bankanın teminat mektubunu ibraz etmeleri icap eder. Alıcı ninde üç damga res. minl Lhalevi müteakkip ödemeye mecburdurlar. Pazla bilgi edinmek isteyenlerin 1981/143 sayıh dosya numarası ile memurluğumuza müracaatlan ilan olunur. (Basın: 6868) BANKERLER" BANKERLER' HJSSE SENETLERİ HiSSE SENETLERİ .TAHVİLLER, TAHViLLER • EGE BİBACILIK • EGE GtÎBRE • NUH ÇÎMENTO MEBAN TAYINLARI PARA DERGISI TUrkiye'nm en önde gelen fmans dergısı, Her türliı yatırım karariarınızda size yardımcı olabilmek MEBAN'ın en önemli amamdır. • TAUVIL VE HISSE SENEDt, ALIMSATIM İLE HİZMETtNtZDEYİZ. Sermaye ye para piyasaları bankacılık ve bankerük sektörlen ve Türk ekononuaının genel gıdışatı hakkında etraflı ve aydınlattcı bilgıler verir. Memleketlmlzin başlıca yöneticilerinin gdrüş ve önarilerini her sayısında sızlere sunar. Ayda bır kez yayınlanır. Piyatı 200 TL. Yılhk abone Ucreti 2400 TL. «Para» abonelerine aynca Meban Sermayesi Piyasası Bültem tlcretsiz gönderümektedır. • HtSSE SENEDI NEDIR? Fiyatı 25 TL. • TAHVİL NEDIR? Kyatı 25 TL. SATILAN HİSSE SENETLERİ • KORÜMA TARIM • RABAK • ÇELÎK HALAT • TEZSA • IŞKOB • META8 Sah günlerine ilave olarak Cumartesi günleri 2'nci seier ANKAKA MALATYA ANKARA Kalkış 11.15 Varış 12.10 Kalkış 12.40 Varış 13.40 MEBAN DEüERLER BANKERLlKve J FîNANSMAN A.Ş. 451250 (5'hat) Türk Hava Yollan gişelerinden bilet alırken kullanabilirsiniz. fpfaııîÇek'iııizi TÜRK HAVAYOLLARI Tüm saathrmahaUiıîir.Tazla bilgi ve rezervasyon icln THY Büroten ile yetkîîi IA TA acentelerine muracatthmz rica uîunur, Kayıtlı Sermayesi: 500.000.000 TL. Ödenmiş sermayesi: 200.000.000 TL. Merkez: tstiklâl Cad. Odakule İş Merkezi No: 286/A Tel.: 15 12 50 51 52 53 54 Telex 24124 MBAN TR. Tahvil, hisse senetlerl vo mevduat serttfikaları alım ve satımına lliskin tüm işlemlerlnizde Meban uzman kadrosu ile hızmetınizcledır. ARANAN HtSSE SENETLEBİ: ANADOLU CAM ALPA BAĞFAŞ BATi ANADOLÜ ÇÎMENTO ÇİMENTAŞ KORDSA ÇUKUROVA ELEKTRtK OLMUK ŞARKtTfSAN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog