Bugünden 1930'a 5,427,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

25 HAZİRAN 1982 KÜLTÜRYAŞAM Cumhuriyet 5 seçen 7 silahsörlerimiz,» Yedi kişiydiler. Bir toplumda geniş yığmlarla en kolay göbek bağı kuran sanat olan sinemanm yıldızıydılar hepsl de.. Yıllarca emek vermişlerdl sinemaya, sayısız rolle özdeşleşmişlerdi, her birinin yılların izlerini taşıyan yüzü perdeye (veya küçük ekrana) geldl ğinde seyircinin kafasında onlarca, yüzlerce çağrışım oluşuyordu, sayısız öykü kahramanı, sayısız serüven geliyordu gözler önüne... Topluma çok şey vermişlerdi, yüzlerini onca öykü kişisinin serüvenine armagan etmişlerdi. Ama toplunı da onlara çok şey ver miş, onları ytlceltmiş, sevmiş, bağrına basmıştı. Sonra bir gün Yedl Silah şörlerimiz, perdede ve sahnede kitlelere sanat taşımakla ve hayatlarını bununla kazanmakla yetinmeyip 'reklamcı' oldular. Reklamlara çıkmaya başla dılar. Doğaldı bu, herkes yapıyordu. bırakımz sineraa oyuncularını, Devlet sa nat kurumlarının saygın trıiidürleri ve eşleri bile küçük ekrana çıkıyor, hangt temizleyicıyi kullandıklarını anlatıyorlardı. îyiydi. hoştu ama. bunların yaptı ğı temizleyici reklâmı t ü ründen bir şey degildi. Bunlar, elinde bıraz parası olan herkese «giivenli bir yol» öneriyor ve kendilerinin de bu «güvenli yolu» seçtiklerini anlatıyorlardı. Biri değil, ikisi değil, tam Güvenli bir yol sinema Sinema dünyasında neler oluyorî Yaz sıcaklarımn Yeni bir çift: Muti ve Gazzara bastığı bu günarco Ferreri'nin «Olağan Bir Çılgmlığın Öyküleri» lerde, sizleri filmınde biraraya gelen Ornella Muti ve Italyan ko kenli Amerikalı oyüncu Ben Gazzara, büyuk ılgi dünyanın dört görünce yeniden birlikte oynama onerısi aldılar. Bu bir yanında o kez Pasquale Festa Campanile'nin «Triate'Ii Kız» filminde oy lup bitenler nayacaklar. Muti >enı filmine hazırlanmak için Haiti add larında uzunca bir tatil geçırerek bronz rengl aldı. den, sinemanm Buster Keaton yeniden gözde güncel olaylaessız sinemanm ünlü komiği Buster Keaton yoniden rından kısaca günün adamı oldu. Gulmeyen yüzuyle sinemada ya pılmış en komik filmlerin Dir bölümüne imzasmı at haberdar etmemış olan Keaton üstune ünlü Fransız eleştirmerji yi yeğledik. Robert Benayoun bir kitap hazırladı. Kitapta Keaton'la ilgıh yedisl blrden çıkıyordu bu reklamlara, yılların birikiml olan ünlerini, yüzlerinin seyircide uyandırdığı güveni, sevgiyi, sempatiyl bozuk para gibi harcıyorlardı. Harcıyorlardı, çünkü yı ğmlar biraz da bu tanıdık yüzlere güvenerek ellerindeki üçbeş kuruşları aynı «güvenli yol» için ayırıyorlardı. Temizleyici reklâmına benzemiyordu bu. bir sorumluluk taşıyordu. Acaba bu sorumluluğun bilincinde miydiler, Yedi Silahşör'lerimiz? Şimdi olan oldu. «Güven II yol»un o denli «gıivenli» olmadığı anlaşıldı. Canı ya nanlar, bundan böyle başlarına geleni düşünürken ister istemez ekranlardan güleç yüzlerıyle seslenen ve «güvenli bir yol seçmeğre» çağıran silahşörlerimizi dü şünecekler. Türkiye'deki ekonomlk gidişin bir belirtisi olan bu olaydan elbette Yedi Silahsörlerimiz sorum lu değil. Onların 'duyarh kalp'lerini ü?mek istemeyiz, ne de olsa sanatçılar.. Ama, diyoruz, bu olay bir örnek. olsa da, Türkiye'de sanatçt, sırtmda topluma karşı bir görev taşıyan, bir sorumluluk taşıyan. hele ülkemizin özel kosulları nedeniyle bu sorumluluğu daha da artan sanatçı, bundan böy le neyin reklamını yaptığı, neye alet olduğu, hangl so rumluluğu yüklendiği konu sunda biraz daha dikkatli olsa, iyl olmaz mı? Bizden anımsatması.. M S iliginç notlar. bilgiler. kıyaslamalar var. Sözgelimi dönemin unlu yıldızı Louise Brooks, Keaton için «Tanıdjğım en güzel yüz> demiş. Luis Bunuel ise «Bir banyo salonu kadar güzel» diyo eklemiş. 1950'Ierde «Film» adım taşıyan son ça lışmalanndan binni gerçekleştirirken tamştığı Samuel flec kett'e «Sizi hiç okumadım» dıye itıraf etmiş. Benayoun, bu saflığı olağanüstu buluyor ve şovle dıyor: «Chaplin olsaydı yine okumamış olurdu, ama okumuş numarası yapardı..». Chabroi'un son filmi ransız yönetmenl Claude Chabrol, son fıirmnae ynlardır yitirdıği başarıyı yeniden yakalamışa benzi yor. «Şapkacınin Hayaleti» ısimli filmde sakat v» hayatını zehir eden kansmı olduren, sonra da bu cinayetten kuşkulananlan yok etmeye bsşlıyan bir katilın öykusünü snlatıyor George Simenon'un bir romanmdan alı nan iilmde katıli «Çılgınlar Kulübü» filmınde izledığımiz Michel SprrauJt, kendı halınde hafıyevı ise Charles Aznavour oynuyorlar. Film olumlu eleşt.riler alıyor. atiila dorsay F «Seyircisiz bir hafiye» lman yönetmeni Wim Wenders'in Frantis Ford Cop pola'nın parasıyla Amerıka'da çevirdığı ve büyuk bir butçeyle hazırlanan son iılmi «Hanımett» agır ' biçımde eleştırilıyor. Bir Amerıkan kara romanları hayranı olan Wenders bu fılmds ünlu yazar Dashiel Hammett'in heyatından esinlenen bır oykü anlatıyor. Fılmin C ® kimi için San Fransısco'nun ünlu Çın Mahallesi'nin bir bö lıımü tümüyle stüdyoda canlandırıldı. Ancak eleştirmenler, fılmi tümüyle yapay ve «hayat dışı» buluyorlar ve özel b a five rolunde Frederic Forrest'ın yarattığı Bogart benzeri lia fıye kompozisyonunu da hiç tutmuyorlar. Bir eleştırmen, «Bu, seyircisiz bir hafiye» diye yazdı. Fellinî yakınıyor önetmen Federico Fellini, TV'nin sinemayı fümüyld oldurdüğü kaüismda olduğunu yıneledı. Yönetmen şoyle diyor: «Artık elinde kontrol düğmesiyle ekran karşısında oturan insan kraldır. Eskiden sinemaya gittiğînde bir filmi sözgelimi bir Bergman filmini anlamayan bu insan, utancından sinemadan çıkamazdı, hem bir bilet parası verdiği hem de herkes beğendiği için kalıp filmi anlamağa çalışırdı. Oysa günümüzde böyle birşey yok. Karşısma biraz zor ve deği^ik birşey çıktığında seyirci hemen düğmeye basıp kanalı değistiriyor, böylece bir za manîarın intikamını da alıyor..» Yönelmen, seyircınm özKörlük ve seçme hakkı kazanmasinın smemanın aieyhinde geliştiğini söylüyor ve Italyan sinema sanayiinin yatağm\ dan çıkamayan yaşh bir kadına donüştüğünü ekliyor. Y Imran Oktem'in anısına düzenlenen yar.smanın kosulları belirlendi BAL1KESİR, (Cumhariyet) Balıkesir Barosu, Yargıtay eski Başkanlarından Imran ö k tem'in anısına, «Savunmanın Ulusal ve Evrensel Boyntları» adlı bir yarışma düzenledi. Yarışmaya, nukukçulann yanı sıra yurttaşların da katılabileceği bildirildi. Yarışmaya katılacak yazılarm 15 EylÜle kadar Balıkesir Barosu'na gönderilmesi gerekiyor. Birinciye 15 bm, ikincıye 10 bin, Uçüncüye 5 bin lira ödül kondu. Gönderilen yazılann ilk seçmesi Balıkesir Barosu taraimdan yapılacak. Seçılecek on yazı ıse Büyük Seçıci Kurul taraundan değerlendirilecelc. Bu kurul şu isımlerden oluşuyor: Ord. Prof. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Prof. Dr. Bahri Savcı, Prof. Dr. Tarıfc Zafer Tunaya, Frot. Dr. İsmet Sungurbey, Prof. Dr. Rona âybay, Prof. Dr. Özer Ozankaya, Prot. Dr. Suna Kili, Prof. Dr. Cevat Geray, Cumhuriyet Gazetesi Yaza îşleri Müdürleri'nden Saml Karaören, İstanbul, Ankara, îzmir Hukuk Fakülteleri Dekanları, İstanbul, Ankara, îzmir, Bursa ve Manlsa Barosu Başkanlan. ORNELLA MUTİ l e u ı ıuuu «Triate'Ii Kız»a Haiti'de uzun bir tatilden sonra baslavacak. «Dîkkatle taşıyın» merika'da kurulan yeni her dağıtım şirketi, zor seyırci bulan filmleri yeni bir yontemle pazarlıyor ve büyük başarılar kazanıyor. United Artists Classics isimli şirket yoneticileri, asltnda her filmin bir seyirci olduğuna, amacın o seyirciyi sözkonusu filme cekmek olduğuna inanıyorlar. Bunun içm bazı filmler dikkatle taşıyın» etiketi altında özel bir muameleye, yani reklam, kampanyasma tabi tutuluyor. Filmin niteliğine göre gazete ilanlan, radyoTV kampanyası veya aydmlar arasmda yankı yapacak bir kampanya (ünlü bir yazann. bir eleştirmenin veya oyuncunun övgü dolu sözleri) temel alınıyor. Bu yontemle. «Son Metro». «Yalnızca Bir Jigolo», «Canterbury Masalları». «Cutter'in Yolu» gibi filmler hatın sayıhr başarılara ulaştı. A WTT MU5UN V J Müjde Ar için senaryo nkarah yazar Murathan Mungan, Müjde Ar için bir senaryo yazdı. Genç sanatçmm ilk senaıyo denemesi olacak bu.. M«ngan. senaryosunu okumak için îstanbul'a geldi. Ar'ın çok beğendiğini soyledigi senaryo yakında filme almacak. A KİMKİME Behic AK Yemekler ve oyuncular erdede yemek sahnelerinin ne zorlukla çekildiğini sinemacılar bilır. Bir masanın üstündeki yemekler uzun süren çekim sahneleri sırasında erir, bozulur, biçim değiştirir, vs. Bu konuda bir yazı yayımlayan Laurel Fingler isimli yazar, bir sette yemeklen 'taze' ve iyi görünür olarak tutmanm, oyunculan taze tutmaktan daha zor olduğunu söylüyor. Bu arada yazar, perdede gözıaken yemekler için harcanan en buyük paranm, «Büyük Şefj Kim Öldürdü?» filmi için harcandığmı söylüyor. Bizde pek ilgi görmeyen bu filmdeki görkemli yemekler îçin tam 180 bin dolar masraf yapılmış!... P Evlerdeki korku ideo'nun evimizin içine dek taşıdığı şeyıerln ara^ sında korku da var. En azmdan Amerika'da öyle; Çuııkü video hakkı alınıp birerikişer piyasaya sürülen eski filmlerin arasmda korku filmleri bü?ük yer tutuyor. Yalnız bu filmleri dağıtan Nostalgia Mezchant isimli bir şirket. birbiri ardma korku klasiklerlni piyasaya sürüyor: «King Kong» (1933'deki orijinali), «Leopar Adam», «Ceset Yiyenler», «Şey», «Kedi İnsanfar», «Dehşet Kubbesi», «Bir Zombi'yle Yürüdüm», «Bedlam», «Ölüler Adası», «Şehzade Sinbad», «Ceset Yiyenlerin Istilası», vs.Tanesi 55 dolardan satılan bu filmleri evlerinde korku içinde seyredenlerin sayısının böylesine artması, bir 'korku uyi garlığı'na mı gittiğimiz konusunda sorular getiriyor, V Kızımız Seçil'ln doğumunu, dost ve yakınlanmıza duyururuz. 19.6.1982 ANKARA Barbara Carrera iflas etti üzel yıldız, servetinin yönetimini verdigi menecerlnin paralan alıp kaçması nedeniyle 5 kuruşsuz kaldı. 30 yaşındaki Barbara Carrera, herşeye yeniden başhyacağını söylüyor ve Mickey Spillaneden uyarlanan «Derini Yüzeceğim»de baş rolü oynuyor. G Alain Delon'un parfümü DENİZCİLİK BANKASI T.A.O PENDİK TERSANESİ VE AĞIR SANAYİİ TESISLERİ MÜDÜRLÜCÜNDEN Jersanemiz lhtiyacı 1 adet Büro tipL İLAN 1 Kurumumuz Sigortalıiar Daire Başkanhğı Öıüyacı olan 300.000 adet 22x32 ebadında torba zarf kapalı zarf usulü üe yaptırılacaktır. 2 Işin muhanımen bedeli: 1.665.000. TL'dir. 3 îşın geçıci temınatı: 67.450."TL'dir. 4 Ihale 5.7.1982 pazartesi günü saat 14.30'da Atatürk Bulvan Devres Han No: 74'deki BağKur Genel Müdürlüğü îhale Komisyonu Başkanlığı'nda yapılacaktır. 5 Ihaleye ıştirak etmek isteyenlerde aranacak belgeler; a) Yukanda miktan belirtilen geçici teminat (geçid teminatın Kurum Veznesine yatınlması makbuzun zarfa konması), b) Ticaret ve Sanayi Odası'ndan alınmış belge, belgede iştıgal mevzuunun yazılması şart olup; ayrıca 1982 yılı tastiklı olacaktır. 6 tsteklilerın Kurumumuz Inale Yönetmeliği'nln 25. maddesine göre hazırlayacaklan teklif mektuplannı 5. maddede sayılan belgelerla birlikte en geç ihale saatinden bır saat evveline kadar İhale Komisyonu Baskanlıgına vermeleri veya iadeli taahhütlü olurak postalamalan gerekir. Postadaki gecikmeıer ve telgrafla yapılan müracaatlar Kabuı edilmez. 7 Bu İşe ait şartname ve ekleri mesai saatleri lçinde îhale Komisyonu Başkanlığı'nda görülebillr. tf Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp fbaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttır. Kevfivet llan olunur. (Basm: 17703) ILAN PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Teşekkülümüz ihtiyacı İçin aşağıda cins ve miktan yazuı kokart ve rumuz kapalı yazılı teklif alınmak suretiyle yaptırılacaktır. 2 Bu İşe ait şartname Ankara'da Genel MUdürlük Malzeme Dairesi Başkanhğından Istanbul'da PTT Bölge Başmüdürlüğü Malzeme Servisinden TL. 1350, bedelle temin edilebilir. 3 Teklifler en geç 8/7/1982 günü saat 10.00* a kadar Genel Müdürlüğümtiz Malzeme Dairesi Başkanlığına verilmiş olacaktır. 4 Teşekkülümüz değildir. Cinsi 1 KokartPirinç malzemeden 2 Rumuz (6 ayrı şekilde pirinç malzemeden şeffaf polyester kaplamalı toplam) 2490 sayılı kanuna tabi Miktan 70.000 adet lain Delon, çeşitli işleri arasma parfüm yapunalıgını da ekledi. Yakışıklı oyuncu, kendi resminin da yer aldıgı ilanlarda şöyle diyor: «İstedigim gibi kokan bir kadın hayal ettim ve bu parfümü yarattım».Delon hayranlarmm bu reklama dayanamıyacaklan sanılıyor. A Bette Davîs'în döniişü ette Davis hayatta, sağlıklı ve çalışıyor. Perdenîn eskimek bihneyen yıldızı, 74 yaşmda kameralann karşısma geçti ve «Küçük Gloria Sonunda Mutlu Oldu» isimli NBC TV dizisinde rol aldı. Davis'in son aylann gözde şarkısı «Bette Davis Eyes Bette Davis'in Gözleri» şarkısuidan büyük mutluluk duyduğu da açıklandL B FOTOKOPİ MAKİNASI alınacaktır I Carpenter'în son filmi u mevsim 3 filmini birden izlediğimiz Amerikalı yönetmen Jobn Carpenter, modaya uyarak eski bir bilimkurgu yapıtmı yeniden çekti. «Thing Şey» adlı bu filmde vücudu her biçime giren nebati kökenli garip bir yaratığın uyandırdığı korku anlatılıyor. Baş rolde Kurt Rassell var. îleri tekniğme karşuı, film, tıpkı o dönemin klasiği «Ceset Yiylcilerin İstilası»nın yeni çevrimı gibi fazla beğenilmedi. Bu işe ait tdart ve Teknik Şartnameler: DENÎZCİLİK BANKASI T.A.O. Pendik Tersanesi ve Ağır Sanayi Tesisleri MUdürlüğü, SATINALMA SERVİSÎ Kaynarca/İSTANBUL adresinden temin edilebilir. Teklifler en geç 15.7.1P82 günü mesai Utimtne kadar îdari Şartnamede belirtilen adrese gelmiş veya tevdl edtlmiş olacaktır. Bankamız değildir. Dosya No: 82/114 (B. 17527) 4570 2490 sayıü Ihale Kanununa tabi B Denevue ve Noiret Afrika'da 96.000 adet ransız yönetmeni Philippe de Broca yıllardır istsdiği bir projeyi Catherine Deneuve'yle film yapmak projesini gerçekleştiriyor. 2 sanatçının Philippe Noiret'yle birlikte gerçekleştirdikleri film, Afrikada, Kenya'da çekiüyor. Bu hafif serüven zincirinin adı, «Afrikalı»..i (B. 17598) 4571 F
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog