Bugünden 1930'a 5,427,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÜLTÜRYAŞAIS/ 25 HAZIRAN 1982 televizyon 18.05 18.15 AÇELIŞ F. ALMANYA AVUSTURYA DÜNYA KUPASI FUTBOL MAÇININ NAKLEN YAYINI (Renkli) 20.00 İFTARA DOĞRU Kur*anı Kerim îbrahlm suresi 35 41. ayetleri Ismail Karaçam okuyor. Ayetlerin Türkçe açıklamasmdan son ra îlahiyat Fakultesi Aslstanlanndan Dr. Sabri Hlzmet li'ıün Allah'a iman konusunda bir konuşması yer ahyor. Seçme hadislerden sonra program ezan ve iftar duası ile son buluyor. lO.îstatıbul Yücelen Yaylı Çalgılar Dörtlüsü Ulkemizın en eskı oda mü zigi topluluklanndan olan Yucelen Yaylı Çalgua/ D.Tt lusü UIvi Yücelen (keman), Murat Tamer (keman) Betil Başegmezler (viyola) ve Engin Sansa'dan Içellol kurulu Topiulu^un üy°lerinin tümü de Ankara Devlet kon servatuvarında öğrfttim ?orevlisi, Yurt içlnde a 5 ilde. yurt dışında da 80'den fazla konser verdiler (Aya İrini, Saat: '«30 fiyatlar: 500, 400. 300 TL.) kültesi Türkoloji Bölümü me zunu Merih Kıyıkoğlu İstanbul'un yalı, konak ve sokaklarını tanıtan uç boyut lu sergisini Resim Heykei Müzesi Geçici Sergiler Galerisi'nde açtı. SANAT1N DOĞHULUĞU Aralannda Paul Beauchama Penald Carlson. Bob Evans, Adrian Heath. Michel Cullimore. Harry Peter. Tho mas Ratmell gibi tanmmış sanatçılardan orneklerin de bu'unduğu "Sanatın Doğrulugu» sergisı yine Resım Heykei Muzesi'nde. Koleyslyonu Sanat ElesMrmeni Pat rıck Polan derledi. Yücelen Yaylı Çalgılar Dörtlustt Aya trini'de. Büyük Şairımız Şeyh Galıp' in yetiştirci8i olması. Bılındığt gibi Şeyh Calip Calata Mevlevihanesi'nın şeyhligini yaptı ve türbesi nrada. Üçunü bir arada anacağımız için mutluyuz» (Divan Ede biyatı Müzesi, Saat 2130. Fi yat 100 TL.). ralan klasikleri de rfcpertuvanna katan Macar Kukla Tiyatrosu yılda yaklavk 1400 1600 gostenye çıkıyor. Repertuvarında Shakespeare, Bartok, Stravinsky, Darrenmatt, Brecht, VVeill. Prokofief, Ravel ve Mozart'dan ürünler var. (Ataturk Kültur Merkezi. 25 28 27 28 hazlran. Saat: 19.00 bugün~, Fiyatlar: 500. 400, 300 TL.). nevzat süer Tal Olafsson Adaylar 1959 Zagreb 20.30 HABERLER 20.55 HAVA DUEUMU 21.10 RAMAZAN GELENEKLEREVÜZ Ramazan ayı boyunca haftada bir yaymlanacaK Geleneklerimiz Göreneklerimiz (Ramazan Gelenekleri) adJi dört bölümlük programın 'Ramazan HazırUkları» başlıklı ilk bölümünde geleneksel hazırhklar, bunlarla ilgili yöresel röportajlar, Gümüşhane, Kerkük yöresinde lmece bitlmlnde yapılan ama yurdumuzun hemen her yöresinde bilinen yufka. erişte, kadayıf kesimi ve erkekler arasında tertiplenen Ertene toplantısı içlnde halk müzigi ve oyunlan yer alıyor. Yapım: Fazlı Oğuzhan. B S II i . 15 Ab3 (15 15) Tahtada görülen durumda, hamle eğer Siyah'da olsaydı ya f7f6 ya da c7c5 oynamayı planlayacaktı. Çünkü: 1 .., f7f6 2 eSsfB (Aksl halde f6xe5 Üzerine d4xe5'den sonra Siyah'ın Vezlr kanadı'ndaki dört Er'i (a6, b5, c7, d5) korkunç bir olanak saglar) 2.., Fxf6 İle Beyaz'ın merkezi parçalanır ve d4 Er'l hedef oluşturur. Fakat oynama sırası Beyaz'dadır. Ne yapıp edip Siyah'ın bu amacmı önleyecektir. Işte! Hamlenin hazırlanışında çoğu kez kullanılan yöntem budur. önce rakip «taşlarm dili» çözümlenir ve önleml, oynanacak hamleyi oluşturur. Tal'ln taktlk uygulamayla bunu nasıl sağladıgını görellm: 15 Ab3 Aa4 16 FgS! Ab4 (16 ... Axb2 17 Vbı Ac4 18 Fxh7+ Şh8 19 Fxe7 ve B. Şahkanadı'nda saldırı sağlar) 17 Fxe7 Vxe7 18 Vbı! h6 19 Kcı! Görüldügü gibi B, f7f6'yı önlemiş (Çünkü Fh7+ ve Ah4 tehdidi var) ve C dikeyindeki baskısıyla Slyah'ı çare bulmaya zorlamaktadır. Örneğin: 19 .., Kac8 20 Ac5 Asc5 21 Fxh7+ Şh8 22 Kxc5 Beyaz'ın durumu çok iyldir: 22 ... g6 23 *•• Küçükler Ttirkiye Birinciliçi sonuçlandı: İSD 1943'de 1222.6.1982 günlerl arasında İY ile 7 tur oynanan turnuvaya sadece Istanbul'dan katılma oldu. Yaş sınırı 1.9.1966 olan turnuvanın sonucu şöyle: l'incl Engin Bolcan 6 puan. (14.4.1967 dogumlu. îstanbul Erkek Lisesi Orta 3 ögrenctsl. Satrancı bir yıl önce dayısmdan öğrendi): 23 îsmail Dalgrıc (19 50). Mustafa Günaydın (18.00) 5 p: 46 Melih Berkan, Ediz Akınal, Nesrin Tabak 4 ^ p: 79 özgür Sarıca, Ferruh Fanusçu, Levent Turanhoğhı 4p: 1012 Selçuk öngüt, Metin özkuzey, Suna Oktay 3 ^ p; 1314 Can Delda, Aydın Evliyaoğlu 3 p; 15 Yener Kücükkaptan 2% p: 16 Hakan Tuna 2 p: 17 Haluk Ückurt l»/s p: 18 Tunç tnce 1 p. Islam Kopuz ile Kerem Akan ilk ikl tura gelmediklerinden eşlendlrme dışı kaldılar. Turnuvanın hakemliğini yapan Mehmet Bayramlçli. Bolcan'ın deneyimll, Akınal ile Sarıca'nın da yetenekli oldu^unu belirtti. tspanyol: TURANLIOĞLU BOLCAN (KUcükler Türkiye B\rinctligl 1982 12 22.6.1Ö82 İSD 1943): 1 e4 e5 3 Af3 Ac6 3 Fb5 a6 4 Fa4 Af8 5 Ac3 b5 6 Fb3 d6 7 h3 Aa5 8 d3 Axb3 Fb7 10 Fg5 Fe7 11 oo b6 12 Fd2 oo 13 Keı b4 14 Ae2 c5 15 Ag3 Ah7 16 Ah2 Fc8 ]7 Ahfı Af6 18 Af5 §h7 19 Axe7 Vxe7 20 Ag3 g6 21 Kfı Kg8 22 f4 h5 23 h4? Ag4 24 f5 Vxh4 25 fxır6+ Kxg6 26 Kxf7+ Sg8 27 Vf3 Fe6 28 Af5 VH2+ 29 Şfı Fxf7 30 Ae7+ Şgf7 31 Axg6 Fxg6 32 Şe3 Kf8 33 Vh3 Kf2+ 34 Şdı Vgı+ 35 Feı Kxg2 36 Vh4 Af2+ 37 Şd2 Axd3+ 3g Terk. tspanyol; SARlCA OKTAY (Küçükler Türkiye B Haziran 1982, İSD 1943V. 1 e4 e5 2 Af3 Ac6 3 Fb5 Ad4 4 Axd4 exd4 5 c3 c6 6 Fc4 Af6 7 d3 d5 8 Fb3 Fc5 9 Fg5 Vd6 10 Ve2 dxe4 11 dxe4 Ve5 12 Fxf6 V\f6 13 oo oo 14 Fc2 Fd6 15 Keı Fe5 16 Vd3 c5 17 Ad2 dxc3 18 bxc3 Fxc3? 19 e5 Fxe5î? 20 Vxh7+ Mat. Petrof Savunması; OKTAY ÜÇKURT (Küçükler Türkiye B Haziran 1982. ÎSD 1943): 1 e4 e5 2 Af3 Af6 3 Axe5 d 4 Ac4 Axe4 5 d3 d5 6 Ae5 G Fd6 7 Vh5 g6 8 Vf3 Fxe5 9 dxe4 Ve7 10 Ac3 d4 11 Ad5 Vc5 12 Fd3 h5 13 Ff4 Fg4 14 Vg3 Fxf4 15 Vxf4 c6 16 Ve5+ Şf8?? 17 Vxh8+ Mat. •** Slcilya; LARSEN PORTtŞ (Tilburg 1981): 1 e4 c5 2 Af3 d6 3 d4 cxd4 4 Axd4 Af6 5 Ac3 a6 6 Fe2 e5 7 Ab3 Fe7 8 oo oo 9 Fg5 Fe6 10 Vd3 Abd7 11 Kadı Kc8 12 f4?! b6! 13 Ff6 Af6 14 tS Fc4 15 Vf3 b5 16 Fd3 b4 17 Ad5 Axd5 18 exd5 Fg5! f 19 Kfeı a5 20 Şhı a4 21 Acı Kc5 22 Fc4 Kc4 23 Ad3 Vb6 24 Ke4 Kfc8 25 Kdeı a3! 26 b3 Kc2 27 Kb4 Va5 28 Ka4 Vc3 29 h4 Fd2?! 30 Kee4 Vaı 31 Şh2 K2c3 32 f6 g6 33 h5 g5 34 Vf5 Vdı! 35 Ka3 Vh5 36 Şgı FI4 37 b4 Vh2 38 Şfı Vhı 39 Şî2 Kc2 40 Kxe2 Kxe2 41 Şxe2 Kc2 42 Terk. Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Cm Halk Cumhurîyeti Halk Dansları Topluluğu Çin Halk Cumhu.nyeti'nin Şincan Uygur Özerk Bölgesinden gelen topluluk festival çerçevesinde üç pösteri sunacak. Gösterilerinm ilk bölümünde oyun, ikindsinde müzik. son bölüm'lnde de şarkılar yer alıyor. (Açıhhava Tiyatrosu, 25 28 29 haziran, Saat 21.30, Fiyatlar: 800. 600, 400. 300 TL). 22.00 İSPANYA K. İRLANDA DÜNYA KUPASI FUTBOL MAÇININ NAKLEN YAYINI (Renkli) 23.50 HABERLER 23.55 KAPANIŞ Ktiltür ve Tuıizm Bakanlığı Devlet Klasik Türk Müzigi Korosu bu yıl Dede Efendi'nin «Sabo Buselih Ayınini ilk kez youmlavacak. Programın başında avnca Ali Nutki Dede'nin «Şevfeı tarap» ayini de var. 55 kişillk koronun şefi Dr. Nevzad Atlığ verdiği bilgide şöyle dedi: 'Konserimize ıhi ayin birlihte girmiş oluyor. Ait Nutkt Dede'nin b(r önemli özelliği Dede Efendl va Macar Devlet Kukla Tiyatrosu 1960'lann önce çogunlukla revü, kabare tipi kukla yapıtlar sunarken daha son Sergiler MERtH KIYIKOÖLU > Dil. Tarlh ve Cografya Fa radyo TRTI 05.00 Açılış, 05.05 Ezgl Ker vaıu, 05.30 Şarküar, 06.00 Kı sa Haberler, 06.02 Bblgesel Yayın, 06.30 Köyo Haberler, 06.40 Saz Eserleri, 06.45 Kur'anı Kenm Türkçe Açık lunası ve Bir Konuşma, 07. 15 Bölgesel Yayın, 07.30 Haberler, 07.40 Günün îçinden (1), 10.00 Kısa Haberler, 10. 02 Arkası Yann, 10.22 Bölgesel Yayın; 11.00 Kısa Haberler, 11.05 Müzik, 11.20 Bizden Sazlar Bizden Sesler, 11.40 Şarlular, 12.00 Kı•a Haberler, 12.10 öğle Üze ri (2), 13.00 Haberler, 13.15 Saz Eserleri, 13.30 Bölgesel Yaym, 14.30 îst. tzm. ç . Ova Antalya, 14.45 öğleden Sonra (3), 18.00 Kısa Haberler, 16.05 Şarkılar, 16. 20 MUzilc, 16.40 Türküler, 17.00 Olaylaruı îçinden, 17. 30 Pasıl, 18.00 Kısa Haberler, 18.05 Çocuk Bahçesi, 18. 20 Hattanın Çocuk Şarkısı, 18.23 21.00 Bölgesel Yayın ve İftar Frogramlan (4), 21. 00 01.00 TRT • 2 ile Ortak Yayın, 21.00 Haberler, 21.30 Şarküar, 22.00 Kısa Haberler, 22.05 Çağdaş Türk Sanat Hüziği, 23.00 Haberler, 23.15 Gecenin Içinden, (5), 01.00 Program ve Kapanış, 01.05 05.00 Geoa Yansı (02.00 03. 30 Sahur Programı), lar, 09.15 Yabancüann Kalsmınden, 09.30 Sabah Konsen, 10.00 Şarlular, 10.20 TUr külerimiz ve Konulan, 10.40 Psikolojik Sorunlanmız, 11. 00 SoUstler Geçidl, 11.30 Muzlk, 12.00 Erkekler Toplu luğu, 12.30 KUçük Koro, 13. O Haberler, 13.15 Müzik, 13. U 30 Turküler, 14.00 Şarkılar. 14.30 Yabancı Dil öğrenelım, 15.30 Muzik, 16.00 TUrküler, 16.20 Arkası Yann, 16.40 Şarkılar, 17.00 Olayların îçinden, 17.30 Yurttan Sesler, 18.00 Müzik, 18.15 Saz zEserleri, 18.30 Din ve Ahlâk, 19.00 Solistler Geçidi, 19.30 Müzık, 19.50 Türküler, 20.20 Şarkılar, 20.45 Müzık, 21.00 01.00 TKT I üe Ortak Yaym, Necati Abacı'nın însanı sasırtan tabloları lardan berl «Sonat tnsanlan» adını verdigi bir dizi fotoğrafla, ülkemiz sanatçılaANKARA Ankara'daki nnı. bu sanatm özgün dlliy eanat galerilerine bir yenlst le, kendlne özgü yoruınuyla, daha eklendi. 'MülRİyeliler şiirsel saptamalarla anlatBirliğUain Kmlay'daM, yeni mak ugraşı verip durmaktaden düzenlenen binasında, dır. Ötekl sanatçı ise Necati kücük ama slrin bir galeri Abacı'dır ki o da, sanat in de oluşturuldu, sanlanmızı •çizgilerle' anlat Ülkemizde ikl sanatcı. ken mayı amaç edinmiştir kendi dllert dışında kalan birçok sine. Ankara'dakl resim çev sanatçıyı fotoğraflarla ve relerlnde hâlft konuşulmakde çizgilerle anlatmak için ta olan sergi de, Necati Açalışıp dururlar. Bunlardan bacı'nm, Mülkiyeliler Birllgi ilki Şahin Kaygun'dur ki yü Galerisi'nde açtığı •Çızgüer Türkân SEZHtN le Sanat Insanlan* adlı ser gisidlr. Ankaralı resimseverlerl et kileyen ne vardı. Abacı'nm sergisinde? önce gördüklerimlz, yalnızca karikatür tadında çalışmalar değildl. Adeta karikatürün Içinde erltilmiş. lnsana uzax çağnşımlarla yaklaşan bir resim tadı da gizllydi. Ama yapıtlardaki bu yön, onlann çızgi yapıtı olma özelliklerlnl. yanl ana özeHiklerlnl kesmlikle bastırmıyordu. Sonra bülün yapıtlardaki, 25 adet Hünalp siirlerini Uzak Maviier,,de topladı TRTIII 07.00 AÇÜIB, 01.02 Oüne Baslarken, 08.00 Sabah Konseri, 09.00 TÜrkge Haberler, 09.03 Müzik, 09.30 Bob Dylan'ın uShot O£ Love» Albümü, 10.00 TBT Ankara Oda Orkestrası, 1030 Müzik, 11. 00 Ûğleye Doğru, 12.00 Haberler, 12.12 Diskoteğimizden, 13.00 Konser Saati, 14. 30 Klasik Türk Müzigi Koro su, 15.00 Müzikli Dakikalar, 16.00 Günün Konseri, 17.00 Haberler, 17.12 Sizler Içın, 18.00 Fop Caz, 19.00 Haberler, 19.12 Müzik, 19.30 Besteler Besteciler, 20.30 Caz, 21.00 Müzlkal Portreler, 22.00 Haberler, 22.12 Gecenin Getiroikleri, 23.00 Cuma Konseri, 24.00 Müzik, 01.00 Program ve Kapanış. "Kitapta bir yığın uçları birlestirmek istedim99 Sanat Servisi < Son şiirleri «Uzak MavUer başlığı altmda YAZKO Yayın lan arasında çıkan Ayhan Hünalp bugün Istanbul Reklâm Sitesi'ndekl Yayın Pa zan'nda düzenlediği imza günü. nede niyle Cumhuriyet'in sorulannı yanıt ladı. «YAZKO Yaymlan'ndan çıkan «Uzak Maviler» şiir kitabınız için söyle mek istedikleriniz?..» »Uzak Mavller» 1940 küsur yıllanndan başlayıp günümüze dek uzanıp gelebilen bir şilr kavgasının, ya da ya şantısmın serğilenmesidir. «Uzak Maviler» bir yığın akımın sentezi, özleşmesi, bir yığın uçlann bir odak noktasmda blrleştirilmek istenişidir.. Leandr'ın dediği gibi şiir güzelliğin nefes alışıdır. Hiç kuşkusuz hssrkesin güzeli arayışı çeşitli ölçülerln, akunlann içindedir. Ben bu görevi giirde, öyküde. romanda yükümlenirken kendi kendime sınırsız kapılar, sınırsız pencereler açıp tanımışımdır. «Sanatının ve yaçam gOrüşflnfiztt kuran ögeler, dünya görüşünüz neler dir?.. Bunlan genel çlzgiler halinde ve rir misiniz?.,» Acıyı bölüçürseniz küçülur, mut lulugu bölüçürseniz büyür. Gunümüz bı rakın acıyı, mutluluğu bile bölüşemeyen iki ya da üç delikli insanlarla doldu. Ben 1940 kuşagının sanatçısıyım.. Orhan Ve liAnkara'da Yaprak Dergislnin iadeleri nl toplarken, ben de çıkardığımız Kaynak Dergislntn iadelertai toplardım. Parmaklanmda hâla o iade paketlerinin iple ri vardır. Dar gellrii aaker çocuklanydık. Aşın insan tutkusuyla, insan sevgisiyle yola cıkmıştık. Bugün geldiğim elllbeş yaşımda mezar tasıma ömrünce sevdiği insanlardan tlkslnerek öldü yazümasını istiyorum. Çok güzel btr Azer! dörtlüğü vardm «Arslan görlrem korlnnirem / Sırtlan gö rirem korkmlrem L Kaplan gorlrem kork mirem / İnsan görirem korkirem..» Oysa enaylliğe varan bir iyimserlikle çıkmış tım yola. Çocukluğumun, ilk gençlik yılla nnın masallardan da güzel yaşantılany la dolu Boğaziçini bile tanıyamıyorum artık. Biz yamyamlan affetmesek, onlarrn zalimllğini unutmasak, zulüm de yeryü zünden kalkar. Dünyada zulüm ancak kindarlar sayesinde kalkar. Biz affetmekle kalleşlere pirim verlyoruz. Antigonüs ne demiş, «Benim her sa bah oturagımı döken adam, güneşin oğlu olmadığımı çok iyl bilir..» Kurtlar da böyledir. Avlanırken vu nılan arkadaşlannı, önce sürüdeki kurt lar parçalardı. « Insanlar ve yaşam hakkmdakl düsünceleriniz?..• Eski insanlar çok muharebe eder lermiş, boyuna savaşırlarmış. Fakat bu nu da efendıce yaparlarmış.. Muharebe onlar için hayatın bir bölümü bir dili miymiş.. Muharebe ederken de güzelgü zel yaşamalarmı sürdürürlermiş. Biz şim di yaşamamızı muharebe eder gibi yap tığımızdan, savaşmamıza gerek kalmamıs. ki. Babam anlatırdı. Biz harple rlmizl bile mertçe, efendlce. şövalyece yapardık. Çanakkale harbinde Buvet zırhhsı batarken. siperlerdeki bütün top çu bataryalanmız toplannın taretlerini yukanya dogru kaldırdı, düşman yara hlannı rahatça toplayıp kurtarsm diye. Onlar bu işi yaparken biz batıraıgımıs Buvet zırhiısını sel&mhyorduk.. Fransızlann bir bölümü de gemîlerini terket meyerek milli marşları Marseyyezi ça larak bayraklannı selamlaya selamla ya öldüler. Özet ve sonuç: Şimdllerde yaşadı mı yaşamadi mı bilemedigimiz kadar dışımızda kalan böyle bir neslin bilincine insanhğm günümüzde de ulaşabilmesi, hiç olmazsa bu umudu ye şertebilmesl bir yaşama sevlncidir. TRTII 07.00 Açüıs, 07.02 Solistler den Seçmeler, 07.30 Haberler, 07.40 Türküler, 08.00 Sa bab îcin Müzik, 09.00 Şarkı ILAN BağKur Genel Müdürlüğünden 1 F> BağKur Istanbul Bölge Müdürlüğü hizmet binasında bölme duvan, mutfak ve elektrik tesisat işlerinin yaptınlması BağKur Ihale Yönetmeliğinin 25. maddesi gereğince kapalı zarf usulü İle ihale edilecektir, 2 Işin birind keşif bedell: 0.567.859.82. TL.'dır. 3 Işin geçict temlnatı: 304.536. TL. dır. 4 Ihale Ankara Atatürk Bulvan Devres Han No: 74'dekl BağKur Genel Müdürlüğü Ihale Komisyonu Başkanhğında 7.7.1982 çarşamba günü saat 15.30'da yapılacaktır. 5 Ihaleye girebileceklers a) Yukanda mlktan belirtilen geçici teminatla nru Kurum Veznesine yatırarak alacaklan makbuzu, b) 1082 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odalan belgelerini. c) Bu işe ait iştirak belgelerini kapalı zarfa ko> yacaklardır. 6 Bu işe ait iştirak belgelerini alabllmek içinî a) Bayındırhk Bakanhğından almıa oldukları «C» grubundan en az işin keşif bedeli kadar işin iha lesine gireblleceklerini gösterir müteahhitiik belge. sini, b) Teknik Personel Beyannamesinİ, c) Sanayi ve Ticaret Odalanndan alacaklan bu lşle iştigal ettiklerini belirten belgelerini. d) BağKur Istanbul Bölge Müdürlüğünden alan caklan yer görme belgelerini, e) Taahhüt beyannamesi, sermaye ve kredi imkânlannı belirten mali durum bildirisi ile banka referans mektuplanm bir dilekçeye ekleyerek 5.7.19B2 pazartesi günü saat 14.00'e kadar Necatibey Caddesi No. 37'deki BağKur Genel Müdürlüğü Genel Evrakı'na vermeleri gerekir. 7 Bu işe ait şartname ve eklert Insaat Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir. 8 Isteklilerin şartnamede bellrtildiği şekilde hazırlayacaklan teklif mektuplanm. en geç Ihale sa atinden 1 saat evveline kadar makbu2 mukabilinde Genel Müdürlüğümüz Ihale Komisyonu Başkanlığına vermeleri veya bu saatte Komlsyon Başkanlığın da bulunacak şekilde ladelitaahhütlü olarak posta lamaları gerekir. Postadaki geclkmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar kabul edllmez. 9 Kurumumuz 2490 Sayılı Kanuna tabl olmaa vıp Ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine verv mekto serbesttir.. tlan olunur. (Basıns 17S90) 4573 tablo vardı sergide, insanı saşırtan, çalışma konusu sanatçımızı çok ıyi anıatan. o sanatçımızın, sanatsal nitelikleri olarak gösterilebilecek yönler, güzel buluşlarla verilmişti. Örneğin Fmil Galip Sandalcı'yı çizerken, beyinde, ağzmdoki defne sapından kaleml taşıyan bir güvercin düşünülmüş. Ve güvercin gazeteden kesilerek oturtulmuş oray». B6ylece de Emil Galip Sandalcı ağabeyimizin banşç' insancıl, yazar. gazetecl, «şevgi do lu niteliklerl çıkıvermiş ortaya. Fakir Baykur*.'un yüzünde ikl göz ve bir burun çizgisi, karikatür gravür tadı verecek biçimde çizilmiş ama, saçlarını oluşturan buğday başaklan üzerinde, bol sanlar ve kırmızılarla in ce ince uğraşılmış. Azra Erhatm anlatıldığı tabloda, de niz mavileri içinde gözleri. burnu, dudaklan ve üç tane •antik sütunu» görüveriyorsunuz. Sahin Kaygun'un fotağraf sanatçılığını vurgulamak için çizdiği karikatürü, siyah ve beyaz "Zemin* üzerinde, adeta bir fotoğrafm siyahı ve beyazı gibi kullan mış. Yaşar Kemal, Abidin Dino, Turhan Selçuk. Attila llhan (kafasında binlerce ao ru işareti). Can.Yücel. Gen co Erkal, Kaya Özse/.gin Salâh Birsel, Hllmi Yavuz Csa kalıyla, gözlükleriyle ve fonda titiz çalışmasını vurgulamak istercesine mlnyatürler) Suna Kan (güleç yüzü insan cıl bakışlan ve kafasında binlerce nota, nota çizgileri), Oğuz Aral; sanatçı kişiliklerini ve sanat •aıanlannı vurgulayan usta işi buluşlarla, çizgiler ve figürlerle Abacı'nın tablolannda yerlerini alrmşlar. Berlin Türk Başkonsolosluğu Peter Stein'a ödül verdi BEBLtN, (Cumhuriyet) Berlin'deki Schaubuhne Tiyatrosu'nun Genel Yönetmeni Pe ter Stein'e Turk kültuninün ta nıtılmasına katküarı nedeniyle Turk makamlarmca ödül verildi. Üzerinde «Ne Mutlu Türküm» diye yazan Ataturk'ün 100. Do gum Yıldönümü şildi Peter Ste in'e Berlln'dskl Turk Başkonso loslugunda verildi. Stein yönetimindeki SchaubUhne Türk Tiyatro sanatçısı Ayla Algan'm da girişimleriyle iki yüdır çeşitlt Türk Tiyatro oyunlan, müzikli gösteriler ve edebiyat formlarma yer vsrmiş ti. Sanat Galerilcri M ir OnV» AJ/INS44 97 95 URART GAlZKtSl ttı «a 03 JS SJHHBBMUm 7. Kunıluş YıldönumO 'Turk Resmınde lnsan ve Pottre" screisiyle kutlanıyot Kasım 1982 Uuıluaaı tıtaııbul rctdnB bulmaca 1 2345678 9 1 ~| I I I I I l 2 3 4 5 6= 7 8 9 HBMH •««•M» Oi(bn BtıkıUı Srıjin 2 ! HunırrıSIcmmtu IV8J İMlvadoı U A VOLİAIRB m Alnandcı Caldrn J. MIRO M«ık lobey. F MOURLOT BniDO Bnım. M1CMLLANGCLO Paolo Bonc J S.BACH f CHOPLN W.A. M O Z A R T Phüi|,i,c Nuvor LAL'1 Kt C Ivel HcihmUıl Kurlulu» Cad. 191 B SinemVöy 40 47 83 GALHİ BJHIAZ «•••• Fffffffl ı nn ı SOLDAN SAĞA, 1 Hafif is kokulu v» ustü yanmış mahallebi. 2 Paşa rütbesiyle Mızıkai Humâyun'un başına getiıîlmiş olan tspanyol piyanist... Güzellik. 3 Böcek ısırmamndan meydana geıen yum ru... Bir şeye karşı yaygın duruma gelen düşkünlük. 4 Derinleştirme. 5 Mendelevyum elementinin simgesi... Kalsiyumun simgesi... Utanma duygusu 6 Isviçre'de bir nehir... Sod yumun simgesi... Baba. 7 Neo dlmln simgesi... Hiç bir zaman 8 Uzak... Eskl bir telli calgı 9 Edirne'nin bir ilçesi. YUKAR1DAN AŞAĞIYA: 1 Nepal'ln başkenti. 2 Annmı?... Llechtenstein'in başkentL 3 Yapışkan bir mad de... Rutenyum.ua simgenL 4 Birdenbire. 5 Kendirin orta sı... Mucize. 6 Bir zeka ovunu... Birfenk. 7 Bir şeyin ve ozellikle kemiklerin toparlak ucu... Yiğit. 8 Ansızın meydana gelen tehllkeli durum... îridyumun simgesi. 9 Doğma... Oguzlar dışında bütün Türk ağızlannda «kurt» için kullanüan kelime. LAUIKtt AFA REKIAMFOTOGRAFIARI CEKİMLERİNİZ İCİN f GAUGtlD» H kütSSEAU Mocr«aorfl tLLA H ^ t , t R A U CAü SANAIÇOARJ TEŞEKKUR Başanlı bir mide amellyatı ve aynı ameliyatta Mstimin alrnmasıyla beni yeniden seğlığıma kavuşturan Hacettepe Universitesi Tıp Fakultesi hastanesi genel cerrahi doktorlarından, 8 9 LB •• 1 3L E 4 • •T 5 6 "Â • *nzİS lc 7 çT • 1 2 T 3 a 1 2 3 4 5 6 70 9 1 sT 0 c K H A M N V i R TJH| M 0 h N jb 1 L I [S A A L N t • [A K A I "ÂTB Sayın Doç. Dr. Iskender SAYEK Doç. Dr. Ömür GÖNEN Baş Asistan Dr. Kadir YALÇINER Dr. Kamil TOKER Dr. Aytekin ÖZDEMİR ve genel cerrahi bölümünün diğer doktor, hemşire »# personeline candan teşekkürler. MAHİYE PEKMEZCt A f "D[7 L£
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog