Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 25 HAZİRAN 1982 32 ögretim 1 uyesı: Lübnan kıyıınının gerisindeki miınar: 44 IsraiPin yaptığı soykırım îıısanlık adına utanc verîci ANKARA, (Cummırlyet Bürosu) Ankara Üniversitesı Sıyasr? Bilgıler Fakültesı ve Hukuk Fakultesî Öğretim üyelerınden 32 si lsraü'in saldınlannra durdurulması nı ıstedüer. SBF'dea Prof. Dr. ı Türkkaya Ataov Doç. Dr.Alpasian lşıkh, Doç. Dr. Ünsal Öskay, Doç. Dr. Nuri Yıldınm, Doç. Dr. Alaaddin Şenal, Doç. Dr. Pars Esin, Doç Dr. Fazıl Sağlam, Doc Dr. Dogu Ergil. Dr. Haluk Gerger, Dr. Yavuz Sabuncu, Dr. M. AH Agaogullan. Dr. Yazgülü Aldoğan, Dr. Salilı Ak, Dr. üygur Kocabaşoğlu, Dr. Nilgün Abisel, Dr. Metin İnceoglu. Dr. Sina Akşîn, Dr. Ömür Sezgin, öğretim görevlıle rınden Tuğrul Eryılmaz, Ahmet Tolunguç, Suha Ann, Veysel Batmaz, Nevzat Dagh ve Ahmet Öylek. «Filistin haltana karşı sürdürulen soyJanm suçundan insan olarak utanç duyduklarınıbelirttüer. IsraU Maslahatgüzarlığma gondenlen telgrafta Israil'in tır manan saldırganhğının durdurulması da ıstendi. Ankara Üniversıtesi Hukuk Fakültesinden Doç. Dr. Zeki Hafızoğullanu Doç. Dr. Selahattin Keyntan, Doç. Dr. Aydın Zevklüer, Dr. Yıldınm Üler, Dr. Haluk Konuralp, Dr. Cahit Can, Dr. Mehmet Turhan'da aynı met ni ımzaladılar. İnsan kasabs,. Sharon Lübnan'a karşı girişilen saldmyı planlayan İsrail Savıuuna Bakanı Ariel Sharon. 1967 savasmdan sonra Güney Lübnan'da bir gecede 200 Filıstinliyi öldürmekle de tanınıvor. Sharon sıvıl va^amında da oldukça hareketlı bıri Sagct koalisyonda merke/cı parti olan Lıberal Partı'ye ginyor. Tum sağcı guçlerı tek bır blokta toplamaya ça lışıyor. Ancak politıkacılan pek sevdiğı söylenemez«Biz hayatımızı tehlikeye atarken, politikacılar, kıç üs tü oturup ahk&m keslyorlar» .. diyor 1973 ekım savaşı ıse U7manlarca General Sharon'un en parlak askeri başarı gösterdiğı çarpışma olarak kabul ediliyor Bu savaşta Sharon'un komutasmdaki ts rail birlikleri Süveyş'i geçe rek 3 Mısır ordusunu arka dan kuşatıyorlar. Savaslar da genellikle ön safta asker lerle birhkte giden Sharon 1973 savaşmda da bu geleneğini sürdürdüğünden. başından hafifçe yaralanıyor. General Sharon halen îsraH'in en yetenekli komutanı olarak kabul ediliyor. Askerleri ise cesaretinden ötürü onu sevivorlar. w I Diş Haberler Servisl î&raıl ordusumm sozum ona Filistin «katyuşa» roketlerinden «korunmak amacıyla gıriştiğı «Galllei Barış Harekâtı». 15 bın ınsanın ot raesvne ya da yaralanmasına, 600 bıninm de evlennden olmasına yol açtı tsrail senaryosumın kurgusu. oldukça karmasık Gu ney Lııbnan «huzursuzluk kaynagı» olan Fılistinlilerden tumüyle temıs'lenecek. Bekaa vadisinclekı Surıye SAM 6 fü7elen yok edılecek; Lubnan'dakı Hınstıvan milisleriyle bağlantı saçlanacak; Lübnan da îsrail yanlısı güçlü bir merke7i devlet oluşturutacak tsrail'in Günev Lübnan ı îsgali. OrtadoRu'dakı çok bihnrneyenlı bumılıma veni boyutlar kazandırırken senaryonun «yıldi7i kuşkusuz Savunma Bakanı Arıel Sharon. •Çekirdekten yetlsnıe bır asker olan Sharon'un hayatma bır göz atnlım «Johnsoıı M e k r t ı Günleri Anlcstıyor Kemal SATIR ılS»" # 1973 savası # Sabanını bıraktı Sharon Hlıstin de tsrail devletı henuz ortada yokken doğdu. 1948'de yırmı v» şmdayken. tsrail'in bağımstzlık savaşında Ürdun'de yaralandı Sharon u vakından tanıvaniar, onıır «saba nını bırakarak apar topar savaşa koşan bir köylü» nl duğunu, kazanmak ıçın nske glrdığını soyluyorlnr Sha ron'un bır lakabı da. «buldo zer». cussesme Upa tıp uvuyor bu deyım 1933 vılmda Sharon un ko mandolan. öldürülen bın kadm ikisi çocuk uç tsrail linın intikamını nlıyorlar 12 Filistinli ölüvor bu misıllemede. 1953 savasında Sharon tüm becerisıni ort«ya koyuyor: Çoğu evlerinin bod rumlannda saklanan 69 Arap öldürülüyor, 46 ev yerlo btr ediüvor Olay böyüyup de BM Güvenlik Konsevı'ne Keldig.nde, tsrail hükumeti Sharon'u kolluyor Sharon'un koımıtanı Moşe Dayan, saldın emrinl verdigrtnl kabul etmazken, Sharo n içın soruşturma açılması emrini de vermiyor bir turlö. INONÜ KABtNESt 1964 yılımn «Johnsoıı Mektaplu» günlerinde Başbakan tnönü ka* blne arkadaşlanyla birlikte MUlet Aleclisuıde bir otunımu izlerken. # Parti kuruyor Sharon, savaştan sonra «tsrail'in Barışı» adlı partisini kuruyor. 77 seçimlerinde oylann ancak yüzde birl ni alan Sharon, esnek davranacağim. hatta FKÖ lider leriyle görüşme «fedakarlıfeını» bile yapabileceğını one sürüyor. SHARON Amacı Ortadoğu haritasım yeniden çizmek Elci: Sabırh davranıyoruz, böyie sürerse savunma hakkımızdan vazgecebiliriz £ Sanıklardan Çehreli, Gebeloğlu ve Badur tahliye edildiler. # Süveyş savaşı 1936 Süveyş savaşmda ise başansızhğa ugruyor Sharon, adamlan Mısır birliklerınce ağır kayıplara uğratı lıyor 202 tsraılli subay Sha ron'un rutbelerının sokulme sını ıstıyor. Dayan yıne kolluyor onu 1967de Altı Gun savuşlarında ıse .yepyenı bır Sharon var sahnede. General artık deneyimh bır asker Bu kez perışan olanlar Mısırlılar 1960'lann sonlarında. Sharon Guney Lübnan'da genış çaplı «temizlik» harekâtına ginşıyor Aranan Fılıstınlılere karşı gırıştıği harekâtta bır gecede 2(X) kışı oldurerek uzun yıllar kırılamayacak olan yenı bır rekorun (I) sabıbı oluyor... Sharon'un bu başanları (!) karşısında, bır lsraılli gazetecı bakın neter dıyor •Fransızlann ve Atne rikalıların Vletnam'da dencdikleri ancak beceremediklerini Sharon'un Gazze'de gerçekleştirmesl, birçok insanı gururlandırdı». Begin'in kabinesfne glren Sharon. sağcı hükümette Tarım Bakanhgı görevinde bıılunuyor. Begin Sharon'u. çok ıstemesine ragmen nive Savunma Bakanı yapmadığını, şaka yollu şövle açıklıyor: «Bir sabah kalktığımda büromun tanklarla çevrllmiş olduğunu görmek Istemem.» Sharon. Tanm Bakanı Iken. «olanca ağırlıgıyla» ts rail işgali alttndaki topraklarda yeni yerleşim bölgeleri kurulması işine yükleniyor. Kampanya sonucu 30 bin îsrailll bölgeye gellyor Başansı onu Savunma Bakam yapmaya yetiyor. Begin'den sonra Başbakanhğın kesin adayı Sharon'un bundan sonraki amacı ise Ortadogu'da haritasım yeniden çizmek Bu konuda yaptıklannı ise hep birlikte ibretle izliyoruz.. Begin'in korkusu Sovyet Sefiri: NATOdan cıkın, füzeler Türkiye'ye düsmek yerine üzerinden gecip gitsin 3gustos 1964... Kıbrıs kaynıyor... Rumlann saldırıları suruyor... Bakanlar Kurulu ile Mıllı Guvenlık Kurulu ortaklaşa toplanıyor. Ne yapılabılir, konuşuyoruz... Hava Kuvvetlert Kumandanı Orgeneral Irfan Tansel söz aldi: tsterseniz. dedi, Makarios'un oturduğu evi bile biliyoruz, onu da yerle bir ederiz... Erenköy bölgesmde mücahitlerlmiz Rum saldırılarına karşı kahramanca dırenmekteler Makarios bır yandan ablukaya almış soydaşlarımızı, açlıktan oldurmeye. ılaçsızlıktan oldurmeye çalışıyor.. Kızıfay'm gönderdığı ılaçlan. battaniyeleri dahi zaptedıyor, vermiyor Kızılhaç aracıhğıyla guçbela bir şeyler göndermeye çalışıyoruz... Yarısı denizde kaybolan küçük motorlarla anavatandan bazı malze nu topladık arkasmdan, Arkadaşlar da bombardımana devam dediler. Irfan Paşa zaten hazır. Sen git devam et denildi kendisine... tkinci gün de bombardıman devam etü. Akşam üstıi de hem VVashlngton'dan hem de Moskova'dan notalar geldı...'Makarios'u bır süre daha durdurabılecek goz dağı böylece verilmiş oldu... # Füzeler nasıl, nereden geçer? u gunlerde Dışişlen Bakanı'na sık sık vekalet ederdım. O tarıhte Ankara'daki sefirienn duayeni olan Sovyet Buyükelçısı Rijov sık sık ziyaretime gelirdı. Bu zıyaretler özellikle Johnson mektubundan sonra sıklaşmıştı... Her zıyaretmde TurkSovyet dostluğundan bahsederdl. Bir keresinde Turkıye'nin NATO üyeliğmden ayrümasını telkin ederek şöyle dedi: Böylece hem Amerikalılar hem biz Türkiye'ye yardım etmeye başlarız Bu füzeler bir harp olursa Türkiye'ye düşmesin. Üzerinizden gelsin geçsin. Üstelik NATO'dan çıkarsamz Akdenlz'deki emniyet sahanız genişler, ferahlar... Sovyet sefiri Riiov, bu arada eğer Türkiye NATO'dan aynlırsa, Kıbns da Türkiye'nin olur gıbısinden ımalar yapardı... 4 B A 9 Podgorny gel'yor ııımıiiiıııııııııııııııııııııiMiuımııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı A Baştürk'ün duruşma yargıcı tarafından yapılan sorgusu tamamlandı. Savcının sorularına geçilecek. ıııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııııııiMiıımııııııımııııııııııı ' ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Yüce Divanda görülen Baymdırük eski Ba kanlarmdan gerafetttn Elçl ve arkadaşlan davasında sanıklardan Yaçar Çehrelt, Nnrî Gebeloğlu, ve Mehmet Badnr'un tahllyelerine karar verildl. Elçi davasma dün tanıkîann dinlenmesl ile devam edildi. Şerafettin Elci, dün kıi duruşmada tanıklardan Yüksek Fen Kurulu üyesl Mustafa Kemal Bağışgil'e bir soru yonelterek «tanık lık yaparken blr yeriere ya ranınak istiyor» demesl üze rme Başkan Yardımcıst Bo yacıoglu Elçi'yi lkaz ettl. El ci bunun üzerine şunları aöyledı: «Sabırla davramyoruz, böyle devam ederse savunma hakkımızdan vazgeçebl lîrîz. herkes doğro söylüyor, biz yalan söylüvoruz» dedl ve soyle devam ettt: «Eger haksız yere ftham ediliyorsak, kendünizl sarunmak haktamızdır. Yüce Divan, savunmamız jçln izln vprmiyorsa ondan vazgecebl üriz. Tanıklaruı kişiliklerine dikkat ediliyor. Bakanhk yap nuş kişl icin bu hak verll(Arkcrsı 9. Sayfoda) Baştürk: Mahkemeye verdiğim dilekceyi savcı nasıl alır? tstanbal Haber Servisi 14 nisancian bu yana 19 duruşma gününde duruşma yargıcı tarafından sorgulaması tamamlanan DÎSK Genel Ba^kanma, Savcınm soracagı sorular ıçın, istemi üzerine süre verüdi. Işkence gbrdüğünü ve güzlerı bağlı olarak görmedığı kflgıtlara imza attırıldığı için, ıçeriği ne olursa olsun, polisteki Uç sorgusunu da reddeden Baştürk, «özgttr irades) ile» alındığını bildirdigi. Sorgu Mahkemesi ve Savcüık lfadelerinl kabul ettl. 23 haziran çarşamba günü yapılan duruşmada, Baştürk'ün 2.11.980 tanhll polis Uadesinl red etmesinden sonra, duruşma yargıcı Çetin Güvener, AAHP ve Üikücüler davasında belgelerin okunmasına devam edildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) «MHP ve ülkücü kuruluşlar» davasma dün de dava dosyalanndaki belgelerin okunmasıyla devam edildi. Ankara Sıkıyönetlm Komutanlığı (1) Numaralı Mah kemesinde yapılan duruşmada 35. klasörün okunmasına devam edildi. 35. klasörde 19. sıradan sonraki sıralarda yer alan, Kayaş Köstence ekspertiz raporlan», Abidlnpaşa ekspertiz rapor lan», «Yasar Okuyan a aft klasördeki yazılarla kırmı7.1 kalemle (1) rakamı yazılı belgelerin aynı daktiloya ait olduguna lliskin bllirkişl ra poru», «Hasköy raporunun lsmet Mlrzaoğlu'na aJt oldu ğuna ilişkin bilirklşl raporu, «Yusuf Gök ve Mehmet Gök'den elde edilen tabancalarla ilgili ekspertiz rapo ru», MHP ile ilgili patlayıcı rnadde artığı» başlıklı bel geler okundu, 6.12.980 tarihll ve «gSrfilen lözutn» başuğuu taşıyan 2. bır ifadestni okudu. Buraüa DtSK'e bağlı blr kısun sendikalann TKP yanlısı oldugu ve Baştürk'ün yönetımınde tasfıye edıldıklert şeklınde, onun ağzuıdan açıklamalar yer alıyordu. Yargıcın diyeceguü sorması üzeııne, «aynı yöntemlerle alınmış bir tfade. Gözieıim kapaü ve ne olduğunu, ne yazıJdığuu bUmediğim bir yazı.» dedı. Başturk'üu bu açıkianıası tekrar ettınlerek. zapta şöyle geçırildı: «Uaba öucekl Uademde uygulanan metot bu Ifaılemde de uygulanmışU. Kabul et mıyuıuuı. Ouzleruu fcapalı Idi, bana okunıııadı, gözlerün bağh imzalatıldı. Kesinlikle kabul etmiyorunı.» Yargıç, 9.12.9Ö0 tannını taşıyan, «tım M» taralmdan aiındıgıru bıidırcüğı bır nazınıü üaciesı daha oKudU. «SosjaJist goruşlü fcişlyun.^ sozlen ile oaşiıyan bu Uadesıne de Baştürk karşı çıKtı. «Zl ekım uribınde Metrıs ten alınarak getirildlğimiz tarüıte ütağı nümayuıı ıleıuleu yeıe ftoturuldum. U soğuk gunlerde 6 gun 6 gece Sündalyede oturluldum.^ şeltUnde agıklamaya başladı. Yargıç sözunu keserek, «bu ıtadem de cebir ve tazyik altında aiınmıştırj» şeükucie zapta geçırdı. Başturk sorgu mahkemesıue gordugu ışkenceye ıuşkin dilekçe verdıguu büdirdı. Yargıç izin verırse yapılan lşkenceyi anlatmak ıstediğıni büdirdi. Yargıç savunmada aniatabılecegını söyleyerek, ıtadesını Kabul edip eünedığım sordu. Yanıu zapta şöyle geçirıldı: «Ka* bul etmiyorum. lfadem atın. mamıştır. Gözlerim kapab idi. Mürettep bir ıfadedlr. Gözlerun bagh kendilerinin bazırladıkları j birtakun kağıtlan tra» ettirdiler. Kesinlikle kabul etmlyoruou Baştürk yeniden «3 Nolu Sıkıyönetim Vlahkemesine verdiğim dilekce okunacak mı? Verilmiyecekse bana vapüan mad(Arkaaı ». Sayfsda) Sovyet Devlet Başkatu Podgorny, «NATO üyeliğiniz Türk Sovyet dostluğunu engelliyor» deyince, İnönü, «Kendi keyfimizden girmedik NATO'ya» diye söziinü keser... meleri göndermeye muvaffak olabiliyoruz Burada şunu ıfade edeyım ki, Kıbrıslı mucahitlerimızın özellikle 1964 yazındakı mukavemet ve cesaretleri gerçekten takdire şayandır... ohnson mektubundan sonra Soyyetler'ın Turkiye ile ilışkilerinı sıklaştırroa gayretlerl Yüksek Şura Başkanı, veya Devlet Başkanı Podgorny'nın ziyaretiyle zirveye çıkmıştı. Podgorny, 1665'in ocak başlannda Ankara'ya geldL Enteresan bir konuşma geçmişti Başbakan lsmet Paşa ile Podgorny arasında... O tarihlerde bizim hukümet de son günlerini yaşıyordu. Muzakere içuı heyetler halinde Başbakanlık odasındayız. Başbakan lsmet Paşa, Dışışlerl Bakanı Feridun Cemal Erkin. Genel Sekreter Büyükelçı Fuat Bayramoğla ve Başbakan Yardımcıst olarak da ben... Karşı tarafta Podgorny. bugün de Sovyet Dışişleri Bakanı olan Gromiko .. J NATO engeliyor v smet Paşa ev sabıbı olarak • hoşgeldınız dıyor. havayı yuM muşattıktan sonra Podgorny soz alıyor. TurkSovyet dostluğunun önemıne uzun uzun değındıkten sonra şöyle deyıverdı. Fakat maalesef sizin NATO'da bulunuşunuz Türk Sovyet dostlugunun gelişmesüıi engelUyor... Bu cumle agzından çıkar çıkmaz lsmet Paşa müdahale etti derhal. Ekselans. dedi, NATOya kendi keyfimizden girmedik. Kendi emnîyetimizi sizde görmedigimiz için girdik. Bu emniyeti sizde görtinceye kadar da NATO'dan çıkmayacağız. Bunu, lütfen böyle biliniz... Rahmetli İsmet Paşa'nın bu çıkışı üzerme Rus devlet adamı yuzseksen derecehk bır dönuşle: Haklısuuz, dedi, bütün bu meseleleri Stalin. başımıza açtı. Si/.e bu emniyeti vermeye çalışacagız. Bu emniyetl verinceye kadar da NATO'dan aynlmanızı artık s>»ze söylemeyecegiz. Sizin takdirinize bırakıyoruz... Johnson mektubuyla birlikte Sovyetlenn yaklaşımı böyleydı. Peki. Türk dış politıkasmda dunım neydi? Johnson mektubundan sonra Türk dış poutikasında tam bır degışme degıl. genel ıstıkametınde bir sapma degıl, «gelişme ve Renışleme» dıye ıfade edebılecegimız bir hadise meydana geldı. Oldum olası biz, prensıp olarak banştan yanayız, harbm ne teşvikçısıyız ne de isteriz. Biz harpsız yaşamamn hem kendimiz içuı, hem dünya için faydah olduguna toanan bır dıg politika takip ettik ve kalm hatlanyla da bu politıkamız degişmış değildir... % Bombardıman kararı Kıbrıs'ın belirli yerlerini bombardıman etme kaıarı Bakanlar Kurulu ile Mıllı Guvenlık Kurulu'nun muşterek toplantısında alınıyor. tlk keşıf uçuşlarından sonra Lefkoşe'nın değil, esaa mucadel^in verıldiğı alanlann bombardıma<)*°dilmesıne karar verilıyor. Jetlerımız gidiyor. bombardıman başhyor Bu arada, bır pılotumuz. Cenglz Topel, uçağının duşmesi sonucu şehıd oluyor .. Ertesı gün sabah erkenden Hava Kuvvetleri'ne gıdıyorum. Büyük bir sessızlık keyıfsızlık var her vanda. Nerede lrfan Paşa. dedim. Nr hadise mi oldu. yani yeniden uçak mı düştü? Hayır efendim. dediler. Gece yansından sonra ıkıbuçukta harekâtı durdtırma karan alındığını söyledıler. TRAKYA CAM FABRİKASINDA YANGIN ÇIKT» ÇORLL, (Cumhuriyet) • Türkiye ŞJşe Cam Fabrika larına ait Trakya Cam Fab nkasında dün yangın çıktı. E5 karayolunun ÇorluLılleburgaz arasında kurulu olan ve geçen kasım ayuıda Başbakan Bülend Ulusu tarafmdan hizmete sokulan fabrikadaki yangının, fınn Mlütnünde başladığı Taildtril <li. 13.45'de çıkan yangın. İstanbul dahll olmak tizere çevre 11 ve ilçelerden gelen Itfaiye ekiplermce kontrol altma alındı. ŞışeCam Kab rikalân yöneticileri yangın mahaUinde tncelemeier yapniar, karann milyonlarca H n»yı buldTOtunu beîlrttüer, MISK belgeleri Türkes'in ralı^ma • • • masasında bulundu ANKARA (Cumhurlyet Bürosu) MHP ve ülkücü kuruluşlar davası belgelerinde, Çeliklş Maddi Imkân başlığı taşıyan sekiz tane belgenln münfesih MHP Genel Başkanı Alpaslan Türkeşin çalışma masasında bulunduğu belirtildi. Ankara Sıkıyönetım Komutanlığı (1) Numaralı Askeri Mahkemeslnde 18 hazlranda yapılan duruşmada okunan 18. klasörde yer alan 46. belgede şöyle denildi: «Ekli (Konu Çeliktş Maddi tmkân) baglıgını taşıyan sekiz adet daktilo ile yazılı rapor ile iki adet maddi imkânı konu alan belge ile. MtSK mensuplan tarafından kurulan MÎSK tgçi Yapı Kooperatifi'nin ihaleye çıkaracagı 300 adet Mes(Arkosı 9. Sayfada) | ı j • Paşa geç yattı * H emen bindim arabaya, Paşa'nm evme Pembe Köşke geldim. Hanımefendi aşağıda karşıladı. Sabaha karşı üç üçbuçukta geldi, uyuyor dedt Paşa için. Beraber çıktak Paşanin yatak odasına. Uyandırdık... Dedim ki, Paşam, sabah Hava Kuvvetleri'ne ugradım, şöyle blr hava var... Bombartumanı bugun de devam ettireltm. Ne yaparsak bu akşama kadsr yapacagız.., Daha sonra Amerika'dan, Rusya'dan notalar gellr...» tsmet Paşa, Haydi Genelkunnay'a Kidelim dedî. Genelkurmay'dB avnı şeylen tekrarladım Bakanlar Kurulu* 1 | BİTTİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog