Bugünden 1930'a 5,427,575 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

25 HAZİRAN 1982 Cumhuriyet 15 FIFA Baskanı Jeao Havelange: Hakem krizini önlemeliyiz Spor Servisl Diınya Kupası'nda Italja, Macanstan, Pe ru, Şılı takımlarının sergılediği futbolu beğenen yok. Özel likle ıkı kez Dunya ve bır kez öa Avrupa şampiyonluğunu kazanmış Italyanların çıkardığı oyun, tam anlamıyla bır hayal kırıklığı yarattı. 1962'de Dünya uçüncüsü olan Şiü'nin de final lere nasıl geldiğlne akıl erdiremeyenler çok. Kupa öncesi Avrupa tumesınde önüne çıkan takınu yenen ve DUnya Kupası'nın sürprlz ekipleri arasında gbsterüen 1970 Kupası'ıun çeyrek finallsti ve Didl'nin eskl takımı Peru da, bir acı sürpn z oldu futbol severler için, Kupa'ya llk kez katılan takımlar arasında en iyi izlenim bırakan, Uç maçta üç puan toplayarak hiç yenllmeden alenen Kamerun. Bugtin herkes, «Kamernn'a yazık oldu» dıyor tspsnya'da. Ilk tur maçlannda sunulan fut.bol da kalite açısı yöntinden tatmln edlci olmaktan uzak. Otoriteler: «Brezilya, Arjantin Polonya, Almanya, Ingtltere, BeJçOİa gibl talamlar olmazsa, çekilmez bu Kupa» dlyorlar. Hakemler ise, başlı başına bir sorun. öylesine komlk kararları oldu ki, «Veşil sahalar da adalet dağıtanlar bunlar mı?» sorusu belkı de bellekler de en çok yer alan soru. Uluslararası Putbol Federasyonu (FİFA) Ba'jkanı Jeao Havelange'ın, «Hakem krizini muhakkak önlemeliyiz.» şeklmdeki de meci, Mundial'de en büyuk sorunun hakemler olduğunu vurguluyor TIP UZMANI DR. SOCBATES Sahada futboluna milyonla nn havran kaldığı Brezilya Takun Kaptanı Socrates'uı asıl mesleği doktorluk. Hem de oy le sıradan da bir doktor değil bu Unlü yıldız. Ülkesinin en önde gelen çocuk mutehasMslarmdan birı. Futbolu uzun sure sırf zevk ıçm oynamış Soorates. Sonra günun bırmde bakmış ki, bu içte doktorluktan çok daha fazla para var, ağırlığını tıp sahalanndan lutboı sahalanna kaydırmış. Günumuzde 600700 mıiyon değer bıçüen tök doktor. EŞOFMANM KALECtNtN tTtRAFl Ispanya'da bunaltıcı sıcaklar başladı. Trlbünlerdekı seyırcı buram bureın teriiyor. Sahada raücadele edenlenn halt ise sıcaklarla bır başka. Daha ılk devrenin sonunda tormalar sırıl sıklam oluyor terden. En tazla terieyanlenn oa^mda ise Socrates geliyor ve ünlu yıldız aer devıe sonunda muhskkak forma dpğıştiriyoı. Hai boyleyken, Alrıka'nın temsılcisi Kamerun'un başarılı hie bekçısı N'Kono'nun eşofman giymesı, bir çokları içın tlginç ve nrarak konusu. Bu ko nuda goruçunıı soran gazetecılere Kamerun'lu dev kalecınm anlattıgı şunlar: «Kamerun ve Alrika'da sahalar çok aw,;aUdır geneilikle. Bir seferinur sakatlamp, tam 1,5 \ıl sahaiardan uzak kaldım bu nedenle. Bıından dolayı artık tünı maçianmda eşofmanla oynuvorum. Öyle günler oldu ki, 38 derecede bilp eşofmanla ka lecilik \aptıın ben. Zaten e?of• mana ojlrsiııe alıştım ki, buııu çıkırırsam, kendimi çıplak hiftsediyorum.» KPMPES: 2 MİIA'AR BILE VEKSELER, İNGİLTERE'DE TOP KOŞTURMAM BEN p 22 ülkeden 2 5 0 sporcu katılıyor Hayırlı olsun Cımnastık Federasyonu bu ^ampıyona ıcın Alman^a'dan malzpme getırmek rorunda kalmıştı. Oyle ya sampıyonaya bızlm çocuklar degı) Avrupa'nın sayılı cımnastikçilerı katılacak tı. Elaleme rezıl olmamak vardı Almanya'nın unlu Turn Meyer firması ıle temasa geçen ve anlaşan Cimnastik Federasyonu malzemenın parasını da vermış. malzemeyı getirecek TIR firması ıle de anlaşmıştı Ama işın bu rasında Cimnastik Fede rasyonu tutturdu «mutla ka üç ki?llik bir heyet Almanya'ya jrldip yüklemenin baçında bulunma lı> dedi Dedıgını de yaptırdı. Cimnastikle uzaktan yakından ılişkı sı olmayan üç kişi gerçek bir cimnastik antrenörunün adını da çızerek onay alıp Almanya'ya gittıler. Gittiler ve 350 bın lira harcayıp yur da donduler. Avrupa Gencler Cimnastik Şampiyonası bugün başlıyor ANKARA, (Cumliuriyet) Avrupa Gcncler Cimnastik şampıyona&ı bugun saat 13 30 da Ankara Ataturk Spor Salonunda vapılacak açılış torenı ıle başlayscak Şampıyonaya 250 sporcu ıle 150 yonetıcı katılacak Cimnastik şampıyonebina katılmak uzere ulkemıze ge len 2 ulkenın cımnastıkf ls' ı dun Ankara Ataturk Spor Salonunda hafıf bırer çalış ma yaptılar Cımnast'k FP • OLtMPtYAT ŞAMPtYONU LUDMİLLA TOVRİCHEVE: «TÜRKÎYE'YE tKtNCt KEZ GEttYORUM. ÜLKENtZ VE ÎNSANLARI ÇOK SICAK» DEDt. derasyonu Başkanı Tahsın AİDayrak yarışmalar sırasınüa tum karşıla^maların vıdeova alınacafjını belırttı Albayrak her branş ıçın avrı bır vıdeo alıcının salo 1516 YAŞ TÜRKİYE GREKOROMEN GÜREŞ BİRİNCİLİĞİ SONA EPDİ Ankara hölgesi 3, istanbul hölgesi 2 b*ri:ziiik aldı SAKARYA, (THA) Sakarya Ataturk Kapalı Snor Salonunda devam etn>t 'e olan 1516 yaş aifı T u ^ ı ye GrekoRomen şampiyonası yapılan müsabaksUıla sona erdi 22 şehlrden 9P güre&ç'ntn katıluığı mu':.ıbdKalat sunun da ilk 3 dereceyi alan spor cular şunlar: 38 kllo: 1 Erhan Gomlek (Urfa) 2. Muammer tlgen (îstanbul) 3 Ali Asker Ak baba (Kars) 40 kllo: 1 Şahin Tokmak (Kars) 2 Müslüm îstel <Ur fa) 3 Hakan Paylas (Istan bul) 42 kilo: 1. Bekir Elen (An kara) 2. Fuat Çekeoğlu (Ma latya) 3. Beklr Berk (Kayse rl) 45 kilo: 1 Halll tbrahım Kaya (İstanbul) 2 Metm Do gan (trmir) 3 Ethcm Yaşar Elibol (Sakarva) 48 kilo. 1 Mustafa Öztürk (Ankara) 2. Akar İnal (Tekirdağ) 3. Mehmet Arpacı (Afyon) 51 kılo: 1 Mehmet Nuri Atılgan (Bursa) 2 Salih Yıl maz (Ankara) 3 Refik Telli (Erzlncan) 55 kilo: l. Erhan Balcı (îstanbul) 2. Dursun Yıldız (Konya) 3. Mehmet Tahir Özgenlş (Urfa) 59 kllo: 1 Muzahîr Öz (îz mır) 2. Tamer Kaya (Anka ra) 3. M. Nabi özgeniş (Ur fa) 63 kilo: 1. Ercan Karaman (Teklrdağ) 2. Serhat Demirkaya (Konya) 3 Sü leyman Yazıcı (Konya) 68 kılo: 1. Kemal Dilek (Konya) 2 îbrahim Esen (Bursa) 3. Ercan Nabl Maz lum (İstanbul) 73 kilo: 1. Sebahattin Ka sap (İznıir) 2. Mustafa Şan lı (Urfa) 3. Fahri Aydm (İs tanbul) 78 kilo: 1. Mehmet Ali öz demir (Ugak) 2. Okan Dül berbalcı (Konya) 3. ömer Kastal (Trabzon) Artı 78 kılo: 1. Mustafa Bozkurt (Ankara) 2. Ramız Öztürk (Bursa). 1974, 1978 ve 1932 Dıinja Kupası'nın finallennde de top koşturan futbolcularm sayısı 1011 kadar. Bunlann b""nda Arfla'iMnh ? TI<1) malzemeler gelKtnupes İIP Po'nn'sılı Lato ge dı ve bugün de bu mfU/e 1 iiyor. Kerr.p"R. V ".",'^" Arjan îtelcn Avrupa'nın tanın tın'in şamnıyon o'dui*) Kupa' mış cımnastikçilerı kulla nın Gol Kralı. En lyı Putbolnacaklar cu«') ve Kn Ceatılmen Futbol cusu soçı'.dı nun gereklı yerlerme yerlej tırıleceğını de sözlenne ekle dı «ÇOK SICAK» Sovyctler Bırlıgınin bir çok kez dunya ve ohmpiyat şampıyonlugu kazanmış cim nastıkcısı Ludmılla Touricheva Turkiye'ye ikinci kez geliyorum. Ülkeniz ve insan ları çok sıcak dedi. Geçen yıl Turkıye'ye ulus lararaoı hakem kursu nede m ile geldıgmi, bu yıl da 3. Avrupa Gencler Cimnastik Şampıvonafma hakem olarak katılacağuıı belirten Tou rıcheva 30 ya^mda olduğu nu ve busnne kadar uluslar arası yarışmalarda 120'ye ya kin madalya kazandıgını soyledı Tourichcva, Sovyetler Bir lıği'nde bu sporun yaygın v« parasız ola»^.k yapıldıgraı bo lırter^k şoyle konuştu«Bizim avantaflanmızdan btr tanesi ülkemlzin çok btt yük oluşudur Parasız olarak herkes istediM sporla ilgil» nebiliyor. Her tiirlü İmkân alet ve tesis var Okullanmız da sporun zorunlu oluşu da basorımi7i güçlendiriyor» To'jricheva dahs sorra Turkive'de bu pporun ge' şe bılmesi içm spor salonlanna ıhtıynç olduğunu k"çuk "aş ta spora başlamak gerektıgi ni belirttı. PAŞABAHÇE TUZLA E5 Karayolu üzerind®, bir 'Paşabahçe Moğazası': Gençlerde Arnavutluk Türkiye'yi 1Oyendi Stad: Şehir Hakemier: Nizamettin Çakan (8) Mehmet Sağdag (6) Engln Kor (7) Tiırkiye: Eser (5) Melih (5) Rauf (6) Murat (6) Sela mi (5) Ahmet (6) Mehmet (5) Mesut (6) Ferdl (6) Haluk (6) Soner (7) Arnavutluk: Silamur (7) Ya sif (6) Adnan (6) Vaski (7) Ertul (7) Jogol (7) Librtl (6) Süleyman (6) Mosel (6) Ernıont (6) "İSPARTA (a.a,) Türk£ ye ve Arnavutluk Genç Mıl li takımları arasında oynanan futbol karşılaşmasında konuk Arnavutluk ekibl Türk Genç Milli takımım 10 yendi. Iki ülke arasında imzala nan kültür anlaşmalan uya rınca yapılacak olan karşılasmaların ilki dün îsparta da yapıldı. îlk yanda üstün bir oyun sergileyen konuk ekip 37. dakıkada Jogol'un ayağından kazandığı golle 10 öne geçtl. İkinci yanda başabaş bir oyun sergileyen Türk ve Ar navutluk genç milli takımla rı gol atmayı başaramadılar. Ve karşılaşma da Arnavutluk genç milli takımt nın 10 üstünlüğü ile sona erdi. AMATÖRLER KÖŞESI Amatitr Z. Itgde 8 grupta tamamlanan maçlardan toplam gruplarda 126 karşılaşma yapıldı ve 1408 krz de fllelrr havalandi. En çok gol atan grup (G) grubu 136 macta 247 golii fllelpre yolladı. 2. Amatör ligin en golcll takımı Yıldırınıgenç, rn çok galibiyet alan Bozkurt, en çok gol yiyen takım da Buyukdere oldu. • Amatör Gencler liginin (E) grubu jamplyonu Çırçır K. Başkanı Yusuf Seyımli «Grubumuzda şamplyon olduğu muz ıçln çok sevınçliyız. İlk defa hem (A) takımında hem de Gcnçlerde şampiyon olduk. Centılmence savaşım veren gençlerimiz bugüne kadar 18 maçta yalmzca 2 sarı kart gordü bu gurur verlcı şampiyonluğumuzu da taraftarlarımızla bırlıkte paylaşsyoruz» şeklinde konuştu. • Gencler liginde şampiyon olan Çırçır'ın başarılı for vet ve orta saha oyuncusu Hasan ve Hüseyin'e Sanyer, tstanbulspor, VefaSimtel ve Beykoz takımları talip oJdu. • Amatör 2 lig (A) grubunda bu sezon başarı göstere mıyevek 3. Amatör lıge düsen Gokspor K. Başkanı Mahir Aksoy «Bu sezon takımım istenilen başarıyı gosteremedl aynı zamanda şanssızdık. 3. Amatör ligde önümüzdeki se zon elimizden geleni yapmaya çahşacağız» dedi. UĞRAYIN ^ K) İNDİ RİMDE N YARARLANIN! Paşabahçe'nin kendi mağazalanndan biri. (Paşabahçe/Tuzla, Paşabahçe Perakende Satışlar Umlted Şlrketl ne bağlı 26. Resmi Satış Mağazası.) İstanbul Ankara (E5) Karayolu üzerinde. Tuzla Tersanesi Köprüsü ile Tuzla Sapağı arasında. İçmeierin biraz ötesinde, Tuzla Piyade Okulu'nun biraz beıisinde. ç ç A , PaşabahçeAuzla, PAŞABAHÇE'nin en büyük mağazcısı: rahat alışvertş etmek, seçmek, kıyasJamak içln çok uygun birortam... Ve, Paşabahçe/Tuzla'da %10indirimvar. Gelin, rahat rahat seçln vedahaucuzaalın! PAŞABAHÇE/TUZ1A PAZAR GÜNLERİ DE AÇIK... 8u hafta sonu 'hem ziyaret, hem ticaref yapın: Alın çoluk^ocuğunuzu. Poşabahçe/Tuzla'ya geiin. Hem farMı birkaç saatyaşayın, hemkârtıçıkın... %10İNDİRİMVAR! Paşabahçe/Tuzla, Paşabahçe'nin yeni Meıkez Deposu l e aynı çah alhnda. Bu nedenle, çeşittl avantajlara sahip. Paşabahçe/TuztaVa geldiğinizde, düz, dekortu veya krlstal cam eşyada, kristal avizede, porselende ve diğer muifdk eşyalannda büyük bir çeşit zenginliği bulacaksınız. 7 YQt SONRA 7 yıl sonra takımlarım yeniden Z. llge taşıyan Feriköy onbiri.. FERİKÖY Taraftarlarımız tek kurus yardım etmedi Ruhsan SEKMEN 1927 yılmda kurulan Feriköy Genclik Klübü, once 1. Lig'de oynadı, yetersız kalarak 2 ve daha sonra 3. Lig'e kadar düştü. 3. Lig'e düştükten sonra Ferikoy klübü kollan sıvadı. Ve 1975 yılından bu yana tam 7 yıl 2. Lig'e çıkmak için müca dele verdi. Büyük bır azımle çalışan Fe riköy klübü sonunda çalışmasının ödülünü şampiyonlukla aldı. Tam 7 yıldır Feri koy klübü için dıdımp duran klüp başkanı Ersın Demir şampiyon takım içın go rüşlerini şoyle belirttl: «Uzun zamandır çahşmaktaydık. Aslında başarımızda btıyiik etken sorumluluklarını çok iyi bileıı bir sporcu kitlesine sahip olmanıız. Tesis ve saha bakımından şansb. sayılırız. Spor cularımızın beslenme ve sosyal yaşantıla rına çok dikkat ediyoruz. Herkesinde bil diği gibi yok güçlü bir taraftarımjz var, ancak maddi yönden hiç bir yardımları yok» şeklinde konuştu. Antrenör İsmaıl Evcin ise «Disiplinî! ve inançlı bir şekildc çahştık. Geçmiş tccriibelcrimize güvenerek. 2 Lig'de birşeyler yapacağımıza inanıyorunı» dedi. bunmı Poçabahçe Penokancto Soiışîar Ud. Ş«. TOrkly» Şl?« vo Cam Fobrfkoian M'n'n W »mnjhışuduf. era
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog