Bugünden 1930'a 5,465,612 adet makaleKatalog


«
»

1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet [3 ABD'de sanayi casusluğu Hitaçhi: Teknolojik bilgiler için 5 4 6 bin dolar ödedik Dıs Haberler Servltl Japon Mltsublshl elektronlk şirketlnin csanayl casusluğu» yapmakla suclanan blr görevllsi, glzli bllfliler elcle etmek lcin 20 bin dolar ödedlğinl kabul etti. Ancak dev Jdpon şırketlnin görevlisl IBM şırketinden elde edilen bllgilerin yasadışı yoldan elde edllmediğinl Iddia etti. Ayrıca Hitachl şirketlnin bır yönetıcısi mayıs ve hazlran aylarmda «tekno!o|lk gellsme eğilimlerUne ilişkln bilgiler icin 546 bin dolarlık ödeme yapıldığını oçıkladı. FBI yetkllilerl Ise Hitachi'nin sanayi casusluğu icin 622 bin dolar, Mitsubıshı'nln Ise 26 bin dolar ödedığlni lleri sürüyorlar. Iki Japon şirketi de yaptıkları işln «yasadışı» olmadığını llerl sürüyorlar. CBS televizyonu: ABD danısmanları El Salvador'da çatısmalara katılıyor WASHINGTON, (a.a.) AAmerikan televizyonu, danışmanlann 81 nun. merikan «CBS» Televizyonu lık havantopu kullandıklarını açıkladı. önceki akşam verdiği bir ha berde. El Salvador'da gerilGerillalar, karayollan üzerinde gördükleri lalara karşı verilen savaşta Amerikalı danışmanlann da tüm taşıtlara saldırma karan aldı. hükümet askerleri safmda çarpışmalara katıldıklannı Bflindigi üzere, geçen suve özellikle 81 milîmetrelik batta El Salvador'da M16 tince cekilen filmlerle kanıt havan toplannı kullandık tipl silah tasıdıgı saptanan lanmıştı. El Salvador'un kuzeytnde larını bildirdl. «CBS», El Sal bir yarbay ve öteki danış Morazan eyaletlnde gerillavador askeri kaynaklanna dayanarak verdiği haberler manlardan 8'sı görevlertn lar ile hükümet kuvvetleri de, çarpışmalara katılan A den alınmışlardı. Bu damş arasında kanlı çarpışmalamerikan askeri danışmanla manlann silah • taşıdıklan nn sürdügü blldirllirken. ge rının M16 tipi silah tası Amerikan televizyon s.irke rillalar, büyük blr karşı sal dıklanm ve şimdilik çarpış malara katılan danışman sa yısınm 10 dolayında oldugunu bildirdi. El Salvador'da bulunan Amerîkah askeri damşman sayısmın 55 olduğu ve bu danışmanlann askeri operas yonlara katılmalannın söz konusu olamayacağı hatırla tılıyor. dın karan aldı. El Salvador gerlllalannın radyosu «Ven ceremos» tarafmdan yaymlanan bir bildiride, «Haziran ayının 23'ünden itibaren, ülkenln karayollarında görülen tüm ticarl, resml ta sıtlar. gerillalanmız tarafmdan tahrlp edilecekttr» dedi. Radyo. bir gün sonra da, tüm özel araçlara karşı büyük bir saldın başlatacak lannı açıkladı. Gerillalann •Venceremos» Radyosu, hükümetin bölgeye yeni takvi ye kuvvetlerlnl karayolu üzerinden Röndermesinin böy le bir saldın karan almalarina neden olduğunu bildirdi. El Salvador'da gerillalarla hükümet kuvvetleri arasında çarpışmalann yogunlaşması üzerine. hükümet kuzeye, gerillalann güçlü olduğu Morazan bölgesine. coğu ABD'de özel olarak egitilmis altıbin kadar asker yollamıştı. İran: Ne savas ne barıs • durumunu kabul etmeyiz Dış Habarler Sarvlsi Irak, İron topraklarındaki birliklerinl gerl cekmeyi sürdürdüğünü bildırlrken, Iran Devlet Başkanı Hameney, «ne savaş, ne barış» haiinı kabul edemeyeceklerini açıkladı. İRNA Ajansına göre iran Yüksok Savunmo Konseyl önünde konuşan Devlet Başkanı Ali Hameney, Sadam Huseyin'in llan ettiği geri cekllme karan konusunda, «gerçeğl •öylüyor ve kuvvetlerini geri çe klyor olsalar blle, bu barış yalundo blr 6nlem değll, gelecekteki saldmlar Içki bir hazırlık nitellğlndedlr» dedl. All Hameney, iran dini liderl Humeyni'nin sözlerini tekrar ederek, Irak 150 milyar dolor savaş tazmlnatı ödeyene ve İran'ın diğer koşullarını kabul edene kadar savaşı sürdüreceklerlni söyledi. Bu arado Irak askeri komuta düzaylnin blr bildlrlsinde Irak'ın blr süre önce tek taraflı olarak llan ettiği ateşkes'e uyduğu, ancak İran kuvetierinın hâlâ Irak mevzilerinl top ateşine tuttuğu belirtlldi. Bağdot Radyosu'nca duyurulan bll dlride, 8 İran ve 3 Irak oskerlnin catışmalarda öldüğü belirtildl. Irak askeri bildirisinde Iran top ateşinin Basra keotine de yönelip yönelmediği yeralmadı. İran kuvvetlerinin Huninsehr*l gerl almasından bu yana Irak'ın Basra kentl sürekII top ateşl altmda bulunuyordu. Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin pazar akşamı yaptığı bir konuşmada Irak'ın iran top roklorında bulunon bütün askerlerini on gün lclnde geri ce keceğinl acıklamıştı. Saddam Hüseyin, bu kararın Iran'ın eline savaşı uzatmak icin herhangi bir bahane vermemek amacıyla almdığını öne sürmüştü. İran, bilindiği glbi 1980 ağastosunda İran topraklanna glren Irak ordusunun yol actı* ğı zararlar karsılığında 160 milyar dolar oavaş tazminatı istiyor. Ancak İran yönetiminin asıl hedefinin Irok'taki azınltk rejlmlnı devirmek oldufiu ileri sürülüyor. Politikada BL I AC Sorunlar» Hint Okyanusu'nda Bunalım mı? übnan savaşmın heyecam içinde, geçtiğimlz hafta Hint Okyanusu'ndaki ufak adalardan birinde yapılan seçim, dikkatleri çekmedi. Oysa, Hint Okyanusu'ndaki, 950 bin nufuslu ufak Mauritus adasında yapılan seçimlerin sonuçlan, yakın bir gelecekte dünyamızın bu yörestade Falkland'ı andıran yeni bir bunalımın doğmasına yol açabilecek nitelikte idi. Mauritus adasında geçtigüniz hafta yapılan seçimlerde, iktidardaki îşçi Partisi yenilgiye ugrayarak yerini Sosyalist «Mauritus Militan Hareket Partisine» (MMM) terkettl. •Bunda olağandışı ne var? Seçim yapılmıs, lktldar partisi kaybetmiş, muhalefet partisi kazanmıç» diyeceksiniz. Dogru. Olağandışı birşey yok. Ancak seçimleri kazanan Sosyalist (MMM), Partisi'nin 36 yasındaki lideri Paul Berenger'in en önemli hedeflerinden birinin Diego Garcia adasım geri almak olduğu anımsandığında, olaym nitelik ve boyutlannın değlşik olduğu kolayca görülebilir. ABD'nin Hint Okyanusu'ndaki en önemli üssü olan Diego Garcia adası bilindiği gibi îngiltere tarafmdan VVashington'a 50 yıl süreyle kiralanmıştır. Ne var ki, Mauritus Cumhuriyeti, ada üzerinde hak iddia edtyor. Neden ediyor? Bu sorunun yanıtını vermek için 16. yüzyılın başlanna kadar uzanmak gerek. Mauritus adası 1810 yılmda îngiltere tarafmdan işgal ediliyor ve 1814 yılmda da ilhak oluyor. Diego Garcia ise Mauritus'a bağlı adalardan birisi. îngiltere 1968'de Mauritus'a bağımsızlık veriyor. Ancak Diego Garcia îngiltere'de kalıyor. Londra, stratejik hesaplarla Diego Garcia'yı elinde tutmayı çıkarlanna uygun buluyor. Ancak ekonomik gücünü yitiren, îngiltere, bu adanm bir askeri üs olarak çok pahalıya mal olacagını anlaymca, adayı 50 yılhğına ABD'ye kiralıyor. Washington da, burada Hint Okyanusu'nun en modern deniz üssünü kuruyor. Ne var ki, Mauritus halkı Diego Garcia'dan hiç bir zaman vazgeçmemiş. Geçtiğimiz hafta seçimleri kazanan Sosyalist «MMM», Partisi Başkanı Paul Berenger, «Diego Garcia, bizden çahnmış. olan toprağımızdır. Onu yeniden ele geçirmek için tüm çabamızı harcayacagız.» diyor. Aslında seçimi yitiren Îşçi Partisi de, Diego Garcia'nm Mauritus'a ait olduğunu öne sürüyordu. Ancak îşçi Partisi, Mauritus'un hükümranlık hakkı tanmdığı takdirde, Diego Garcia'daki Amerikan üssüne izin vereceklenni belirtiyordu. Sosyalist MMM Partisi Başkanı Paul Berenger ise, Mauritus'un kesinlikle hiç bir bloka dahıl olmayacagını, bu bakımdan topraklarrada Amerikan üssü istemediklerini söylüyor. Berenger, Diego Garcia konusunu uluslararası platformlara götüreceklerini de belirtiyor. Mauritus hükümetinin, Arjantin hükümetinîn talihsiz girişiml gibi, Diego Garcia'ya indirme yapması kuşkusuz söz konusu değil; ama VVashington'u derin biçimde kaygılandıran, başka bir olasılık var: Diplomatik yollardan ABD'ye söz geçiremeyen Mauntus'un Moskova'ya yaklaşarak Sovyetler'e üs vermesi. Ada, Batı dünyasının Hint Okyanusu'ndan geçen petrol yolunun üzerinde olduğundan büyuk uii uui J^.»i,.. „:,•„. • {Arkası 11. Sayfadai I Çad'da bu defa eski hükümet Habre'ye karsı ayaklandı • 3. Dünya ülkeleri tahıl stok edecek AKAPULKO. (AVKA) Üçlln cü DUnya ülkelerinde tahıl stok ları oluşturulmasma lllşkln önarge Birleşmis MiHetleTe bağ h Dünya Gıda Konseyi tarafmdan onaylandı. Meksika'nm Akapulko kentinde Konseyin yaptıftı toplantı sırasmda oylamaya konulan önerge, Birleşik Amerika ile Sovyetler Birliği tarafından desteklendl. Ancak ABD temsilcilerlnin, bu konudakl gtlçlüklere dlkkat çekmekten geri kalmadıkları belirtiliyor. Toplantıya katılan 3(5 Ulkeden önergeyi destekleyenler arasında Hindistan, Ruanda, Çin Halk Cumhuriyeti ile Tayland da yer aldı. NDJAMENA, (ANKA) Çod eski Oıslşlerl Bakonı Ahmed Asil'e bağlı Cad Oemokratlk Devrlm Kuvvetleri İle yönetlml ele geclren Hüseyln Hobte'ye bağlı Kuzey Kuvvetleri arasmdaki catışmaların yenıden başladığı blldirlldi. Çad kaynaklı haberlerde, başkent Nd|amena'nın doflusunookl Boso Vadlsl'nde blrkac günden berl sürmekte olan catışmalarda, Cod Demokratlk Devrlm Kuvvetlerlnin (CDR) Kuzey Kuvvetlerlne önemll kayıplar verdlrdikleri belirtiliyor. Thatcher, Cebelitarık'ı Ispanya'ya vermeyecek MADRİD (a.a.) tnglltere Başbakanı Margaret Thatcher'ln, «tspanya ile Cebelitarık sorununu göriişehilmeyi umuyoruz, ancak bu. egemenlik konusu dışında olmahdır» sözü îspan ya'da şaşkınlıkla karşılandı. Ispanya Dışişlerl Bakanı Jose Pedro Lorca, îspanya'nın Londra Büyükelçisine telefon ederek Başbakan Thatcher' ın bir gün önce Iskandinavya televizyonuna ver diğl demeçle ilgili acıklama istedl. Lorca, demecin «inanılmaz» olduğunu belirterek, Bakanlığmm bu konuda ayrıntılı bllgi bekledlglnl söyledt. Cebelltarık'ın gelecegl ile ilgili ikill görüşmelerin bugün Porteklz'in Sintra kentinde baglaması bekleniyordu. An Prenses Anne "Lady Di,,nin bebeğini kıskanıyor LUNDRA, (a.a.) İnglltere'de yayunlanan «The London Times» gazetest, Prenses Anne'i, Lady Di"nin bebeğini kıskandığı lçln sert blr dllle eleştirerek Prensesl «KtttU rublu» olarak nlteledl. Bucklngham Sarayı, üç gtinlük veliahtın ve annesinln sağlık durumunun iyi olduğunu bellrtlrken, yeğ»' ntatn doğum haberini Ame rika'ya yaptığı zlyaret sıramnda Hgrenen Anne, slnlr11 ve lğneleyici blr tonda «İyi» diyerek yürümeslne devam etti» Lorca Thatcher'e ates püskürüyor cak Ispanya, Cebelitarık Ispanya smır kısıtlamalarınm kaldırılması için görüşmelerin pazar tesiye bırakılmasmı lstemlşti. öte yandan, Londra'da Başbakanhk Bürosu. Margaret Thatcher'ın demecinin metnini açık ladı. İngiltere Başbakanımn. sözleri aynen şöyle:' «Bu kez, sınır kısıtlamalarının kaldırılacağını ve görUşmelere geçilebileceğini umuyoruz. ama doğal olarak egemenlik konusu dışında. ÇUnktt bizim demok rasinin dayana^ı olan . inancımH balkın iste Mısır'da 3 bin siyasal tutuklu bulunuyor KAHİRE (ANKA) Mısır'aa büyük bölümü eski Başkan Enver Sedafın son döneminde tutuklanan üç bin civarında Siyasi tutuklu bulunduğu haber veriliyor. Tutuklularla Doyanışma Komitesi tarafmdan yapılan acıklamada Hüsnü Mübarek'in baş kanlık görevine getlrilmesinden bu yana 1500 kadar tutuklunun salıverildiği, son olarak hafta başında 183 kişinin serbest bırakıldığı bellrtildi. ğlnde dügümleıunektedlr.» îngütere'nin 1704'te işgal ettiği Cebelitanb sömürgesinin İspanya İle olan sınırı 13 yıldır kapalıdır. Îngütere'nin îspanya Büyükelçisl, konuyla İlgili olarak Başbakan Thatcher'ın sözlerinin, Cebelitarık ile ilgili görüşmelerin önkoşulsuz başlaması anlamına geldiğini söyledi. Görüşmelerin pazarte siye ertelenmesl sırasında iki ülkenin Dışişlerl Bakanları, 1980 Lizbon Anlaşması ile başlatılan sürecin devamına karar h olduklarını belirttller. îngiliz Dışişleri Bakan lığının acıklamasında. «Her iki hükümet, Cebe litarık konusunda her tür anlaşmazlığı gldereceft göriişmelerln başlaması hususunda mutabıktırlar» denlldl. SBSHRUFAİZ SINIRS1Z GÜVENCE • ANADOLU BANKAS1, îaız sınırını aşmadan/yasaJann ongordü^u, akılcı, gerçekçı.ınandırıcı faızın her zarnan savunucusu ve uygulayıcısıdır.ı ANADOLU BANKASI; sınırsız devlet guvencesıyle, bankacılık gorevlennı dürüstçe yerıne getıren, ONBEŞ MİLYAR sermayeli. ANADOLÜ BANKASI Hazine Bankası
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog