Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

25 HAZİRAN 1982 Cumhuriyet 11 (Baştarafı 3. Sayfada) yanması, tam bir soykırım ölçüsünde Güney Lübnan'ı çiğneyip geçmesi, Beyrut (Baştarai'ı 13. Sayfada) Şam karayolunu kapatması, stratejik öneme sahıp. Ayrıca Mauritus'un Diego İfahudl devletinin bölgede Garcia üzerindeki iddiasmın Hint Okyanusu'ndaki büyük bir güç olarak belirdiğer toprak anlaşmazlıklarıni alevlendlrmesinden mesine işaret ediyor. de korkuluyor. Örneğin Mauritus, Fransız'ların elinBu hamlesiyle İsraiJ, Lübde bulunan Tumelin adası üzerinde de hak iddia nan adı verilen ve Birtnci ediyor. Madagaskar Cumhuriyeti ise yine Fransız Dünya Savaşından sonra İn yönetimindeki dört adanm kendisine ait olduğunu giltere ile Fransa arasmdaki ileri sürüyor. dengenin ve pazarhğın bir 950 bin nüfuslu ufak Mauritus adası, Hint Okürünü olarak suni biçlmde yanusu'nda önemli bir bunalıraın odak noktası olayaratılan bir antiteze son rak, Falkland adaları gibi, ansızm dünya basuunın verdi. Artık Lübnan yok. manşetlerine çıkabilir. Bunu Lübnanlılar da kabul ediyor. Yarın öbürgün hangl çö züme vanhrsa vanlsm, bu çözüm 1943'ten beri bilinen biçimiyle var olan Lübnan'ı diriltmeyecek. Quai d'Orsay (Baştarafı 3. Sayfada) Banker Alacaklıları Oerneği (Fransa Dışişleri Bakanlığı)Tetkik Sovcısı Servet Ozko Başkanı emekli Albay Sefa Iz nın buraya ulaşan bir debakıhrsa. seoğlu ıle Kaçakcılık Savcısı gi, kendilerine sahip cıkılması ğerlendirmesine Selahattkı Özkiper'in göze nı Istediklsrlnl bellrterek, «Kas Lübnan, ABD, Sovyetler ve timinde dün sabah Banker Kas telli'den alacaklılarm blzden Hıristiyanlar arasında üçe telll Genol Müdürlüğü'nün Sır üstünlüğünün ne olduğunun a bölünecek. Yani, güney kesimi ve belki Beyrut, ABD'yi kecl Altm Han'da bulunan Men cıklanmasını istiyoruz» dedi. temsilen Israil'in hissesine kul Kıymetler Müdiirlüğü kasosr acıldı ve ceşitfi bankaiaro izgı, Maliye Bakam'nın aro düşecek. Kuzeyi ve Doğu ait mevduat sertifikaları ile bun lık ayında 20u'e yakın Banker Bekaa Sovyetler'i temsilen ların faiz kuponlarının sayımı fn batmasına neden olan acık Suriye'nin. Lübnan dağında na başlondı. ilgililer, kasadan lamasında, haika hltaben yap da Falanjistler'in yan devleti. 7 mılyar liralık mevduat sertifi tığı konuşmada paralann mev Fransızlar'm nüfuzlannı sür kası lle 78 milyon liraiık fa duat sertifikasına yatırılması dürebilecegi bir devlet olaIz kuponu cıkabıleceğini belirt nın en güvenll yol olduğunu a rak... Bu değerlendirme. son tiler. Önceki gün sayımı yapı cıkladığını. sonunda bakanın gelişmelerin berisinde ABD lon 4'üncö Vakıf Han'daki mer önerdiği kuruluşların da battı ile Sovyetler arasında Yalta kez kasosmdan ise 37 milyon ğını savunarak şunları sây/edi: çerçevesi içinde bir yeniden llra dolayında nakit para ve 3 «Bu facla sadece Maliye Ba paylaşım karan olduğunu milyon llralık cek cıktığı bil kam'nın beyanı lle başlamodı. Ima ediyor. dirildl. Bu 24 Ocak Kararları'mn tesIsrail hamlesinin son verllm bayrağı cekmesidlr. Çünkü digi sadece Lübnan devleti fstanbul Pefterdarlıdı ve Em para ve paranın ekonomlk '$nlyet Müdürlüğü görevlilerlnin levl, tasarrufun ne olduğu, bcın değil. Aynı zamanda bildiğikatıldığı aoyım işlemlne, göze ka ve bankerlerln ne yaptığı miz biçimiyle Filistin mukatim altında bulunan Banker nın bilinmeyişl, fiyat polltika vemeti de bir dönemi kapaKastelll Genel Müdürlüğü'nün smın halkı maceraya atışı, tah dı. Arafat'm. Abu Cihad'm. üst duzey yönetlclleri de ge villerdeki güvence eksikliğinin Abu Iyad'ın' hayatlan kurtırildi... Menkui Kıymetler Mü falz fazlalığı kapatılmak Isten tulsa bile Filistin mukavedürlüğü'ndeki sayım işleminde, mesi ve buna en güvenll yol meti 5 haziran 1982'ye asla sirketin daktllo bllen memure denllmesi bu duruma yol aç dönemeyecek. Filistin davası belki yaşaierı de görev aldı. mıştır.» yacak ama başka biçimler Cevher özden'ln gözetlm al Izgi .banker alacaklılarına hatta başka önderlikler altında bulunan üvey oğlu Süley şimdi en az 1 milyon kişinin tında sürdürülecek. man Cemil Bahadır da sayım Fetih'in eskl mensuplannİşleminde bulundu. Bahadır, daha katıldığını, piyasada buCumhuriyet muhablrinin soru lunan 150 milyarlık mevduat dan bir Lübnanh. geçenlerlarını yanıtiarken, Banker Kas sertifikalarının nasıl ödenece de şöyle diyordu: «Filistin telli'nin Frankfurt Bürosu'ndo ğini merak ettiklerlnl belirterek halkı tüm İslam ulusunun intihar müfrezesiydi. Ve lnyatırım uzmanı olarak calıştı daha sonra şunları söyledi: tihar etti. Artık, Filistin dağtnt, gectiğımiz cumartesi gü«Devletimiz bu bankerlerden vasını da başka İslam güçlenü Beyoğlu Şubesl'ne müdür olmak üzere İstanbul'a geldi alacaklı olanlara güvence ge ri ya da halkları ister isteğlnl söyledi ve «1,5 mllyar llra tlrdiğini açıkîamış, bir gece mez ytiklenecek. Bir halk lle kactığını yazıyorlar.... 1,5 Içinde tüm mal varlıklarına ve daha ne kadar fedakarlıfta mllyar lira ancak kamyonetle kayıtlarına el koymuştur. Oysa katlanabilir Düşünün 1936, taşınır.. Klm ne derse desln daha önce batan 200 banker 1948, 1967, 1975 76, 1978 ve düriist Insandır» dedi. Olduk için hic bir şey yapılmadı, biz nihayet 1982. Sürekli sürça üzüntülü görünen Cevher ler tasfiye kurulu önünde va gfln, sürokli bombardıman, özden'm üvey oğlu. bir ara kit geçlrtilmek lcln gönderil sürekli katliam. İslam ulusudik. Biz 7 aydır ufak bir umut nun intihar müfrezesi göregözyaşlarını da tutamadı. İçin bile bekliyoruz. Tek umut vlni şerefle yerine getirdi ve lu laf işitmedlk. Suçumuz Kas haziran 1982'de İntihar etBanker Kastelll'nln Altın Han'da buiunan 14 Şube Mü tell'ye yatırmamak mr? Kastel tl.dürlüğü'nün bazı yönet/clleri, li'nm ne özelllğl vardır ki, alaGerçekten de misli az gö Tasfiye Kurulu'nun 22 Haziran caklıları güvence altına alını rülür boyutta uğradığı fela1982 tarlhl Itibarl lle bilanço yor. Kastelli, Merkez Bankası' ketten sonra Filistin halkı Isteyceğini ve 20 gün iclnde na teminat blle yatırmamıştır. yaralanm sarmakla uğraşabilanconun çıkablleceğlnl be Bize de sahlp cıkılmayı, alacak cak ve Filistin davasıru böllirttller... Şlrket personelinln larımızın güvence altına alın gede yeni beliren başka bir ücretlerl konusunda da Tica masını bekliyoruz. Yok gene güç üstlenecek. Bu güç keret Mahkemesi'ne yapılacak eskis) gibi durum değişmeye sinlikle Arap dünyası olmabir başvuru ve Vallllğin onayı cekse sayın Başbakan Yardım yacak. Çünkü. İsrail son lle aybnşında ödeme yapılobı cısı, 24 Ocak Kararlon'nın, 1 savaşla bir de Arap milllyetTemmuz bankacılığının mimorı çiliği döneminin sona erdileceğl oellrtildl.. Turgut ÖZOI'KI ağzından, ya ğini damgaladı. Yurt dışma kaçan Banker da bize kumar oynadınız diyen Bir Arap başkenti AraplaKastelli, Blntaş ve Montaş Maüye Bakam'nın ağzından, nn sözde ulusal düşmanı ta Kastelli'nin ne gibi özelliği, aalacakUiarmtn davletin güvenrafından kuşatıhrken ve iki cesi altına alınması üzerlne An vantajı olduğunun açıklanma Arap halkı Lübnan ve Fikara'da bir açıklama yapan sını bekliyoruz.* listin ezilirken, koca Arap dünyası sadece seyirci idi. Bugünlerde Arap birliğinden söz eden tek kişi bula(Bastarafı 3. Sayfada) yacak. mazsınız Lübnan'da. Deniz kıyısındaki mevziferin m ve Phonecia oteUerinin buArap milliyetçiliğinin en lunduğu noktada bir park edıi yogun bıçımde savaş gemılezniş otomobılm inıilakı sonu nnce bombalannıası, Israil bir gürültülü temsilcileri olan cunda Fılistln Kurtuluş Ordu liklerinın bir yandan havaalanı Baas Partisi'nin Irak'taki yö eu'na ait bir cephaneıik iıa hızasındakl Kalde'den ilerle netimi, Iran İslam Ordularıvaya uçurulmuştu. İlk önce 25 meye çalışırken, bir yandan tia nın önünde çatırdarken, Su olarak ilan edilen ölü sayısının tam aksı istikamette Ras Bey rıye'deki diğer kanadı da Is yüze yaklaştığı dün akşam üs rut adlı kordon boyuna deniz rail orduianmn önünde aciz tüne doğru bğrenlldi. Bu ara den çıkartma yaparak Batı Bey kaldı. Önce Hürremşehir'deda patlama mahalhnde 10 met rut'u avuçlarının içine almaya ki Iran zaferi, ardından Isreye yakın dennlikte 15 met galışabilecekleri kamsını bes rail'in Beyrut kapılarına dare genişliğinde bir çukur açıldı. ledi. yanması Arap mllliyetçiliğiSöz konusu patlama bir saat PSİKOLOJİK SAVAŞ MI? nin sanki ölüm belgeleriydi. kadar önce 4U sanıye arayla bir Bununla birlikte, hergün sık birini izleyen yakın çevredeki sık görüşme fırsatını bulduğu Imam Humeyni önceki gün kuşatma altındaki Batı Beylki patlamayı izledı. muz çeşitli ve çok değişik mes Dün de öğle saatlennde TSÎ lek gruplanndan çok sayıda rut'ta da önemle izlenen bir 13.45'te sahilde buiunan eve bir Lüünanlıya hakım genel kam demeç verdi. Bu demecinde, îsrail deniz çıkartmasmı önle Israil'ın Batı Beyrut'u bir iş Irak ordularımn geri kalan mek için kuruian Piiistin ve gai harekotine girişmektense Iran topraklanndan çekilSuriye mevzilen dsnızden do bu tür saldırıları sürdürerek meslyle isteklerinin yerine .vülmeye başladı. Gözle rahatlık slyasî amaçlarına ulasmayı de gelmlş olmayacagını, Sad]a izle»ebılecek kadaı Israu neyeceğı bıçlminde. dam yıkılana dek savaşı sür savaş gemıierı kıyıdaKl mevBu görüşe göre, bu tur bir zilen aralıksız tam iki eat döv savaşı surdurmek Israıl'e hîç düreceklerini söyledi. Ve Israil saldırısının dikkatleri ciüier. can kaybına mal olmuyor ve Körfez savaşından çevirmeDemz bombardımamnın ke toplu bir saldınya gırişirse eisıldigme saııaut jjdtırıp üulun de eımeyı, umciugu askerî so sinden şikayet etti. Bu sözdugumuz Diaayı terketmeye ru nuca ulaşmasını da saglayabı ler ve Basra'nm Iran topçusu tarafından bombalanma yetıenırlcerı üu »JZ de uçakla lecek geçerlı bir yol. rın seslerı ortalıfy napladı. SaBatı Beyrut deniu bombardı ya başladığı haberlert. Iran'vaş uçaklan zaten sabahtan manına, topçu ateşine, hava m Irak'a gireceğl kanılannı berı üeyrut şemasım zaman zn saidırıiarına ve bir de içerde kl zaten ne zamandır bekman Örtmüşlerdl. Bu Kez bı başlayan kanlı patlamalara da leniyor bu güçlendirdi. raz daha uzaklardan ardı ardı ha ne kadar tahammtil edebiÖyle anlaşılıyor ki, 1982'na patlama sjsslen duymayu lır? Lübnanlılar FKO yöneturubaşladık. Kıyıdan yuruyereıc nln varlığını bu şartlar altın nln ikinci yansıyla birlikte 10 danüia sonm üommodare U da daha ne kadar kabul ede Ortadoğu'da iki güç beliritelı'ne (.Uluslararası Basm Mer bilir? yor: Iran ve İsrail. Bir başkezı naliııe donüştü) venenıen Bu durumda ıg gerilim tırma ka deyimle; İslam ve kolonyanıbaşmdaki As&üciated Press bürosuna ulaştığimızda Israu nacak ve İsraıl, Beyrut Sokak yalizm... uçakJantıın havaalanının çevre ianna kendi kuvvetlerini sokBinı ve çevredeki Fılistin mül ıuadan dışandan Beyrut'u sateci kamplarını (artık çoğunda ıarak ve bombalayarak istesıvıl halk lcajmadı, askeri mer diğl sonucu elde edecek. SHARON VE BEGtN kezier nalıne geldiler) bombaiHüığmı oğrenctik. Ûünkü geÇeşitli ihtinıallerın sözünlin iışmeier kı buna Beyrut edıldiği ihtimallere dayandirıŞam Karayolunun 32 kılomet lan karşılıklı tezler bir de İsrelik bolümünde süren Israil raü Savunma Bakanı Arıel ShaSuriye kara ve nava çarpışma ron ile Başbakan Menahem Be Jarıru da eklemek gerek as gin arasmdaki tavır farklannkeıi faaliyetin bir hayli yo cian söz ediyorlar. Buna göre, ğunlaştığını ortaya koydu. Bu «Şahinlerin şahini» olan Şhayoğunlaşma, Begin'in ABD zl ron, Batı Beyrut'a girilmesinyaretirun nemen ertesinde mey den yana.. Bagln ise buna kardana gsldi. Ayrıca, ABD hükü şı.. Bunu tam olarak bilebilmetinin de Batı Beyrut'ta ka mek mümkün değiı. Çiinkü, lan vatandaşlarını boşaltma ka Reagan ile Begin arasında ne rarı alnıası da sözünü ettiğimız ler konuşulduğunu tam olarak gelişmelerle birleştirilerek, ts bllebilmek mümkün değil ve rail'in Beyrut saldırısırun eli çünkü dün Phüip Habib ile Iskulağında olduğu yolundaki lz rail hükUmeti arasında neler lenimleri yaygmlaştırdı. Bu sa görüşüldüğünü tam olarak 6ğtırların yazılmasından sonraki rensbilmek mümkün değil. 24 saat içinde bir Israil saldıBütün bunların yanıtmı geraı ba§larsa hiç şaşjrtıcı olma lişen olayJar verecek. Politikada Sorunlar Arap BODRUM NOTLARI Güneş yanığı tenlerin sergilenme saali: 18 IŞIK KANSU yazıyor BODRUM Allah'tan deniz soğuk şu aralar Bodrum'da. Belli dönemlerde so guk su akıntısı olurmuş. Bu iş en çok geceden kalmalara yarıyor. Öğlene doğru hâlâ sallanmakta olanlar, Orhan Veli'nin gece «Rakı şişesinde balık olsam» dlzesine uyanlar sabah bu kez aynı ozanm «At kendini denize» dizesini anımsayıp, uyanmaya çalışıyorlar mavi serinlik te. Bodrum'un bu niteliği, sa tılan kartpostallara bile yan öncedam sımış. Sevdifinize, yakmınıza, dostlannıza ne halde ol dugunuzu bildirmek İçin «Raki içen balık» kartpostah alabilirsiniz. Kartpostah alan hemen anlayacaktır. ne kadar guzel, ne kadar huzurlu bir tatil yaptıgınızı!.. BİRAYLA KAHVALTI «Bu insanlar hiç kahvaltı etmezler miV» diye soran olursa Raşit'in kahvesinde sa bahm köründe kahvaltı edenleri görebillrler. Neyle mi? Daha buzdolabından ye ni çıkmış buz gibi bir birayla. Reklamlarda, «Maç seyrederken bira içilir», «Televizyon izlerken bira içilir» biçimüıdeki sözlerden etkilen miş olabilirler ama bu insan lar neyi seyrediyor acaba? Denizi desem, denizi \değil. Bodrum Kalesi desem, onu da değil. Garip bir özgürlük duygu suna kapılıyor Bodrum'da in sanlar. Dilediklerini yapabilecekleri kanısındalar. Bodrumlu Kaptan Hüseyin şöyANKARA, (ANK4) Üniver le dedi bir ara: Boşver yarını. Ne za sitelerarası Seçme ve Yerleştir man öleceğimiz, ne zaman me Merkezine girecek adayla nn, cuma gününe kadar yakalacagunız belli mi? tırmalan gerekiyor. Sonra döndü, yerde sıcak Yetkililer, birinci basamak sı tan bunalmış yatan, Azmak navlannda harçlannı yatırama başındaki kahvenin maskotu yan öğrencilerin smava giris «Jr» adlı köpeği kızduxiı. hakJannı kaybettiklerini hatır Bu özgürlüklerin içerisin latarak, ikinci basamak sınavı de delice içki içme de yer na gjren ögrencilerin, smav alıyor. îçllen içkinin haddl harçlannı cuma günü akşam hesabı yok. Bira ile kahvaltı mesai bitimine kadar yatırmala sını yapmadan doğrudan nm istediler. Billndiği gibi, Üniversiteler doğruya rakıya, şaraba, kan yağa başlayanlardan da söz Arası Seçme ve Yerleştirme ediliyor. Bodrum'da çalışan ikinci basamak sınavma, ilk arkadaşım İrfan, Bodrum' basamak sınanm kazanan yak ve dan konuşurken, söz arasm lasık 210 öğrenci girecek120 bu öğrencüerden yaklasık bi da «Daha sabahçılar gelme nl yüksek okullara girmeye hak di» diyvjr. Akşamcılan anla kazanacak. dık da, «Sabahçılar» ne olu yor? Yanıthyor îrfan: «Sabahtan içkiye başlayan (Baştarafı Sporda) bunlar diye.. izlemeye dayanamıyormuş. Ba kan Sue gazetelere demeg ver ÖĞLE ORTALIKTA dı, «lutbol kocanun mcsleği, KİMSE YOK Öğle, ya da öğleden sonra tıpkı nıarangoziuk, memurluk gözümde. ortalıkta kimseyi göremiyor gibi benimmemurların Alarangozlann, karıla sunuz. Yollar, çarşı bomboş. rımn kocalarını iş yaparken Bodrum'un ijinden pek de 1,5 saat boyunca gözlerini anize girilemiyor. Halikar yırmadan scjretmeleri ne kanas'a lağım akıyor zaten, ko rar sıkıcı ve anlamsız ise lut kudan geçilmiyor. Bodrum'a bol oynayan, yani işini yapan gelenlerde bir telaş. Mini kocayı da seyretmek öyle..» Keegan'ın yerine oynayan ve büsle, jiplerle, motorlarla ge ziye çıkıyorlar. Denize gire Çekosiovakya yengisinde payı bilmek için. Saat 18.00'e doğ olan Millls'e takım arkadaşları ru geldi mi, bir harekettir takılıyorlarmış: «Sakuı bu maçta marangoziuk başhyor. ölü kent görüntü ya da memurluk yapmaya kalk sü altındaki Bodrum, kalaba m» ba...» lıklaşıyor birden blre. .«NeIskocya adı var kendi yok reden çıktı bu kadar insan..» bir ülke. İngütere'nin bir böl diye şaşınyorsunuz. gesi ama «HikmeÜnden sual ol Güneş yanığı tenleri daha mayacak blçimde» ayrı blr ulu sal takım da iyi gösterecek giysilerin katılıjor. gibi dunya 7kupasına İngiltere kocalı sergilenmesi saati şimdi. Bu Hürmüz misali 4 ulusal takım da bir başka zorlama gibi.. h bir devlet. (Bu yıl Galler bi Millet bayramhklan ya da lindigi gibi kupaya ulaşamaBodrumluklannı, cicileri gi dı..> Dürt takimlı oimanm yararı yiyor, takıp takıştırıyor. Buyurun size açık hava da var, zararı da. Yararı, Inkadefilesi. Bodrum yalnızca a gillzler bu takımlar her kar zandığında, «Hepimiz din çık hava meyhariesi olacak deşiyiz ve de aynı kraliçenin değil ya.. tebasıyız» diyerek hep birlikte Oturun Raşit'in kahvesine bayram yapıyorlar. Ama bunun tersi de var. Yenilince bir kere değil, iki kere, üs kere (Baştarafı Sporda) üzulUp kedere boğuluyorlar. örneğin Iskocya SSCB ile FA'y» dek ilettikleri ürkütücü berabere kalıp gol farlayla iddialan. Vugoslsvlar: «Ispanya'ys 3 1 yenlldlği kupadan silinince tüm Ingilte miz maçtan devre srasında ls re bu ilk fire karşısında yasa panyollar soyunma odamıza u bUrUndU. derdln uermanmı Ama her yuşturucu gaı sıktüar. İkinci veren tanrı, bununkini de ge yarıda tüm fntbolcular adeta cıktirmedi. îskoçya'nın ızdıra baygındı» diyor. bı ile inleyen İngilizlerin imîspanya lehlne blraz cömert dadına «Uiana'mn bebeği» yeverilen penaltılann ötfikl ta tişti. Prens Bebek beklendigin kımlara aynı hoşgörüyle kulla den 10 gün önce geliyordu. Sa nılmamasının dogurdugu tepki at 9.00'u 03 geçe dogan bu Aimanya'da şimdi yerinl Ispan mavi gözlü prens lakoçya Uyollann bu tür bir davranışta zUntUsunün Uzerine bir sünbulunup bulunmadıklarına bı ger çektl. raktı. Bu satırlann yazıldıgı sıra Tüm bu huzursus ortamda larda bile kendisine bir lsün hemen hemen herkesln gülerek bulunamayan bebeğe «Hızır» sözünü ettiği bir başka olay da dan başka ne ad verilirse boş Alman basmında geniş yer alı tur boş. yor. Çekoslavakyalı bir futbol severin îspanya'ya dek bisiklet le gitmesi olayın sadece ilginç yanı. Ancak cesur Cek'in ora (Baştarafı 8pordo) da başına gelenler daha da il ra ikinci turun (A) ve (C) ginç. Stadın kapısına geldiğin gruplan da kesln olarak bellr de blsikleünden yorgun argm lendl. Bunıın «onunda keslnleinen bu futbolsever içeri gir şen ve kesinleşmeyen gruplar mek için bilet bulamayınca bir şöyle oluşacak: görevüye giderek «Ben Jsnec(A) GRüBü: ka'nuı babasıyun» diyor. KenPolonya, Belcika, Sovyetler disi içerl alınırken Janecka'ya Birliği. da mtljda gidlyor ve Janecka (B) GRDBU: koşarak babasına geliyor. «Ama 2. Grubun l.'sl, 4. erubun 1.' bu brnbn babam değü M» dedlğinde ise oynanan karşılaşma sl ve S. grubun 2.'si. (C) GRUBU: mn yansında karga tulumba Brezilya, ttalya ve Arjantln. dışan atılan «uyaıuk Çek.in ne (D) GRUBU: yaptığı konusunda bahisler bi5. Grubun l.'sl, 2. grubun le dönüyor. 2.'si, ve 4. grubun 2,'si. bir çay içimi seyredin. Doy madıysanız bu moda festiva line bir çay daha içebilirsiniz. Seyir 20 liraya. Biy giysiyi beğenmişseniz üzülmeyin bir kez daha görürsünüz. Defilenen podyumu mondireğin sonuna değin uzuyor. Oraya kadar gidenler geri dönüyorlar nasıl olsa. Bu akım saat 18 20'ye doğru azahyor. Şimdi yemek öncesi içme zamanı. Barlar dolup dolup taşıyor. İğne olsanız giremez siniz, sızamazsınız içeriye: Veliclğim blr cin tonik lütfen. Bıızhı ve küçük parça mandalinah olsun. Mehmet b!r bira soğuk olsun. İçim yanıyor. Aytaç Agabey. bol buz lu bir rakı. Sanatçılar, gençler, ihtiyarlar, boşvermişler. boşvermemişler, yorgunlar, dinçler bir alkol buhranmın "Icine atıveriyorlar kendileini. Kadeh çıngırtılan içinde, bilinçll ya da bilinçsiz. Kafalar hafif çakır barlar dan çıkıhyor. Sıra yemek yemede. İster Korsan'ın büfe sinde döner ekmek, ister Ahtapot Aydm'da çeşit çeşit ahtapot yersiniz. Güncel ve Bodrum'da çok kullanılan argo <ieyime göre, «Kafanıza göre takılırsınız», yemek ycnecek o kadar çok yer var ki.. SEÇİİN, SEÇIN GİRİN İÇERİ.. içkiye devam tabii. Bodrum'un kuralı. bir eğlence yerine gidip orada içmeside cabası. Sonraya düşüp sızma kalıyor. Kaldığmız pansiyonu bulabilirseniz ertesi gün öğlene değin mışıl. mışıl, dertsiz, tasasız bir uyku. Sonra mı? Sonra aynı kısır döngü başhyor. denize girmek için bir yerlere gitme, akşamüstü defilesi, barda icme, yemek yeme, eğlen cell bir yere gitme, sızma. Dirüenme uğruna yorulma kısncası. Bodrum'da bir tatil de böy le geçti. Haydi geçmiş olsun, GÖZLEM (Baştarafı 1. Sayfada) regl bunları yazıp, söylüyorlar» dendl. Böylece sanıldı kl, 24 Ocak kararlarına karşı tavır alanlar saf dışı edllirler, ya da bunların etkileri azaltıhr. Bu uyarılan yapanlar arasında büyük bürokratlar vardı. Bunlar, açık sözlülüklerinin cezasııu çekmekte geclkmediler. Görevlerlnden almdılar. Bir köşeye sürüldüler. 24 Ocak kararlarma karşı çıkanlar arasında lşadamlan ve profesyonel yöneticiler de vardı. Bunlara «komünist» demek «cfendim sapık ideoloji yüzünden» diye suçlamak da olası de£tldl. Diyeceğimiz şu: Uyarılara pek kulak asılmadı. Solcu yazar suçlandj, gerekli uyarıyı yapan bürokrata kızıldı, 24 Ocak kararhrına karşı konuşan işadamma yan gözle bakıldı. şimdi bu aşamada soyut ideoloji tartışmalannra blr anlamı yoktur. Olan olmuştur. Bundan sonra. bu nunalımdan nasıl çıkılacak, bunun yolları ve yöntemleri üzerinde durulmalıdır. Karşı seçenek oluşturmak isteyen aydmlara, uzmanlara düsen görev de budur. Somut sorunlara somut çözüm yolları önermek gerekir. Genel sözlerln ve soyut ldeolojik edebiyatın bu aşamada hicbir anlamı yoktur. Anlamı da yoktur, yararı da yoktur. «Ne yapılacak?» Sorun budur. Daha doğrusu. ne yapılacak, nasıl yapılacak, kiminle yapılacak? Ttirkiye'nln bunca uzmanı var. Hukukçusu var, deney görmüş maliyecisi var, banker damşmanı olmayan ekonomi profesörü var. Zamanında sözünü esîrgememiş işadamı var, profesyonel yöneticlsi var. Bu Insanlann rahatça konuşup, tartışacaklan bir ortamı bir an önce oluşturmak gerekir. Televizyon ekranlannda. daha geçen hafta izlediğlmiz tek yanlı ve suç niteliğlnde yayınlar yapmak yerine, toplumsal sorunlara çözüm getlrid, somut önerlleri ve çözüm yollarmı öneren programlann yaymı daha yararlı olmaz mı? Çözüm, açık tartışma ortamında aranmalıdır. Somut çözüm yolları bu açık tartışma ortamında aranıp, bulunmalıdır. Bu devlet hepimizin devletidlr. Bu sorunlar heplmizin sorunlandır. Hep birlikte düşünerek. hep birlikte tartısarak çözüm yolu bnlacağız. ÖzgUr tartışma ortamına kapıları açmak güçlü bir devlet aygıtı için en sağlam güvencedlr. KASTELLİZEDELER Evren: Anayasa Universite slnavına girecek adaylar harclarıni yanna kadar yatıracak (Baştarafı 3. Sayfada) SRÇIME IHTİYACIMIZ YOK E^rren, yeni anayasanın ka sım ayında halkm tasvibine sunıılacağını bildirerek şöyle konııştu: «HBpimizlH bildiği gibi ye nl anayasa hızla hazırlanmakladır. Kasım ayı içinde milletin, sizlerin tasvibine sunulacaktır. Kabul ederseniz yürürlüğe girecektir. Bizinı bu gezilerimizi seçim propagandalanna benzetiyorlar. Bizim seçime ihtiyacımız yok. Anayasanın hazırlanmasından sonra yurt gezisine çıkacağım. Neden anayasayı değiştirdlğimizi, neden bazı noktalarda değişiklik yaptığımızı tzah edeceğim. Sizden rey koparmak için değil. Anayasa şimdi Danışma Meclisi Komisyonu'nda. Daha sonra Danışma Meclisi'ne gelecektir. Anayasa üzerinde şimdilik söy lenenler birer tahmindir. Son şeklini almamıştır. Bunlara inanmayımz. Yüksek Seçim Kurulu çalışmalarma başiamıştm. Seçmen kütükleri konusundakl teklifimizi de verdik. Bunlan yapacağımızdan milletin şüphesi yoktur. Ne dediysek yaptık. Menfaati ha leldar olanlarla ve onların dış ülkelere gönderdiği men 0 ve yanhş haberlerle sözde dostumnz olan bir kısım Avrupalı Olkeler bize inanmamaktaydı. Ama, bizim söyie diklerimiz tahakkuk ettikçe bunların başları yavaş yavaş Öne eğilmektedir.» KISITLAMA Evren, anayasada lşçi hak lannda bazı kısıtlamalar bulunduğu yolunda söylentiler yayılarak zihinlerin karıştırılmak istendiğfni söyieyerek özetle şunları söyledi: «Amacımız işçf işveren ilişkilerinde sevgl, anlayış ve dayanışma ortamını sağlamak, karşılıklı hak ve çıkarlann adil ölçüler içerisinde gerçekleşmesidir. Bazı kı sıtlamalar olacaktır. Ancak bu tasıtlamalar tamamen Türkiye Cumhuriyeti'nin dev let v e bölünmez bütünlüğüne kastedecek, Atatürk inkılaplannı tahrlp edecek ha reketleri önlemeye yönelik olacaktır.» Evren, anarşl ve terörle mücadelenln yanısıra suiistimaî 1© de mücadele ettik1 lerini belirterek. •Bazılan bi zl hayretle karşılıyorlar. Ken dl yönetimlerindekileri de mahkemeye veriyorlar diye. Benim çocuğum da rtişvet alsa, ya da suiistimal yapsa onu da geri veririm» biçiminde konuştu. Sağlık Bakanlığı 17 îlacın topla tı Imasın ı kararlastırdı » îstanbu'ds Fako ilaçte AMiAiRA, (Cumhuriyet Bürozu) Sağlık ve Sosyal Yar rı A.ş. adına ruhsatlı ve aynı dım Bakanlığı tarafından «Fir laboratuvarda imal edilen mül ma hatalan nedheniyle» 17 ila tanzlm draje). 10 Îstanbul'da Güray ilac cm toplattırılmasına karar veSanayii Koll. ŞU. Ecz. Ceyrildi. Sağlık ve Sosyal Yardım Ba han çelikoğlu ve ortağı adıkanlığmca, «Kinaforsin şutup, na ruhsatlı, Keskin lobaratuIîebealjln danUa, Kodiyon tab varlarında imal edilen ( X delet, Beblgut damla, Kaf şurup, rıkal yara tozu) seri No: 81106. 11 İzmir'a© ANKA ilaç CalclumC Picken ampul, Llbenia Z cc Ampul, Rifocin göz ları Kimya San. ve TAŞ adına danüası, Multanzlm draje, üe rulısath ve aynı laboratuvarda rikol yara tozu, Eranol şurup, imâl edilen (Eronal şurup) so Ansefal draje, NeoAsthm, Ro rl No. 6 E13 ve 8E 14 12 İzmir'de ANKA ilaçla naiguı Fort ampul, Vtitacilline T/A Ponıat, Koiiliu şurup, Ade n Kimj'a San. TAŞ adına ruh cal Granur» adlı ilaclarm satı satlı ve aynı laboratuvarda imal edilen (Ansefal draje) seşıruıı yasaklandığı blldlrildi. Satışın durdurulması istenen ri No: 7F 20 13 İstanbulda Birleşik Al17 ilaç hakkında Sağlık ve man İlaç San. ve TAŞ. adına Sosyal Yardım Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ertuğrul Aker lmza ruhsatlı ve aynı laboratuvarda sıyla ligilüere gönderllen ya imal edile n(NeoS»thnı) seri no: 711 seri No: 811 277 zıda şöyle denildi: 14. «İlaçiann piyasa kontrolu Berk îstanbulda Ecz. Berksoy, Tıbbi Müstahzar amacıyla yaptırılan incelcme ve tuvarları adına ruhsatlı Laboraanalizleri sonucu formülünde, gin Port ampul) Seri No:(Ronal Amba tarması tekaiğinde veya Türk la.i kutusıı üzerinde 700705, Be farmakopesüıe uyeun olarak 463/4 ambalaj kutusunun kapaima! edllmediklerl tesblt eüil ğında iç kısmuıda 900902 nıiştir. Bu sebeple illnlzde mev15. İstanbulda Güraş İlac cut hastane, ecza deposu, vczane, ecza dolaplan vs. bütün San. Koll. 8tt. Ecz. Ceyhan Çesağlık müesseselerlndeki mev. likoğlu ve ortağı adına ruhsatcutlan tesbit edUerek yalnız lı, Keskin Laboratuvarlannda bildlrllen ba serilerln satış ve imal edtlen (Vita Cilline t/a bullamlmsktan menedilmeleri* pomat) seri no: 81 b 03 IS. İstanbulda Mustafa Nevnin ve yapuncuan hakkında olan kanuni islemin neticesine zat îlaç San. A.Ş. adına ruhsat kadar mühü'r altuıda muhafaza lı Sander Laboratuvarlarmda edilmelcrinin sağlanmasını ri imal edilen (Kafilin Şurup) se ri no: 1004 ca ederiz». 17. İstanbul da Dr. Fikret Sağlık Bakanlığı tarafından Aksu ve Melih Aksu adma Aksatışı durdurulan llaçların adla su laboratuvarlannda İmal erı seri numaraları ve firma ad dilen (Adecal Granul) seri no lan şöyle: 12 81 14 «1. îstanbul'da £cz. AriX NeGaziantep'te şet Usman adına ruhsatlı, ve aynı ilde Abdi îbrahim İlaç 109 milyon San. ve TAŞ. Laboratuvarlarınliraiik eroin da imal edilen (Kinaforsin şurup) seri no: 8111008 ve afyon 2 tstanbul îlaç Kollektif Şti. Ecz. î. Azmi Yüksel adına ele qecinfdi ruhsatlı ve aynı ilde İstanbul GAZÎANTEP (Cumhurîİlaç Koll. Şti. Laboratuvarlann yet) Gazlantep Emniyet da imal edilen (bebealjin danı Mlldüriueü ekipleri dı? pila) seri No: 8 k. 11. 3 İstanbul Ecz. Ahmet yasa degeri loo milyon liOray Ceyhan Çelikoğlu adına ra olduğu bftlirlenen eroin ruhsatlı, Keskin labarotuaria ve afyon elegeçlrdj. rı San TO Ltd. Şti. îmal ediKills ilçesinde IVIehmet len (Kodiyon tablet) seri No Akdogan'ın uyusturucu 81 E18.81 E14. madde sattıftını Ihbar alan 4 İzmir'de en llaçlan kol. ŞU adına ruhsatlı ve İatanbul' polls blr süre taktp ettikda En ilaçları Koll. Şti. Labo ten sonra alıcı kılı^ına glkilosu ratuvarlarmda imal edilen rerek Akdofcan'la (Beblgut Damla) Seri No: 20 milyon llradan 2 kilo e101001 roln pazarliftı vaptı. Önce5 îatanbul'da poltfarma ki gfln saat 22 sıralannda koUektU şirketi Sezai Insel mal teslim edillrken önlem man ve ortağı adına ruhsatlı, alan şüvenlik kuvvetleri Koçak liaç San. Laboratuvarla rmda imal edilen (Kat şu Akdoftan't suçtistti yakaladı. rup) seri No: 011. Akdogan'm Tekke ma6 Samsunda Adeka ilaç Sanayil Ltd. Şti. adına ruh halleslndekl evinde yapısatlı, aynı laboratuvarda imal lan aramada 750 Rranı eedilen (CalciumC Picken am roln lle 8,5 kilo afyon da pul) seri No: 3176. elegeçtl. Mehmet Akdo7 İstanbul Ecz. Lale Bar gan'm suç ortakları olduklas Klmya Sanayit ve TAŞ adı ları llerl sürülen Ka«m Ena ruhsatlı ve aynı iled Liba laboratuvarlannda imal edilen klncl, kardeşl Vejat Kkin(Libenta 2 cc ampul) seri No: cf, Yasar Tufan ve Hakkârl'nln rüksekova tlçesin35001 8 îstanbulda sıfır İlaçları den Sabrl Uçar kaçmayı başardılar. Kaçan sanıklaTic. ve San. A.Ş. adına ruh satlı aynı laboratuvarda imal nn aranmalan ve olayla edilen (Rifocin göza damlası) llgili soruşturma sürdurüSeri No: 4151 Bir video Israil saldırısı Janecka'nın Bolu'da Ascılık Okulunun temeli temmuzda atılıyor BOLU, (Cumhuriyet) Türkiye'dejlK kez Menuen ilçesinde karulacak olan Aşçılık Mes lek Okulu'nun temeli temmuz a yı sonlarmda atüacak. 1 Temmuz'da ihale edilmesi beklenen ve Bolu Valiliği ile özel îdaresince flnanse edile cek olan Aşçılık Meslek Okulu 180 milyon liraya mal olacak. O kulda motel, eğitim Balonları bulunacak ve yatılı öğretlm eğitim yapılacak. Okulun 1983 84 egretim yı lma yetiştirllmeslne çahşılacagı Jfade ediliyor. F. Almanya Tevfik Kural YÖK üyesi ANKARA (ANKA) Yük sek Öğretlm Kurulunda Ge nelkurmay Başkanlığı temsil cisi olarak görev yapan Kor general Tevfik Kural, dün Ankara'da geçirdiği ani bir rahatsızlit sonucu öldü,,, Ankara'da öldU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog