Bugünden 1930'a 5,466,400 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 25 HAZİRAN 1982 Barış Derneği davası nasıl acıldı ? • ! OBUSTURMA SIRASINDA SANIKLAEIN TUTUKL \\MALARI YÖNÜNDE SAVCILIKÇA ÜÇ KEZ İSTEM DK BULUMLDU. Bü ÎSTEMLER RKDDEDİLDÎ l NOLU ASKERİ MAHKEMEMN 23 ŞUBAT İ982OE ALDIÖI GIYABİ TUTUKL V A KARARI SOMADA M BUGÜNE KADAR 44 SAMKTAN 23't TUTUKLANDI. Asken Mahkeme bu ıtırazı «sanıkların dernegi anıacı ıliijma çıkartarak ya.unladıkları bildiri. br(v>ur, koııuşma \e demeçleri ıle hbu dernegin Türkı.ve dalııliııde ve haricinde çeşiıli Miçlar ı^leyen asırı sol nıilitan ve uıihrakları lıimayt! eden bir kuruluş haline donuştiîrdıikleri bilinmekte ve bu busus dosya miınderecatı ile anla.şılmakta tee de TCK'nun 141 ve 142. maddelerinin özelliği nazara alınarak hilirkişi nıütalaasına Imşvıırulma.M gerckliği, dosyada bu hıısusta alınmi'j bir rapor ıncvoııt ulmadığından..» dıyerek 28 10 1981 gün ve 981/ 25451527 sayılı kararıyla reddetti. Bundan sonra At,kerı Sav cılık bıhrkişı raporu ıçırı Prol Dr. SuHiı Donme/er ıle Doç. Duygun Yar&uvat'a başvurdu. Ancak bu kışılerın bılirkışılık kabul etmemesı üzerıne bu ke^ Pıof. Kayıhan İçel, Doç Erol Cıhan ve Asistan Şükru Alpaslan taratındarı hazırlanan bıhrkısı raporu soru;?turma dosyasına konarak tamamlandı As.kerı Savcılık bıhrklşı raporunu tamamlayıp delılJerdekı degışıklikleri de llerı surerek 22.2.1982 tarıhınde sanıklann tutuklanmaları ıçln yenıden mahkemeye başvurdu Bunun üzerıne İstanbul Sıkıyonenetım Komutanlıgı (2) Numaraiı Askeri Mahkeme Yargıcı Hakım Üsteğmen Necdet Cekkan tarafından dosya ıncelendi ve «.. isnat olunan suçları işlediklerine dair dosyada kuvvetli beiirtiler bulunduğundan ve ay rıca sanıklara isnat olunan suçun vasıf ve malıiyeti gttzriniine alınarab liinı sanıklann 353 sayılı kanunun 71 /A, B. D maddesi gerefince..» deniierek, 23 a 1982 gün ve 1982/422197 sayılı kararla sanıklar hakkında gıyabi tutuklama kararı verlldi. Sanıklardan 25*1 hakkındaki karann vıcahiye çevriiip. tutukevine konulmalarından sonra tutukluluk rtnrumların» ıtiraz ^dlldi. Ancak bu itlrazlar, îstanhııl Slkıyoııeiıtn Koılmı.ıiılığı (1) Numaraiı Askeri Mahkemesl Yargıcı Haklm Yüznaşı Muzaffer trıtepe Intzasıyla 15.3.1982 tarth ve 1982/2719308 sayılı kararla ıeddedildl. • Türkiye Barış Dernegı. 12 eyltıl 1980'den bır kaç g ın once. 5 eylul 198ü guııu Istanbul Sıktyonetım Kotnutanhgı kararıyla k<ıpatıldı ve 12 Eylul 1980'den .sonra s>oıumluları hakkında İstanbul Sıkıyonetım Komutanhgı Asken Savcılıgınca 1980/3821 ve 1981/ 784 sayılı dosyaiarla soruşlurına açıldı. 5 nısan 1980 günü yapılan Genel Kurui sonucu Ba rış Dernegı yönetımıne seçılen 44 kışı rıakkında ıtlc tutuklama istemı Askerı Savcılıic tarafından 1981 ocak ayı başında yapıldı An cak bu ıstem, Istanbul Sıkıyonetım Komularılıgı (2) Kumaralı Asken Mahkeme smın 8.1.1981 gün ve 1981' 31511722 sayılı kararı ıle «lutuklanuıalan için kuvvet li emareler bulunmadıği» gerekeesıyle reddedıldı Asken Savcılık. aradaa 9 ay geçtıkten sotıra «deJillerdeki degişiklik» gereKcesıyle sanıklann yenıder. tuttıklanmalannı ıstedı. An cak Istanbul Sıkıyonetım Komutanlıgı (2) Numaraiı Asken Mahkemesı bu ısteını. .<da!m once vkki lııtuklauıa isterni reddedildigi. Minradaıı ycni bir delil ve kuvvetli beiirtiler ikatne eclilmedigi» gerekçesıyle 20. 10. 1981 gün ve 1981/34511878 sayılı kararı ıle yemüen reddetti. Asken Savcılık bu kez 7 gun ıçınde bu karara Istanbui Sıkıyonetım Komutanlıgı (3) Numaraiı Asken Mahkermesinde ıtıraz etti. Ancak (3) Numaraiı TAHLİYE İSTEMLERI (Baştarafı 3. Sayfada) kir DogaridV Uungor Eıkeklı, Gıvasfttin Subası. Mustafa Dınc?r Orhan Iz?Pt Kök. H.ıyrı Tarhan Errek. Hasm Kapıan Kîizım Kolfiıosli'. Sansal Dıhmi'ı Tavtun Akgay. Ali Şen, Erkın Tookava. Aysın Usluoglu Avm TjsluuSlu, SenPr Me te > )zan FfiTJisu Dursıın Ali Aviın. Mehınei Mı Oztekın Pe rıh ın Knlkan rjf?ın Orkn! U'tıknf vok'amasımn famamlama&nırtaıi sonıa saa1 10 25 dp snnık kımlıklerımn saptan masma geçıldı. zi ıstemlenmn olduğunu belırttı. Duruşma savcısı Mustafa Gül iddıanameden 15 sayta okuduk tan sonra saat 12M'üe durıii;maya, saat U.SO'a dcgm araverildı. Ancak mahkeme heye tı saat 13.3U'u beklemeden teK rar yerını aldı ve saat 13.15'de c'umşnıayı başlattı Mustala Gul iddıanameden bır lu sayt<ı daha ukuyııp 25. sayfoya gel dsgınde jenıden saat 14.45'e de gm lo dakıka <tra venlcU. Aradan sonra ıdcüanamemn okunmasmda 38. »ayiaya galındığırıde yargıç Bahri Yağcı, avukatlarm talılıyeler konu&un dakı dılekçelerını almak uzere iddianamenin okunmasma aıa verdi. Bunun uzenne ılk once rum savunma avukatlan adına Ha lı' Çelenk, tum s.uııkjdtuı u n U>e tstemlerım ıçsıen dıleKçe \ı, ardındin da IManbul Baıo su Yonetım Kurulu'nu oluşturan a\oıkatlar taratmdaıı Orhan Apajdın adına verüen dılekçeyı de Fe\zı S. Ksatoğlu, mankeme heyetıne verdiler Halit Çelenk tarafından okunan ve tüm avukatlar aduıa ımzalanan dılekçede delıllenn geçerlı ve suçun ışlendığı hususunda kuvvetli belırtı teşkıl edeosk nıtelıkte olmadıgı, konuya ilışkın hazırlattırılaıı bızlırkışı raporunun da Derneğın «amacını aştığmı« aelntmekle yetındığı belırtıldı. Sanıklarm, salt Earış Derneği yonetımınde bulunmalarınnı suçluluklan için yeterlı neden sayüdıgı ve ayrıca tek tek sanıklarla ılgili suç ışledıklen hu husunda kuvvetli belırtı ara mak külfettne de katlanılmadı gı vurgulanan dılekçede daha sonra ozetle şöyle dendı: «Iddianame, beürli varsayım \atA davanarak, derneğln faaiijetleriyle TCK'nın 141. madıteyi ihlal ettiğini kabul etmek »Pdir. Bıı varsayımı kabul eden s.aM:ı «Madem kı, dcrııek 141. maddeyi ihlal ıtmiştir. oylejse bazı ifadelere, bazi kiçUere yarçı kararı olmaksızın isnat ettig) gizli bir kuruluşun üyesi olma isnadına dayanarak, Banş Derneği'nin illegal drçütleıle Uişkisi bulundugu geııellemesiııe vannaktadır. (...) Bilirkişi raporu da aynı isnatları aynı kaynaktan alnuştır. Isnatların hıçbiri 141. maddeyi ihlal edici, suuf egemenliği ne jımelik amaçlan taşıdıgı aıılaınına gelmez.» Daha sonra Baro Yonetım Kuıulu adına Av. Fevzı S. Esatoğlu Orhan Apaydm'ın tahlıyeimı ısteyen dılekçesıni oku du. Dılekçede «Bu davanın so ruşturması sırasmda son inceleıne için yasanın belirttlği azami sürenin 'ii mayıs 1982'de dolduğu» belırtıldı ve «Ancak o tarihte davanın açıl(iıgındun bahisle incelemc >apıliiıaraıs \c müvekkiliıniziıı lutukluluk durumu 3 aydır ıııcelemesiz kalmıştır. Bu nedeııie. duruşmanın ilk gününde bu konunun ele abnmasında \e tahlije istenıimizin sunulmasında zorunluluk vardır» denıldı. Bılırkışı raporunun eleştırıl dıgı ve «iddianamenin bilimsel likteu ve objektiflikten uzak olduğu» belırtılen dılekçede da lıa sonra şoyle denıldı: «Barış Derneği iiyesi olan tutuklu sauıklar, ülkemiznı • TAHLIYELEB İCİN VBRÎLEN DtLEKÇEDE İUDtANAMENİN ««BtLÎMSFLLIKTEN VF OB.IFK TIPLIKTEN UZAK OLDUĞU» BELİRTIL1H ALİ SIRMEN Arkadaşımız Ali Sirmcn yoklama sırasmda orada olduğunu bildiriyor. Sağıııda Gencay Şarlan. solunda Ataol Behramoğlu var. 6n sırada ise (sagıian sola) Haluk Tosun ve Şefik Asan Rörüluyorlar. sııa Istanbul Barosu Başkanı Orhan Apaydın'ın kımligının saptanmasına sreldığınde, Apaydm «Iddianamedelri birçok vanlıslıkiar Ribi. Kiınlik konusımda da vanlıslıkiar vapılmıs. tır. Kvli 3 cncukhı vazılmıştır. Halbuki e\lı. 1 rocukluyunı» şeklınde konuştu. IŞStZLIK 3u arada sanıSlardan Kemal Tahsın Usluoğlu. Aybars Unsan dev)et memuru oldukları. nı. Gfngav Sayları ODTÜ'de ng retım uvesı olduğunu, Ergun Elgın ;se Elektnk Yuksek Muheuaısı olduklannı belırttılpr vf> «Ancak tutuklandıktan sonra ıslenmızıtcıı atıldık. !^u anda i!;siriz» dediler Eskı mılletvekıllerınden Nedım Tarhan, Mustafa Gazalcı, Ismaıl Hakkı Oztorun. Nuretfın Vı!ma7 ve Kemal Anadol. «meslegmu» soıiısuna «Eskı nıilleUekili" «pkiınde vamt verırlorken <ı^u andıı :ıe vapıyoı sunıu» sorusunu ıse Tarlwn, O?torun ve Anadol «I^siziın». Mustaî ı Gazalcı «Halen esnafım». Nurettın Yılmaz ıse « \wkatını. Ama 1 seııedir tutuVlu olduçınıı için nıesleftimi yapanımınım» sekhnde karşıladı lar Sanık kımlıklennın saptan masından sonra saat tam 11'de Orhan Apavdın'm avukatı Bur han Apaydın so> ıstpdı Ve ba • KİMLIK SAPTAMASINDA BAZI SANIKLAR TUTUKLANDIKTAN SONRA İŞTEN ATILDIK LARINI BELİRTEREK aŞSIZİZs. DEDİLER. ayduı kişilcridir. Müvekkilimiz Av. Orhan Apayduı, dünyanın en cski, üJkemizin en büyuk Barosu'nun 6 yddau beri baskanlığını yapmaktadır. Ne ıızücudür ki. 104 yıliık Baro tarihinde ilk defa bir Baro Başkanı tutuklanmaktadn*.» Daha sonra s.oz alan Orhan Apaydm'ın konuşması zapta şoyie geçirildı: «Müdafilerin tahliye koııu.sundaki taieplerine aynen iştirak ettiğini. Banş Derneği'nin sadece kuruluşunda bizmetfnin geçmi^ olduğunu, bu derneğin onurlu çalışmalarına Ba ro'da başkan olması sebebiyle yoğun çulışmalarından ötürü katılamadjğuu, Baro Başkanlığı sıiresi iver/sinde dainıa hukuktaıı yana olduğunu, iddla» namcde belirtilen suçların hiç birini işlemediğinj, esasen ken (iisine iddianamede hangi fiille rin \(ini'ltilmiş oidnğunun da anlaşıimadıuını, tutuklama sebeplernin sözkonusu buluima (lığım bplirterek tahliyesinl ta lep etti.» Mahkeme dılekçelere ilışkın ıse şu kararı verdi: «Snçun niteliğine. yargılama nııı bulundugu safha itibariyle tevkif sebebleri zail ounadığından reddine», • ORHAN APAYDIN Banş Dernegi (Knasınııı dumjmasuırta, \stanbul Barosu Başkanı ve Gazetemlz Avukatı Orhan Ap:r, thn, kimMk saptaması yapılırken . «NE UZUCÜDÜR KI. 104 YTLLIK BARO TARİHİNDE, İLK DEFA BİR BARO BASKANI TUTUK LANMAKTADIR» Sadık Gürbüz hakkındaki davada . askeri mahkeme . tjörevsizlik kararı verdi t s t a n b u ı Haber Servlsl Saz sanatçısı Sadık Gürbüz hakkındaki davada İstanbul Sı kıyonetım Komutanlıgı (3) Numaraiı Askeri Mahkemesı gorevsizlik kararı verdi ve davanm Bırlik Partısı davasıyla bır leştirilmesini kararlaştırdı. 1979 Eylül ayında Istanbul Açıkhava Tiyatrosu'nda Bırlik Partisı'nın düzenlediği bir gece ye katılmaktan ve gecede soyledığı turkülerden btüriı TCK'r.m 141/2 ve 312/1 maddelerinden yargılanan Gürbüz içln mahkeme görevsizlık karan ver dı ve Ankara'da gorülmekte olan Birlik Partisi davasıyla bır leştırilmesini kararlaştırdı. Sadık Gürbüz bu karara ıtiraz edeceğıni büdlrdi. Marmara'daki kirlenme îçin Bilîmsel Danısma Komitesı kurulması kararlaştıııldı t s t a n b u ı Haber Servîsl Denız Kuvvetlerı Komutanlığl'mn çağnsı ile toplanan Seyır, Hidrografı ve Oşinografı Hizmetlerı Plân Koordmasyon Ku rulu çalışmalannı tanıamladı. Seyır, Hidrografj ve Oşmografi Dairesı Başkanı Tuğamıral Şev ket Gıiçltier Başka ihğı'nda top lanan kurul, ulusal ve ulus^ararası sulardan etkın bır şekilcie yararlanmayı hedef aian master planı gorüşerak kabul etti. Temel amacı deniz ve su kaynaklarmın etkm bır şekıide kullanılması ıçın denız ve denizaltı kaynaklannı çeşıtlı yonleri ile tanıtmak ve bilgı birıkimı oluşturmak olan master plan Dsnız Kuvvetleri Komutanlıgı kanalıyla Başbakan lığa iletilecek. Kurul, bu arada Marmara Denizi'ndeki kırlenmenın tehlıkeli boyutlara ulaştığı görüşüne de vardı. Bu amaçla Mar mara'daki kirlenmenin izlenmesi çalışmalannı planlamak. için bir bılimsel danışma komltesi kuıulması kararlaştırıidı. Bılimsel komite çevre müs teşarlığının bılimsel danışma komitesi olarak görev yapacak ve Temmuz ayı içınde top lanarak konuyu görüşecek. Ege ve Akdeniz'deki ulusal kirlenme izleme programı da oluşturulacak. tüm vöneticiler dc bu madde yı ilıldl etmiştir» nıantığından hareket etmclrtedir. Bu ınaııtıkla hareket edildiğintle. tum' sanıklann ^alısı fillrri gözoııüiT de buJunciurulmaraakta «kolIfktif, statü suçiuluçu» rsası uygulannıaktadır. Bu ise \nayasal bir kıır.ıl olan cezalann şah<iililiği kuralına a^kırı hiı oliip.'itif sonımlııluk dıırtımıı nun kabul cdilnıesi» anlamma ge.mektedir. tddianamede derneğin amaç dısına çıktığt ve bu amaç dışına çıkışın l'CK'nın 141. maddesinin ihlal anlamma geldigî. seçerli hlcblr fiil \e dclile davanılmaksmn ilori sürülmektedir. Savei, poliste alınmış SÜRECEK E Salvador'dan Polonya'ya S Yunanistan'dan Arjantin'e 38 SAYFA OKUDü Banş Derneği davasında id dlanameyi hazırlayan Askeri Savcı Yardımcısı Mustafa Gül 91 sayfalık iddianamenin 38. sayfasıııa kadar okudu. (Fotoğraflar: Ali ALAKUŞ, Necdet DOĞAN) DÜNYADA NELER OLUYOR? Ekonomik ve Jeopolitik Diinya Yıllığı 1982 Alternatıf Yayıncmk Genel Doğıtım CEMMAY Sıhhıye AP No 19 1 Cağaloğlu Güngören'de altı katlt bîr bina çöktü İ s t a n b u l Haber Servisl Güngören'de dün altı katlı bir buıa çöktü. Şans eseri ölunı ya da yaralanma meydana geltneyen olaydan sonra çevrede genış güvenlik önlemlerı alındı. Güngören tnönü Caddesl 6991 sayılı yerde bulunan altı kat lı bina dün öğle saatlerinde , çoktu. Altından kanalızasyon geçen ve civardaki yeraltı sulanyla pis sular tarafından temelı süreklı çurüyen bınanın çokmesının beklendiğl ve inşaatın durumunun daha önce yetkilüere bildırıldığı öğrenildı Altı katlı bınanın çökebile • ceğının tahmin edılmesı nedenıyle 2o daıreli apartmana kim serun taşınmadığı ve yapımn boş olduğu öğrenıldi. Güngbren'de heyecan yaratan olay sı rasmda kımse yaralanmadı. Çö küntuyle ılgılı somşturma sür durulüyor. RESTAÜRANT * CAFE BAR DÜIMYA KUPASI 82'yı RENKLİ TV'den ÇATI Operatör Dr. KÂZIM SARI Genel Cerrahi Uzmam Mecidlyeköy, Kervangeçmez Sok. No 5 Keramet Apt. (Keçeliler yanı) Tel.: 66 47 48 ÇATI beyoğlu'nun incisıdir. ÇATI'da yazın baharı yasarsınız spesyal yemekleri uygun fiatları enfestir ÇATrda düğün,nişan,kokteyl parti kabul edilir. PİREMECİ SOK.BARO HAN KAT. 7 GALATASARAY TEL.495590 ^ İstanbul Belediyesi seyyar satıcılara izm vei'ilmediğini açıkladı t s t a n b u ı Haber SfrvisJ îstanbul Beledıye Başkanlıgı'n dan vapılan açıklamada, baaı gaz=teıerrte yaymlanan haber lenn aksıne seyyar satıcılara çalışma ıznı verılmediği bildirıldı. Açıklamada, ana arterterı lü zumsuz ı^gal eden, trafığı aksatiin ve kaldınmlarda halkın gecısme rngel olarak sağlık kuıallarma aykın yıyecek satan seyyar satıcılarla Belediye'nin mücadelesinin sürdüğü vurgulanarak iş.portacılara izin verılmesinm sözkonusu olmadığı h?lirtildi. Mevsim nedeniy le Hal'e fazla mlktarda gelen nıahn tüketıcıye ucuz intikall îçın Istanbul Belediyesi Tanzım Satış Mağazalan'nda kapasıtelerın artırıltJığı ve pazar vprlerınde daha çok ürünün sa 'ılmasma yardımcı olunacağı açîfctamada yer a!dı. Istanbul Cocuk Fuarında Spor ve Sergi Sarayı (23 30 haziran) Mizah dizisi: Suavl Süalp Ismall Gülgec'ten cGünduz İnsan Gece Hırr» Süavı Sualp İsmail Gülgec'ten «Kolombo Şakır» Suavi Sualp Bulent Arabacıoğlu'ndan Hırt Behce't'ın Yenl Serüveni Necdet Şen'den «Hızlı Gazeteci Şaban» ve «Güzellık Yarışması» Cemal Karabaş'tan tSeyrekbasan» ve ıKanatlı Karınca» S9İçuk Oemirel'den «Karga Karga Gak Dedi» Ahmet Yozgat'tan tüselek» Haslet Soyöz'den tDeli Gâcuk» Köksal Çtftci'den cUyuz Padişah» Denlz Kurdu, Ben Hur, Demir Maske, Palto, Jane Eyre, Moby Dick Mıstık'tan «Uzay Cocuklarnnın 5 serüveni Nevzat Erktnen Şlar Yalçın Haslet Soyöz'den 6 kitap Masa! dizisi : Bizim English Spor ve Sergi Scfrays (2330 haziran) 9 Roman dizisi: Uzay dizisi: Bulmaca dizisi: ISTANBUL COCUK FUARINDA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog