Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

CAĞDAS YAYINLAFI Olur Şey Deği! NADİR NADİ 2. BAS1 EDEBÎ 150 TL tateme AdresU Türkocağı Cart. 39/41 CAĞALOĞLU ISTANBUL Cumhuriy S9. Yil: Sayı: 20796 Kurucusu: Yunos NADt 20 TL. 25 Hazinm 1982 Cmna «Eğer köiü niyetli olsaydım, son 5 günde 2 baııkaya 1 milyarhk ödeme yapar mıydım? Ka çacak olan insan bıınu yapar mı?» «Devletten yard:m istpmek yerinde bir davranış olabilirdi. Ama tasıma suyla deçirmpn dön meyeceğine kesin kanaat çetirdim ve devletin parasını çarçur etmek istemedim. HALİKARNAS • BALIKÇfSI 2. BASI EDEKt: 150 TL ttttmt A&rtti: Türkocağı Cad, 99/41 CAĞALOĞLU, İSTANBÜL AZRA ERHAT Cevher Ozden: İsteğim temize çıkma "Bankalann 18 haziran karanyla büyük darbe yedim,. Kastelli kacısını CumhuriyeVe aniatii «18 haziran çünü saat 18'den itibaren 19 hazî ran cumartesi gürıü saat 10'a kadar eşhnle du rum muhasebesini yaptım.» Mevduat sertifikalannı birkaç bankadaıı kııponsuz olarak aldım. Bu kuponlann bed€Îjei"i müessesenin alacağı olarak bulunmaktadır. Buıılar 4,5 5 milyar civanndadır.» lnrını sattıgım bankalar ve tahvillerfni satt?g:ım kurulu"j lardır. Halkın parası. bu ser tifîîça ve tahvillerde yatmak tadır» SLNÎN tMZAN K4ıFt «"3 yıllık tîcari hayatında, tek bir leke bulunmayan bir insan. sözü senetten daha fazla bir itibar hulmuş bir adam isteseydi. senet ve cek karsıhÇmda halktin doğrudan do£ruya milvarlar toplayabİIirdi. ITalk baJ na, «senin im/an kal'idir. O nu ver yetpr» diyordu. Benim çek olarak verdfginı ödpınrk iPtodîdrJ'T» borfl lnnm. sertîfiknlarını sattıgun bankalaradır. Bu bir tf carl alış veriştîr. Bu tiraılali1? verisin dolandıri'"ihk sı nıfma çirroemesi icap eder. Kaldı ki. borçlu bulunduğum I)ir cok kıırulıı^ta ala(Devamı 13 Sjvfada) Aitan Öymen bildiriyor LOZAN Banker Kastel 11 ile (Cevher Ozden) Lozan civarındaki bir evde. yaptığımız görüşmede bize «Ben yurt dışına kacmış degilim. Cok bıiyuk bir bıına lım içindeydim. Buraya daha derin diışünebilmek ama cıyla geldim» dedi Cevher Özden'ın kendl cümleleriyle aynen tespit edilen sdzleri şöyle: «Ben tnenkn! ticaret alım satımı yapıyornm. Halka diyorum ki, bunun iizerinde bin lira yazıyor. Bu sana va desi geldiğinde aynen ödene cek. Faizini de ayrıca zama nında ödeyeceSmı. Bu bakınıdan ben. ödiınç para alan tefeci banker sıfatı altmda değilim. Bir *îenkul Ticaret Anonim Şirketi olduğuma göre. bütün sorum lulukların sadece bende top lanması söîkonu<5n «îeğildir. Ama ben soruuılulugun ken dime düşen bblümünu biliyorum. Ve hep bunun gere ğini yerine aretirme çabası içinde oldum. «BUNALIM tÇİNDEYtM» Ben şirketin tasfiyesini kotu bir maksatla istemedim. Yurt dışma da kaçmış degilim. Çok büyük bir bunahm içindeyim, buraya daha derin düşiınebilmek amacıyla geldim. Her geçen gün 150200 milyon liralık faiz ödemenin aleyhimize çalıştıgmı düşunerek husbütün yeise kapılıyordum. Eğer kötü niyet sahibi olsaydıtn, size müşahlıas bir olayı izah edeceğim, ben kö tü bir şahıs olsaydım, 14 haziran 1982 pazartesi güntiyle 18 haziran 1982 cuma günü arasmda, yani 5 gün de blr bankaya 500600 mil yon liralık, bir başka bankaya 400450 milyon liralık yanl toplam olarak 1 milyar liralık ödeme yapar mıy dım?. Söyleyin ltttfen yapar mıydım?. Kic?fak İnsan bn nu yapar mıydı? Kaçmak lafını kesinlikle kabul etmiyorum. Ben bir mali knruluşum. Menkul kıy met satışı yapıyorum. Ana para için doğrudan dogruya borçlu olanlar sertifika «135 FRANG1M KALÜ1» Cevher Ozden (Banker Kastelli) geçen nisan ayıııda arkadaşunız Denlz Som'a, bir soru iizerine cüzdanında 3000 lira olduğunu söylemişti. Aynı Cevher özden, dün Lozan'da Altan öymen'e de 135 İsviçre Frangı (yaklaşık 10.500 TL.) olduğunu bildirdi. Bazı gazetelerin yazdığı glbi Cenevre'ye gitmediçini söyleyen Cevher Özden, Altan Öymen'le şöyle konuştu: «Kaçacak adam tedbirl] olur. tşte bakın, 500 tsvlçre Frangım vardı. Öndan da 135 Frank kalmış. Simdi bir arkadaşım blraı borç para getirecek de, kendlmi Idareye çalışacağun» (Fotoğrafta, Banker Kastelli 2 ay önce bürosunda cebinden çıkan 3000 lirayı gösterirken görülüyor. Cevher Ozden "kaçma,, sözüne cok sinirleniyor • KAÇACAK ADAM TEDBİRÜ OLUR. IŞTE BAKIN,.. 500 İSVİÇRE FRANGIM VARDI. ONDAN DA 135 FRANG KAL MIŞ. • BEN KAÇMADIM. ORTALIK DURULSUN ELBETTE DÖNECEĞİM... KALDIĞIM YER TEK ODALI BİR VER. ORADA YİYORUZ ORADA OTURUYORUZ, TUVALETE GİDİYORUZ. HERSEY O ODANIN İÇİNDE, TELEFON DA YOK. BEN BURALARDA DELİ OLURUM. • YATA 800 MİLYON LİRA DEĞER BİÇMİŞLER BEN ONU 160 MİLYON LİRAYA, O DA TAKSİTLE ALDIM. AYHAN ŞAHENK'TEN... SAN1YORUM AYDA 10 15 MİLYON TAKSİT ÖDİYEREK. Kastelli'yi raslantı sonucu buldum Oğlunun Türk komşusu "Bizim de bütün paramız orada,, Altan Öymen yazıyor LOZAN Başkalan nasıl buldu bilmem Ben şoy le buldum: Ltbya'dan Türkiye'ye gel mek tizere Zürih'e gelmiştim. Ga7eteye telefon ettlm. Genel Yaym Müdürümü7 Hasan Cemal: Aman gelme. dedi. Ce nevre'ye git.. Cenevre?.. Kastelli oradaymış. Ya da Cenevre rivannda.. Bul.. Nereden bulacaksın?. Elde hlçbir ipucu yok Yalnız çocuklarınm Cenevre'de okuduklarına dair bir rivayet var.. llk uçakla Cenevre'ye gel dim. Telefon rehberinde «özden» soyadını aradım.. Yok.. Ama Cenevre'nin dvann dakl öteki şehirler var. Tele fon rehberlerl ayn: Lozan, Montrö, Martlgny... Havaalanında o rehberle re baktım. önce Lozan. Ve.. Hemen llk baktığımda, Lozan'da bir «özden» var. Ahmet Özden. Meslek olarak «Etudiant» yazılı Yanl Üniversıte oğrencısi telefon numarası: 25 72 93 . Adresl: Avenue De Tlvoli 19. Bis.. Lozan, Cenevre havaalanı na karayolundan 1 saat.. He dedi men bir telefona koştum. Numarayı çevırdim. Cevap yok. Havaalanından kalkıp Ce nevre'de otele geldim, oradan devamlı olarak arıyorum.. Gene cevap yok Diyorum kl: «Herhalde fl ji çekmişlerdir. Doğrudan (Devamı 12. Sayfada), Altan ÖYMEN yazıyor LOZAN Banker Kastelll Cevher Özden'le hiç tanışmamıştık. Daha once de öyle mıydi bilmem, ama karşılaştığınıızda çok heyecanlıydı. Spor gıyjnmışti. Koyu beı pantolon.. Açık yeşıl, kahn çugılî yakası açık bir gomlek.. Kahverengi uzerıne bej ve beyaz çızgileri olan modern pabuçîar.. Göruşmeyi yaptığımız evde eşı ve Lozan'da okuyan uç çocuğundan ikisi de var. Yeşillıkler tçmdeki bir ap?»rtmanın bırincı katı. Bir kuçuk saion \e yatak odaları Eşyalar kaliteli sayılır. Ama evı [az\a doldurmuyorlar, Bır sehpanm uzermde satranç t'iki mı Kuçuk bıblolar. Duvarlarda Uîakdogu motıilenyle yapümış bır ıkı resım Bır de^ gahba çocukların tspanyol KoReri tipi şırin bır kopesı var Aile yemeğı yenı yemış Yemegın menusu de kutu içindeki ba/ır çorbadan ıbaretmış. Cevher Özdem r~ Iştah kalmadı. dıyor. Geçen haftanm ortasından ben bu bövlp Heie Cuma'dan bu yana 18 haziran cumadan Cum? dan cumartesi'ye. Bıze anlattıklanna gore de herşey o ruma gf(Dcvamt 12. Sayfada > Turgut Ozal: Bankalar sapasağiam ayakta ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Ekonomık işlerden sorumlu Başbakan Yardımcısı Turgut Ozal. Banker Kastellı'nin tasfiyesınin uvRulanmakta olan ekonomik politikalarda ve IMP ile ıhşküerde hlç bir de Bankalara üc günde 7 milyar lira aktarıldı "Son kararname ve yasalar Kastelli'nin hareket alauım daralttı,, ANKARA (Cumhurlyet Bfl rosu) Cevher özden'ın en büyük ortagı oldugu Bım taş, Birleşik Finansman A. Ş 'nln Ankara bürosu yöne ticilerlnden Bilgl Kongar «Pazartesi g<inü kasayı 35 bin lira ile teslim aldım. Kastelll A.Ş.'ye de son anda bir yurttaş 10 milyon lira yatırdı» dedi. Bilgl Kongar sermaye pl yasasımn düzenlenmesi için çıkanlan kararname ve kanunlann Kastelli'nin hareket alanını çok daralttıgını belirterek şunlan söyledi: «Bunun böyle olacagı bel liydi. Son kararlarla Cevher özden mevduat sertiflkası karşılığı yüzde 23 koınisyon karşıhğı çalışraak zorunda kaldı. Borç alan (Devamı 12. Sayfada) ğişiklığe neden olmayacağım söyledı. Türkiye'deki yabancı basm mensuplanmn çağrıldıği bir basın toolantısı düzenleyen özal, bir soru üzerine Banker Kastelll olavından «sonra Uç (Devarai 12. Sayfada) IÇ SAYFALARDA A Cengiz Çandar Beyrut'ta. İsrail saldınsı yo.Junluk kaw»mynr. Arap IMBIIiyetçîIiği döııemi. 41 Yalçın Doğan Güney Lübnan'da «Ateş kes nerdeyse ordayız» Q) BARIŞ DerneSi davasmda tahlîye istekleri reddedildi. ^ Evren Zongııldak'ta konuştu: Anayasa referandumu kasımda. 41 Esener f ormiilü: Kıdem tazminatı tavan katsayıya bağlanıyor. A Ceyhan'daki trafüc kazasmda 6 ölü var. A Thatcher, Cebelitarık'ı tspanyaya vermeyecek. ^ Uluslarası 10. tstanbul Festrvalinden Hangi beige, ne zamaıı paraya döner? Faiz kuponu kesilmemis mevduat sertifikası sahipleri en sansla Meral TAMER Kastelll olayından sonra dolmuşta, bankada, bakkalda. ka•apta, kuaförde. hatta konken partılennde bile konuşulan tek komı «kaptırılan paralann na•ıl kurtaniacagı?» Beklenmedık bir sırada büyük geçım sıkmtısına dUşen küçük bırikimcilerin naralanna ve faiz gelırlerine yenıden sahıp oima yönündekl teiaşlarının, önceki yıllarda tasamtf bonolannda görlildüğü gibı, mevduat sertiflkalan ve tahviüerm de düşuk fiyatla islem sördügil bir pivasanın olvtsmasma volaçması da bir olasüık olarak belinyor. Çeşitli konularda bilpi almak teteyen okurlardan çazeteiere llç gttodür çok sayıda telefonlar sellyor. «KasteUlzedeler», bir yanda paralanm nasıl fcurtaracakları konusunda bilgl alraak Isterken, diğer yandan da bu olay nedenlyle düştukleri klşlsel ve ailevl sıkıntılanm arılatma Ihtivacmda görtluüvorlar. Bunlardan okumayazına btltneyen btr hamal, ünîversıtedeW fld o£lunun evân anasmm altınlarını bosdurarak Ka^telll've 20(i hm nra vartrdıklannı ve DovleliMe Üniversıte eğitimlennı sıirdurdfiklennı. şimdi ikisınm de flğrenime veda etmek zorunda kalacaklarmı ağlayarak anlatıyor ve eUndeki tahvili ne zaman gerl alablleceğini soruyor. Tahvile bakıyoruz. Paraya çevrilebilecegi en erken tarih 1984, en gec tarih 1988... Genç bir hanım telefon ediyor Hamlle kahnca lşinden lstifa ederek aldıgı 500 bin lira fcıdem tazmınatuu Kastelli'ye yatudıgıru ve böylece ayda 23 bin lira kadar gelir sağladığını, şimdi çocuğunun 8 aylık olduğunu ve Kastelll olayırun ardından kocasının «hanım derhal kendine lş aramak zorundaSID^» dedığini dertlj dertlı anlatıyor. Çocugunu baktıracak klmsesi bulunmadığını da ekle(Arkası 9. Sayfada) Tasarruf sahipleri, bankalar ve firmalar Osman ULAGAY Banker Kastelli'nin yurt djşına kaçması ya da kaçmak ^orunda bırakılmasıyla finans kesimmdeki kannaşık gelişmeler yeni bir aşamaya gelmiş oldu Bu aşamada en çok sorulan soru ise kimin nasıl etkilenecpğri ve bundan sonra ne olacağı? Dogrusu Turkiyenin koşullannda bu sorulara Kecerli yanitlar verebilmek hiç de kolay degil. <Ekonominın tabıı kanunlaru kadar, hatta bu kanunlarddn da once baii kişi ve gruplann kararlarmın geli'snielere von verebüdiği, bazı kişi ve kuruluşlann akıbetlerınin bugunden vanna yetkili'erce tayin (Devamı 12. Sayfada) GÖZLEN UĞUR MUMCU Somut Olarak... Kastelli olayı kimi nasıl etkiliyor? Ekonomi Servisi Kastel 11 olaymın çöşıtli kesımlerdeki yansımalan sürerken. Istanbul altın piyasasının önde gelen lsımlerinden Şevkl Peker, biriklmcilerin ilk sersemliği atlatmalannın ardından 2 ay kadar sonra altın piyasasmın canlanmasuu bekledıklerini söyledL tstanbul Üniversitesi rektör yardımcısı Akm tlkın, «Serbest para plyasasına geçif döneml bafansız olmuş(Devamı İS. Sayfada), 3. SAYFADA 13. SAYFAOA 4. SAYFADA «Araba devrilince yol gösteren çok olur» derler. öyledir, araba devrilince yol gdsterenler çoi ğalır, her kafadan blr ses cıkar, sapsaman birbirine karışır. Bu çılgın faiz yanşmm nasıl sonuçlanacağım «araba devrilmeden önce» çok kişi yazdı ve söyledl. Bunları yazanlann, söyleyenlerin, bir kısmı tçln «efendim bnnlar komunisttir. ldeolojileri ge(Arkası Sa. 11, Stt. 7 de) 41 Yargıtay kararı: KaloriferK apartmanın sobaya dönüştüriilnıe karan oybirKgi ile alınır. A Ankara İTİA, YÖK kararlanna uymadı. ^ Fen Lisesi 2. basamak sınavını kazanan larm lîstesi A Avrupa Gençlcr CSmnastik Şampiyonası bugiin başhyor. A Cezayir ikinci tnr i ^ n Almanya Avusturya unaçının sonucunu bekliyor. # Çekosl». ^akya kupaya veda etti: 1 1. 15. 8AYFADA 7. SAYFADA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog