Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriy 59. Yıl: Sayı: 20794 Kuracnsn: Yunas NADİ 20 TL. 23 Haziran 1982 Çarşamba MUTLAKA HİSARBAM'A GEÜPI. KAZANm.. Kastei yurt cbsma kact Yakın calısma arkadaşları kacm doğruladı Haber Merkezi Banker Kastelli Yönetim Kuruiu Başkanı Cevher özden ın onceki gün eşiyle birlıkte yurt aışıtıa kaçtığı belirlendi. Cevher özden hakkında tstanbul ve tzmir nobetçi mahkemeien tarafm dan verilen gıyabi tutuklama kararınm !n terpol'e iJetıJdıği bildirildi Edımlen bılgıle re göre, Cevher özden pa7ar gıınu 16 55'dt beraberinde eşi Mukadder ö?den oidu£u halde lsviçre Havayollan'na (Svvissair) ait bir uçakla Zurih'e gittıği; buradan Lozan'a geçtigi bıldırılıyor. Kastelh operasyonu Pa?artesi geceyarısj Cevher Özden'ın Çıfte havuzlardakı evine yapılan baskınla haşladı Saat 01 dolaylannda Eskı Dormen .valısmda 7 nmnaralı daıresıne geJen polisler Cevher özden ve eşmi bulamadılar Bunurı ıızerine 4 numarada oturan Cevher özden'ın uvey oğlu Cemil Bahadır ve aılesı ıfadesıne başvurulmak uzere göturulduler. Çıfte havuzlar'dakı Eskı Dormen yalı binın kapıcısı Duzgun Varol dun oğle s>aatlerınde bahçeyı duzenlemekle me^guldu Cevher özden'ı en son ne zaman gorduğu sorusuna şu karşılıgı verdı «Cevher Bey. cumartesi grünü evdeydi. Pazar, sabah Il'e doğru iznp çıktım (Arkasi Sa. 11. Sii. 2 de) Devlet 3 sirketine el koydu Sıklar: Bankalar Devlet güvencesi altmdadır ANKARA (Cumhsriyet Burosu) Merkez Bankası Başkanı ()sman Şıklar, dün Cumhunyet'e yaptığı açıklamada, Kastelli olaymı «giirültüsü çok. etktsl sz bir bombaya» benzeterek, tasarrut sahipleri açısn.dan kayg] duyulacak bir şey olmadığmı belirtt' ve «bankalar dev let gfivenresl altındadır» dedı. Banker Kastelli ile ilgıU karaı öncekı aKşam oluşturuldu. Millı GUvenlik Konseyi ıle Ulusu hükümetınîn ekonotnik ışlennden sorumlu Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, Malıye Bakanı Kaya Erdem ve Banker Kastellı'nın bir üst duzey sorumlusu Çankaya'da bıraraya geldıler. Bakanlar Kuruiu ılgili Bakanlarla konuyu Rörüşmek ıçın toplantıday (Arkası Sa. 11, Sü. 2 de) Mevduat sertifikalan karşılıklıuı bankalarca zamanında ödeneook. Tahvilter için de vad»leriıu< göre ödeme kolaylıkları getirilecek. Bankalardan mevduat çekilmesi halinde IVIerkez Bankası bu bankalara krediler için kolaylık saglayacak. Tasfiye için mahkemelere başvuru süresi 13 ekirae kadar uzatıldı Hükümet, Tasfiye Kurullanna yardımcı olmak üzere bir ya da bİrkaç bankayı görevlendirebilecek. HABERİ 11. SAYFADA MUKADDER VE CEVHER ÖZDEN: 7 çocuklu aile.. Nasıl başladı, nasıl gelisti? Kendısmi «paranın Lüks Nermini» olarak tanımJayan Cevher özden, Trabzon' un Kastei koyunden çıkıp tstanbul'ua Paşabahçe'ye yerieşen bir manifaturacının oğlu.. Ama onu herkes asıl ününe kavuştug\x «Banker Kastelli» adıyla tanıyor... 60'h yıllarda, elindekı çantasından başka bir şeyi bulunmayan Cevher Ozden, 80'li yıllara gelınce, «Banker Kastelli» oluyor ve mılyarlarla oynamaya başlıyor. Milyarlarca lirayı «alıyor, veriyo*...* Gazete (Arkası Sa. U, Sü. 6 da) Beyrut'ta top sesleri dinmiyor "Bu Israil değil, Amerikan KYBIJT Askeri durumda kayda değer bir gelışnıe oldugu soylene. mez. Siyasi durum da bir kısır döngüye ginyor gibi. Beyrut'un kuşatıldıgı ilk günlerde uzlaşıcı usluplan daha be lirgin olan Filistin mukavemeti ninı liderleri gün geçtikçe tutumlaruıı katılaştırmaya başladılar. Yaser Arafat. son olarak, «Buradayız, biçbir yere gitmeyeceğiz ve kuşatılmış tek Arap başkentl olan bu şehri sonuna kadar savunacağız» dedi ve mukavemet harekâtt önderUğinin ülkeyi terkedebileceği yolundakı spektilasyonlara kapüan kapadı. Arafat aynca dün. Amerikan ABC televizyonuna demeç ver di ve daha önce diğer FKÖ yet> kiliJerinin açıkladıklan gibi Filistinlilerin silahlannı bırakmayacaklarını sdyledi. Arafat, ABD yi İsraıl'ın Lübnan'ı ışgal etmesi için yönJendırmeJtle suçlarken, «Bu Israil işgali değil, Amcrifesn işgaljdir» dedi. Abu tyad da, «tsrail, Abn Ammar'ın (Yaser Arafat) ya beyaz bayrak çekerek esir edll mesini, ya da bir Sovyet zırhlısına binerek buradan kaçınlmasını Istiyer. Biz, Abn Ammar'ın burada toprağa şehit olarak dnşmesinl tercfli ediyornz» diyerek, mukavemet hareketinin Beyrufu terketmeyerek sonuna dek savaşma karar lüığvaı vurguladı. Böylece Pılısünlılerin Israil'e kesın olarak teslün olmayacaklarmı ve silahlannı teslim etmeyeceklerini artık söyleyebiUriz. Lübnan hUkUmetl Ise, Filistin mukavemetinln önderiyle temasta. öğrenildiğine göre, Lübnan makamlarının önerisi. «Silahlannızı tsrall'e değil, bu iilkenin meşru . yönetimf olan bize teslim edin. biz de bu arada Israil'fn geri çekümesini ssğlayalım» biçıminde. işgalidir» • PKö'nün süahlı güçlen v» merkezlen, Beyrut'un Guney kesimındeki Burç ElBarajni, Sabra ve Şatila Pilistin mülteci kamplanyla Fakhani'da toplansuı. Bu semtlerin dışında kalan Batı Beyrut'un tüm kesimlerine LUbnan ordu birlikleri yerleştirilsin. B UYRUT Öncekı gün oğle saatlenne kadar ku şatma altındası şehre top tjombarduna.ni akşamüsıu yeruden üa^ladı ve bu sabalıa kadat top gürülrüsu dınmedı Beyrut goklen ıse mehtap vat mışçasına apaydınlıktı. Çünkü İsraiJhler sürekli olarak aydın lanma tişeğl tırlattılar. Ve ne zaaıan gök aydınîansa ardından mürtiiş b1r patlama sest geldi Daha rinemlısı k<>ntın verieşmı bölgelert olan Bamlet El Bajda Ravsa ve Bas Beyrut semtterl üzennde parçalı bom Da puüauıiar Bu bombalaı yer den 5 K metre yükseklıkte da1) ğılıp 20'şur bomba halinde ye ıe ınerek yayılıyorlar. Bu fıabcrt geçtiğım şu anda yerel saatle 18 (TSÎ 19) ve Israıl uçakları Beyrut üzerinde ucuyor. Uçafclar Batı Beyrut'ta Fakhani bblgesindekı Mar Eliakampmı bombalıyor OrtaHgı bomba ıslıklan, ve patlamalann arasında duyulabilen uçaksavar f«vırtılan kapladı tsraii kuvvetleri dokuz günden bu yana ı!k kez ftavadan botnba(Arkası 9. Sayfada) Arafat: Silahları bırakmayacağız B PiUstin yönetimi ise, bu konuda önceliğın îsrail'in geri çekıimesine verilmesı gerektiği göruşünde. Beyrutta REAGAN, BEGİN'İ DESTEKLİYOR HABERİ 3. SAYFADA ABU tYAD'lS ÖNKRtLERt Abu îyad bu konuda, somut teklıfler öne attı: • Beyrufu kuşatan îsraiı kuvvetleri 10 kilometre geri çe kilsinler ve Baabda'da Cumhur başkanlığı Sarayı'nm çevresindeki çemberi kaldırsınlar. • Beyrut Şam karayolundan çekilsinler ve karayolu normal trafiğe açılsın. Filistin önderliğinin tutumunu sertleştırmesi ve diplomatik siyasi manevralara gırişmesl 'ki, bunda çok ustalar bazı çevreierden birtakun gü(Arkası Sa. U. Sü. 6 da) Dünya yerle bir olnııış saııki.. SUR, (Güney LUbnan) Muz ve limon agaçlan arasından uzanan yol Akdeniz'den yavaş yavaş uzaklaşıyor. Içerıye kayıyoruz. Yollarda tek tük evler. Bir bölümü yıkümış, bir bölümıi duruyor. Ama tütnünde kurşun izleri ve toplann açtığı delikler. Yeniden Akdenız çıkıyor ortaya, ama bu kez sagımızda kalıyor, saat yaklasık 8.55. tşte karşımızda Sur kentı. Kent rnı?.. Yani hâlâ kent mı?. Yavaş yavaş ilerlıyoruz. Bir zamanlar kentin merkezi olan yere. Sagda Akdeniz. Kemen yanında yol. Yolun karşı tarafında yüzlerce yıkık ev. Sa#larn kalabilen bir tanesinin önü, ana baba günü. tsrail bayrağı dikilmiş eve. Damda sağlı sollu silahlı Israil askerleri. Kapısının önünde itiskakış ve gıirültü. Derken bir îsrail man gası ellertade tüfeklerle toplanan halkı itiyor ve hepsinı su raya diziyor. «Ne oluyor?», diye soracakken, mihmandanmız arabadan iniyor ve askerlere yöneliyor. tsrail şimdi işgal ettiği topraklarda halka yeniden kimlik kartı venyor. Sur kentinde de kimlik kartlan, tşte bu binadan dağı Eşeden Akdeniz'e Tatlı 5ularTuzlu 5ular Melih Cevdet ANDAY Org. Ersin yasa önerisi verdi Bozdağ ve Gölcük B OZOAG Sart tan ayrılırken beK cı Alı Rıza ya. Bozdağ yolundu bir 0Ş9vı buiüp bulamavacoÜ'tnuı sorduk. Niyetımız yolculu ğu ıkı koeleh rakı ıle pariatmaktı. Rakı de dıgımiz hsp ıkı kadeh ıçılir ya! Ali Rıza: (Devamı 7. sayfada) 21 yasını bitirenler halk oylamasına katılacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosn) MGK üyesı ve Kara Kuvvet lert Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin; «Aııayasa'nın halk oyuna sunulması için haıırlanacak oy verme kütiiklerinin düzenlenmesi hakkında yasa önerisi»nı dun Danışma Meclısi Başkanlığı'na verdı. Önerıye gore, 21 yaşını bitiren her Türk vatandaşı halk oylamasına katılacak, kısıtlı ve ya kamu hızmetlermden yasaklı olanlarla tutuklu bulunanlar kütüğe yazılmayacak ve oy kullanamayacaklar. Oy ver me çevresinin mıllı smırlar olacağı hükmüne yer verilen ya sa önerisine göre, 5 eylül pa. zar günü tüm Türkiye'de yazım yaptırılacak. 2485 sayılı yasa hükümlerine gore, Anayasa'mn halkoyuna sunulmasında oy verecekle nn kütüklere j>azılması ve san dık listelennin düzenlenmesi bu yasa hükümlerine göre yapılacak. CumhuriyeC Güney Lübnanâa ValçınDOGAN • Sur'da top atıslarıyla îkiye bolunmus evler, sağlam kalmamıs arabalar, limando batık gemifer. t|hyor. Lübnan vatandaşı için bu kimlik kartı bugünlerde çok önemli. Herhanei bir zamanda, bilınmeyen mr yere götürülmemek ya da en azından kendi oturduğu kentmde ve ülkesinde rahatça dolaşabilmek açısından yaşamsal önem taşıyor. Her Lübnanlı biran «nee bu kartlardan edınmek ıstıyor. Bu nedenle oe büyük kalabalıklar oluşturuyor. Kalabahktan bir an sıynlıp denize baktığımızda Sur lımanıru görüyoruz. Daha doğrusu. bir zamanlar, yani bundan 1015 gün öncesfne kadar, lıman olarak kullanılan yeri. Birkaç batık gemının direklerl görünüyor. Btri ters çevrilmiş. Hemen onun ileristade bir başka geminm burnu havaya kalkmış. kıçı denlzin dibinde. Kentin biıaz daha ıçine iler. liyoruz. Sağlam tek bir ev kalmamış gibi. Yüzlerce ev, yüzlerce yıkıntı. Çoğu tam ortasından isabet almış. Top atısları binalan iluye bölmüş. Yukardan ya da yandan ikıye b.lünmüş evler. 3'e, 5'e parçalanrruş binalar. Sağlam tek bir araba yok. Camlar kınk, sağı solu çarpıhnış gibi. Dükkan. kepenkleri önce yırtılmış. Kağıt gibi limelime olmuş. Çeşıt11 eşyalar, giyecekler yerlerde parçalanmış. Üzerlerine katran püskürtübnüş gibi simsiyah. Pis bir rüzgâr esiyor. Sıcak. Tozlu. Ayaklan çıplak, üzerlerinde tek bır fanilayla çocuklar çamura kanşmıs. Avakfcab» (Arkası 9. Sayfada) GÖZLEN UĞUR MUMCU ardındaki Yamlmayı Yeğlerdik Bir ülhenin sınırlan içinde yaşayan mianlann tumü nun çıkarlan bır doğrultuda değildir. Çağımu dünyasıntta böyle bir fikrin sovunmast yuoüamaz. Toplum da yaşayan çeşılli sınıfların ve katmanlann çıkarkın çe lışir. Bu çeltşkileri vumuşatmah ve karşıt çıkartar arasında uzlaşma vollarını aramak çağdaş devletin iç politikalannda kendisıni gösteriK Actmasız ve teaft siyo setlerm geri tepme olasüıhlan büyüktür. Toplumda kimi zaman tüm çikarlann ulusal amaçlarda bütunleştiği dönemler yaşantr Ancah böyle dönemlerde bile toplumsal iıstemde (sosyal adalete davalt bir vaklaşımla) özveriler denpeli biçimde oaylaşümahdır, Bu yöntemle ulusaı gücün oehişmesi olanahlan kolay•*• (Arkası 9. Soyfada) Dinlence ve Söylence... Güney SanayVde üretim durduruldu ADANA (Cnmhuüyet Güney llleri Bürosu) Ülkemizin en büyüJc tekstll kuruluşları arasında yeralan Adana'dakl Güney Sanayl fabrlkaları mali sünntı yüzünden üretime tünıüy le kapatıldı. Edinilen bilgiye göre, Gfl ney Sanayi'nin uzun sıire önce içerislne düştüğü fl(Arkası Sa. 11, Sü. 2 de) Arjantin 1984de demokrasiye geçiyor Haberi 3. sayfada «Duılence» sözcüğü dılimize pek yerlejmedi. Dinlenceyi «tatil» yerine kullanıyoruz ama henüz bu sözcüge pek de ısınmış değîllz. «Efsane» yerine kulanılan «söylence» de öyle değil mi? Soylence'ye de bir türlü alışamadık. örneğin «söylence olan kisiler din(Arkası 9. Sayfada) KEMAL SATIR «JOHNSON MEKTUPLU» GÜNLERİ ANLATIYOR 12. SAYFADA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog