Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriy 59. Yıl: Sayı: 20793 Kurucnsu: Ynnus NADÎ 20 TL. 22 Haziran 1982 Salı MÜTLAK/V HİSARBATIK'A GELİH. KAZATBPL krail ateşkese yine uymadı Beyrut'a bomba yağıyor Beyrutta ETKUT Ilk gümbürtü koptugu zaman saatime baktım. Tam 12 ldl. Gece yansı. Ve dünün ilk saniyelerinden itibaren Israil topçusu saat 13 30'a (TSt 14 30) dek hiç susmadı. Karadan ve denizden Batı Bev rut'u sürekli dövdü Saat 13 Filistin kuvvetleri 30'da ise îsrail jetlerl son 2 nin «îUahlannı bıra gün içinde ikinci kez Beyrut kıp bırakmavacak uzerinde gozuktüler. Yoğun bombardımanda 36 kişi ollan henihr aydınh du, 80'in ustunde insan yara ga kavusmadı. landı Zaten topçu bombardıma nı ateşkesten hiç etkilenme miş, hep sürmüştü Ancak bu topçu ateşi denizden ya da karadan, ya da her ikigüriiltUlii Hem uçaklann salladıği bomba ve sinden birden bueüne dek roketlerin intilaklanndan çıkan SPS daha sar hep kentin Güney banliyösıcı, hem de binlerce roket o uçaksavardan bir lertndeki Pilistin mtilteci anda ateşlenen onbinlerce merminin çıkartbğı kamplarını. Sabra. Şatila. cayırtı daha asap bozucu sankı... Burç ElBarajni ve Bir HaAma topçu bombardımanırun da bunlardan san semtlerl ile Uzai'yi heasağı kalır bir yeri yok. Tıpkı, uçak bombardı def almıstı. Dün İse. îsrail (Arkası Sa. U, Sü. 2 de) topçusu menzilini bir mik Yabancı gazetecilerin kaldığı bir otelin yakınına düşen bir top mermisinden bazı gazeteci ler yaralandı. B Caresizlik icinde bir kent B EYRUT DUn sabaha karşı topçu ateşinın mi, yoksa hava saldırısının mı daha sinir bozucu olduğunu düşti nuyordum. Sanlmış. caresizlik içindeki bir şehirde ikisi arasmda övleslne pek büyük bir fark yok galiba... Hava bombardımam, sadece insana acısını daha sflcltl bir biçimde hissettiriyor. Ve daha tar genişletti. Mazraa Bulvan, Ramlet ElBayda, Burç, Abu Haydar gibi Beyrut'un Pilistin mülteci kamp lan ya da FKÖ merkezlertnin bulunduğu semtlerinin bir miktar ötesinde yer alan nisbeten daha içerlek kesim lerine yöneldi Hattâ top mermilertnden biri Batı Beyrut'un en tehlikesiz noktalan arasmda kabul edilen Hamra Caddesi yakmlarına. yabancı gazetecilerin karargâh kurduğu «Commodore» Oteli'nin 20 metre kadar çapra^ma benim «Cumhuriyet»e teleks le haberlerimi geçtiğim Associated Press bürosunun bulundugu binaya bltişik apartmanın arka cephesine isabet etti Kahvaltilarını ta mamlamış. cephenin çeşitll bölümlerine gitmek içtn otelin ve AP bürosunun önünde bekleşen gazetecilerden bazıları hafif yaralar (Arkası Sa. 11. Sü. 1 de) Ltibnan'dan acı görüntüler.. UR, (Güney Lfibnan) Ceset kokulan yıkılmtş bınler<e bina arasından ilerliyoruz... tsrail birliklerinin geçen hafta Beyrut'a doğru yürüdüğu topraklar üzerindeyiz .. Güneyden tsrail yönünden Lübnan topraklanna giriyoruz... Geçen hafta amansız savaşlann va pıldığı bölgedeyiz... Amacımız, yanımızdaki tsrail askeri mfhmandanyla beraber Löbnan't güneyden kuzeye dogru boydan boya ge çerek Beyrut'a ulasmak. . tsrail'in Liibnan sınınnda ki son verleşme birımlerinden biri Gesher Haziv adını taşıyan bir Kibut? Geshpr Haziv, tbranice «Mutlnluöa Riden köprfl» anlamına geiiyor. Lübnan sınınnda nftsıl bir «Mutluluga giden köprfl» olacak ise... S d Gazeteciiere kurşun geçirmez yelekler... A «Arabada ketner bağlamavm kaçmak gerekebilir...» 4 ) Her 5 kilometrede bir İsrail askeri denetimi.. . fll «Güclü ve özgür bir Lübnan istivoruz.» A Cephede «hediyelik, eşya» ticareti... A İsraiIHlerin ağzmdan issfal barekâtı.. Oumhuriyet ^ | Güney Lübnanda YalçmDOCAN biidiriyor 20 haziran pazar sabahı rasında Almanya'daki topla saat 5'de TelAviv'den yola ma kamplarından birinde 3 cıktık. Gesher Haviz, Tel yıl kalmış. Artık o günlere Aviv'e yaklaşık 2 saat, Şo dönmek istemiyor. Kısa çizförümüz Polonya asıllı bir gilerle bile olsa, «Kamp gün Yahudi. 2. Dünya Savaşı sı lerini» aktarmak niyetinde olmadığı belll Daha sonra tsrail'e yerleşmış 1947 48 yıllannda îsrail'in kurtuluş savaşına ve 1967'deki Mısır' la yaptıkları savaşa katılmış Şimdi İsrail ordusunda NA TO Baskomutanı fJrgeneral Rogers geldi ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) NATO Baskomutanı Orgeneral Rogers dun oğleden sonra Türkıye'ye geldı. Orgeneral Rogers dun saat 15 00'de Genelkurmay Başkanlığı'nda askeri törenıe karşılandı. Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren İle Genelkır'ncy'co bir goruşme yapan Rogers daha sonra Erzurum'a gecti. Üçüncü Ordu Komutanlığı bölgesınde ınceleme ve ziyorette bulunacak olan Rogers 24 haziran perşembe günü Türkıye'den ayrılarak Italya'ya geçecek. Bu arada Dışişleri eski Bakanlarından Hasan Esat Işık. aEge'de huzur sadece Türk ödünlerl İle soğlanabllir diye bir kural duşünülemez» dedı NATO Avrupa Müttefık Kuvvetlerı Komutanı Orgeneral Rogers'in Ankara'ya gelışi nedenıyle bir açıklamada bulunan Işık. bu ziyaret sırasında Rogers'in bir eziklık duygusu İçinde olacağını belirterek ANKARA, (a.a.) As şunları söyledi: keri Yargıtay, Nevşehir Münfesih CHP ll Baş«Yunanistan'ın NATO askeri kanı Avukat Zeki Tekiörgutüne dönüş koşullarının ner'ı ölduren Mehmet O saptanmosı sırasında Ege'dekl nur Mıman hakkındaki hak ve sorumluluklarımızın ön ıdam cezasını onayladı ceden belirlenmesinde ısrar Halen yurt dışında buedilmesine Türk hükümettnl o lunan terönst Ömer Ay'ikna etmiştl. Bu suretle de bence Yunanistan'ın ileride lyl m talimatı üzerine 17 ha niyetll davranacığının bir Türk zlran 1980 tarihinde manevl keflll hallne gelmtştl. Nevşehir CHP ll Başkanı Zeki Tekıner'i ölOysa hlc de böyle olmadürmek suçundan lkin dı. Yunanlstan, lehine birkaç ci Ordu ve Sıkıyönetim defa tadil edildikten sonra kaKomutanlığı Askeri Mah bul edilmiş Rogers Planı hükemesince idama mah kümleriyle bile kendinl bağlı kum edilen Mehmet Oaddetmiyor. Ege'de «Nazım Dev nur Miman'ın Askeri let» clmok Iddiasmda hırçınYargıtay'daki duruşma ca direniyor. NATO Doruğu veCArkan S». 11 Sö. 5 de) sllesiyle Papandreu tarafından (Arkası 9. Sayfada) ;:•>•>•. :it* '• •.:••'• j t . ' .¥s:'"i%' yedek sınıfmda. Çok sıkıntı çekmiş, yokluktan geçmiş Herhalde bundan olsa gerek paraya da çok duşkün. Önceden yapılan pazariığı daha sonra bir türlu hatırlayamıyor. Saat 7 30 dolaylarında Gesher Haziv'deyız. Dağbaşlanndaki dinlenme otellerini andıran bir konuk evi var. Geniş salondan ve lo kantasından geçerek konukevinin arkasında yabancı gazeteciler ve îsrail askeri sâzcülüğü için aynlmış büyük bir odaya vanhyor. Yak laşık 30 kadar yabancı gaze teci toplanmış Japonya'dan tutun da. Avrupa'nın çeşitli merkezlerine kadar gazeteci, televizyoncaı, radyocu meslektaşlar bir araya gelmiş. İsrail askeri sözcülüğü adına görevi üstlenen bir tsra1111 kadın asker. Gazetecileri üçer dörder gruplar halin de birleştiriyor Her gruba bir askeri mihmandar veri lıyor. 20 haziran pazar Sabahın 7 45'i. 2 Amerikalı ile bir lıkte aynı gruptayız. Mıhmandarımız 34 yaşında. asıl mesleği kuyumculuk olan «Uri» adında bir İsrail askeri. Amerıkah gazetecilerden birisi ABD'de yayınlanan «Baltimore Sun»'ın Ku(Arkası Sa 11. Sü. 2 de) TARİHÎ HVRABELER ÜEĞIL, DAMTJR 1520 gün öncesine değin sakin. insanlann ahşılagelmlş günlük yaşamlarını sürdürdiiKİPr' bir yerdi Damur. Lübnan'ın batısındaki bu kıyı kentinln fotoğrafta görüldüğü çibi bu hale düsmesinin nedcni varoşlannda Filistin mültecl karaplarının bulunmasıvdı. Güne\den kuzeye yayılan tsrail ışgal harekatı bu şirin kenti de dieer niceteıi gibi yerle bir etti. Bırakın insanlarını. kedilerinl, köpeklerini blle sokaklarda dolaşamaz durunı» getirdi. Binlerce insana mezar olan Inı yıkıntıların iirerinden artık Haide've plden diri dM tsrail tankları ve paletli zırhlı personel taşıyıalar geçiyor. (Fotoğraf: GAMA ABC) Bülend Ulusu, Türklş'i ziyaret etti Sevket Yılmaz: Basbakan Türkiye icin büyük sanstır ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Basbakan Bulend Ulusu dün TurkIş'ı ziyaret ederek, TurkIş Genel Baş kanı Şevket Yılmaz v© Ic ra Kurulu uyeleri ile bir süre goruştu Goruşmeden once Ulusu Turk tş ile gorus alışverışının çok yararlı ol duğunu ifade etti Turk Iş Genel Başkanı Yılmaz Baş bakan'ın çalışanlara sösterdı ği ilgının süreceğıne ınandık lannı belirterek, «Saym Baş bakanımız Türkiye için büyük şanstır> dedi. Basbakan. TürkIş yönetıci lerı ile her beraber oluşların da ışçılenn ve TurkU >rı ya k.ndan ılgılendığı sorunların ele ahndığını dile getırei'Fk sunlan soyledı «Bu diyalog dediğimiz göITİŞ alışverişi çok yararlı ol maktadır. Kendilerinin çok değerli fikirlerinden hükümet olarak çalışmalanmızda > ararlanıyoruz. Bu defaki gö rüşmelerimiz de aynı çerçeve içinde cereyan edecek ve Hükümet çalışmalanna ışıV tutacaktır.» Şevket Yılmaz ise Başb» kan'tn buyuk anlayış goste rerek TurkIş'i ziyaret etti (Arkası Sa. 11. Sü. 6 da) Askeri Yargıtay bir ölüm cezasını onayladı 1 Y1 fS^5!5?SBBBİHBBIHBftir'J ^ BAŞARILl BIR AÇ1L1Ş KONSERl Kemancı üuna Kan İstanbul Festivavîi'nin açıhş konserinde... i . ı • ISTanDUI r A» I j "©STIVail C .....'.. j a y g U n Un V SK l t l a r i D 7 ' İle a c ı l d l . Sanat Servlsi Bir tstanbul Festivali daha pazar ak şamı yapılan törenle başladı. Bir ayı aşkın süreyle tstanbullulara dünya sanatı(Arkası 9. Sayrads) • AÇILIŞTAN NOTLAR 9. SAYFADA • FESTÎVALLE ILGÎLÎ HABERLER 4. SAYFADA Bes ögretim üyesi Israil'e kınama telgrafı gönderdi Haber Merkezl Beş 6ğretım üyesı tsrail Maslahatguzarlığına bir telgraf çekerek îsrail'in tırmanan sal dırganlığını kınadıklarmı bildırdıler. istanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Gencay Gürsoy, Ankara Üniversitesi SBF'den Dr. Baskın Oran, istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Doç. Dr. Yürel Sayman. (Arkası Sa. 11. Sü. 5 de) Kemal SATIR «Jahnson Mektuptu» Günteri Ankrttvor • 9 • 1963, aralık ayı... Cıkarma icin gemi aranıyor... Bakanlar Kurulu'nda infial... Nedeni de Johnson Mektubu... Araba vapurlarına tank motoru takalım... Cumhurİyelie Gazeteci, yayıncı Oguz Akkan öldü 1 s t a n b u l Haber Servisi Gazeteci ve yaymcı Oğuz Akkan geçirdiği bir kalp krizi sonucu 51 yaşında öldü. 193ı yılında Istanbul'da doğan Akkan Beyoğlu Erkek Lisesi ve İstanbul Hukuk Pikültesi'ni bitirdikten sonra bir süre avukatlık yaptı. Daha son ra gazeteciliğe başlayan Oğua Akkan Son Havadis, Yeni Sabah, Vatan, Akşam gazeteleria de yazarlık, sekreterlik, yazıişleri ve genel yayın müdürlüğil yapü. Bir süre Milliyet Sanat ilavesini yönetti. Kim dergisin de çalıştı. Beyrut, Kıbns, Çin. Sovyetler Birliği ve Moğalistan (Arkası 9. Sayfada) 3 polis Prof. Aren'i dövdükleri iddiasıyla yargılanmaya baslandı ANKARA, (Cumhuriyet Bü rosu) Prof. Sadun Aren'i Ankara Emniyeti'nde gözetim altında iken dövdükleri savıyla 3 polis memuru hak (Arkası S». 11, Sü. 6 da) C0ZLEN UĞUR MUMCU Alaturka Kapitalizm... Ânayasa referandumu 3,7 milyara malolacak ANKARA (Camhnrlyet Bfl rosu) M&liye Bakanı Kaya Erdem, Anayasa reterandumunun seçmen kütült lerlnin hazırlanması ve san dık seçmen listelerl lçln top lam 3 mllyar 363 mllyon Itraya gerek olduğunu açıkDanısma Mecllst (DM) Genel Kurulu'nda 1982 Ma 11 Yılı Bütçe Yasası'na bag h (a) işaretli çetvelde de61 şiklik yapılmasına lllşkln yasa tasansının Kaya Erdem'ln önergesl üzerine öncelik ve ivedilikle görüsülmssl troVtiil a/llMI Tasannm tümünün kabul edilmesinden sonra mad delerlnin görüşülmesine ge çildi. Birinci madde görüşü lürken Maliye Bakam'nm bir önergesl okundu. önergede, tasanrun blrlnd mad deslyle 4 milyar llralık bir «dpnp&in pklpnmesinde Ma 11ye Bakanlığmın yetkill ol duğu belirtllerek bu rakkamın 7.5 milyar liraya çıka rılması önerildi. Erdem, önergeslnln gerek çesinde yenl Anayasanın re feranduma sunulması. seçmen kütüklerlnln hazırlan(Arkaaı 9. Sayfada) Son Perde Oynanırken Ergun BALCI 3. sayfada Bazı gerçekler vardır kl. bunlan tersyüz etmeye hiç olanak yoktur. Bu gerçeklerden biri, «24 ocak kararları» adı altında sunulan programın kesinlikle bir IMF programı olduğudur. Bu nedenle. «Istikrar tedbirleri» olarak adlandınlan uygulamaları Turgut özal'ın kafasından çıkmış özgün (Arkası Sa. 11. Sfl. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog