Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

~UMvtR.SİTLYfc HA/lkLAMADA IJVtNCE Nj KUKN DONLMI KAYIÎLAKIMI/ *DCVA.M tTMEKTtOIR t^TitV 19 ii J7 JJ 06 KAOIKÖY DERSÂNESİ Cumhuriy 59. ¥ıl; Sayı: 20792 Kurucusu: Yunus NADİ 20 TL. 21 Haziran 1982 Pazartesi FKÖ söıcüsü: Biz koyun sürüsu değiliz Begin ile Hcsig Kansız çözüm için 2 gün daha ateşkes • FKÛ, silahlarının Lübnan ordusuna teslimini ilke olarak reddetmiyor ama kuşatılmış Beyrut'ta silahsız kalırsa katliama uğramaktan çekiniyor KüKUT Bu satırlarm yazıldığı şu sıraaa saat lb (TSI17). Israıl'ın uyacağını söyledlği yani Batı Beyrut'a saldırmama taahhüdünde bulunduğu ateşKes 4 saat önce doldu. öğleden önce saat 10.30 dolaylarında îsraıl savaş uçaklan Batı Beyrut tizennden birkaç gtindür ilk kez uçtular Herkes saat 12'den sonra Batı Beyrut'a îsrail hava saidınsı ve topçu bombardımanının başlamasını beklıyordu. Ama Philip Habib. tsrail hükümetınden bır 4« saat daha istedi. tsrai] hükümetı bunu kabul etti Ama buradaki bazı söylentilere göre. İsrail'in uymayı taahhüt etti&l Beyrut'a saldırmama sözü sadece bu akşama dek geçerli. Kimisine gö. re ise herşey yann (bugUn) Begin ile Reagan'm yapacağl şafmanın başından bert İlk kez görttşmeden sonra belli olacak. yoğun trafik tıkanıklan meydaBu arada. Elias Sarkis'in na geldi. îsrail saldınsının dün Beyrut'un kuşatılması üzerine başlayacağını Cpazar günü) tah ilan ettigi. «Ulusal Selamet Ko min eden binlerce kişi kentln mitesi» ilk toplantısını bır sadoğu kesimine akın ettiler. Anat sonra yapacak. Toplantıya cak, bunlann önemli bir bölü katılacak taraflann Lübnan or mü Planjistler tarafından iki ke dusu'nun Batı ve Doğu Beyrut sim arasındaki tek geçit noktata mevzilendirilmeleri ve Filissı olan Müze'den geri çevrilditin kuvvetlerınin BurcelBaraJ ler. ni ve diğer güney banliyölerde ki Filistin mülteci kamplarında Daha ilginç bir göç hareketi bir polis gticü olarak muhafaise daha bir hafta önce köyleza edilmesi konusunda aralann ri, kasabalan işgal edilen Gü(Arkası Sa. 10. Sü. 1 de) ney LUbnanlıların, Bevrufu tekin bulmayarak köylerine, kasabalanna geri dönmek üzere baş lattıklan göç hareketivdi. Ve yine ilginctir ki. tsrailliler, Güney'e dönmek lsteyenlerin geçişine olanak tanıdılar. Batı Beyrut, dtln cumartesl (Arkası Sa. 10. Sfl 1 de) anlr^ılar: Batı Beyrut'ta; Filistinli kalmayaeak • Menahem Begın *Arafat'ı yakalamak ıstemıyoruz, başımıza dert olur, ıstecîıgı yere gıtsın» dedı • Surıye ue Sovyetler arasınüakı dostluk ve işbırlıgı anlaşması *stratenk ıttıfak» biçimine donuşturuldu. • Mısır Devlet Başkanı Hıısnu, Mubareh, surgundo bır FKO hukumetı kurul ması fikrıni benımsedi. Dış Haberier Scrvlsl Asso ciated Press ajansının Newyork kaynaklı haberıne göre ABD Dışışleri Bakanı Alexander Ha;g ile New York'ta bulunan Israi] Eaşbakanı Menahem Begın, Pilistin'lı genllaların Batı Beyrut'tan çıkartılma sı gerektiği konusunda göriiş birliğine vardılar. Aduun açık lanmasını istemeyen bir ABD (Arkası Sa. 10. Sü. 3 de) B Filistinliler icin iki secenek: direnip ölmek ya da uzlasmak ABD ve Fransız pasaportu Israillilerle falanjistler için muteber. Bizim gibi müslüman ülkelerin pasaportları pek itibarh sayılmıyor. Cengiz ÇANDAR yazıyor bır savaş bu. Şu anda Lübnan'da bulunan tsrail kuvvetlerınin sayısı 120 bın olarak hesaplanıyor Ülkedeki toplam Filistinli sayısı ise bu rakamın ancak 4 misü kadar ve buna çocuklar kadınlar ve yaşlılar da dahil tabii Asker sayısından da önemllsi. binleroe tank, evet yanhş okuma dınız. binlerce tank. vtizleree helikopter ve top var. 120 bln kişüik Îsrail ordusunun önünde. Btr de dünyada ilk 5'e, kimi sine gfireyse ilk 3'e glren hava kuvvetleri. Batı Beyrut, böylesine blr güç tarafından kuşatıldı. O nedenle eğer iş askeri boy ölçüşmeye kalırsa bundan kimin galip çıkacağı besbelll. Nitekim, 48 saatlik ateşkes süreslnde saatler ilerledikçe Batı Beyrut'tan da voğun bir j»öc hareketi başladı. Ozellikle, öncekl pün (cumartesi) Batı Beyrutta yolla. nn hali etirülmeve degerdl Ku ARAFAT, DURUMU GORUŞUYOR FilistinKurıuluş Orgütü Liden Yaser Arafar Israıl kusatnıası altındakı Batı Beyrut'ta. bir Ista'I komando baskınına hedef oimamak ı?in surekli yer değiştırırken, yönetıci görevıni de aksatmıyor. Fotoğrafta Arafat, «Solcu Ulusal Hareket Orgutünün lıderlerinden biri ile son gelişmelerl göriışüyor. (Fotoğraf: APa.a.) Saddam Hüseyin: Irak cekiliyor "Iran "a savası uzatması icin bahane vermeyeceğiz,, Dı? Haberier Servisl Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin dün akşam yaptığı bir ko nuşmasında, Irak birlıklerimi) 10 gün içinde İşgal altındakı îran topraklarınm tamamın , dan çeküeceğini açıkladı. Irak Devlet Başkanı yaptığı konuşmada «Devrim Komuta Konseyi, tran'ın ateşkes çağnmızı reddetmesine rağmen tümüyle tran topraklarından çekilme karan aldı» dedi. Sad dam Hüseyin konuşmasında. karann amacının lran'ın savaşı uzatması için hiçbir bahane vermemek olduğunu ileri sürdü. Saddam Hüseym aynca Bağdat'ta yapılması dlişünülen Baglantısızlar Zirve Konferansımn başanlı olması için çalıştıklannı sözlerine ekledi. Irak ordusunun 198o yazında tran topraklanna girmesıyla başlayan savaş, lran'ın 30 nlsanda başlattıgı «Zafer» operas yonuyla tran lehine dönmüş böylece askert dengede bir degişim olmuş ve Îran kuvvetleri işgaı altındakı toprakların büyük bölümünü gen almışlardı. Daha sonra. Irak'ın elmde bulunan Hunmşehr'ı ku şatarak gen alan tran kuvvetleri Şattülarap'a dayanarak. Irak'ın elmdeki Îran toprakla nnın tümünü gsri almışlardı Siyasal gözlemciler Irak'uı bu karannda en önemli rolıi, Baglantısızlar Zirve Konferansı'rnn Bağdat'ta yapılabilmesi katkısını belirtiyorlar. Bagdat'ta yapılması planlanan Baglantısızlar Zirvesi, tran Irak savaşmın sürmesı nedenıy te tehlikeve girmiştf B EYRUT Ook etkısız # Filistin dramı ve Araplar 9. Sayfada Devlet Baskcmlıgına basvurdular 1980 öncesi üniversite mezunları haksıziıgın düzeltilmesinî istiyor • Ogrencıler, orta öğretım başan puanlarının. sınav başan puanlanna eklenmemesinin adaletsizlıh yarattığını beürtıyorlar. ANKARA (Cnmhuriyet Büro. tsa) ögrenciler, üniversite seçme ve yerleştirme sınavlarında 1980 öncesi mezunlann ortaöğretim başan puanlarının sınav başan puanlanna, öbür öğrencilerden farklı olarak katılmaması nedeniyle yapllan haksıziıgın giderilmesi İçin Dev let Başkanlığı'na başvurdular. (Arkası Sa. 10. Sü. 2 de) Ic sayfalarda • TV: Haftadan beçmeler." (4. Sayfada)' • tstanbul Pestivali (5. Sayfada)' • Mayıstaki yavaşlama da enflasyonu zaptedemedı (6. Sayfada) • MGK, Toprak ve Tarım Reformu ön tedbırler vasasında değişiklih vactı. H. Sayfada) • Falkland yetmedi: Ingüızler Güney Sandwteh ada' larıfta da ındirme vapfı. (9. Sayfada) • Yargıtay'ın Nazk llıcak hakkındaki aerekçeli haran. (10 Sayfada) • Almanya Şili'yı 41 Ingiltere Çekoslavakya' yı 2 0, İspanya Yugoslavya'yı 2 1 yendi (12. Sayfada) • Maradona: Tanışmah ıstediğim tek ünlü Papa Jean Paul. • Polis Kupası Beşihtaş'ın • Sarıyer'in şampiyonluh öyküsü. (13. Sayfada) • MHP belgelen. • Türkiye'yi bekleyen maden açığı, (16. Sayfada)), EVREN DUÇ'DE Devlet Başkanı Evren ve beraberindekiler öncekl gün Bala'daki çezisi sırasmda Devlet Uretme Çiftliğinde incelemede bulundu, hayvancıhk ve tarım konusunda biloj nlciı Fvrpn bu arada. DUÇ'nininek doğumhanesini gezdi, (Fotograf: a,a.) Kemal SATIR Devlet Baskanmın hafta sonu gczileri sürüyor «Johnsmı r\fektuptu>» Evren: Allah bize, biz size BALA N1N BLYNAM KOYUNDEKI UHEriClLEK BUGDAYA VERILEN 23 LIRA KURTARMIYOR, MAZOT 533 L1RA. KYLULOK B1RAZ UAHA VERH.IRSE IYI OLACAK» DERKEN, EVREN. «TRAKTORU TAKS1 GIB1 KULLANIYORSUNUZ, ÇOK MAZOT SARFEDIYORSUNUZ» DEDİ ANKAKA (Uunüurıyet Bü rosu) Devlet Başkanı Kenan Kvren naîte sonu Ankara cıvarındakı Kriv ve uçelere yap tıgı gezıJen gelenekselleştirrtı Kendısınm de belırrtigı gıbı hatta ıçıncie vakıt mılamadıgın dan anraK natts sonlan ou tür geriierle. ozellikle tanmla ugraşan feöylUnün sonınlanm teme olanağı Dulabıiıyor. Oyie gozüküyor kl, bu gezııer sürecek. Çünkti Oeviet Başkanı bu gezılerde amacına alaşabiliyor "e ıstedıgını elde edebiliyor. GUzergan Bala'ydı ve H du K rak bır bahçeydi Bahçenin erıklerınln nenfi7 olmadıgı anla şilmoa, vola devam edıldt. Dev tet Başkanı. Beynam ormanlannm hprnpn riıbınrtekı Eeynam köyünde civar Köylerden de gelmiş köylülerce karşüaşınca, 10"u resmi toplam 15 arabalık konvoy durdu. Köyün küçük çocuklan ellerlnde çiçeklerl «Evren paşa, çok yaşa» alkışlan arasında Devlet Başkanına verirken sevlnç ve beyecanlan görülmeye değerdl. Berabennde MGK Uyelerl, Nurettin Ersin, Nejat Tfimer, Başbakan Bttlend Ulusn, Tarım ve Orman Bakaru Selahat tin Ozbek, Ankara Valisl Vecdl Uönfll, Sılnyönetim Komutanı Korgeneral Recep Ergun oldugu halde bir ağacın altında ha zırlanan masava otiıran Evren köylülerle sohbet etti Devlet Başkanı, köye ziraatlArkası Sa. 10. Sü. 4 de) Danısma Meclisi'nde geçen hafta GünkriAnlatryor • Inönü, Makarios'a ne dedi? • Sovyet. Devlet Başkanı Podgorny'nm çıkısı, Inönü'nün yanıtı... • Inönü: "Kıbrıs'a uçak gönderelim ama...,, • Sovyet Büyükelcisi, "füzeler üzerinizden gecer gider...,, diyor... Cumhuriyet (e Ictüzük yemeğî.. Betül UNCÜLAR ANKARA, Gundemınde ki Yasa Tasan ve önenlerinl sı*asıyle görüşerek sonuçlandır^n Danışma Meclisi'nde üyelerin merakla bekledlklen konular Anayasa tas lağ'Cjn elleriüe ne zaman ge çeceğ" ve tatile ne zaman «i rileceği. Başkanhk Dlvanı(Arkası 14. Sayfada) olayların ardındaki Terör ve Soykırım Bu satırların yaaldığı Üakıkalarda Batı Beyrut'a tetaıl saidınsı bekteniyo Arka daşımız Cengız Çandar'ın olaylan bütün dünya bosınından daha ıleride izleyen haberlerivle sava$ alanlartr nm soluğunu gazetemizin sayfalarmda dakikası dakıkastna duvabiliyoruz. Dünya küçülmüştur. Ne yazık ki bu küçülüş, yalnız iletişimin yoğunlaşmasıyla eşanlamh değildtr} büyuk çıkariar çatışmasında yoksul ve mazlum Filistin halkım acı yazgısıyla başbaşa bırakan çağdaş dünya mn moral açıdan da küçüldüğünü vurgulamah gerekir. Lubnan'dakt savaf, savaştan çok soyhırım niteliğındedir. Hem tutucu Arap rejimleri hem gelişmlş dünyayanın büyüh devletleri, bu ••• JArkası Sa. 10 Sü. 5 de) 'Johnson tnöırii Ertugrul Alatlının Cumhuriyet'e demeci: D M üyeleri bir süre görev almamalı •• •• • 16. sayfada • Ccorge BALL »n HALUK ŞAHİN'in yazısı 11. sayfada yazan General Rogers bugün Ankara'ya geliyor ANKARA, (ANKA) NA, TO Avrupa Müttefik Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bernard Rogers, görüşmelerde bulunmak üzere bugün Ankara'ya geliyor. Orgeneral Rogers, aynı gün Devlet Başkanı Orgene ral Kenan Evren tarafından kabul edilecek. Rogers Dev let Başkanı Evrrnı îlo wnn»/'a ğı görüşmeden sonra, Ankara'da bazı temaslarda bulun duktan sonra, Üçuncü Ordu Komutanlıgında incele melerde bulunmak üzere Er; zurum'a gidecek. NATO Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Rogers ile Ankara'da yapılacak gö rüşmelerde. TürkYunan iliş
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog