Bugünden 1930'a 5,465,331 adet makaleKatalog


«
»

20 HAZİRAN 1982 Cumhuriyet 9 MHP belgeleri (Baştaratı 12. Sayfada) durumunu lçeren Gençlık Kolları Yönetım Kuruluna aıt lıste alındı, K) Gislavet Lastık Pabrıkası'run kapanı? sebeplerını ıçeren bır mektup aıındı, ı) Alibeykoy'ü ve KUçukkoy çevresını kapsayan ve Uzerınde ısim ve dnemU noktaların ışaretlendiğı bır srokı ahndı, m) Çeüklş Sendıkası taraîından MHP Gaziosmanpaşa tlçe Başkanlıgına gönderılen bır tamım almdı, n) MensucatIş Sendikasının ışçilere hıtap eden bır bildirisi alındı, o) Büyük Ulkü Derneği îstanbul şubesınm bır büdirısi alındı, p) Komıte Başkanlığma Muharrem Aktaş tarafuv dan yazüan ve tekliflerı ıçeren bır dilekçe alındı. r) Genel Merkez Başkanlığma Muharrem Aktaş tarafından ya zılan bır mektup alındı, sj Göçmen Hasan adını ıçeren ve eşkalını belll eden bır yazı alındı, san adını tçeren ve eşkalını belli eden bir yazı alındı, t) Güler Dekorasyon Mağazasmm kartı arkasına Birol Yılmaz'ın eşkalını belirleyen kartvlzıc alındı, u) Sol traksiyonun çalıştığı yeri belirleyen bir pusula alındı, U) Yıldıztapya eski muhtarının yeğeninin bomba imal ettiğını belirten bir pusula alındı, v) Kürt Haydar'ın ad resını belirleyen bir pusula alındı, y) Rabakta çalışan Salım Kerti'nın adres ve sol bir fraksiyonda çalıştığını belirten bir pusula almdı, z) 7980 senelerine aıt ve fatura dışı ödenen mıktarı belirten bir liste alındı. 1 tskender Balkan ve Like Balkan'ın adreslnl lçeren bır pusula almdı. 2 Bıza Bulut'un adını ve adresını ıçeren bir pusula alındı. 3 Erol Oktay'ın adresinı ıçeren ve eski Işçi Partısı G.O. Paşa îlçe Başkanı olduğunu oelirten bir pusula alındı. 4 Arkasında kımlıği belli olmayan ıki adet resim almdı Aynı heyet taratmdan kapı kapatıhp tekrar mühurlendı.» Zengin mi, zenginlik mi ledır bu yaşam ışte. Eksık oltnasın. Eleştırmen, mceleyıcı Mehmet Doğan'm arabasında idim ben; Bozdağ'a gıderken Sart'a (Sardes'e) uğramamızı önerınce çok sevmdim. Bakın şu işe, bu yaşa gelmişim de Krezüs'Un başkentini görmek fırsatını bulamamışım... Lidya Kralı Krezüs zenginliğiyle ünlü idi, bol altını vardı, tarih ılk altın parayı basanm o olduğunu yazar. Bızde Krezüs'e Karun derler. «Karun gibi adam» sözü, «büyük zengin» anlamına gelir. Mevlâna'dan kendi ölçeğinde, kendi uyağmda çevirdiğim bir şiirin son koşası (beyti) söyledir : Meger ben bir defineydim de (Bastarafı X. Sayfada) çıktun yısında da yayınlanması bekleDefineydim me^er Karun nen MGK'nın 17 naziran'da aldefUdim dığı atama kararnamesi ile sıMevlâna lyı bir ozan değildir kıyonetim mahkemelerinde gorev yapan 42 askeri yargıç ve ama bu koşası az bulunur güsavcımn gbrev yerleri değiştı zellıkte. «Ben zengin değildim, zenginliktim» dıyor Zengınler rıldı. için ders almacak bir söz. KreMGK'nın atama kararnaıne züs'ün «zenginlik» olup olmasiyle gorev yerlen değıştinlen dığmı bılmiyoruz. Atinalı ozan Ankara Sıkıyönetım Komutanlı ve devlet adamı Solon, yasalağı Askeri Savcısı Yargıç Albay nnı orada uygulayamayıp DcNurettin Soyer daha oncekı gö ğuya geldiğmde, Krezüs ona, rev yerı olan Genelkurmay Baş «Ben dünyanın en mutla adakanlığı Askeri Mahkemesı Yar mıyım, çünkü en zenRiniyim» gıçlığma yemden verildı. 1957 demiş de, kimsenın ölmeden yılmda Askeri Yargıçlığa baslayan Albay Nurettin Soyer, mutlu olup olmadığının sdylenemeyeceği vanıtmı almış onçeşıtlı ^reUerde L^rev yaptıktan sonra 1975 • 1977 yılları a dan. rasında Mıllı Savunma BakanZaman Soıon'u doğruladı. lığı Askeri Adalet Müfettışlı Pers Kralı Kirus, îsa'dan önce ğıne atandı. 546'da Anadolu'ya gelip Sart'ı almca, Krezüs'ün ateşte kebap 1977 yılında Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesı' edilmesini buyurur. Adam kavrulmaya başlayınca, «Ah Solon, ne yargıç olarak atanan Albay Solon, haklıymışsın!» diye söySoyer, 28 aralık 1978'de Ankalenirmiş. Kirus, «Ne diyor bu?» ra Sıkıyönetım Komutanlığı As demış, «tndirın ateşten de öğkerı Yargıçlığına başladı. a şu renelım.» Solon'un dediğini ögbat 1980 tarihınde Ankara Sıkı remnce de bağışlamış Krezüs"ü. yönetım Komutanlığı Asken Pelki kendi gücünden, yengiSavcılığına başlamıştı sınden, mutluluğundan korktu 3.5 yüdır Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Savcı da ondan. Lidya Kraünm toprakaltı bankası vardı. Altını hgmda görev yapan Yargıç Al bay Nurettin Soyer, MSP, toprağa gömme alışkanlığı ondan kalmadır belkı de. «Oğle TİKP, MHP ve ülkücü kuruUykusundan Uyanırken» adlı luşlar, Devrimci Yol, Türdüzyazı şiırimde «altm»ı onca kıye Komünist Partisi, TÖB konu edinmişken, nasü oldu da DER davaları iddianamelerınl unuttum Krezüs'ü! hazırlamıştı. KANDAULOS'UN Albay Nurettin Soyerin yeriGÜZEL KARISI ne Oiyarbakır Sıkıyönetım Ko Sardes (Sardesıs) vıl anlamutanlığı Asken Savcısı Yarmına gelir. Yerh dillerden bir gıç Albay Zekı Egin atandı. suzcük. Kandaulos, buranın esAnkara Sıkıyönetım Komutanlığı Asken Savcılığmda go ki krallarmdan bıri idi, sarayın revlendirilen Cumhuriyet Sav da kapalı tuttuğu kansınm gücılarmdan Haluk Aldoğan, Ntızelliğini, soylu konuğu Giges'e ri Ok ve Necati öztekin'in de anlata anlata bitiremezdi. Bir eski görev yerlerine iade edılgün kadını çıplak oiarak gizUce dikleri öğTenildı. gösterdi konuğuna. övünme tutkusuna bakın siz! Kraliçe ALBAY TAKKECİ farkına varır başma gelenı, Îstanbul Sıkıjönetim KomuGiges'e, «Ya kralı öldürür betanlığı Askeri Savcısı Albay Süleyman Takkeci'nin de gö ni alırsın, ya da ben seni 61dürtürüm» der. Böylece Giges, rev yeri değiştirlldi. Albay Tak Kandaulos'u öldUrüp kral olur. keci, yeniden eski görev yeri Sonra Büyük Iskender geldi Olan Mllli Savunma Bakazüığı buraya. Îsa'dan önce 133te de Teftlş Kurulu Başkanlığ} emrl xıe verildl. Takkeci'nin yerirje Roma. Ardmdan Bizans, Krezüs'Un kentl toprak altında 9. Kolordu ve Erzurum Sıkıyö netim Komutanlığı Adll Müşa kaldı. Altmlan gibi. Bugün, virı Yargıg Albay HanifI öncül Roma'dan kalma görkemll bir atandı. yapıüa, kimi Bizans duvarlan(Bastarafı 1. Sayfada) araba yola çıktık; Fethi Nacı, Mehmet Doğan, Uluslararası Sa nayı ve Kalkınma Bankası lzmir Merkez Müdürü Necati Do luorman'la. Hava kapalı idi, lkide bır yağmur boşanıyordu. Bu durum, tâ Marmaris'e dek sürdü gitti böyle. Mayıs aymda Güney Anadolu'ya yaz gelmlstir diye düşünmekle yanılmışım. Oemek bu yıl gecikti yaz. Ne çıkar! Bize bağışlanmış olan dört mevsimden birini ötekıne yeğlemek' doğru mu? tslanırız, üşürıiz, ısımnz, terleriz... böynı, bı dre bır Sinagog gözebiliyorsunuz, oldukça ayakta kalmış ve onanlmış. Daha epey kazmak gerekiyor Krezüs'ün katını bulmak ıçın. Ilk kazılar 19141922 yılları arasmda yapıldı. Artemis tapınağı ve Lidy mekropolisi (mezarük) bulundu. Daha örene varmadan «ören» sözcüğü Farsça «Viran»dan boz madır; «Viran» ıse Fransızca «ruine», tngılizce «ruim» ile bir aileden; HintAvrupa dillerinin kökende birliğini gösteren örneklerden biri.) Bir köy var, adı «Sartmustafa», Olacak şey mi! Kim bu Mustafa? Neden «Sart» adını almış? örenin bekçisi Ali Rıza'dan sorduk bunu. Bir köy daha varmış Kuzey yanda, onun adı da «Sartmahmut» imiş. Kardeşmis Mustafa ile Mahmut, iki ayrı köyde otururlarmış, beylerden olacaklar. Köylerini adlandınrken tarihe bağlanmayı düşünmüş olacaklar. Kim bilir, topraga gömecek altmlan var mıvdı bu ağalann? KISAKISA • Hava îş Sendikasımn iki gun süren Genel Kurulu dün sona erdi ve Genel Başkanlığa 3589 oyla yeniden îbrahim Öztürfe seçıldi. Genel Kurulda Türk Silahlı Kuvvetleri GUçlendirme Va kıflanna 6 milyon lira yardım yapılması kararlaştırıldı. • Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından Üsküdar Doğancılar' da yaptınlan CEK Üsküdar İlkokul yurdu dün törenle hizmete açıldı. • THY'nın ABD'den satın aldığı dört Boeing 727'den ilki dün 15.30'da İstanbul'a geldi. Herbiri 40 milyon dolara ahnan Boeing 727'lerden dün İstanbul'a geleni salı günü hizmete soku lacak. • Kuşadası Uluslararası ve Şebirlerarası jetonlu telefon gS r^îmelerine açıldı. • Zeytinburnu Gökalp caddesi 48 sokakta bir evde bekâr olarak kalan Hasan Gürdal kimliği bilinmeyen kişi yada kişi lerce yolda tornavida veya bıçak darbeleriyle öldürüldü. • Dolapdere Hakem sokakta Esra Ksraca (1,5) dört katlı blnanın terasmdan, Güngören Akmcılar Mahallesinde de 1 > yaJ şındaki Tuğba Ateş balkondan düşerek öldülen Madalyonun (Bastarafı 1. Sayfada) tnim inleten bır diktatorlüğün, Falkland'da kolay bir zafer sağlayarak dıkkatierı dışanya çekme hesapları, siyasal ve as keri durumu yanlış değerlendırmesi yüzünden tutmadı. Başka bir deyîşle evdeki hesap çarşıya uymadı. Arjantin' in 2 nisan'da adalan işgalinden bu yana Falkland konusunda hemen herkesın görüs birliği içinde olduğu bir gerçek bu. Aslmda bu gerçek, Ar jantin'in adalan işgalmden bir kaç gün sonra adını şimdi anımsayamadığımız bir İngıliz hukümet üyesi tarafından dile getirilmişti. Bu yetkili, «f» şist cunta içeride ne zaman ba şı derde girse, Falkland sorununa sanlır» demişti. Ingilizler, kendilerine özgü diplomatik ustaüklan ile Falk land sorununun sadece bir ya» nını oluşturan bu gerçeği, dünya kamu oyunda çok iyi işlediler. Böylece bizim basm dahil, dünya basmmda Falkland'a ilişkin yorumlar genellikle, faşist cuntanın halkm dikkatint dışarı çevirmek için Arjantin, ulusunu savaşa sürüklediği görüşü ile smırlı kaldı. Ama, bu arada madalyonun Ingiltere'ye dönük yüzü üzerinde fazla durulmadı. Neydi, Falkland madalyonunun Ingiltere'ye dönük yüzü? Falkland adalan 1600'den 1811'e dek Ispanya'nın egemen liğinde kaldı. Bu zaman içinde adalar kısa siire Fransız ve lngiliz egemenliği altına girer. Fransız asılhlar 1764 1767 yılları arasmda adalarda yerle şirlerse de İspanya'nm baskısı ile buralan terkederler. 1765 yılmda ise bazı Ingilizter ada» lara gelir, ancak bunlar da üg yu sonra 1768'de Ispanya Kıralı tarafmdan kovulurlar. Ingilizler 1771'de geri gelir, ancak 1774'te adaları yine terkederler. Ispanya Kralı, bu tarihta adalann Buenos Aires'ten yönetilmesine karar verir. (Arjantin henüz bağımsızlığına ka vuşmamıştır). Ispanya 1811'de adalan terkeder, 1816'da bağımsızlığına kavuşan Arjantin, İspanya tarafından terkedılmiş olan Falk land adaları uzerınde hak iddıa ederek oraya bır vali atar. 1833'te ise îngiltere adaları işgal edsrek, burada yerleşmiş olan Arjantın'lıleri kovar. Böy lece günümüze kadar uzanacak olan anlaşmazlık da başlar. Hikâyenin buraya kadar o lan bölümü aşağı yukarı biliniyor. Ama sanırız, asıl üginç olaa yanı bundan sonraki bölümü. Ingiltere hükümeti, 1851 yılmda «Falkland Adası Şirketlne» büyük ekonomik imtiyazlar tanır.. Bundan böyle adalann tüm zengmliklermin gerçek sahibi bu şirkettir. Adaya yerleştirilen lngiliz asıllı çobanlar (kelpers) ıse, bir anlam da şirketin memurlandır. «Newsweek» dergisi Falkland bunalımmm başlarında bu konuda yayınladığı bir yazıda «kabul etmeli ki, ada balkmın ürettiği zenginllğin büyük bölü mü, Falkland Adası Şirketinin Londra'da oturan hissedarlarının cebine girmîş, halkm ekonomik durumunda ise kayda değer bir gellşme ounamıştır» dıyordu. Adalarda ıkı sıruf halk yaşıyor: Biri, kendilerine «Kelpers» tyorede bulunan bir tur denız bitkisı) adını takan koyun çobanları; dığen ıse Londra tarafından atanan yönetıci kadro. Adanuı yerh halkırun sayısı 194ü'ta 3 bınden, gunumüzde 1700'a düşmüş. Ada halkı lngiliz vatandaşı sayılmıyor ve Ingütere'de yerleşmeleri karışık formalitelere bağlı. Ingütere'den adalara üç ayda bır gemi geliyor ve vıskı, sigara, kumaş gibi mallar getirıp, kojunlârın yUnlsnni yuklenerelE gen gidiyor. BM Anayasasının 73. maddesi, özerk olmayan topraklan yöneten BM üyelerinin, bu top raklardakı durumu BM Genel Sekreterine düzenll olarak blldirmesıni ister, Ingiitere, bu ınadde uyarınca, Falkland konusunda BM Genel Sekıeterine rapor vermiş. Yani, dolaylı olarak adalann mustemleke statüsünü kabul etmiş. BM Ga nel Kurulu 1960'ta somürgelerin tasfiyesi konusunu göriişmek uzere özel bır komite kur muş. Özel komitenin tasfiye edilmesıni öngorduğü sömürgeleri kapsayan raporunda Falkland adaları da yer alıyor. Genel Kurulun 1965 tarihli ve 2065 no.'lu kararuıda ise, Falkland adalarının müstemleke olduğu beUrtilıyor ve Arjantin ıle Ingütere'nin bu konuda zaman geçirmeden görüsmelere başlaması isteniyor. Ne var kı, Îngiltere 17 yüdır görüşmeleri savsaklayarak Arjantin'i oyalıyor ve bunalım günümüzdekı savaşa kadar da yanıyor. Sonuç şu ki, Îngiltere «Faşist Cunta», şarkısı ile dUnyayı uyutarak, düpedüz bir sömürge savaşı vermiştir. Falkland, faşist cuntanın değil, Arjantin ulusunun sorunudur. Bu sorun, faşist cuntadan önce vardı, ve anlaşıldığına gö re sonra da olacaktır. Faşist, cunta Falkland sorunundan kendi çıkarlan için yararlanmaya kalkışmıştır; ama sorunu o yaratmamıştır. Kendisi BM karannı çiğnemiş olan tngiltere, sömürge sa vaşmı, BM ilkelerini savunma savaşı diye dünyaya bir güzel yutturmuştur. Ne de olsa, diplomasi alanın da deneyimli ulustur. Oyunun inceliklerini bilir. TOPLU KONUTTA SON F1RSAT B. Evler Basm Sitesi 97 A Otobüs durağmda mevcut 2 parsel arsamıza ortah ahnacaktıt. Mür: Aynı adreste Yzh. Teh 72 05 34 saat lS'ten 42 askeri ARJANTİN Bazı lngiliz yetkililer, Arjantin başvurusunun lngiltere'nin manevra yapabilme imkânını ortadan kaldırdığını söylüyorlar. MİG UÇAKLAR1 Prof. Demiroğlu (Baştaratı 12. Sayfada) Üniversıte sınav sonuçlarını büyük ölçüde değiştiren «hesaplamadaki ayrıma» llişkin görüşünü belirten Prof. Demiroğlu, «YÖK bize Itiraz hakkı tammıyor» dedlkten sonra şoyle konuştu: «Eskiden Üniversitelerarası Seçme ve l'erle^tirme Sınavla ruu biz düzenlerdik. Şimdi bu görev bizden alındı. Sınavları TÖK düzenliyor. Bu yüzden nıütalaa vernıek bize diişmez.» Cem'i Demiroglu, ittraz hakiarı olmamakla birlikte, durumu araştıracağım sözlerlne ekHukukçuların, ÜSYM'nin bir kısım adaylaruı üniver slte puanlarma «orta ögretim başarı puanlarını» eklediği halde, dığer adaylara eklememeslni «kazanma hakkını» sınırlayıcı bir uygulama olarak değerlendırdigi ve Yüksek Öğretim Ya sası'na aykırı bulduğu uygulama şoyle yapıldı. Ünıversite Seçme Sınavına bu yıl katılan 408 btn adayın katıldığı sözel ve sa yısal testlerden elde edilen puanlar ayrı ayrı hesaplandıktan sonra ÜSYM" nin saptadığı yöntemle tüm adayların, toplam adaylar lçindeki sozel ve sayısal yüzdelık sırası e§it yöntemle bellrlendi. Ancak, 1980 ve sonrası orta öğrenlm mezunlarının sözel ve sayısal puanlarına yine ÜSYM* nln saptadığı bir yöntemle «ek bir puan» olarak saptanan orta öğrenim baaarısı eklenlrken. 1980 öncesl mezunlarının sadece sözel ve sayısal puanları toplandı. Böylece 1980 ve sonrası mezunlarına otomatlkman 16 puanlık ayrıcalık tanınmış oldu. DISK (Bastarafı 12. Sayfada) ganımn Marksizmden kaynaklandığı ve dunja komünıst ha reketının stratejısıni teşkıl ettığı goruşunun yer aldığını belırterek ne dıyeceğını sordu. Baştürk, «Dünya komünist hareketinin ne zaman, nerede ne söyîediği bizi bağlamaz» dedıkten sonra, 15 şubat 1978'de Tür kiya Komünist Partisı adma Ismaıl Bılen imzası ile DİSK yönetım kuruluna çekılen telgrafa verdiklerı yanıtı okudu. Telgrafa verilen yanıtta da go rülduğü gibi DISK'ın örgutler, partıler, hükümetler karşısında bağımsızlıgını tıtızhkle korudunu bıldırdı. DISK'ın hıçbır legal ya da illegal partımn kuyruğuna takılmadığını beürterek, açıklamasını, «Bu düşün celerin sahibi olan DlSK'i diın ya komünist hareketinin şu ve ya bu doğrultudaki hareketlerin, görüşleriıı, ideolojilerin faaliyetlerine kimse bulaştıramaz» şeklmde surciürdu. Iddıaları redd'3derken, «bütün ülkelerm işçneri birleşiniz» sos,onun Maıks'tan kaynaklanıp kaynaklanmddıgı şeklmdekı Ydiyıcın yoneıiuğı soruya, «O nu irileınenı. Bizim ne anladığınıızı açıkladım.» janıtmı ver dı. Yargıç 1 Mayıs 1977'de DISK'ın düzenlsdiğı ı Mayıs'a Markb'ın, Engels'ın, Lenın'm ve Stalm'ın bez uzerıne ışienmış buyuK boy resımlerının ge tınlış amacını sordu. Baştüık o tarıhte DlüK'te yönetıci olmadıgını ve 1 Mayıs kuUaması na da kauldmaüıgını hatırlatarak, sorunun o gunısu yonetıcılere sorulması halında dalıa sağııklı yanıt alınacagını bıldu dı. Yaıgıç, ŞUUı ışçılerle dayamşma gecesı duzenlenmesmın gereKçesııu sordu. Baştürk ozetle şoyle açıkladı. «Birleşmis Milletler Insan Hakiarı Komisjonu, UNESCO, Sili'de kl generallerin lasist yönetimı ııi mahkum etti. Uyesi olduğuEiU7 Çalışma l'eşkilalı ILO 11 Eylül 1975 tarihinı Şili balkı Için dayanışma günü olarak ilan etti. Insan llaklan Komis yonunun ve ILO'nun aldığı karar doğrultusunda blz de o günü kutladık. Başkaca bir amacı yuktur. Antifaşist mücadele de uluslararası dayanışmanın da bir gcreği olan böylesl bir tlayanışma günü Batı Avrupa sendika nareketi de aynı amaç tar doğrultusunda, CUT'un ku ruluş yıldönümlcrini kutlamaktadır. Bunun dışında yakıştırılan iddiaları red cdiyorum.» Yargıç iddıanamemn 759. say fasmdan oaşlıyan lısteler itiba rı ıle, DtSK'in yurt dışında faaliyet gösteren hangi dernek ve nuruıuşıanu UışKisı olduğu nu sordu. Baştürk DISK'ın yurt dışında, henüz tam gerçekleşememiş olarak bir tek Avrupa tşçi Sendıkalan Konfederasyonu ile ilişkisi bulunduğunu belirttikten sonra, «Id dianamenln söz konusu bölümünde yer alan kuruluşlarla, derneklerle DİSKin bertaangi bir ilişkisi yoktur. Sanınm kl bu liste DtSK Uergistne abnnesi olan kuruluşlara ait listedlr. Bn abone işleri de bildiğim kadan ile benim yönetime gelmemden nnrekl döneme aittir. Bu dernek ve kuruluşlar hakkında, siyasal yapılarına ilişkin herhangj bir bllcim de yoktur. Ancak iddia makamının bu dernekleri vesile ederek, bize yakıstırdığı Iddialan red ediyorum.» dsdi. Yargıcın ilişki olup olmadığma llişkın yinelediği soru üzerine, yazısma olmadıgmı, ancak zaman zaman gönderilmlş broşür ya da yazılar hattrladığını bildird1. Yargıcm tngiliz Türk Ögrenci Federasvonundan 11.2. 977 tarlhi ile yazı geldigini behrtmesı üzerine de söz konuBu yazm ne gHrdıieünU. na de bilgı sahıbı olduğunu, ne de (Bastarafı 1. Sayfada) Arjantın'in BM Guvenlik Konseyı'ne başvurarak Ingiltere'mn adalardan çekilmesinı istemesi durumu daha da karıştırdı. KATIRTIRNAKLARIN1N Bu arada, Generai LeopolKOKUSU do Galtieri yerine, geçici Bekçi All Bıza, şişman, kısa boylu, ablak yüzlü bir adam; başkanlığa atanan 55 yaşın sabırsızlanıyor bize Sart'm geç daki Içişleri Bakanı Genemişini anlatmak için. Böyledir rai Alfredo Saint Jean gore bütün ören bekçileri, acele ve başladı ederler ezberledikleri kısa bilArıantin'le ılgıli diğer bir giyi dökmek için. Kimbilir ina gelişmede ıse, Buenos Aires' nırlar mı sövlediklerinin ger tan Sovyetler Birliği'nden çek olduğuna? 100 tane «MİG» uçağı alma «E... Ali Rıza» dedik, «Barası yı tasarladığı bildirildi. neymis eskiden? Nerden ktmDevlet Başkanlığı ve Geden kalmıs bu taşlar, yapılar?» Ali Bıza önce öksürdü sesini nelkurmay Başkanlığı'ndan ayarlamak için, sonra kasketi istifa eden Generai Galtieri' ni çıkanp koca mendiliyle al ye ise emeklihk şildi verildi. ŞAŞK1NLIK YARATT1 nının, yüzünün, ensesinin terini sildi. Hiç beklenmeven bir Çeşıtlı ajanslara göre. Arşey, «Affedersiniz, sesim kısıl jantin'in, Ingiltere'nin Falk dı da» dedi. Şarkı söyleyecek land adalarından çekilmesi sanırsımz. «Geçen hafta burada için Bırleşmiş Milletler Güturizm şenliği vardı. Aman Al venlik Konseyi'ne başvurma lah, bir kalabalık, bir kalabası tngıltere'de şaşkınlık yahk. Halk sanki yerden börtlerattı. dl.» Peki ama, şenlik olduysa, halk yerden börtlediyse, bundan Ali Rıza'nm sesine ne? Lidya, Krezüs, Hellenistik, Roma, (Bastarafı 12. Sayfada) Bizans, Sinagog.. lâflannı bır gulandığını belirterek şoyle ko biri arkasına sıraladı. Bense nuştu: «börtlea» sözcüğü üzerinde dü«Bu Relişmeler altında ilçill şünüyordum. devletler temmuz ayı sonunda Sart'ı, her yaz Harvard Üni yapacakları taahlıütlerini ilgili sekreteryaya bildirecckler. As versıtesi'nden geıen yirmi, otuz lında miktar ne olursa olsun kişilik bir bilginler topluluğu kazıp onarıyormuş. Bir iki sü Türklye için pek öııemli değil, tun buldular mı, üst yanını be çünki OECD'nin acil yardımı nın önemi gitgide azalmıştır. tonla tamamlama yöntemini kullanıyorlar. Roma, Bizans ya Bu acil yardımın son yıh olacağını da toplantıda ifade etpılanmn tayıcığındaki sinagog tik. Son olarak yapılacak taa bana çok şaşırtıcı geldi. Kral yolu üzertodeki eskiden kalma hhütlerden yalnız Atnerika'nın sütunlar, meyhane ve dükkân vereceği miktar 350 milyon dolar olarak belli olmuştur. Iar çok ilginçti. O RÜnkü şehirBu miktann toplam 800 milyon cilik d zeyine varabildiğünizl sanmıyorum. Doğa da bizl şa dolar civsrında gerçekleşeceği şırtmakta bu kalmtılarla yarı ni sanıyorum, önümüzdeki yıl şıyordu sanki. Katırtırnaklan OECD'nin normal konsorslyum faaliyetleri ikili Uişkller şeklin nın bayıltıcı kokusu genzimizi doldurdu ve bizi nerdeyse sar de sürecektlr. » hoş etti. Tarihten daha keyifliyTurgut özal daha sonra uçak di bu koku. la Ankara'ya gitti. ANKA Ajansı'nın haberine göre Arjantin'de Devlet Başkanlığı'ndan istifa eden Generai Galtieri yönetiminin. Sovyetler Birliği ile. buğday satışlanna karşılık 100 tane MİG23 ve MÎG25 savaş uçağı alınmasını öngören bir ilke anlasmasına vardığı, ancak anlaşmanm geleceğinin yeni yönetimin izleyeceği politika ile îngiltere ve ABD'ni Arjantin'e karşı takınacaklan tutuma bağlı olduğu kaydediliyor. . Insaat (Baftarafı 12. Sayfada) nca inşaat sanayiindeki durgun luğun yan sanayi ve temel mal lar üreten endüstıilerde de sıkıntılara yol açtığı bildirilen tebliğde, bu sektördeki işsizli ğın 1981 yılmda önceki yıla gö re yüzde otuz dolaymda arttı ğı kaydedıliyor. Bugünktt yüksek falz lıad leri ve yetersiz kredi koşulları altında inşaat sektörünün can lanarnayacağma değinilen teb liğde, «politikalar düşünülürken, gelişmiş filkelerde dahi, yüksek falz hadlerinin inşaat sektörü üzerindeki olumsuz et klleri nedeniyle faizlerin kont rol altında tutulduğu, konut sektörünün çeşitli sekillerde devietce desteklendlei dlkkatler den kaçmamalıdır» deniyor. Dr. Öztin Akgüç İnşaat sek törünün finansmam ile ilgili sunduğu tebliğde ise Türkiye" de şu anda 1 milyon birim ko nut açığı olduğunu, şu anda yılda 120 bin dolaylannda konut üretildiğini, bunun ise ar tan ihtiyacı karşılamaktan çok uzak olduğunu belirtti. Özal Nükhet Duru (Bastarafı 7. Sayfadal. ne kadar evleneceglm birine de rastlamadım söz aramızda. Birisiyle bilirsiniz siz d e üç buçuk yıllık bir beraberllğim oldu. Onunla zaten evlenemezdim. BUiyorsunuz evli tdi kendisi. Ondan önce uzun bir nişanlılık... O da yürümedi. An cak şimdi evlilik zamanının geldiğine, hatta biraz geçtiğinin farkına vardım. öyleyse yâkmda.. İşte üç yıllık planda o da var. Evlilik de bunun içinde. Şu anda biri de var yani laf aramızda. Var mı? Var ama kimse bilmiyor, kendi bile doğru dtt rüst bilmiyor. Yanı siz kendi kendinize mi gelin güvey.. Hayır hissediyor. Onunla evlenmeyi isteyeceğim kanısında. Hiç konuşutmadı mı? Hiç konuşulmadı. Hissediyor sadece. Eğer şartları yenebilirsek... Ya ni onun yaşamı ile benim yaşamımı bir düzene sokabilirsek. Çünkü mütevazi koşulları olan bir er kek. Bana ters gelmez böyle bir evlilik. Parada pulda gözüm yok çürıkü. Zaten ne demişler «güzel lik bir sivilce, zenginlik bir kıvılcım» önce anlaşmak lâzım. Konuşmanm burasında Nukhet Duru'nun son ran devu yerine vardık. Bir buçuk saatlik gecikmede adam henüz «yeşillenmemişti» ama epey «morarmıştı.» HİSARBANKIN 7HAZİMN YUKSEK FAİT Yarın sabah 9'da mutlaka Hisarbank'a uğrayın. ^ 7 Hazıran Bankacılığından y' siz de yararlanın. Hisarbank şubelerini dolduran diğer tasarruf sahipieri gibi siz de kazanın, kazanın, kazanın! Hisarbank "7 HAZİRAN BANKAC!LIĞl"nı başlattr. Posta seferi (Bastarafı 13. Sayfada) havada salladım yumruğumu. Kaçtı gitti.. Bela bunlar yahu.. Eminönünden hareket ettık ten sonra çeşitli iskelelere uğrayan gemi 2 saat 35 dakıkada Anadolu Kavağına geldi. Yolaıiar koy e Çikıp yanm saat «dinlendiler».. Be'edıye. seyyar midye ve balıkçılan kaldırttı^ı için bakkaldan yarim ekmeçın içınde kaşar peynıri alıp yemeklerıni yedıler v e tekrar ^HİSARBANK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog