Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurıyet 8 20 HAZTRAN 1*»82 Universiie 2. sınav i için kdqybk Y ÖK'dekî düzenlemeler tereddüt yaratmamalı Abbas GtîÇLÜ Başkanı thsan Dogramacı' nın bir süre önce verdığl demeç te bu yönde. Yüksek öğrenimde yapılacak değişiklikler, bundan önce olduğu gibl öğrencllerden çok, öğretim elemanlarını ve yüksek öğretim kurumla rının yönetirn şekillerini de ğiştirecektir. Bu nedenle öğrptjcilerln teıcıh aşamasında, tercıh ettiğim okul «ya kapatiiırsa. ya da istemediğim bir şekle döntişiir se» dıye tereddüte kapılma larma gerek yoktur.. YÖK'Ün öğrenci kontenjanlarının ikl katına çıkartılması gibi öğrencinin hoşuna giden kararlarından sonra, Akademilerin ve Yüksek Okulların yeni kuru lacak Üniversitelere bağlanması yönünde alacağı kararların da öğrencinin hosuna gideceği bekleniyor Mühendisük. ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ • tieçen vıl Geçen tr»r< ilı eden >ılki en Puan ogrenri Kontenîan rlıiMik puan tııriı savısı 60 + 2 60 h 2 6012 60 + 2 60 + 2 60+2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 60"2 602 20 + 24 500 4 3 100 + 5 300 r 20 75<2 75 + 2 75 + 2 75 + 2 74 + 2 75 75 75 75 75 +2 +2 +2 4 2 +2 JEOFİZİK MÜHENDİSLİGİ Geçen Geçen yıl yılki en tercih eden Kontenjan dü'jiik puan öğrenci sayısı Ankara Ü. Jeotızık Muh. 65 0 yeni yeni Ege Ü. Jeofızik Müh. 30 1 yeni yeni I&tanbu' Ü Jeofızik Müh 1003 3384.407 1428 İTÜ Jeolızik Muh. 60 2 394.671 1009 Kocaeli DMMA Jeofizik Müh. 60+ 4 357.223 555 40 5 î KTÜ Jeofızik Muh. yeni yeni Yerküremız ıle ilgıli problemienn cozümü yolunda gelişen ve fizlk ile leolojıye dayanan ihtısas kolları. jeolızik adı altmda toplanmıştır. Kayaların bazı fiziksel ozelliklennın duyarlı aletlerle ölcülmesi ile kaya cinsi yeraltı yapılarının saptanmasına çalışılan bilime jeofizık denir. Çeşitli doğal ve yapay kuvvet alanlarınm zamana ve vere bağlı olarak değısmelerint olcmek. kayaların ti7iksel ozeihklerının bu kuvvet alanlarında oluşturacagı başkalaşmaları buimak ve bunlara anlam vermek uygulamalı fızığın uğraşıdır. Bu arada deaişık jeofizik yöntemlerle petrol aramaları da yapılır Programda. Genel Jeoloıı. Genel Jeotızık. Temel Fızık ve Temel Matematık. Maden Petrol ve Mühendislik JeoloHsi. Dijital Sinyal ve Seri tşlem gıbı eenel dersler ıle Gravımetrık Prospeksıyon Manyetik Prospekslyon Kuyu ölçüleri. Deprem Sismoloiisi. Deniz Etütleri. Denız Jpofizıgi ve Havadan Prospeksiyon gıbı uygulamalı jeofizik dersleri alınır Mezunlar Jeoloji Mühendıslıği'nde belırtılen yerlerden başka. Deprem Araştırma Enstitüsü. tllpr Bankası Kandılli Rasathanesı ile Seyır ve Hirirogrrıfi n i ' , ° j vW v 3 fÖK'ün önerisi. M 1 Eği 1H tim Bakanlığı'nın kararı ve Mıllı Güvenlik Konseyi'nin onayı lle onümüzdeki günlerde yasallaşması beklenilen, yiiksek öğrenimdeki ye ni düzenlemelere gore kurulacak ünıversıtPİer kapsa mına alınması beklenilen. Akademl ve Yüksek Okullar, bugünkü aşamada. bü yük yapısal değışikliklerden çok. isim değişikliğıne Uğrayacaktır Zaten YÖK Ankara 0. Ziraat Mühendisligi Kultür Teknik Peyzaj Mımarlıgı Tanmsal Mekanızasjon Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Gıda BılimJeri ve Teknolojisi Su Ürünleri Sut Teknolojisi Tarla Bitkileri Toprak Bilimi Tarım Ekonomisi Zootekni Atatürk Ziraat Mühendislığl Bursa Ü Ziraat Mühendisligi Çukurova Ü Ziraat Mühendisligi Diyarbakır Ü Urfa Ziraat Mühendisligi Ege Ü. Ziraat Mühendisligi Tarla Bitkileri Bahçe Bitkileri Bitki Koruma Tarımsal Mekanizasyon Tarım Ürünleri ve Teknolojisi Tarım Ekonomisi Zootekni Peyzaj Mımarlığı Toprak Biümi 19 Mayıs Ü Ziraat MühendisHgl 1 Ol 60^2 4U0 397 420 396 388 409 396 39'ı 39*5 389 400 385 185 001 702 625 441 748 548 938 "'J4 052 441 283 Mh MF MF F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F 1908 1364 2397 2184 910 1928 2190 1919 •'002 1643 2123 2943 24411 4H0 Yeni 7602 708 1930 1658 1120 1283 973 970 1250 9°>2 100 küsurlu puanlar ölcüt alınmamalı Geçen yıl yapılan ll'nci aşama üniversite sınavlarında birinciliği Ankara TED Kolejinden Ataç t mamoğlu 879 917 puanla, lkincilıği, Ankara Fen Lisesinden Orhan Arıkan 872 630 puanla. üçüncülüeü de yine Fen Lisesinden Mu rat Azizoğlu 859 755 puanla kazanmıştı tlk smavm birincisi. tstanbul özel Alman Lisesin den Faruk Bursal ise beşin ci olmuştu. Geçen yılın ikinci aşama sınavında ilk üç'e giren öğrencilerln puanlarında da görüldüSü gibi, Ikinci aşa ma smavlarında puanlar ol dukca yükselmektedir Buna neden de tabll ikinci aşama smavı kapsamının ol dukçe genişlemesidir. Bu yüzden. öğrencilerln ilk aşama sınavında aldık ları 100 kusürlü puanları. Ikincl asama smavına ölçüt almamalan gerekir 373 874 Yeni 3 % 104 434 622 414 409 409 438 429 417 395 410 401 407 634 485 133 626 118 346 071 801 293 351 HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ Geçen ytl Gpçtn tercih eden yılki en Puan öğrenei Kontonîan düsük puan türü saytsı Hacettepe Ü Hidrojeoioji Müh 40 + 1 42S 023 MF 631 Jeoloji Mühendisliğ'nm bir anabılim dalı olarak ortaya çıkan Hidrojeoloji Mühendiliği. doğrudan dogruya Su Jeolojisine eleman yetiştirmeyi amaclamaktadır. 1977 yılmda Hacettepe Üniversitesi'nde kurulan ve halen anabilim dalı olarak tek bu Üniversite'de programı uygulanan Hidrojeoloji Mühendisligi. bugün gerek sulama. gerekse enerji sorununda önemli rolü olan su araştırmalarına etkin sayıda eleman yetiştirmeyi ülke ekonomisi acısmdan zbrunlu görmektedir Temel Fen ve Jeoloil derslerl vanında Kayac Mpkaniği. Su Kimyası PaleontopoloH. Yeraltı Suvu Plânlama ve ProİPİPndirilmesi. Genpl Sondaj Tekniği ile uygulama laboratuarları endüstri mühendisliği oğret'm alanınm önemli dersleridir M??unlar, Barailar. Sulama projeleri. ilgili Bakanlıklar ve ilgili kamu VP özel kuruluşlarında is h'iima olanaklarına sahiptirler. SÜRECEK 1970 1980 yılları arasında, Üniversite, Akademl ve Yüksek Okullar'dan 264 bın 945 kışı yukseK oğrenım dıploması almıştır Bunların Mesleklere gore dağılıım şoyledir: 1 92 702'si Eğitim Bilimi ve ö ğ r e t m e n Yetiştirme alanında, 2 43.509'u Mühendislik, 3 26 177'si Sosyai ve Davranış Bilimleri, 4 31286'sı Tican ve Mesleki Idare, 5 17.321'i Tıp Bıhmı ve Sağlık llışkılerl, 6 7 901'! Beşeri Bılimler Dın ve Teolojısi, 7 6 739'u Doğal Bihmlet. 8 5 264'u HukuK 9 3.974'ü Tarım Ormancıhk ve Balıkçılık, 10 2 764'ü Kltle îletişim v e Dokumantasyon, 11 2 640'ı Guzel Sanatlar ve Uygulamalı Sanatlar, 12 2 453'u Matematik ve Bılgisayar Bılımi, 13 759'u Hizmet Meslekleri, 14 506'sı Ev Ekonomısi. 15 499 u Ulaşım ve îletişim, 16 471'i Mimarhk. F Mî S TS D TN EA AĞIRLIKLI ÖYS PUANLAR] Fen Btlimleri Ağırlıklı ÖYS Pnanı Matematik ve Fen BiUmleri Ağırhklı ÖYS Puanı Sosyal Bilimler Ağırlıklı ÖYS Puanı Türkçe ve Sosyal Bilimler Ağırhklı ÖYS Puanı Yabancı Dil Ağırlıklı ÖYS Puanı Türkçe ve 'Matematik Ağırllklı ÖYS Puanı Iiirkçe, Matematik, Fen ve Sosyal Bllimler Eşit Ağırlıkh ÖYS Puanı. 1199 60 ı5 5039 1103 + 2494 53205 Ziraat mühendislerl, bıtkı ve hayvan yetiştırilmesi. cinslerinin geliştirilmesi. b'tki hastalıkları ile savaşım yöntemleri. toprak kaiitesinin ve sulama sisteminin geliştirümesi, tarım ürttnlerinin pazarlamnsi ve endtistride değerlendirmesi. tarımda kullanılan makinaların geliştirilmesl ve kullanılması uzerinde araştırmalar, eğitim. öğretim. plân ve proieler yapar ve ııyçulamayı denetierler. Dort yıllık eâitim süresinin ilk ikl vılında matematlk fizik kimva ijotanık. zooloji ve leoloii eıbi tpmel bil'm derslprivle birlikte son ikl yıl da tarım hukuku. toprak bil^rîsi hayvan vetişt'rme genpl mikrnb'voloii teknik resim ve istatistik g:bt fiersler okutulur Diğer üniversitelerrten fark'ı olarak. Ankara ve Ege Üniversites* Ziraat Fakulteleri. genel öğrenci yerine. bilim dallarına göre öğrenci almaktadırlar Bu uygulama alanlan şöyledir: Bahçe Bitkileri: Meyve. bağbahçe ve sebzelerin yetiştirme ve çoğalt rna teknikleri ile bunların geliştirilmeleri konusunda her türlü araştırma ve oSretim yapar Bitki Koruma: Bitki hastalık ve sararlı etmenlerinin tanıtılması ve bunlaıla ilçili mücadele yöntemleri üzorinde araştırma ve öğretim yapar Gıda Bilimi ve Teknoloji: Tarım endüstıisinin kuruluş ve Relişmesı için gerekli olan konularda eğitim ve öğretim yaprtır Zootekni: Hayvansal üretım teknikleri. tarım ve lşletmesinin uenel gelirini artırpcek blçiır.de ve diğer üretim kollan 11e ilişkiler dikkate alınarak araştırmalar yapılmakta, öğrencilere hayvan yetiştirmesi. beslenmesi ve geliştirmesine iliskin bilgiler verilmektedir. Kiiltür Teknik: Tarımsai tiretimde toprak ve su kaynaklannın rasyonel kullanılması, geliştirümesi ve üretimin çeşitli aşamalarda uygun çevre ortamının yaratılması konularında araştırma ve öğretim yapmak tadır. Peyzaj Mimarhğı: Kentlerde yeşil alanlann, karayolları ve kırsal alan ların planlanması ve yurdun doğal güzelliklerini korumaya yönelik eğitim programı uygulanır. Süt Teknolojisi: Sütün değişik ürünlerle işlenirken. en 1yi şekllde değerlendirilmesı ve tüketilmesi konularında öğrenim yapmaktadır. Tarla Bitkileri: Bu bölümde, tahıllar, endüstri bitkileri ile çayırmera bitkilerinin ıslahı ve yetiştirme tekniklerine ilişkin bilgiler verilmektedir. Toprak Bilimi: Bölümde, tarım topraklarmın smıflandmlması, topraktaki fiziksel, kimyasal ve biyolojlk olaylar, toprak kaynaklannın korunması ve değerlendirilmesi, birim alandan en fazla ürün alınması konularında bilgiler verilmektedir. Tarım Ekonomisi: Bu bölümde de ziraat ekonomisi, işletmecilik, pazarlama gibi konularda bilgiler verilmektedir. Tarımsal Mekanizasyon: Tanmsal üretimde kullanılan alet ve makinalar, tanmsal elektrifikasyon ve enerji konularında öğretim yapan bir bölümdür. Su Ürünleri: Su ürünlerinin yetiştirilmesi, ıslahı ve su ürünlerinin üretım tesisleri hakkında bilgiler verilmektedir. Ziraat Mühendisliğinin uygulamaya yönelik zevkll bir öğrenciliği vardır. Işsizlik soz konusu değildir TMMOB'ne bağlı 10500 Ziraat Mühendisi vardır. JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ Geçen yıl O"pn tercih eden yı'ki en Puan öğrenci sayısı Konfpnfan düsük nııan tiinı Ankara Ü Jeoloji Mith. 85 + 1 396 333 MF 2073 Çukurova Ü. Jeoloil Müh. 50+2 392 717 MF 677 Ege Ü. Jeoloji Müh 7S + 3 407 024 MF 2381 Fırat Ü. Jeoloji Müh 50 + 1 373 591 MF 950 Hacettepe Üv Jeoloji Müh, 60 + 2 403.584 MF 1202 tstanbul Ü. Jeoloji Müh. 120+3 403.466 MF 4101 ITÜ Jeoloji Müh 60 + 2 400.154 MF 1404 KTÜ Jeoloji 75+5 382.154 MF 827 ODTÜ Jeoloji Müh. 80 + 5 418.665 MF 2538 Selçuk Ü. Jeoloji Müh 50 + 1 381.564 MF 1460 705+25 18423 Programın amacı. doğal zenginliklerimizin kullanılabilir olanlannı tespit etmek ve onlardan derhal yararlanabilir düzeyde eleman yetiştirmektir. Genel Jeoloji, Tabaka Bilim. Minerolojl. Petrografl (kayaçbllim), Yapısal Jeoloji, Paleontopoloji, Sedimantoloji gibi temel Jeoloji dersleri lle Maden Jeolojisi, Kömür Jeolojlsi. Petrol Jeolojisi. Yeraltı Suları Jeolojisl. Mühendislik Jeolojisi, Zemin ve Kaya Mekaniğl. Sondaj Tekniği gibi uygulamalı Jeoloji dersleri almır. Programı tamamlıyanlar. Jeoloji mühendisi dolayısıyla Jeolog ünvanı alırlar. Bakm A. Holmes Jeologlar için ne diyor: «Çekiç. pusula ve harita ile arazi uzerinde dolaşan Jeolog. ferah ve sevinçli bir ömür sürer. Onun gözlem kuvveti. kendislni her an tazeler doğa sevgisini gittikçe kökleştirir ve çeşitli bulusları. keşifleri onun heyecan dolu yüreğinde daima bir alev gibi yanar.» Mezunlar. MTA. Etibank. Türkıye Petrollerl. Türkiye Kömür tşletmeleri. Devlet Su Işleri, Karayolları. özel Madencilik Sirketleri. Suculuk ve Sonda] Sirketleri ile Mühendislik alanıyla ilgili diğer kurumlarda gorev alabilirler. Son zamanlarda petrol arama ve sulama çalışmalarının hızlandınlması. bu alanda durgun olan istihdamı canlandırmıştır. \/C POLİTİKA METALURJİ MÜHENDİSLİGİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ Geçen yıl Geçen tercih eden yılki en Puan öğrenci Kontenjan düsük puan türü sayısı Ege Ü. Maden Müh. 75 + 2 428.697 MF 1074 Hacettepe Ü. Maden Müh 50+1 444.156 MF 1896 İTÜ Maden tşl. Müh. 100+4 408.522 MF 2672 ODTÜ Maden Müh. 75 + 1 450.424 MF 2986 Eskişehir DMMA Maden Müh. 75 + 1 382.990 MF 1470 Zonguldak DMMA Maden Müh. 100 + 3 376 930 MF 1965 275 + 12 12063 Programı tamamlayanlar Maden Mühendisi ünvanmı alırlar. Maden Mühendisleri, yeraltındaki maden yataklarının bulunması, haclmlerinin tahmin edilmesi. cevherlermin zenginleştirilmesi ve uygun yöntemlerle işletilmesi ile ilgili görevlerde yetki ile çalışırlar. Maden Mühendisleri. metallerin. metal olmayan kömür gibl katı maddeler ile petrol ve doğal gazların yer altından çıkanlması ve değerlendirilmesi alanlarında uzmanlasırlar. Programın ilk yılmda alınan Genel Matematik. Fizık. Kimya. Jeooloji ve Teknik Resim derslerinden sonra ikinci sınıfta temel meslek dersleri. üç ve dördüncü sınıflarda ise Maden Yatakları, Sondaj Teknlğt. Maden tşletme. Endüstriyel Hammaddelet Cevher Hazirlama. îşletme Projelert ve Maden Yataklarını Değerlendırme gibi mühendislik ders ve laboratuvarlan alınır. Mezunlar. MTA. Etibank, Türkıye Petrollerı ve ozel petrol şirketlerinde dolgun ücretle görev alabilirler. Alanında iyt yetişrais elemanlara gereksinîm duyulan mühendislik alanlarmdandır. Ülkemizde halen TMATOB'ne bağlı olarak 2300 Maden Mühendisi bnlıınmaktndır Vt Ulbbl KEMAL /STCCİ Mehmed Sairler Ölmez arayamadım. Ancak bu dörtlügü bilebılecek başkasını buldum. Ustat Haşım Nezıhı... Ustada. bu dortlugu bılıp bılmedığuıı sordum: «Bilirim», dedı «Nasıl bilmem, çok meşhurdur.» Heraen okumaya başladı. Bu dort dızeyı not ettım, ancak Azız Nesın'ın dedıgı gıbı tümunu yazsam başım derde gırer rtu, gırmez mı? Duşundum, taşuıdım bır sozcuk var, onu yazmasam dortluk yazılabıhr Yazılmayan bır sozcügu okur nasıl olsa gozyordamıyla bulabıiır Şımdı deneye'lım bakalım. Gam değil her neye meyletse mülukuâlem/ Mesleki l ) tek eylemesin tab'ı süluk / Hali halkın ne olur ol dem iyazün billalı / Hukmünü icra ede ennası aia dini mülük» Dortluk bu kadar. Nokta nokta bıraktıgım yen okur doldurduğu zaman dortluğun tamamı ortaya çıkacaktır. Bır padışah duşunun kı, boylesı guçlü bır dortluğe dayanamamış. Gerçek olsa da, soylentı olsa da dayanamaz Çunkü padışahlar, kapalı kapılar ardında, her turlu naneyı yıyecekler. halk da bunu bılmeyecek Hele bır şaır, yenilen nanelerı dıle getırır&e, bunun karşılığı odunlukta boğdurulmak olacaktır. Nef'i, kasıdelerı. gazelleri ıle guçlü bir şaırdır. Fakat. taşlama ve yergıleri ıle un salmıştır. Bazı yazarlar içın bu, boyledir. Nitekim Azız Nesin romanları, oykulerı, oyunları ıle değıl de. gulmece yazıları ıle un salmıştır Sözu gene Nef ı nın ıkı dızesı ile bağlıyaiım Bu dızelerde şaır, demek ıster kı eger şaırler oimasa dunyaya (dehre) gelip gıden padışahları kım nereden bılecektı Yazdığun. ıkı dızenın şoyle boyle anlamı oluyor. Nefı'nın dılınde ise şoyledır: «Kim bilirdi şüerâ oimasa ger sabıkta / Dehre devletle gelip yine glden sultanı.» Şaırler boğdurulsa da boyunları vurulsa da, zındanlara atılsa da unutulmazlar ki, gene yaşarlar. Ama densız padışahlar kendılennı dılediklerl kadar guçlü saysmlar, bır fiske ıle yuvarlandıkları zaman unutulrauşluğun kör ku $aır Nef'i'mn (15721635) bogdurularak oldurulmesi uzerine turlu soylentıler vardır. Edebıyatla uğraşanlar bu soylentılen bılırler Ancak son zamanlarda elden ele dolaşan bir dortluk, Net'ı yı Padı&ah Dorduncu Murat ın oldurttuğunu kamtlamaktadır. Gerçı Prof Fuat Koprulu, eskı mecmualardan bırınde şaırm kalemmden çıkmış ve Dorduncu Murat'a çok agır gelen bir karalamaya raslamıştır. Ancak bunun uzerinde çok duruimamıştır. Ancak. yapılan son araştırmalar. Nef'ı'nın böyle bir dortluk yazdıgını, Dorduncu Murat'ın da onu bogdurduKurıu gostermektedır Tuhaitır kı. karaIdtna padışah ıçın olunca, gerçek uzun sure gozden kaçırılıyor, saklanabıliyor Ankara'da yayınlannıakta oian Dönemeç dergısınm «Şilrimizde yergi özel sayısı»nda Net'Ynin oldurulmesi olayına Azız Nesın degınıyor, dıyor ki: «... NefTnin oldurulmesi y a da öiümü uzerıne degişik söylentiler vardır. Oldürülmesinin gerçek nedeni ise >ovlentı olarak bile açıklanmamıştır. Dorduncu Murat, bir zamanlar çok seu p .dydıpı Net'i'yi kendisı içın yazdıgı hır *aşlama dörtlügü yüzünden bogdurtmuştur. N e şaşılası değil mi, Nef'i'nin oldurulmesi üzerine birkaç gerekçe çeşitlemesi uydurulmuştur da. bu gerçek öldürülme nedeni olan taşlama dört'üğü gizli kalmıştır. Şimdi o dörtlügü buraya yazsam, başıma gelmedik knlmaz vıne. Ben o dörtlügü Prof. Karahan'dan ögrendim O da Kahire'de bir kıuplıklaki e l y a « n a s ı n d a n okumuş Söz konusu dortlü&ün bence Nef'ı'nin olduöu bir çok nedenle kesin. Önce biçem. Nef'i'nın bıcemi. Sonra taşlamanın gücu de ustasını belli ediyor. Bundan başka, taşlamada yerilen Dördüncü Muraftaki özellik de kendisine hiç aykırı düşmüyor. Osmanlı padişahlarının en kıyıcısı olan Dördüncü Murat'ın bu denlı acımasız olabilmesi için bir ruhsal neden olması gerekir. Nef'i'nin dört dizesl padişahın öyle can alıcı yerlni ignelemiş ki. çok sevdifei şairin öldürülmesini buyurmuş.» Azız Nesın dörtluğu yazmıyor. Dörtluğü oğrenmek isteyenlere Prof. Karahan'ı salık verivor. Ben Prof. Karahan'ı Geçen yıl Geçen tercib eden yılki en Puan öğrenci Kontenjan düşükpuan türü sayısı ÎTÜ MetalurJİ Müh. 120 + 4 412.841 MF 2264 ODTÜ Metalurji Müh. 120 + 15 435.363 MF 2134 Sakarya DMMA MetalurJİ Müh. 75 + 2 372.518 MF 1390 315+21 5788 Birleşiminde metal bulunan maden filizlerinden metal ve alaşımlarını elde etmek ve bunları belli işlemlerden geçirerek endüstrinin lstediği hammadde halinde piyasaya sunmak. Metalurji Mühendisliğinin çalışma alanına girmektedir. Bölüm mezunları. demir, çelik bakır ve alüminyum üreten kamu iktisadl teşekküllerınde ve metalle uğraşan diğer kuruluşlarda görev almaktadır. Uygulamaya yönelik yoğun bir eğitim programı vardır. Çalışma koşullarının ağırlığı nedeniyle erkeklere yönelik bir meslek alanıdır. Bugün için işsizlik söz konusu değildir. Ücretleri ise doyurucudur.. ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİGİ Geçen yıl oeçen yılki en tercib. eden Kontenjan düsük puan ögrenci sayısı Boğaziçi Ü Endüstri Müh. 50+2 538.067 1168 Ege Ü. Endüstri Müh. 7727 80 + 1 444.198 ODTÜ Endüstri Müh. 75 + 0 491.559 3963 Kocaeli DMMA Endüstri Müh. 60 + 2 386 744 1122 75 f 2 Eskişehlr İTİA Endüstri Müh. 391.147 1542 3407 + 7 15522 Tüm Sanayi ve Hizmet Sektörüne. üretlmin konularında gerek araştırmacı ve gerekse yonetici olarak gereksinme duyulan elemanlann yetıştırilmesını amaçlayan bu mühendislik programmı başarı ile tamamlayanlar kamu ve ozel endüstri kuruluşlarında kolaylıkia iş bulabilirler. Dört yıllık öğrenim süresince, Matematik, Fizik, Ekonomi. Psikoloji. Sosyoloji. tşletme dersleriyle birlikte Kompütür. Sistem Analizi, Termo Dinamik. Mühendi^lıkte tnsan Faktorü gibi meslek dersleri alınır. •' Endüstri Mühendislerl. endüstri kurumlarında üretım planlaması. yöneylem araştırması. 1nsan mühendislifei. kalıte kontrolü ve stok kontrolü gıhı onemli konularda yetki ile çalışırlar. BİLOiSAYAR MUHENDİSLİĞİ ecen tprcih cdpn öğrenim yılkî en Puan öğrenci süresi Kontenjan diişük puan türü sayısı Boğaziçl Ü. Bılgisayar Müh. 4 50+2 445.048 MF 702 Hacpttepe Ü. Bılgisayar Bilimleri Müh. 4 4011 519.183 MF 3216 İTÜ Maçka Kontrol ve Bilgtsayar Müh. 4 50^2 470.236 MF 3180 ODTÜ Btlgiyasar Müh. 4 7515 521 396 MF 7037 tstanbul DMMA Bılgisasar Bilimleri Müh. 4 10 2 Yeni Yeni MF 335 + 12 14135 Bilgtsayar. virmınci yüzyılın ıkıncı yarısında çagdaş? teknıkbilimt ve dolayısıyle tonlumlan en cok etkıleyen araçlardan biri olmuştur. Bu teknikbilime sahip çıkan uluslar bır yandan endüstriyel verimliliklerıni hızla artmrken öte yandan cagın geregi oian büyük bilgi yığınlanm denetleme olanağı sağlaraışlardır. Bllgisayar Mühendisligi programmm amacı, ülkemizde bu teknikbilime sahıp çıkacak mühendisler yetiştirmektir. Mezunlar. sistem cözümleyicı olarak. bılgisayar bulunan her yerde çalışırlar. Sistem çözümleyiciierî, bılgı ışleme maklnalarında yaptıt)lacak işin tnantıksal akısını ve bu a.%ışa paralel olarak zamanlamayı planlaştırırlar. Ayrıca. calışrıalann en kısa zamanda ve ekonomik olarak yürütülmesi için gerekli yöntemleri. kullanılacak araç ve gereçlerl ve çalışacak personelt saptarlar. her aşamada yapılacak işlerle ilgili ayrmtıh yönergeler hazırlarlar. Bilgisayar kullanımı sırasında, karşüaşabileceğini umduğu veya karşılaştığı güçlüklerl giderecek önlemler alırlar. En fazla gereksinim duyulan is alanlarından biridîr. TEKSTİL MÜHENDİSLİGİ Geçen yıl Geçen tercih eden yılki en Puan öğrenci Konten,ian düşük pımn tıirıı sayısı 50+1 446 229 MF 3123 Bursa Ü Tekstil Müh. 75 + 1 460.298 MF 6337 Ege Ü. Tekstil Teknolojisi 449.887 MF 3427 Ege. Ü. Tekstil Kimyası ve Terblyesi 50 + 1 12887 175+3 Programı tamamlayanlar Tekstil Mühendisi ünvanıni alırlar. Programın amacı, ülkemiz tekstil endüstrisinin gereksinim duyduğu yaratıcı ve uygulayıcı insan gücünü yetiştirmektir. Tekstil Mühendisleri, tekstil hammaddelerinln üretiminden, üreticiye ulaşıncaya dek bütün safhalarda yaratıcı ve uygulayıcr olarak görev alırlar. Dokuma. lplik. konfeksiyon. moda ve boyaapre (kimya) alanlannda uzmanlasırlar. vusuna düşerler.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog