Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

# 20 HAZİRAN 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 Iran'la Libya arasında stratejik işbirliği anlaşmasi imzalandı TAHKAN Llbya'nm 1kinci adamı Başbakan Abdülselam Callud bir bafta süren Iran ziyaretinin sonunda Tahran'dan ayrılırken havaaiamnda yaptığı açıklamada îran'la emperyalizm ve slyonizme karşı stratejik işbirliği yapma konusunda anlaşmaya vardıklannı söyledl. Açıklamasında Suudi Kra ABD sirketleri Sovyetler'e malzeme satısı yasagının kaldırılmasını istiyor TPASHİNGTON (ANKA) îki büyük ABÜ firmasımn, ABD Başkanı Ronald Reagan'a başvurarak, Sovyetler Birlıği'ne pefcrol ve doğal gaz boru hattı projelerinde kullanılabitecek malzemelerin satışma konan yasağın kaldırılmasmı istediler. «CaterpU lar» traktör ve iş makinaları şirketi ile «General Electric» firması yönetim kurulu başkanlan, Reagan'a yazdıkları roektuplar da yasak kararınm kaldırılmasmın firmalara muazzam siparişler ile Japon ve Fransız firmalan ile rekabet imkânı sağlayaeağını ve ABD'de işsizliğm azaltılmasına katkıda bulunacağı görüşünü savundular. Sovyetler Birliği'ne, petroı boru hattı döşenmesüıde kulla nılaeak 990 milyon dolar tutannda ağır iş makinası satması engellenen «Caterpıllar» firması yöneticisiDin mektubunda, makinalann Uretildigi tlllnois eyaletinde iş arama kuyruklannın uzamasına karşılık, Sovyetler Birliğj doğal gazımn Avrupa'ya ihracını öngören dev projento hazla ilerlemekte olduğuna ve ABD şirketlerine kapanan Sovyet pazarının Japon firmalannın akınına hazır landığma işaret ettiği bildirildi. lı Fahd için ağır deyimler kullanarak Suudi Arabistan'ı eleştiren Callud. bu ülkeyi îsrail ve ABD ile işbirliği yapmakla suçladı. tslam âleminin yeni bir Haçlı saldırısı ile karşı kar şıya bulunduğunu kaydeden Callud «Bu saldırıda emperyalizm, siyonizm ve Arap gericiliği kolkoladır. Saldırı Arap ve tslam alemini çökertmeyi amaçlamaktadır. Bu saldırıya kar şı koymak için kardeş t ran yetkilileri ile aramızda stratejik işbirliği yapma ko nusunda anlaşmaya vardık» dedi. İran Başbakanı Mir Hüseyin Musavi de Libya ile işbtrliğine önem verdikleri ni kaydederek şöyle konuştu: «Bir haftalık görüşmeler sonunda yaptığumz anlaştnalar ortak düşmana karşı ortak mücadele vermemlze sağiam bir temel oluşturmaktadır. Bu temel sömiirgecilere ve gericilere karşı savaşımızda önemli rol oynayacak ve tslam birligine doğru bir adım oluşturacaktır.» îki ülke arasında ekonomi, ticaret ve enformasyon alanmda geniş bir işbirliğina gidilmesini öngören anlaşmalar imzalandı. Ayrıca anlaşmalann uygulanmasıni sağlamak ve denetlemek amacıyla ortak komiteler kuruldu. Yunan Dısisleri • • Bakanı: Akdeniz barıs gölü olsun BÎRLEŞMÎŞ MtLLETLER (a.a.) Yunanistan Dışişleri Bakanı Yuannis Haralambopulos, Birleşmiş Mil letler silahsızlanma özel oturumunda yaptığı konuşmada, tüm yabancı askeri güçlerin azaltılması ve çekilmesi ile, Akdeniz'in «bir banş ve işbirliği gölü»ne dönüştürülmesl gerektiğini söyledl. Haralambopulos, ilgili tüm tarafların katıldığı gö rüşmelerle bunun gerçek teştirilebileceğini kaydetti, böyle bir gırişimin banş ve silahsızlanmayı da güçlendireceğini belirtti. Haralambopulos, silansız lanmanm ilk adımının böl gesel silahsızlanma oldugu nu ve Yunanistan'ın Balkanlann nükleer silahlar dan armdırılmış bir bölge yapümasmı istediğini söyledi. Böyle bir düzenlemede, iki süper gücün tutumlan nın çok önemli olduğunu kaydeden Yunan Dışişleri Bakanı, nükleer silahlardan anndırılmış bölge kur manın süper güçlerin, güç dengelerini daha alt düzey de tutmada kararlılık gös termelerine bağlı olduğunu söyledi. Sosyalist htikümeti adına konuşan Haralambopulos, Yunanistan'ın dünyanın iki düşman bloka bölünmesine karşı olduğunu belirtti. "Yunan ordusu daha da güclendirilmeli,, Konstantjn Karamanlis: Ordu siyasetin dısında kalmalı Stelyo BERBERAKİS ATtNA Yunanistan Dev let Başkanı Konstantin Kara manlis'in ordumm politika ya karıştınlmaması ve dış politikanın da sansasyonel etkenlere göre yürütülmerae si konusundaki uyansı, Ati na basınmın ikiye aynlmasına yol açtı. Karamanlis. bazı sivil sar vunma uzmanlarına diploma dagıtıra töreninde yap tığı konuşmada şu üç nok tayı önemle vurguladı. 1. Ordu politikadan uzak tutulmab. ve yıpranmamalı. 2. Dış politika sansasyonel ve ideolojik amaçlara göre değil. ülkenin içinde bulunduğu ieopolitik koşul lara göre saptanmalıdır. 3. Çok yüksek düzeye ulaştınlan Yunan silahlı kuvvetlerinin savunma yeteneği, uzun sürecek tehlikeli tırmanmalan karşılayabilecek bicimde daha da güçlendirü melidir. Bazı çevreler. Karamanlis' in konuşmasmı, Başbakan Papandreu'ya bir uyan olarak yorumladılar. Ancak bu konuda yöneltilen soruları yanıtlayan Yu nan hükümet sözcüsü, Karamanlis'le Papandreu arasında bir görüs avnlığınm bulunmadığmı belirtti. Sözcü. Karamanlis'in «orduya politika sokulmaması> sözünü açıklayarak «Ka ramanlis bu sözü ile hiçbir siyasal partinin silahlı kuv vetleri etkilemeye çahşmamasını istiyor» dedi. Bununla birlikte Yunan ga zeteleri sekiz sütun başlık larla Karamanlis ve sözcüarasındaki açıklamalan değerlendirerek muhalif basın Karamanlis'in iktidan uyardığını, hükümet yanlısı gazeteler ise Karamanlis ile Papandreu arasında bir görüş birliği bulunduğunu öne sürmüşlerdir. Afganistan'do stratejik bir vadi hükümet güçlerinin eline gecti YENİ DELHİ, (UBA) Yak laşık bir aydan beri Sovyet ko mandoları lie desteklenen Afgan birliklerinin hayati onemi olan stratejik Panjshir vadisin d^ giriştikleri temizlik hareketi n,n sonuna geldikleri ve vadjye halum oldukları bildiriliyor. Afgan birliklerinin yanında Sovyet komandolarından başka Afgan Komünist Partisine bağlı 1000 kadar milis de bu lunuyor gözlemcilere göre, or du bu harekâtı ile direnişçı lerin başkent Kabil'deki taraf tarları ile olan bağlantılarını da kesmiş oluyor. Hükümete bağh polis kuvvetleri Kabil'de direnişçilerle ilişkisi oldugunu sandıklan 300 kadar aileyi gözaltına aldı Vadinin Afgan Sov yet kontrolüne geçmesi direniş çiler için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Sovyetla rin, Sovyet Afganistan smmn, daki Darra Suf bölgesinde dire nişi tümüyle kırdığı belirtiliyor. Panjshir vadısindeki çarpış malar sırasmda vadiye hakim olan ve genellikle direnişçilerin elinde bulunan dağlara helikop terlerle indirilen Sovyet koman doları Karmal hükümeti as kerlerinin başarı sağlamasında büyük rol oynadı. Sayın DOKTOR ECZACILARA... Supozituar . ^ Biarisoıi (Proquazon) Pıyasaya arzedilmiştir Dünyadan ABD'de yayırüanan ünlü Was hington Post gazetesi de haberinde, «General Electric» firması yönetim kurulu başkanının da mektubunda, Sovyetler Birliği'ne Rarsı uvgulanmakta olan ekonomik önlemlerin son Versay Batı ekonomik zirvesin de Sovyetlerle ticaretin sınırlandınlmasına karşı çıkan Fransa'nın işine yaradığını ve türbin pompalan için açılan ve ABD firmasımn katılmasının yasaklandığı bir ihaleyi Pransız şirketlerinin aldığını kaydettiğini belirtti. 300 mg. 3AND0ZİLÂÇSANAYİİLTD ŞTİ. • Afrika ülkelermden Uğanda'da bir yolcu trsninde meydana gelen patlamada 20o kişinin öldüğü bıldirildi. Uğanda'da yayırt lanan Swahili dilindeki Taifa Empya gazetesinin haberine göra kaza Uğanda bölgesinin Sigulu kesiminde meydana geldi. ö l e * lerin çoğu kimliklerinin saptanması olanaksız biçimde yandı. • İtalya'da Mason Locası Skandalına adı kanştıktan sonra dokuz gün önce ortadan kaybolan Italyan banker Roberto Calvi* nln cesedl Londra'da Tbameg nehrt üzerindeki bir köpriiye asılt olarak bıılundu. ttalya'da bir çok karanlık işlere, hatta hükürnet darbe girişimine bile karıştığı söylenen P2 Mason Locası Skandals geçen yıl Başbakan Arnaldo Forlanı hükümctlnin düşmesine yol açmıştL NURETTIN YILDmiM Konkordato Komseri YALOVA MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ DOSYA NOt 982/92 Sayın Bay, Yalova'da Gazlpaşa Caddesi No. 45/A'da Dahill Ticaret bilumum taahhüt işi ve Inşaat Işleri ile iştigal eden Mehmet Koç vekili Avukat Akif Hüsnü Üs. tel 3.6.1982 tarihli dilekçesi ile Konkordato talebinde bulunmuş ve Yalova Icra Tetkik Mercii Hakimliğince yapılan tetkikattan sonra aynı gün talepçiye iki aylık konkordato mehili verilmiş ve Komiserlik görevi de tarafıma tevdi edilmiştir. Bu itibarla. a^ağıda yazılı adresimde alâcaklı olduğunuz rniktan'tevsik edecek senef aSıllârı veya senet asıllan görülüp iade edilmek üzere suretleri ile birlikte mesai günleri saat 9.0012.00 ile 13.0017.00 arasında ilan tarihinden itibaren yirmi gün içerisinde tarafıma getirmenizi veya göndermenizi, alacağmızı alacakhlar listesine yazdırmanızt, alacakhlar toplantısmm bayrama raslaması itibariyle bir gün evvel 21.7.1982 çarşamba günü saat 11.00'de aşağıda yazılı adresimde yapıiacağmm, toplantıya on gün kala yine aynı adresimde dosyanm tetkikinize amade tutulacağının, anılan müddet zarfında a'lacağınızı vazdırmadığmız takdirde Konkordato alacakhlar top lantısma kabul edilmeyeceğinizi bilgilermize ilanen sunarım. 16.61982 Konkordato Komseri Toplantt yeri ve adrest Yalova Mahkcmeleri Yazı Işleri Müdürlüğü Odası (Basım 6713) Satıhk Dükkan Kadıköy, Halitaga Cad. pasa) içi dükkan. Mün 209703/55 KELEBEK MOBİLYA YASAR MÜHENDİSLİK, M'MARLIK, HUKUK, İKTİSAT, İŞLETME, TIP, EDEBİYAT, FEN ve her tür Yüksek Öğrenim Mezunlaınna Î.Ü. İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADİ ARAŞTIRM/ VE UYGULAMA MERK^Zİ (İŞLETME İKTtSApİ ENSTİTÜSİh «İŞLETMECİTİK İHTtSAS PROGRAMI» 26. DÖNEMİ ÖĞRENİME BAŞLAYACAKTIR. YÖNETİCİLİK ÇAĞINÜA YAŞIYORUZ; dıplomanız başarı için ARTIK yeterli değildir. Meslek yaşammızda. gittikçe büyüyen ve çap raşıklaşan kuruluşlardaki görevleriniz her gecen gün güçleşmektedir. Gerek kendi sorunlarınızı çözerken gerek başkalarına isgördürürken karşınıza çıkacak engelleri etkili ve verimli olarak aşabilmeniz için UYGULAMAYA YÖNELÎK BİR YÖNETİCİLİK ÖĞRENİMİ de görmeniz şarttır. Ülkemizde, bu ihtiyacımzı karşılavabilecek en iyl olanak İŞLETMECİLÎK ÎHTÎSAS PROGRAMl'nm gündüz ve gece bölümleridir. 1982 1983 öğretim yılında gündüz bölümü 26. gece bölümu 9. dönemine ulaşmaktadır. Gündüz bölumü 1 akademik yıl, gece bölümü ise 2 akademik yıl sürelidîr. tstanbul Üniversitesi îşletme Fakültesi tŞLETME ÎKTİSADÎ ARASTTRMA VE UYGULAMA MERKEZİ •YÖNETİCİLİK EĞİTİMİNDE 28 YILLIK DENEYİM. 'Aday kaydı 1 haziranda başlamıştır. Programda, isteyenler için yoğun tŞLETME ÎNGİLÎZCESİ ÖĞRENİMİ oianakları da vardtr Aday kaydı için 2000 TL. harç. 2 totoğraf ı!e mezuniyet veya son sınıf belgesi, aday kayitlan pos ta ile de yaptınlabilir. 1982 güz dönemi mezu r Jan da aday olabilirler. Daha geniş bilgi için: Tel: 20' 85 00 20 89 42 26 30 01 .(X) 2547 Sayıh Yüksek Öğretim Kanunumm getirdiği yeni hükümler uyannca. tüm enstitülerle birlikte «İşletme İktisadi Enstitüsü»nün adı da «îşletme îktisadi Araşt'rma ve Uygulama Merkezi» olarak degiştirilmiştir. (Basin: 17370) 4435 Yaşayan, yaşatan mobilyadır Kelebek. İstendiğinde yüzlerce değişik şekilde yerleştirebilmeyi.. ... gerektiğinde yeni elemanlar ekleyerek takımı bütünlüğünübozmadan geliştirebilmeyî, ...kısacası mobilyayı yaşatmayı sağlar, "yaşayan mobilya"dır Kelebek. Taşınmalarda yeni taşınılan yerin büyüklüğü küçüklüğüsorunyaratmaz Kelebek Mobilya'da. MOBILYADA BİR IMZADIR KELEBEK MOBİLYADA FARKULlGlN İMZASIDIR • Kelebek imzalı mobilya üretiminde farklıdır. • Kelebek imzalı mobilya üretim kapasitesiyle farklıdır. • Kelebek imzalı mobilya malzemesiyle farklıdır. • Kelebek imzah mobilya hassas kalite kontrolir • Kelebek imzalı mobilya ambalajh taşınmasıyla • Kelebek imzalı mobilya satış kolayhklanyla farklıdır. • Kelebek imzalı mobilya satış sonrası hizmetleriyle farklıdır. • Kelebek imzah mobilya kullanışlılığıyla farklıdır. Mobilya'nın nasıl her zevkte, her bütçede, her büyüklükteki evde yaşayabildiği y*' Kelebek Mobilya'da görülür. Iyisi mi siz, bugün, bir Kelebek Mobilya Mağazasına gidin. Yaşamınıza uygun nasıl edinilir görün... "Ketehtk Mobilva ve KontrplaV Sanayî A.Ş."Teırmrar T98t*de "Entca ÎToIding Yaftnm A.Ş." topluluğuna lcatılmıştır. imzalı mobilya" Mobilya
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog