Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

Cumhunyet 12 20 HAZİRAN 1982 llâc bedelinin yüzde 20si yerine 27's'ı kesiliyor SSK, fazla ilaç bedeli alıyor # SSK Genei Müdür Muavini Fuat Aydemir, konunun düzeitilecegini söyledi Asiye UYSAL Sigorta hastanelerınin, î.edavi goren işçilerden ilaç bedelinin yüzde 20'smi alması gerekirken, yüzde 27" smi tahsil ettiği. böylece her 100 lirada 26 lira 61 ku ruş fazla para kestiği ortaya çıktı. Bu uygulamanın SSK'mn haksız kazancma yolaç tığı ve doğru olmadığı belirtildL SSK Genel Müdür Muavini Fuat Aydemir ise. konuyu incelediklerini ve dü zeltilmesi için ele aldıkları nı bildirdî. Sigorta hastanelennde halen, hastalardan ilaçlann fabrika alış fiyatı yerine. ö zerind6 yazılı satış tiyatının yüzde 20'sl alınıyor. tlgili 2422 sayılı yasa deglşikliği kesintmin ne şekilde yapılacapünı şöyle açıfc lamakta. «Ayakta yapılan tedavilerde verilen ilaç bedellerinin yüzde 20'sini sigortalı öder.» Bu cümleden. ilaç bedelinin yüzde 80'ninin de sigorta tarafmdan karşılancağı anlaşılıyor. Uy gulamada ıse yasanın yürür lüğe girdigi 8 Mart 1981 ta rihinden buyana ilaç bedellerinin yüzde 27'sınin sigor talıdan aiındığını. yüzde 73' ünün SSK tarafından karşılandığını ortaya koyuyor Parakende ilaç fiyatlannı saglık ve Sosyal Yardım Bakanlıgı saptıyor Bakanlık. ilaçların fabrika çıkış fi vatı üzerine yüzde 6 6 depo gideri ve yüzde 6.6 da perakendecinin kârını ekledlkten sonra perakende saUş fiyatını bellrliyor. Sapta nan ilaç satış fiyatları, piyasaya sürülmeden önce ilaç kutusunun üzerine basılmış oluyor Sosyal Sigortalar Kurumu. fabrtkadan satın aldıgı ilacın üzerine kâr amacıyla çalışan eczacılar ya da depocular gibl depo gideri ve perakendeci kârını koyduktan sonra sigortalıdan yüzde 20 oramnda para alıyor Uygulama şöyle gerçekleşmekte. «Alfasilin» ilacının fabrl ka satış bedeli 252 lira 48 kuruş SSK"nın da «AlfasiHn»i aynı bedeli ödeyerek satın aldıgı ögrenildi tlaç bedelinin yüzde 20'si sigor talıdan alınacağına göre si gortalının. hastane veznesine bir kutu Alfasilin İçin 50 lira 49 kuruş para ödemesi gerektigi anlaşılıyor. Gerçekte İse. sigortalıdan 68 lira 80 kuruş para alınıyor. Ya da «Alfasilin» kutusu üzerinde basılı bulunan 344 liranm yüzde 20' si alınıyor. Sigortahdan alman 68 llra 80 kuruş İse. fabrika alış bedeli olan 252 lira 48 kuruşun yüzde 27'sl ni oluşturuyor. öte yandan, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası. SSK'nın sigortalı lşçilerin tedavi, İlaç ve bakım gerek siniminl karşılamasını öngörüyor. Buna karşılık her bir işçi için SSK'ya lşçinin brüt ücretinin yüzde ll'l «hastalık sigortası» primi olarak yatırılıyor. Bu miktarm yüzde 5'1 lşçlnln ücre tlnden, yü^de 6'sı da işverenden alınıyor. DİSK davası Baştürk: DISKi dünya komünist hareketine kimse bulastıramaz ^ DİSK Genel Başkanı, «Dünya komünist lıareketinin ne zaman, nerede ne söylediği bizi bağlamaz» dedi. lem yapmalan, tedbir almaları gerektığını bıldırdı. Sorgunun 18. gununde «Baştürk, 1 Mayıs gosterılennde yer alan «bütün ülkelerin ışçileri birleşin» sloganının anlamı nı özetle şoyle açıkladı: «İşçi sınıfı, işkolu düzejiııdeki kuruluşlar ve üst kuruluşlarda, uluslararası düzeyde, sendika) dayanışmanın gereği olarak mesleki federasyonlarda ve uluslararası kontederasyonlarda bir araya gelirler. Yasalar bu hakkı Türkiye'deki sendika lar için de tanımıştır. Kaynağı 274 sayılı yasa olup, malıiyeti de dünya işçüerinin uluslarara sı düzeyde yasal yoüardan üst kuruluşlarda bir araya gelmeleri istenıinden ibarettir.» DİSK, BAĞIMSIZMGlNI TİTİZLIKLE KORUDU Yargıç «274 sayılı yasada bn slogan mı var?» sorusunu yöneltti. Baştürk 274 sayılı yasanin, işçilerin uluslararası düzeyde işçi kuruluşlarmda bir araya gelmelerine olanak tanıdığını bildirdi. Yargıç bu kez iddianamede, söz konusu slc(Arkası 9. Sayfada) tstanbul Haber Servisi Sorgusunun 18. gününde DİSK Genel Başkanı Abdullah Baştürk, Şilıli işçilerle dayanışma gecesi düzenlenmesine ilişkin soruyu yanıtlarken, «Birleşmiş Milletler tnsan Hakları Komis yonu Şili'deki generallerin faşist yönetimini mahkum etti. Uluslararası Çalışma Örgütü Şili halkı ile dayanışma günü Uan etti. Bu kararlar doğrultu sunda biz de o günü kutladık. Başkaca bir amacı yoktur.» dedi. Baştürk Batı Avrupa sen dikalarının da ayni amaçlar doğrultusunda kutlama yaptıklarını bildirdi. 1 Mayıs kutlamalannda bazı teröristlerin portrelerinin getirıliş amacına yönelik bir soru üzerine ise, DlSK'm yetkili ka rar organlannın, DİSK'in düzenlediği 1 Mayıs kutlamalannda yer alacak pankart ve sloganlan belirleyerek, emniyet görevlilerine ve katılacak kuruluşlara bildirdigini haörlattı. DİSK'e ait olmayan pan kart ve sloganlar getirilmişse, suçsa, emniyet gdrevlilerinln iş Gaziosmanpaşa'da da 'Komünîst militanlar,, listesi bulundu ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) «MHP ve Ülkiicü Kuruluşlar» davası belgeleri arasında yer alan MHP Istanbul Gaziosmanpaşa ılçe binası arama tutanağında, «Komünist militanlar»ı içeren bir isim listesi bulundugn öehrtildi. Ankara Sıkıyönetım Komutanhğı (1) Numaralı Askeri Mahkemesı'nde 10 haziranda vapılan duruşmada okunan MHP Gaziosmanpaşa ılçe binası arama tutanağı aynen şöyle: «15 ekim 1980 saat 11.30'da MHP Gaziosmanpaşa ilçe merkezine aşağıda adları yazılı heyetle gelinip mühür kontrol edildiğinde sağlam olduğu görüldü. îçeriye girildiğinde pencerenin sol kanadının açık oldugu tesbıt edıldi ve aramaya başlandı Dosyalar teker teker incelenerek aşağıda belirtilen evraklar alındı. a) Karar defteri ve içindekiler, b) Arkasında Malatyalı Mehmet'e ait fotoğraf ahncü, c) Edip îplik Pabrlkası'na ait vardiya listesini belirten iki adet isim listesi alındı. d) Ellinci Yıl yazılı bir isim listesini içeren liste alındı, e) Mustafa üçar'a ait VP halen 4. MKNZ. P.A. 2 TB KH DS. BL 'de asker bulunan ve Hacıya yazdığı mektup alındı, f) tlçe ikinci baskanına vazılan, merhaba ile başlayıp yaşam dolu günlerle biten Pendikten atıldığı saptanan mektup alındı. g) Komünist militanlar (liseden) içeren bir isim listesi alındı, h) Çayan sempatizanlan vazan bir bildirl alındı ı) Ülkücüler listesini içeren bir liste alındı. j) Gaziosmanpaşa'nin sosyal (Arkası 9. Sayfada) Özal: Libya ile, 2 milyon ton petrol alımı icin anlastık İSTANBUL, (a.a.) Devlet Bakanı ve Başbakan Yarcumcı «ı Turgut Özal Ldbya'dan tikı milyon ton petrol alımı için an laşmaya varıldığını bildırdi. Ö zal OECD'nin son olarak ya ıpacağı acü yardım proğramının <ia 800 milyon dolar civarında olacağmı söyledi. Türkiye Libya Karma Ekonotnik Komisyonu ve Paris' te yapılan «OECD ikı Numa rah Calışma Grubu» toplantıla rına katılan Turgut özal dün akşam yurda döndü. Libya ıle Türkiye arasmda Ankara'da yapılan son anlaşma da 1.5 milyon ton olarak belırlenen petrol alımımn yapılan yeni ilave anlaşma ile iki mil yon ton olarak gerçekleşeceğini JMdiren Özal. bır yıluk sıire f için geçerlı olan ikı milyon ton petrolün tutannın yüzde 30' unun ticari alacaklanmıza, tu tulacağmı geri kalan yüzde 70' ın ıse Libya da ış vapan Türk müteaahhitlerinin yaptıkları ış lere ilave ödemeler yapmak suretiyle karşılanacagını belirt ti özal şunları söyledi: «Prensip olarak kabul edilen bu anlaşma ile hem ticari ala caklarımız irin karşıiığında pet rol almış nluyoruz. hemde mü (ırıhlıitlerimizin daha lyi çalışmalan ve daba düzenli istih kak alabilmeleri ve netice iti bariyle işçüerimizin ücretlerinin transferlcrinin zamanında yapılabilmesi bn şekilde daha emniyete alınmış oluyor. Yap tığımız anlaşmadan memnunuz» Konuşınasında Devlet Başka nı Kenan Evren'in mesajını Lıb ya Devlet Başkanı Muanımer Kaddafı'ye ilettiğınl ve bir süre şörüştüğünü anlatan özal, Lib ya'daki Türk işçı ve müteahbit lerivle de görüşmeler yaptığmı bildirdi. Tripoli'den, Parls'e geçerek OECD iki Numaralı Çalışma Gurubu toplantısma katıîan Ö zal, Genel Sekreter Van Lennep Başkanhğında yapılan bu top lantıda Türkiye'nin son 2.5 yıl da ekonomik alanda yaptıgı ge lişmel<?rin gözden geçirildığini söyledi. Özal, toplantıda, TUrkiye'nin takip ettiği ekonomik politika nin ve alınan sonuçlann mem nuniyet verici oldugunun vur (Arkası 9. Sayfada) Belediye personelinin sözlesme farklârı ödenmedî İogilizler zaferi ve sonrasını tartışıyor LONDBA Falkland savaşı her yönüyle «çok tartışmalı» bir .savaş Savaşın bıtıp bıtmediğfnden Arıantin'm adada esır duşen asker sayısına dek her şey tartışılıyor. Hem de en yuksek du<;eyde îngiltere Başbakanı, «Savaş bittî. Zafer de. Falkland adaları da bizimdir.» diyor Arıantin Devlet Başkant ıse «Savaş degil, muharebe bitti. Adalar Arjantin'indir. Savaş sürecek.» dıvor Arıantin ordularının adadakı komutam General Menende^. «Adada 10 15 bin Arjantin askeri var» dıyor. Ingüız Komutan General Moore ise, «Yanhş diyor 9 bin Arjantin askeri esir aldık. 15 bin değil.» dıyor. lngıltere'de ıktıdar. «Falklandlıları kurtararah Îngiltere'nin itibarını onardık. Ulusal güvenliğini güvence altına aldık.» dıyor. Muhalefetın bır bolumu ıse. «Hükümet diplomaıik yolları yeterinte zorlamadı, sonunda terketnıeye mecbur oldugu adalar için boş yere kan döktu, dünya barı^ını tehlikeye soktu» dıyor. iktıdar, «Dünya barışım Israil tehlikeye sokamıyor. Biz mi sokacağız.» dıyor Muhalefet. «îngiltere. Israil degildir dıyor. Faıkland tartışması suruyor Ingılız komutan. adadakı Arjantin esırlerını tek tek yenıden sayıyor. t üın askerhk açıgı bulmaya çalışıyor. Yoksa tngılız > Genelkurmayı, kendısıne zımmet çıkaracak herhalde. Bayan Thatcher. «Savaş bitmedi» diyen Arjant.n generalının yalanını dügumlemek ıçın formulier srıyor Bu çok tarUşmalı Falkland savaşında tartışmar s>ii tek şey var. Ölü sayısi: 250'si îngılız. 750 kadan Arıantınli 1000 ölü. «Uğruna bi n can feda edilen» 1800 kışılık bu ıdalar son halıyle vatandan çok bır mezarlıga benzetıldı lngıltere'de buyuk çoğunluk bayram yapıyor. Çunku hem hukumet. hem halk kendısını buyuk telakeüere haıırlamıştı Denıyor ku «Bir ülke savaşa girince. elbette bu kadar tan kaybı olacak Sözkunusu olan vatan savunmasıydı.» Ancak buna karşı. şu goruş ılen sürüluyor. «Sözkonusu adalar vatan değil. O nasıl vatan ki. yönetimini başka bir ülkeye devretmek için 15 yıldan fazla zamandır. devlet resmen diplomatik gorüıjmeler yapıyor. fornıüller arıyor.» 1alkland adaları. ımparatoriuguu altın gunleıınden kalma bır somurge. Ama artık değışen dun\a ko^ullan, buıasını karh bır somürge olmaktan çıkardı Savunma Bakanlığının açıklamalarına göre. idayi bundan boyle korumak jçın ilk ağızda adada en az uç bin dolayında îngılız askeri bekletmek gerekiyor. Bu her Falklandlının başına ikı Ingilız askeri dıkmek demek. Bunun, Îngılız maliyesine, ordut.una vereceğı yukun hesabını ne savunmacılar, ne de malıyecıler şu anda çıkarabilmış degil. Falkland adalarına İngilizler «tmdat» zamanında bıle ancak uç hafta da ulaşabildiler. Oradakl 500 ladar çoban aıiesının kendılerıne bıle doğru dürust vaıarları yok Çunku, ada topraklannın yuzde 46'sı, •Falkland İsland Company» adlı bır şirketin tapulu malı. Ve okuU dıspanser gibı resmi işlerde çalışmayan ada halk'^ın yuzde 80'i bu şirketin bordrolu .ŞÇİSL "Dev les,, hela oldu A ' S Independenta'nın kaldınlmasıyla ilgili tüzük yürürlüge girdi, tstanbullulann günlük yaşantılarımn nerede\ne bir parçası. Istanbul'un neredey se bır sımgesi haline gelen *lndependenta'nın enkazvnın kaldırılması yotundaki çahşmalar neredeyse uç yıla yaklaşan bir süredir bir tur lu sonuçlandırılamadı. Independenta tankeri 75 kaiım 1979 tarihinde Yunan Bandıralı Evriali şi'.ebi ıle çarpıştıktan sonra vaklaşık bir hafta süreyle yanmış, in filak sonucu birçok tstanbullu zarara uğramıştı. Özel likle yangından sonra Marmara'da avlanan balık mıktarmda ve ertesi yıl baiık stoklannda bir azalma meydana gelmişti. lnfilah ve yangından zarar gören kamu ve özel ve tuzel kişilerin büyük bir bö10 mü Kadıköy 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nde Romen şırketı aleyhinde dava açmış bulunuyorlar. Ancan, gerek Marmara'da meydana gelen çevre kirlenmeunın gerekse binlerce binada meydana gelen zararların örtenmisi konusunda da şımdlye değm bir anlagma sağlanabilmiş değil. Bu arada enkazın kaldınl masmın yabancı Hrmunın müşavirliği ile Demz Kuvvetleri Komutanlığinca gerçekleştirileceğinin bildirilmesine karşın henüz bu gvrişim de yürürlüge girmiş Adı değisirken, ücret de 5 misli artırıldı İstanbul Haber Servisi Çeşıtli Beledıyelerde YHK tarafından yenılenen sozleşmelerın 1012 aylık tarkları odenmedı. Ankara Beledıyesınde ocak ayıncta gelen sozleşmenin 12 aylık farklarmdan, sadfice Ucretlere ait iki aylık faxk venldı. tstanbul Beledıyesı'nde nisan aymda gelen sozleşmenin 13 aylık tarklara ilıskın benüs hiçbır ödeme yapılmadı. YHK taralından aşağı vukarı aynı tarıhlerde bağıtlanan 250 tadar Belediyenın goğunluğunda, Söt leşmelerden doğan haklann ve rılmemesıne ılışkın durumun aşağı yukarı aynı olduğu bıldirılıvor YHK buyuk çoğunlukla DÎSK'e bağu Geneltş Sendıkasmın vetkilı olduğu Belediyelerın sözieşmelennı yemlerken, ancak heniiz uygulama baslamadı. ücretler ve sosyal haklarda eşit leme yoluna eitmiş, ancak kazanılmış bazı özel haklan ko, (Fotoğraf: Ender ERKEK) rumuştu. Aynı şekilde merkez belediyelere bağlanan bağımsız değil. Enhazın kaldmlmasıyan önce çözüme bağianması belediyeler sözleşmelerini de la ılgilı tuzüh Resmı Cazete' konusunda görüş birliğme şube sözleşmelen gibi kabul ederek yenilemişti. Bağımsız de yayınlanarak yürürlüge vanlmıştı. gırmişti. Bu sure içınde de Ancak tüm girişimlere kar belediyelerin sözleşmelerinin bl tim tarihlerı, merkez belediyegemi ikiye bölundü ve araşın Independenta Isianbul' lerle birleştirilırken, lşyerleri sından sandallarla küçük j,n simgesı olmayı türdü>ü değiştirilen bağımsız belediyetekneler geçmeğe başlaaı yor. Üstelih gidereh parçala lerden gelen işçilerin durumuOte yandan, konu Devlet nıp batarak, ya da korsan na bir açıklık getîrümemişti. Başkanı Orgeneral Kenan larca parça parça edilerek Bu nedenle belediyelerde ocak Evren'in nisan aymda Rove deniz polisini korsanlar ayından bu yana gelen yeni manya Sosyalist Cumnuriytla köşe kapmaca oynatarak. sözleşmelere ilişkin uygulama ti'ne yaptığı ziyaret sırasınKısacası, bu «dev 'cj» her kargaşası doğdu. Ancak işçiler açısından asıl önemli sorun, da da ele alınmış ve sanınun kesin başına ayrı bır «beia» biçbir belediyede sözleşmeyapüacah görüşmelerle bir olmuş durumda. lerden dogan haklann tam Sdenmemesı ve özellıkle ortalama 1014 av eeçikmeli gelen sözleşmelerin farklarının verilÜniversite memesi. "Posta,, seferi "Özel gezi,,ye cevrildi Deniz SOIM Denizcilik Bankası Şehir Hatlan Işletmesı 40 yıllık Bo ğazıçi «posta» sının adını de ğiştirip bilet ücretıne yüzde 400 zam yaptı.. Yaz tarifesi ile birlikte «özel gezi sefe ri» adı verilen Eminönü Anadolukava&ı hattında biletler 40 liradan 200 liraya çı kartıldı.» Denizcilik Bankası ilgililerine göre, «turistik» amaçla bu zarnlı sefere katılanlar. Boğazıçı'nin tum guzelliklerini görüp, bol bol fotoğraf çekebilecekler.. 40 yıllık «posta» seferine «özel gezi» adı ile binınce insan ister istemez geminın durumuna bakıyor.. Yerli yapım küçük yolcu gemilerinden Caner Gönyeli'nin &r çıkta oturma yeri oldukça sınırlı.. Yaz sıcağında kapah yerlerde oturulmayacağına göre yerli yabancı turistler biraz yer kavgası yapmak zorunda kalıyorlar.. Kanepe kenarlarındaki kul tablaları ağzına kadar dolu.. Tuvaletler hıç de «turistik» kokulu ve temızlıkte değil. Saat 13.35'de kalkması gereken gemi bıraz rotarh olarak Eminönu'nden aynlıyor.. Geminin bazı «çapkm» personeli yabancı turıstleri karşılıyor: Hoşgeldin güzelim.. Hello.. Beyaz entarili Arap erkeklerınden, ıç çameışırsız Ingilız kızlanna kadar türlü çe şitlı yabancı. geminin içinde hiç durmadan dolaşıp Boğaz'ın her iki yakasını da görmeye çahşıyor. Yerli turistler ıse. yemek paketlerini açmışlar Allah ne verdiyse; haşlanmış yumurta. domates hıyar. beyaz peynirle «gemi sofrası.nı kurmuşlar blle. «Çapkın» gemicilerden biri bu kez bir Türk kızının ederseniz size gemiyi gezdirebillrim.. Kendısini «Aşk GemisUnln Gopher'i sanıyor.. Yanındakı arkadaşı ile konuşan çımacı, uluslanna göre turistleri «mikrop, «çirkef», «cimri», «zügürt» şeklinde tanımlayıp, bir önceki seferden, bir anısını anlatmaya başladi: Ait lüksteki koltuklann kıç güverteye çıkarılması ya sak Herife yasak kardeşim diyorum anlamıyor.. Almış koltuğu dışarda oturuyor.. Gel keyfim gel.. Koltuğu şöyle bir sarstım herif ayağa fırladı.. Deminden beri yasak diyornm anlamıyor.. Laftan anlamazsan patlatınm yumrugu dedim.. Ş6ylf> (Arkası 9. Sayfada) sınavında yapılan haksız uygulama için Prof. Demiroğlu: YÖK bize itiraz hakkı tanımıyor tstanbul Haber Servisi Üniversitelerarası Seçme Sınavı sonuçlarma orta öğretim başarı puanımn eklenmesinde. yapılan «haksız» uygulama ile Hgilt olarak konuşan Üniversite lerarası Kuru) Başkanı Prof. Dr. Cem'i Demiroğlu. «YÖK. bize itiraz bakkı tanımıyor» dedi. 12 Nisan 1982 tarihinde yapılan Üniversitelerarası Seçme Sınavında ÜSYM, orta öğretim kurumlarından 1980 yılından önce mezun olmuş adaylann smavda kazandıkları puanlara, 16 puanı bulan «orta ög retim başarı puanlarını» eklememiş ve binler ce adayın üniversite sınavmı kaybetmesine yol açmıştı. (Arkası ft. Sayfada) îstanbul Belediyesi'nin 12 bin çalışanı, bağımsız belediyelerden katılanlarla birlikte 18 bm çalışanı heniiz sözleşme farklarından hıcbir haklahnı almadılar. Henüz ikramiyeleri de ödenmedi. Kırıkkafle'de trafik kazası: 1Oö!ü, Syarah KIRIKKALE, (Cumhuriyet) Ankara Samsun karayolunun Kayadibı mevkıinde yaban cı plakalı mınıbüsle bır yolcu otobüsünun çarpışması so nucu 10 kışi öldü. Almanya'dan ızne gelen Süleyman Yıldırım yoneümindeki SRU 469 plakalı yabancı plaka lı mınıbüs Kırıkkale'ye 15 kılo metre uzaklıkta karşı yonden gelen bır yolcu otobusu ile çarpıştı, Erkan Yerel yonetımindekı 25 AR 814 plakalı oto büsün altına gıren minıbuste ikı aıleden Selvi. ısmail, t.elal Gülşen ve Cahit Şahan ıle Melı met Fincan ve Sencan Yıldırım kımliği belırlenemeyen iki çocuk hayatlarmı kaybettiler Otobus minıbüs çarpışmasında ağır yaralanan 5 kışi Ankara' daki çeşitli hastanelere kalcunl dılar. Istanbul'da Florya'ya pikni|« gtden bir ailenin içinde bulun duğu 34 H 9147 plakalı Anadol marka otomobil Topkapı' da öndeki afabanın hatalı söll» ması yüzünden yolun solundaki şarampole yuvarlandı. Kazada ölen olmadı emekli işçi, Orllan Bilgili (53). eşi Leman Bilgill kızlan Nurten Yıldız ve darttat lan Tevflk.YıldızJyaralandılar Eczacıbaşı, yetkililerin ilgisizliğini elestirdi Insaat sektöründeki bunahm sıkı parayüksek faize bağlandı EkonomJ Servisi Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferans Heyeti tarafından düzenle nen Inşaat Sektörünün Sorun ları ve Çözüm Yollan» kurulu panelın açış konuşmasını yapan Konferans Heyeti Başka nı Nejat Eczacıbaşı, ülkemızde lnşaat sektörünün cansız ve bir çok sorunlan olan bir sektör durumuna geldiğini, yaban cı ülkelerde bu tür sorunlar ortaya çıktığı zaman herşeyden önce yeüdll ybneticilenn bu sorunlann çözümü için yol lar aradıgını Türkiye'de ise yö naticUerin bu konulard» bir ça lışma yapmadıklannı belirttiği konuşmasmda bu sorunlann çdzüm yollanm bulmak için Konferans Heyeti olarak bır panel düzenledıklerini vurgu ladı. Panelde, Bayındırlık Ba kanlığınm kuruluşu, gelişmesi ve yaptığı çahşmalar konusun da bir tebliğ sunan Bayındırlık Bakanı Dr. Tahsin OnaJp ise mşaat sektöründeki duraklama ya ve darboğaza devletin neden olmadığını bildirdi. tnşaat sektörünün Türk eko nomisindeki yeri ve önemi Uzerine bir tebliğ sunan 1. Ü. îşletme Fakültesi ögretim tiye lerlnden Dr. öztin Akgüç ve Eczacıbaşı Holding Planlama MUdürü Osman Erer, tnşaat sektöründe önemli bir duraklama ve gerilemeye son yıllar da uygulanmakta olan daraltı cı politikalann neden olduğu nu belirtti. 24 Ocak kararlan sonrası izlenen politikalar sonucu, konut inşaatlannda yüz de 30'u aşan bir gerilemenin ortaya çıktığı belirtilen tebliğde lnşaat sanayiinde büyüme hızı nin 1979 da yüzde 45 iken 1980 de binde 8'e, 1981 de ise blnde 4'e düştügü vurgulanıyor. Ay(Arkası 9. Sayfada) Adadakı 650 bın koyun ve 500 aile bu şirkeön büançosunun kâr hanesindekl sıfırlan çoğaltmak ıçın dıdiniyor. Bu nedenle adalar. Ingütere'de devleti degil. ancak bir şirketin kasalannı doldurabilecek düzeyde Falkland savaşının. Ingiliz hazınesine yükü yapılan besaplara göre 2 milrar sterlin Bu para, 500 aıle arasında paylaştmlsaydt, aile başma * milyon eterlin, (1 milyar 100 milyon TL) düştüğü hesaplanıyor. Bu rakam ise 1800 kişinin. dünyanın istediklart koSeşinde. kendilerine yent hayat kurabilmalerine yetecek düzeyde.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog