Bugünden 1930'a 5,465,953 adet makaleKatalog


«
»

20 HAZtRAN 1982 **** Cumhurıyet 11 GECELERI BEYRUT 1. Saytada) sıynldı. Bau Beyrut sokak lan, ne normal blr 19 gününUn oanıüıgı ve fiareketllll* ğinde, ama ne de blr tatıl gu* nU kadar sessız ve hareketsız Ikuının arası blr durum yaşıyor. Bau kssimlnin GUney mahallelen sadece atvaşgıların hareket ettlgı alanlar. SU reklı top ateşı altında kalan ve acımasız hava bombardı manlarını yasayaı. bu yerler büyük olçüde boşaltılmış. Orneğln, bir zamanlar 20 bin kişinin bırbin üzeruıe yığılırcasına gecekondu ttiru evlerde yasadığı Burç El Barajnı adlı FlUstln mülteci kampınaa bugün sadece 2000 savaşçı var Bu savaşçılar kampın bır insandan faaiasının geçmesıne ı* zın vermeyen darlıktaki ve bir Labirenti andırırcasına karma şık sokaklarım tutmuslar ve «Eger Israllüler buraya glrmc ye kalkısırlarsa, buraaı onlarıo mezan olacak» dıyorlar. Hava alanından başlayan ve Sabra, Sa tlla ve Fakhani'yı içıne alarak Mazraa bulvarına kadar dayanan koca bir bölge çok az askeri araç hareketenın göründüğü, muhtemel savaş mıntıkası. Mazraa Bulvarından başlayarak denize kadar uza. nan ve içine Beyrut'un geleneksel MUslüman semtlerı Burç Abu Haydar, Musavtbe ve Basta'yı da alan semtler de sava»ın sıcak nefesini hissedlyor. Savaaı en u hısseden semtler ise blr zamanlar Champse'lyse'e ile kıyaalanan UnlU Hamra caddesi ve El Hamra ıle denlz arasmda kalan dar bır şerıt ıle (bu serltte Beyrut Amenkan Ünıversitesi, Amerlkan Hastanesi ve ABD BUyukelclUgı de bulunuvor) denlz kivısı Bu semtler Batı Beyrut'un dığer semtlerlne oranla daha hareketll sayılabuecek noktalan. Araeıra Amerikan Hutaneılne yoraU tasıyan ambulans «renlerı Dir «ava» yaaandıguu bu semtlere hatırlauyor. 250 kışılık yabancı gazeteciler ordusunun 20ü'u de Hamra caddesıne ıou metre mesaîedekl Commodore otelınde kalı yor. Her sabah dunyamn en UnlU fotografoılarım kapsayan gazeteci mulrezeıerı cephenın çeçıch noktalarma adeta selere çıkıyoriar. Commodore otelinden yaya gidllse en faala 1 saatlık bir zaman alacak olan havaalanı hızacında, denlz kıyısında bulunan ve en >ıddetu denıa ve hava bombardımanlarına hedef olan Uzal semtlne gıtmek ıçın taksıler 300 dolar ıstlyorlar ve Amerıkail gazetecıler de genellikle bu uoretı ödüyorlar, HamraUeal arası savaştan dnce sadece 20 Lub nan Urası ldı. Yaoi 4 dolar fl. lan. Ka$ Beyrut eaı verilen Bey rut'un blr Uggen blclminde denıze uzanan kesimınde denız kıyısında bulunan kordonda dolasmak lnsana sava^ı unutturuyor. Akdenlz'ln neflg mavısı ve cevrestnde naflf esen rUsgfirla bı^ırdayan ye$illlklerl lle kordonboyu savaştan kopuk bır yer Top ateşınln seslen buraya kadar uzanmıyor da Bu bölgenın savası duyabilmesi lçin mutıaka hava bombardunanı olmauı gsre*. Arada bır lnsanı dinlendiren aessızligi burada sadece denizden, yanl îsrail sava$ gemılerının ağır topiarın. dan gelen »esJer bozuvor Ama gemller kolav kolay gö. rünmüyor. Açıkta, ulukta bulunuvorlar ve ta oradan toplarının mermUerinı Fakhani'ye, Uzai'ye, Birhftaan'a yetlstlrıyorlar. Karaniık bastıkuuı aonra Batı Beyrut tüyler Urpertioi blr hareketsizltgt vaşamava Başlıyor. Eloktrlkleı de çogu kez kestk olduğu içın aokaklarda, ziflrı karanlik sokaklarda arada blr görülen kücük eılahlı gruoların ve tek tUk araçiann dışında m cın top ovnuyor Ortalıkıa polıs tilan da kaU madığı ıçın, ekonomık jartların da ağırlıgından olsa gerek, soygun olaylanna eskislne oran la daha sık raslanabiliyor. tste kuşatma alündakl B«tı Beyruttan ban günlük yasam kesltlert... FIUSTINLILER (Ba*tarafı ı. sarftd») Tel Zaaur'dan kurtulabilen çocuk, kadın ve yarahlar Da mur da verleşttrUmivlerdı. Bu kttle de büyuk blr lntimalie Bevrut'un 30 kllometre guna yinoe bulunan Oamur'da aun savaşta çogunlukla ımha edıtdi. Oamur'u «örebılcn gazetec ler, kasabanın anayoiundakı asfaıtm yer yer cesetıerle karış mış oldugunu ve kasabadan ta hammül edılmez bir yanık ve ceset kokusu yilkseldiğini »Oy IUyorlar. BIR KÜÇÜK ÜMUT «Beyrut'un kurtarılması» içtn ytoe de küçük bır umut var tsraıl Savunma Bakanı Anel Sharon, ABD'nın ate«kesi 48 «a at daha uMtma çairısını kabul ettı Bu araaa «bcyrut'u kurUrmak» lçln girıjılen yoğun öiplomatık lemaslann merkezınae bulunan eskı Lubnan Basbakan larmdan Saib Selam, «ftugiin (dün), dune (dnceki jrüne) oranla birac d»ha umutlu oldu. ğvnu> süvledı uurumu »ürenın Kisaiığıyla ters orantıh bır bioimde çok karmaşık hale getiren tarafla rın ıstekleri arasındakl uçurum FKÖ, dnce Beyrut çevresindeki İsrail kusatmâsuıuı kal dırılmasını, ondan sonra FKÖ nun statusUnun ne olacagını, silahlannı Lübnan ordusuna teslım etmelerl konusunu vs. Lübnan yetküileriyle görüftebı leceğını bıldırıyor Buna karşı îsrail i»e FKÖnün başını ez mekten vazgecmeK istemıyor. Kuşatma altındalcı Beyrui'un keadlsi ıçın aitın bir fırsat yfe rattığına ınanıyor lıraıl'e göre, FUıstınlilör sılahiannı Lübnan ordusuna tesltm ettikten «onra, Israıl aakerı konvoyları eş llğlnde Beyrut'u terkedobileoek ler FKÖ Uderlerl, bu durumu yüzkızartıcı ouluyorlar vo bby le ölaraksa son nefeslerine Ka dar direnmeye razı bır tutuma giriyorlar. Durumu karmaşıkla$tıran ıkı âge a&na v u . isıaıı, DU üau tutumunda yerei guçlerın eu kuvvetîlsind«n, Falunjiıtiarden deıteK görUyur. falanjısı, »ıüeı Baıir Cemayei öncelu gun keu dı kuvvetieım» yaptığt konu* nıada, «Kiilstlnliıer bu ülKpyı terketmeye tatt oiurtarsa, on lftra Ûogu Beyrut'tan geçı* sag lan*. Vakit çok gt<, oinıadan Uau Beyrut'u yenı bır Hurrem »ehir oiınakUn Kurtarmanm tek yoltl budur» dedı. Beşır Cemayel ayrıca, savaş sonrası Lübnan'ın tek lıdeıi olacagı yagnşumnı vaıataıı bır navada, «Lubnaıı ı dana guçlu \e daha (Utei yeniden kuraoagız» diye ekiedı Bunun dışındakJ ıkinoı Kar maşUtia»Mi»cı öge, Gumtıurbaş kanı Sartcls'm ılan ettiğt «UiuSBI Selamet Koınitesı»ne üikenln en buyUK mezhebl uUn Şlilerin örgütU Emel'ın liderı Nebih Bem'nln Katılmaktan va«g«omtw oldu. FUlstiniilenn mUttetiki, solou örgütlor koalısyonu Ülusal Hareket'in üden Velıd Cumbolat lee, katıima «ar tı olarak Komite'nm genııletu mesmı ıstedı ama, bu ıstegı Saıkıı s»r'ii nri«u reddedıldı.. NL OLACiVK? Bu aurumu, eger muoizevı bir gelışme oimazah, Batı Beyrut'a tsrail saıdınsı 48 saat içinde baflayacak. İsmll kuvveı lerinin OUıiey LUbnan'd&ki harekatlarında yaptıkları gibı önce ınuazzam bir ates gücü ve uçaklarla nedeflertni agır bir bombardıman mtuıa alacatc lart ve glrmek lstsdlklerı bölgelerl yerle blr ettlkten sonra kara kuvvetlerı ve zırhlüannı gönderecekleri sanıhyor Bu anlamda, israıı Kuvvetlerlnln tlk hedefl, Batı Bej rut'un GUney banliyeien ve buradaki FlıiRtın mü)t*ct kamplan tle FKO merkezierı olaıak beliriyor; Yanı Havaalanı ç«vre sindeki Htada, Uzal Blı Ha san. Burcel B&rainı, âabra ve Şatıla Ve bır adım dalia ötede Fakhaiji Boylece Mazraa bulvarına kadar tierierse, Batı kıyi ?endı vant denız ıle Mazraa Bulvan araaındt yaya yarım «aatte asılabil«n oldukça dar bır mmtıkaya kndar çember daral tılmıs olacak Bakalım tbre bu satırlar yaııldıktan lonra ne yöne kayacak.. Savas, İsraillinin yasamını engellemiyor (Bajtaratı l. Saytıda) dıyorsunu». Artı 34 derecelık nenılı sıcakta sırada bekleven «Taksı Meroedeslerden» blrine yöneiıyorsunua. Şoför Taşkent'ten 7 vıl önce gelmiş bir israllli. «Savaş İçtn ne dUşünüyorgun'.'» dıye sozle, eile, kulla anlaşma ya çalrçırken, soruyu kavrıyor ve yol boyunca bekleven Îsrail lı askerlerl ^osterivor Ikı gundUr îsrail ordusunda ızmler ba»lamış. Onlar da ta tılden mı gellyor, yoksa sava» tan mı belli degii Ellerinde tufeK tasımasaUı, uzerlerlncie ki l^sa kollu giysıler hakl renk te uimssa, onlart da «Yolda oto s.top yapan gençlfr» gibi |br nıek beiki de yamltıct gelıneyecek. Cepbeden bölıik boiuk atker lniyor kentlere Keplennı omuaslarına atmıçlar. Ellahiarı yere eğik her geçen arabaya ı$aret edip durduruvoriar va gıdeeeklen yerı söyillyorlat. Arabada yer olmasa blle. gldilecek yön aynı u e arabada sı> kışılnor ve yemden yola çikılıyor 24 saatlık ızuıier bunlar 2U25 va$ında insaniar Erkekler îsrail orduaunda 18 il* «0 yas aramnda askerllk yapıyor. Zorunlu askerlik görevinden §onra, her yıl bır ay yine zorunlu egıttme çıkıyoriar Kadınların asıierlik yaşı 18 lle 35 araıunda. îsraıl ördusunun sUreklı asker Sftyısı 12Ü bm dolayında 4 mllyon ntlfustan şu anda sliah altında bulunanlartn sayısı 400 bm kadar Askerllk, îsrailImın yaaamında daha çocukluktan başlayan bir olgu I»e »2cilıkten başlanıyor. Tum çucuklar Izci. TUm izciler de daha sonra orduya baglı İzciler ıle ekonomlk faallyet arasındakt oağtantıvı son yıllarda «Nahal» denllen veni yerleçme birim'tsrt kuruyor tsratl larımu nın unltl bırimleri Mosav ve Ktbutziardan sonra, »ımdi o« «NahaMar gıkmış. Izcılık v«şitlı ekonomık taaiıyetın bır anda başlatıldığı Nalial'lartla boy atıyor Sonra daha gcnış ekonomık btrlmlerle bUtunlesivor Nahaller Mosav ve Klouuiaria, izciler orduvla bUtun lestyor. Sava»ın bugunkU durumuna gellnce tsrail Basbakanı Bogln, Onoekı gun ABD Dıslşlerl flakanı Halg ile görUstU. Yarın da ABD fla;tt!uiı Reagan lle görü^ocek. t'u gürüşmelerden ortaya çıkan v« çıkacok olan btr gercek v*r Tp'Avlv'deki hava. vıt bakılırsa, Israll issal ettigl toor&klardan «en çekllmeyeceı; Baslangıgca 45 kllometreltk blr gUvenllk ku?ağı denlldllrl halde, su anda 70 kllometreyl de geçen blr lsgal sözkonusu. Harekatan adı «Galile'yl Iturtarm* npenuvonn». Israll'ln idlbnan smınndakl topraklarına Yahudiler «Galüe» adını vermls. Yahudilerln inanolanna göre Galile adı Tevrattan kaynakianıyor. Tevratta tann «Galile lsrail topraklarındadır» dıye bu yurmus Oysa, Flllstinlller «Galile» denilen bu bölgeyi top ateslne tuttuklan için Israll bırliklert LUbnan lsgallne «Otlilc'yl kunarnıa operatyonu» adını takmt«lar LUbnan topratı lan Galile bolges'ne top *te$ı ne engel olacak bicımde. ts raıl'ın eline geçince, sımdı «Galile kurtulmu$ oldu». Isrftil boylece Tevratta vurgulanan «Tıtnrı buyruğıınu verlne t* tırmenin» mutluluğu ıçinde. Bir na*ka deyımle, tsrail «Tanrı buyrufunu verıne getlrmek tçln Mlbnanı ı»gal etmls». Neden bu Oykuyü tmlatuk?. !»• rail yetkihlerı Lübnan'» saldırıvı Tevrata dayandırılan bu gerekçeyle açıklıyorl&r «Peki, Tanrı buyruftunu ytnne getlr> mck lçln neden 5 btn 700 yıl bekledmtı» dtve sorunca, su karşılığı veriyorlar «Uraıl'in varlıgı buRiınlerde iyice tehllkeye düştli. Teknolo,)ık olarak, ekonomık ve sotval olarak Ortadoğu bolgkSindrki zâmanlama dalile'yı kurtarma rtpcrftüynnunn bu (Unlere denk düjÜrdU» BEGİN KARARL1 Haien Amerlka'da bulunan Bafibakan Begın, New York'ta «Amerlkan • YahMli» Derneğlnde bzel bır konuşma yaptı Amerıka'da yaşayan Yahuclilere «Galile'yi kurtarma oper.isyonn» hakkında bUgi verdl. lsrail basımnın haberieruıe gore Baş bakan Begm, bu konusmasında ftsrail ışgal ettiği topraklardan asla gerl ç*kllmevccektir. Meğer ki (rtıvenliğimız için one sürdttfiimi» koşullar kabul edllsln.» dlyor ve eklivor «Hiçbir bftKkı bfcl volumuedan alıkoyftnaz. LUbnan'da Mvaş öııccsi duruma ddnmck ar. tdt imkansudır . Begın bdylosine kararlı ko nn»urken, Arap dunyasındaki LUbnan işgaline ilişkin sessızligi llk bozan Ulke, Mısır oldu Ham de Arap dUnvasını sarsan bıçimde. TelAvlv'de artık dUkkanlara bile tdını veren «Camp Davld» anlasması dogrultusunda Mısır ıle îsrail arasında üç gün once uçak seferleri basiadı. Mısır'da baskent Kahıre'den kalkan uçaklar, Israil'ın Elad kentıne inlyarlar. Karsıhkh uçak seferlerl «Catap David anlasması normalleştirme sürecl Içlndr» baslatıidı. Lübnan saldırısmın hemen ardından Mıaır'ın bunclan 4 yıl once yaptıgı anl»îmRnın kurallannı surdürmesi ve Îsrail Ile normal uçsk; se(erl<"ine geçmesl Arap dunyasındaki auskuniuğun nasıl nnüandıtın» bır lşaret olsa gerek. FKÖ lider kadrosunun Be7> rut'ta bbylesine sıkıştıgı bir «ırada Arap dunyasındakl auskunluk h:ç garıbinıza Kîtmıyor mu?. Ya da suskunluğun böylesine aralanması?.. İsraii'in Batı (B*etarafı 1. yeşü hetta ve guneyde Beyrut havaalanı çevresırıde karsılıklı top ve roket ateşı sürüyor Kasik çizgılerle gösterilen kuşatma hattuun gerısınde Fılıstınlıler ve Lubnanlı Muslumanlar Cko yu renkle gösterilen) Beyrut kentinln Batı mahallelennın girtslerinı mayınladüar. Haritada numarayla gösterilen yerler ise © FKÖ lideri Yaser Arafat'ın bürosu, @ Türklye Buyükelçlhgi, ® Fllistlnllletin başlıca üssü olan Fakhanı mültecı kampı, ® Lübnan Ünıversitesl Halen Beyrut'un kuzeymde ve Filistınlılerin bölgesinln hemen dışında kalan 11man İsraii'in ellnde oldugundan kuşatılmış bölgoden hiçbir çıkış yolu yok îsrail savaş gemllerl batıdan ve kuzeyden kenti top ateşine tutuyorlar. Habip, savası engellemek için yoğun caba harcıyor Oıs Habcrler Servlsl Bau Beyrut'ta savaşm devam edecegl gerekçeslyle binierce ki$inîn kentl terkettlgi blldlrılfrken, BBC'ye göre R«agan'm temsılcısi Phılipp Habib, Beyrut aavaşının başlamasını engellemek için yogun caba harcıvor BBC, Filıstlnlllerln Beyrut ta tahkımatlarını güçlendirırken, Isrnıllilerın de yenı takvıye kuv vetlerl getlrdlklerinl haber verdl Beyrut'un Batı keslmlnden kacan binierce klslnin MUslUmonlarla, Hıriatlyan keslml ay. rımı yesll hat Uzerinde uzun kuyruklar olusturdugu gözlenlyor Bu arada 48 saatllk ateskese karsın GUney Beyrut'ta karsılıklı top at.»ı oluyor Israll ateskesi Fillstlnlllerln ihlal ettlglnl öne sürdü Öte yandan. Israll Basbekant Menahem Bpgln, sllahsızlanma konf eransında konusurken Arap Ulkeleri tetnslldieri toplantı salonunu terkettiler, Begln'in BM Genel Kurulundaki konuşmasını üye 157 Ulkeden sadece 50'sl Hledl, Sovyetler Blrilgl ve Dogu bloku Ulkeleri kaUlmadılar. "Soykırım Konferansı^ bugün Israi.'de toplanıyor TEL AVİV, (TH\) Bır ay dir «Uren tartışmalar, Ermeni lerın çavirmek istediği manev ralara karşı Turk hukUmetının uyarıları, hatta Israll Dısişlen Bakanlığının karşı çıkışına rag men Soykırım Konferansı bu gun Îsrail'de toplanıjor Konferansm dUzenleyicisl Amenkalı Prof, Israel Charny konferansa katılacak 160 konuş macıdan lOO'ünun Tel Avlv'e geldıgıni soyledi. Konferansın baskanlığını yapacak olan yazar Eli YViesel da ha once Ermemlerın konferan aı kendi amaçlarına alet etmek istedıklen gerekçesıyle çekılmiştl. Îsrail Dışişlerı Bakanlığı da konferansın yapılmasına karşı çıktı, ancak bakanlığm gereıc çesı bunun Yahudı toplumuna zarar vermesı olasüığıydı. Prof. Charny, New York'da ki Îsrail başkonsolosunun ABD do bulunan bır çok Yahudı ku rulusunu konferanstan çekılme ye ikna ettığlnl, daha da dte 20 bın dolarlık parasal desteğln de iptal edildiğını anlattı. GOZLEM (Baştarafı 1. Sayfada) Doftru söase ne denır?. Herşeym •asırısı» zararlı değll mıdır? Zararlıdır Liberalizmın asınsı zararh olmamiî m ı ' olmuş. Bankerler lflas etmıa pardon «ödeme güçlüftü îçine duşmüş şirketicr batmış; yatırımlar durmuş, enflasyon hortlamış; banka iflasları gundeme gelmış... Sayın özal ne demış Bankalar da batabülr. Batar efendım ne olacak' Bankerler batar, §irketler batar. bankalar batar, i$sizhk artar, yatırımlar durur, n'olacak? Allah tren kazası vermesm, batar, çıkar. çıkar batar. şu ölumlü dünyaaa sözü mu olur bunlann? Yeter kl 24 ocak'a toz konmasın" 24 ocak günU bu kararlar alınmasaydı ne olurd u ' 25 6cak gunu mazallâh komunızm gelirdı Bazı yazarlarımız, 24 ocak günunun bayrarn olmasmı ıstemedıler mı? Bır bılüıklen vardı herhalde . Ama benım Vehbi Bey amcam bunları dana geçen yıl uyarmıştı Inegın sutu kurumak üzere . 24 ocak takımı, o günlerde Vehbi Bey amcama bıle kızrmşlar, koskoca Vehbi Koç'u oyun bozanhkla suçlamiglardı Vehbi Bey amcam kaç yıhn kurası, Oasal Mözal ^totef mi h i ç ' Şimdi bankalar toplanmışlar, aralannda daha yuksek faSz vermeye çalışan bır bankayı «hizaya getirmeye» çalışıyorlar Bu banka da bıliyorsunuz «kale gibi» banka oldugunu 6teden beri söyler dururdu. Neydi kalenm anlamı? «Kale»nin ıki anlamı vardır Bırincisi, bildlğiniz kale, yanı surlarla çevrılmış sağlam bır yapı, savunma amacıyla Örulmüş tas duvarlar; ikindsi futbol maçlarında üç dlrek bir ağdan oluşan ve blreysel olarak kalecı, orgutlu olarak, sag ve sol beKler, santrhaf. sağ ve sol haflarla korunan, üç direk ve kale çlzgısinden kurulu arasıra futbol topunun kısa sureh gözaltına alındıgı dıkdortgen Şimdı «kale gibi banka» belkı «ofsayt» yolu ile falz kazanmak istıyor Bankalar da dudük çalıp, bu ofsaytı ışaret edıyorlar Orta hakem Merkez Bankası Başkanı Osman Şıklar. yan hakemler, Ziraat ve İş Bankası Genel Müdurleri. Peki şimdl «serbest pazar ekonomlsi» ne oldu?. «Yagmur yağdı böyle oldu» dıyemeyız Burası, Mahmutpaşa yokuşu değildir Bizdeki «9erbest pazar ekonomisl» efendime soyleyeyım, mahalle aralannda kurulan, «salı pazarı», «perşembe pazarı», «cuma pazan» gibi seyyar pazarlara benzer Nasıl bu pazarlarda, bıyıklı belediye zabıta memurlan dudük çalıp, pazara mudahale ediyorlarsa, bu «serbest pazar ekonomisine» de pekâlâ mudahale edilir. Edılmezse ne olur?. «Aşın liberalllk» ile «haşarı liberalllk» arasındaki sınır çlzilmez; tefen bezırgân düzenl ön plana geçer. pembe bınlıkler kara paraya donuşur, yeraltı babaları ıle yerüstu babalan arasmda koallsyonlar oluşur; bazı kamu görevlileri ile babalar. «al takke ver ktilah» olur, sonra «takkeler düşer, keller görunür,» büyük balık küçuk balığı, buyuk şlrKet küçük şlrketı, büyük banka kuçük bankayı yer. Serbest pazar duzenmde herkes kendını pazarlar. Babalar serbest. falzler serbest olur. analar ağlar, babalar güler... Şımdı ne olacak' Bankalar. «istihbarat örgütleri» kurup, bır birlerlnı izleyecek Eskıden, «saym muhbir vatandaslar» kımlenn komunıst oldugunu ıhbar ederlerdı, anlaşılan bankalar. şımdi hangt bankanm «liberalist» oldugunu ıhbar edecekler. Oh, oh, maşallah maşallah En iyisı bu bankalar hakkında «sosyal blr sınıfın, fltekl sosyal sınıflar üzerinde tahakküm kurmak» suçundan peypeşe davalar açmaktır Buıiuvazınln, bankaların, bankerlerin, holdinglerin bu tur suç lşlemelerine «aile terbiyeleri» mı engeldir? yooo. Yasada eşitlik. faızde çeşıthhk esastır. Tutun tutun yakalayın bankaları. tutun tutun şu liberalistlerl, yakalayın Monetarıst Frieamanist Özallstleri, tutun, tutun bırakmayın ıstcanbul (Baişîarafı 1 zıp resıtal vokal ınu/ık opera bale dant tıvatro geienek«°l tnu^ıgımizapn or nekler mimkukla folk mü 7igi ha!K danslan konfe ranskongre, sergı pop ve caz müzlğt. ayrıca «anai filmlen gibt etkinllkler yor «larak. Sanat Galcrilcri URART MM M M CMMHII M» &AHJOT GALERlal 4IMII1V1M AYŞENURAKI RedmSerfUİ ' Kunıluy Yıldunümu 'Türk RcBmınde Insan ve Portre •erıisıyle kutlınıyor Kmm 1982 I vşfilm ctn 2 2 0 Haziran 82 . 191/BSinemköy 40 47 «3 MeırutlyetCıd. 137 Te P iba|iTel:45 •J*V. ir^tffty Ülkü Arman toprağa verildi tstanbul Haber Bervisl Millıyet Gazetesı Genel Haber ler Mudürü Ülkü Arman dUn toprağa verildi. Arman'ın cenazesi dün dnce Mllıyet Gazetesı dnüne getirU di ve burada bır toren düzen lendi. Burada, yakın çalışma arkadaşı ve Millıyet Genel Ha berler MüdurlüğUne getırılen Hasan Yılmaer bır konuşma yaparak, Ülkü Arman'ın kışıli ğl ve hızmetlerıni anlattı. Perşembe günü vefat eden Ülkü Arman'ın cenazesi daha sonra 197480 yılları arasında çalıştıgı HUrriyet Gazetesine gotürüldü burada da gazeteci arkadaşları, dostlan ve yakınla n saygı durusunda bulundu. Ülkü Arman'ın cenazesi Teş vikiye Camımde kılınan namaz dan sonra Zıncırlıkuyu mezarlı ğından toprağa verildi Gazete ci Ulkü Arman'ın cenaze tdrenıne Kultür ve Turızm Baka nı llhan Evhyaoğlu, bazı eskı bakanlar, aılesi yakınlan gaze tecıler ve yurttaşlar katıldılar. RANDEVUSU: SABAH 9'DA H İSARBATİ K'TA! Hisarbank'7 HAZİRAN BANKACILlĞl"nıbaşlattı.., Yarın sabah çok gecikmeyin, İMümkünse saat 9'da gelin v Ama mutlaka gelin!.. Hısarbank, "yüksek faiz"veriyorl Yararlanın, kazanınl Pazaroyun çözümleri EVİRMECE ÇEVtRMECE H1FZ1 VELDET VELİDEDEOĞLU KİBRİT OYUNU ACI BÎR KAYIP Afyon Gazete Dağıtım Başbayiı Sabri ve Melahat Algoncu'nun oğulları Hacer Curekiıbatur'un torunu, Habıbe Algoncunun eşı Melahdt Algöncü'nün babası, Nesnn Tugay ıle Zeynep v uksel'ın kaymbıraderı Prof Dr Fıkret Cureklıbatur'un yegeni ŞİFRE (GİZYAZI) TAN ORAL 1. T E Z ¥ 1 N 2. A L B E N î 3. N t K B t N 4. O L U M L O 5. B E G A Î P 6. A L E S T A 7. L A T t F E HİSARBANK Ahmet Algöncü 19 haziran 1982 cumartesi günü hakkın rahmctine kavuşmuştur. Cenazesi 20 61982 pazar gunü 'BU GÜN) Afyon Imaret Camiınde öğle namazını müteakip kıhnacak cenaze namazından sonra aile kabrıstanma defnedılecektır. Akıaba, dost ve dın kardeşlenmıze duyurulur AILES!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog