Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 59. Tıl; Sayı: 20791 Kurucusu: Tunus NADI 20 TL. 20 Haziran 1982 Pazar \ Filistinliler direnecek ama umutları yok Batı Beyrutson ve kanhlsrail saldırısını bekliyor Bir FKÖ lideri: Sonuna dek savasmak tan başka seçeneğimiz yok, eğer saldırırlarsa TelZaatar tekrarlanacak BEYRUT Kuşatma altınua altıncı gun de doldu ve ıbre bu kez hafıfçe savaştan yana kay dı Bu yazının yayınlanacağı bugün ya da yann bır îsraıl saldınsıyla Beyrut savaşı baş layabihr. Bır başka devımle Fl listln mukavemetınin son mu harebesı îbrenın savaşa doğru donmesıyle Batı Beyrut'taki bekleyişin msanlarda yarattığı gerılim ve asabi ruh hali doru ğa tırmanıyor ölumle vaşamın vaklaşık bir haltadır flort ettiğı, bu Kent olümün nefesım yaşamın nefe smden daha kuvvetle hıssetti ğı 7aman smirler iyice gerllı yor Kvlerde lşgal kuvvetlerinln ve yerel müttefıklennin hoşu na gitmeyeceğı sanılan kitaplar ortadan kaldınlıyor, Beyrut'un hırıstıyan dogu kesıminde ta nıdıklan ya da akrabalan o lanlar çoluğunu çocu&unu orta ya gönderıyor tbrenın savaş tan yana donmesıne oncekı gün akşamüsMi FKÖ vonetımi nın îsraıl önerismı reddetme si yo] açtı tsrail, yayınladığı uyan mesajmda PKO lıderleri nln ve kadrolanmn Beyrut'u derhal terketmeyi kabul etme lennl ve tüm Fılıstm kuvvetle rının silahlarını teslım edıp be yaz bayrak kaldırmalannı istemışti Bu çağrı reddedıldi ve Arafat da dahıl FKÖ onderleri nin tavnnda belırgın bır katı laşma gozlendi FKÖ lıderleri sonuna kadar savaşmaya karar U bır hava ıçine gırdıler Bu lıderlerden bin bize «SavaşmaKtan, sonuna deh sa vaşmaktan başka seçeneğüniz yok. eğer saldınrlarsa bu kez 1948 tekrarlanmavacak. Olsa ol sa TelZaatar tekrarlanacak» dedı Bılındığl glbi, Israıl devletı nın kurulmasıyla sonuçlanan 1948 savaşında yüzbinlerce Fllıstinli koyünü, kentıni terkedıp kaçmış ve komşu Arap ül kelerine sığmmıştı Onlann bo şalttıkları bolgelprde ıse Isra ıl devleti kurulmuştu Ve ha tırlanacağı sribi 1975 76 Lübnan ıç savaşında Beyrut'un Hrıstı van kesımmde bulunan TeîZa atar isırali Fllistın mültec kampı Surıye bırlıkleri deste gındeki Falanıist kuvvetlerı ta rafmdan kuşatılmıs ve 56 güı dayandıktan ve bınlerce o!ü verdıkten <sonra düşmüştti (Arkam Sa 11 S i 3 de) Beyrutta Arjantin, Sovyetler 'den 100 Mig alıyor BUENOS AÎRES / LONDRA, (AJanslar) îngiltere'nın gerı gonderdığı 5 bın Arıantınli savaş tutsagı dun ulkelenne ulaşırken, Buenos Aıres yöneümının fngılız bırhklen Falkland'dan çekılmceye dek savaş durumunun surecegını açıklamasının. Londra hukumetını şaşırttığı bıldırjlıyor Aıanslara göre, Arıanfın bırlıklerinin teslım olması ıle bunalımın sona erdığını sanan lngılız yetkıhlen bu göruşlennı degıştırerek soruna kolay çözum bulunamayacagmı duşunmeye başladılar. (Arkası 9. Sayfada) Savaş, Israillinin günlük doğal yaşammı engellemiyor TEL AVİV «Savaş» denıldiğı zaman aklınıza hıç «Sava şın» dışında bır aniaro geldı mı? acisavaş» deaüıp de, <üsa va^an bır ulkeıle» denız kıyı sınaa tatıüerıru geçıremsr, aK şamiarı pup dunyd&mın en tıız h muzıgiyie egıenenıer, Akde nız'ın sıcagınüa serınlemek ıçın kendını otellerın yuzme ha vuzuna atanlar hıç aklınıza gel di mı? .. «bavaşı» auşunurken gecelerj paten kayan gençler de, gazlnolarda sarmaş dolaş aşıklarla, yenıden moda aun yasma egemen olan mını etes lerle «tsavaş» arasında bır bag lantı kurdunuz mu?. tsraıı ıle FKÖ'nun bulunduğu noktayı beltl de en açık bt çimde gozler önüne serebılen çelışluler bunlar... Ya du çeUşkılerın çarpıcı göstergelen Bir yanda varlığını kurtarmaK içın «üaralan çemberden nasıl çıkılacağını» duşunen ve catu nı dişlne takan Filistinliler, öte yanda Tei Aviv'ın ana cad delennde renklı TV'lerı başın da dunya tutbol kupası maçla rını izleyerek olağan yaşamlan ta surduren tsraılliler,. tnsanı şaşırtan bu rahatlık karşısında bir Israıliıye yakla şıyoruz: KUZEY î TelAvivde YalçınDOGAN bıldırıvor Madalyonun öteki yüzü Erçun BALCI rjanfintn tegilterâ fcarsısmda uğradıgı yenılglnln beklenen sonuçlan ortaya çıkmaya başladı. îlk kurban Devlet Başkanı General Galtıeri oldu. Falkland yenılgısinın daha kunlerin başını yiyeceğlni hep birlikte goreceğiz. Bu arada ülkede demokrasiye döniişe ilışkin ışaretlenn belirmesi, yenilginin Arjantin ulusu açısından olumlu yanını oluşturuyor. Içeride halkını lnlm (Arkası 9. Sayfada) Â tngilizler tartışıyor... Ahmet TAN'ın yazısı 12. Sayfada Naşıi oluyor da stz şu anda savaşırken böylesıne rahat olabilıyorsunuz? Ne karartma var, ne savaşa karşı herhangl bır bnlem Galıba sadece askerlennız cephede Ne sorumuzu, ne de rahatlığını hıç yadırgamıyor 60 yaşlarındakı tsrailli' Savaş blzim artık ayrılmaz bır parçamız. tsrail bu topraklarda guvenliğini ve lııçbir sıkıntı duymadan yaşama hakkmı elde edinceye kadar sa vaşacağız Savaş norraal yaşan tı içinde yeralan, Ise gitmek yaüp uynmak, eğlenmek, oku mak glbi bir olay blzim içın 80*hk Israıllı yanmda duran orta jaşb kadını gosteriyor .o ekliyor Bakın bu kadın blzim komşumuz. Geçen hafta 19 yaşında bir oğlunu kaybetti savaşta tnanmak belki guç ama/ka dını «Oglunu yıtırmış analara» benzetmek içın ınsanm bıraz çaba gostermesı gerekıyor Tel Aviv'ın ışıklı caddelerınden bı rınin üzerındekı Pans'ı andıran kahvelennde oturuyoruz. Üstü başı düzgün yaz gıysıleri ıçindekı kadın kahvesıru yu Akaryakıta yüzde 10 zam yapıldı Ankara'da normal benzinin litresi 77,5 liradan 85 lîraya, süper benzin 93 liraya yükseltildi. Zamh satışlara yann başlanacak. ANKARA (ANKA) Pet rol ürünlerine yüzde 9 7 ile yüzde 10 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. ANKA muhabırmın edin diği bılgiye gore Ankara'da normal benzin'in yeni fıya tı 85. super benzinin de 93 lıra oldu. Daha once Ankara'da normal benzin 77,5, süper benzin de 85 gaz fiyatları da aynı oran larda artınldı Akaryakıt satışları da stok tesbiti Için bugün yapılmayacak Ellermde stok bulunduranlar, stok miktar larmı yarına kadar belirleyerek, fıyat artışmdan do llradan satıhyordu. Gazyağı, motorin, fueloil, kalorifer yakıtı ve tüp ğan farkları Merkez Bankası'ndaki ilgill hesaba ya tıracaklar. Yenl fiyatlarla akaryakıt satışına yarından ıtıbaren başlanacak Akaryakıt fiyatlarma ya pılan zam, Türk lirasmm dolar karşısmda yitırdıgı değer oranmda. dumluyor ve sonra soze başli yor Uglumun dunyadan ayrıl dıgını duydugunifia btnırn >çırı de dunydnın MIIIU çeldı üıyr du^undum hır an Udlıs IH y t < şındaydı Ikı oıjlunı ddiu var Bın 14 dıgerı U yaşında Bıran onları alıp buradan kaç nıak isteriim Hep olum ıçin mı, hep o.um içın mı yetışıyor otılar Kavmak geldi aklıma ku'tuluş olarak Çevremızdekıler Kulaiç Ka barttı ve oturdugumuz masa bıraz daha genışledı Kadın surdurau Ama rtuşundum kl bu bır bcncıllıktlr denç iıısanların buylesıne yok olup gitmesı ko lay dayanılır gıbi degıl .*ma benlm ognllsrun sayesınde lsraıı ilerıdp bizlerin özledlği ra bata kavuşacak Nıçin savaşıyor Israil9 Tapn dunyayı kurarken bu toprakları tsrail'e bırakmış İsrail ogııllarına Şımdi A raplar goz dikmlş bu toprak lara. Onlann yaşama hakkı yoK mu' . Onlar da oğullarını yı brmıyor mu?. Büyuk devletler anlaşsu o zaman, biz de rahat edelim. Tel • Avıv havaalamna iner lnmez Akdeniz'in sıcak riizgan yüzünüze vuruyor Tropıkal bır ruzgâr Sıcak savaşa uy gun sıcak bir rüzgar Tel Avıv'ın uluslararası Ben Gurton Havaalanı çok geniş bir alana yayılmış Sürekli mip kal kan sıvıl uçaklaruı otesinde, pıstlenn bıraz ilerısinde askeri ucaklar hemen goze çarpıyor Dızi dızi F16'lar Tanesi yaklaşık 40 mılyon dolar Pınl pınl havaalanında herkes yavaş sesle konuşuyor Kimseyı rahatsız etmsmeye 6zen gosterırcesıne Sankı savaşan bır ulkeye degıl, tatılmizi geçırmeye gelmış gıbi hisse (Arkası Sa. 11, Sü. 5 de) i îsrail'in Batı Beyrut Kuşatmasi Israıl ve Hınstiyan Falanustlenn kuşatması altındakı Batı Beyrut (harıtada koyu renklı ışaretlı bolge) zor günler yaşıyor. Halen muslumanlarla Hı rıstıyanlan ayıran Şam karayolu uzerınden geçen (Arkası Sa. 11, Sü 7 de) Geceleri Beyrut: Ürpertici harekeîsizlik.. Cengiz CANDAR yazıyor BEYRÜT Batı Beyrut dün kuşatma altındakı altın cı günunü de tamamladj Günler geçtıkçe ve şımdıden ne olacağı tam kestınlemeyen sonuç yaklaştıkça, gerılim de o nısbette artıvor Bununla bırlıkte, Batı Beyrut sokak ları savaşm ilk haftasındakı olgundurgun halmden (Arkası Sa. 11. Su. ı de) * Sanat Servisi Istanbul Kültur ve Sanat Vakfı tara fından ılkı 1973 yılında duzenlenen Istanbul Festivali' nın onuncusu bugün 21 30' da Ataturk Kultur Merkezı'n dekı açılış konsenyle başlayacak Konserden once Tunzm ve Kultur Bakanı IIhan Evlıyaoğlu bır konuşma yapacak Tamnmış Bestecı A Adnan SavKun'un 75 Doğum Yıldonümu nedenıyle Gürer Aykal yonerımındekı Is tanbul Devlet Senfonı Orkestrası'nın verecefeı konse nn repertuvan Saygun'un Istanbul Festivali bugün baslıyor bestelerine aynldı. Orkestranın Sohst Suna Ran'a eş lık edeceğı konserde «Keman konçerto$u» ile «4 Senfoni» yorumlanacak Onceki yıllara oran'a bır hafta uzatılan ve 22 temmu7da sona ererek festıval Istanbul un çeşıtli kültür merkezlennde gerçekleşecek Bu arada Gülhane Parkı'nda da ucretsız göstenler ya pılacak Belırienen programa göre Ataturk Kultur Mer kezı nin Buyuk Konser Salonu nun yanı sıra Oda Tıyatrosu ıle bırlıkte Aya Innı, Açık Hava Tıyatrosu. Rumelıhısarı Dıvan Edebıyatı Muzesı, Saınt Antuan Kıhsesı Konak Sıneması, Urart Taksım Sanat Yapı ve Kredı Bankası Osmanbey Sanat. Galata Sanat Galeri sı Istanbul TurkIngıhz Kül tur Derneğı ResımHeykel Muzesı'nde konser, oda mü (Arkası Sa. 11, Su. 3 de) EşetlenAkdeniz^ Tatlı 5ularTuzlu 5ular Melih Cevdet ANDAY Festivalle ilgili genis haber 4» sayfada Zengin mi, zenginlik mi? • Solon'a «Ben dunyanın en mutlu ada mıyun. çunkü en zengınıyıru» dıyen Lidya Kralı Krezüs şu yanıtı ahrKimsenin ötmeden mutlu olup olmadığı söylenemez. Krezus, yenildıği Pers Kralı Kırus'un enuiyle ateşte yakılmağa başlayınca «An Solon haklıymışsın» diye söylenir tZMlR Blr kez okuduğumuz roman lara bir daha el sürmemek vaygın bir aiış kanlıktır sanınm Oysa kışı bu turun bd1' yapıtlannı her okuyu$unda yeni zenyınlıK ler bulur şaşkmlıkıar ıçmde kalır bundaıı Geziler de boyledır ışte Bn ?ıttı^ım.'a yere bır daha, bır daha gıtsek izlemmlerıınlzın degıştiğini göreceğiz. Çünkü yaş ilerledusçe gonişlerimiz yeni açılar kazanmıştır. Dahası, yeni insanlar tanır, yeni dostluklar kurarız boylece. Benim de İzmır'i bu kez yeniden görüşümde böyle oldu! gezı izleğuni (programımı) değıştirmek gereksemesini duydum. tlk niyetun doğru Antalya'ya mmekti; o bolgeyı dolaşıp gazeteme bir yazı dizisi derleyeceköm Ama t2mlr'deki dost^ ların önerijeri bana çok çekıci galdl, iki gün uzattan îzmır durağında kauşımı. Bozdag'a, GSlctik'e yoljaudık arkadaşlarla. Bugüne değm görmedıgun yerlerdi bunlar Merak ediyordum. Turgutlu yönünde Ud (Artnn 9. Sâyfada) Tutun, Yakalaym... Çok gerılere gitmeye hıç gerek yok, daha geçen yıl bu çılgın faız yanşmı eleştırenlere «komünist> denlyordu, şımdi, maşallah, işadamlanmız ve banka yonetıcılenmız de eleştırı korosuna katıldılar. Kendılenne once «gunaydın» der, sonra bızlere katıldıkları içm teşekkür ederız Paranm faızl yanında «aklm faizi» konusu da önemlıdır. Aklın faizuıde sınır yoktur: akılda faızler serbesttın dileyen yararlanır Bakın bu* tşadamımız da ne demış Aşın lıberallık yüzunden lıberal model yokolacak . (Arkan Sa. U, Sfl. 7 de) 42 askeri savcı ve yargıçın görev yerleri değistirildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Askeri Savcı ve Yargıçların gorev yerleri arasında değışıklık yapılırken, «MHP ve Ülkucü Kuruluşlar» davası iddıanamesmı de hazırlayan Ankara Sıkıyonetım Komutanlığı Askeri Savcısı Albay Nurettin Soyer ile 52 sanıklı DtSK davası iddıanamesini hazırlayan îştanbul Sıkıyonetım Komutanlığı Askeri Savcısı Albay Süleyman Takkeci'nın de görev yerleri degıştınldl. Albay Nurettin Soyer'in yerıne Yargıç Albay Zekl Egin, Albay SU leyman Takkeci'nin yerine de Albay Hanffl öncfil atandılar. Resım Gazetento hugünMl *a (Arkan 9. Sayfada) NÜKHET DURU: Hafif etine dolgun» cömert pozlar verebilecek. sudan olaylan mesele haline getirebilecek esneklikte oldunmu assolistolmakzordeğil. 7. soyfodo
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog