Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLAR1 MÜMTAZ ZEYTİNOĞLU Ulusal Sanayi Ugıyle aranan kitap Yayma Hazırlayan: Prof. TAHSIN YUCEl EDERÎ 100 LİRA tstente AdresU Türkocağı Cad 39/41 Cağaloğlu İSTANBUL Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 20773 Kurucusu: Yunus NADİ 20 TL. 2 Haziran 1982 Çarşamba ÇAĞDAŞ YAYINLARI Öyküleriyle Atatürk'ün Özel Mektupları Derleyen: SADİ BORAK lsteme Adresi. Türkocağı Cad 39/41 Cağaloğlu İSTANBUL EDERİ: 200 LİRA TMO satışta serbest piyasa fiyatı uygulayacak Yılmaz: Özal'la masada görüşelim 8 Türk îş Gene) Başkam Yrhnaz, KİT'lerde çaii5.anların alacaklarının ödenmesi için söz aldıklarını açıkladı. O Şevket Yılmaz: «Kıdem tazminatma tavan getirilmesine karşıyız, bunun belli esas Iara bağlanması çereklidir.» ANKARA. (Cumhuriyet BUrosu) Türklş Genel Başkanı Şevket Yılmaz. Türklş'in Asgari Ücret Komisyonu'nun toplanması içln gerekli mektubu yazdıkiarını lfade ederek. «Asgari ürret bir çocuklu bir ailenin bakkalı, pazarı iyt saptanarak beUrlenmelidir» dedi. Yılmaz ayrıca, «işçi haklarından erıdun erıdım gerî ?idiltnp«inden endi$e duyuyoruz» biciminrie konuştu. Yılmaz. dnn eazetecilerle yaptıîı sohbPt toplantısında. Mallye Bakanı Kaya Erdem lle dün yaptıgı gö rüşmede. KtT'lerde çalışan işçüerin Alacaklarının en kısa sürede ödene eegine ilişkin söz aldıginı bildirdi. Çahsma Bakanı lle geçtiğimiz .îumartest günü yaptıklan görüsme de asgari ücret konusunun da görü $üldügünfl bildlren Yılmaz. «Kendisi assrarl Ücrrt Knmfeyonu'nun en yakın fırsatta toplanacagını vaadetmfsti Vaadedonipr ıınntsa hile dinle Buğdayda tahsisli satıslar kaldırıld Kırmızı mereimeğe 52, yeşil mercimeğc 60, mısıra 22 lira fiyat verildi. Bazı bölgelerde buğdaya verilen fiyat yetersiz bulundu. Özbplf «avans fiyatı politik bir fiyattır» dedi. ANKAKA, (Cumhuriyet Bürusu) Başbakan Bülend Ulusu tarafmdan açıklanan taban fiyat avansları geçtiğimiz yıla go re yüzde 2035 arasmda artış gösterirken, Toprak Mahsulleri Oflsi buğday satış fiyatlannı yeniden belirledi ve tahsisli buğday satışmı kaldırdı. Bu dnnımda. ekmek fivatlannın ye•uden ayarlanması beklenıyor TMO Genel MUdürü Halil Çeken, dün yaptığı basın top lantısmda, ofısm buSday alı mında uygulayacağı avans fıyatlarla satış fiyatları şöyle: Ekmeklik Alış: 1. grup 22.00, 2. grup 21.00, 3. grup 20.00, Ekmeklik Satış: 1. grup 24.00, 2. grup 23.00, 3. grup 22.00. Makarnalık Alış: 1. derece 25.00, 2. derece 24.00. 3. derece 22.50. Çeken, kabuklu kırmızı mereimeğe 52, yeşil sultani mereimeğe 63, yeşil mereimeğe 60, tnelez mısıra 25. s a n mısıra 23. beyaz ve karışık mısıra da 22 lira destekleme fiyatı uygulana. cağını, bu fiyatların geçen yıla çöre yüzde 30 dolaymda artıs sağlandığuıı söyledi. Alımlarda peşin para uygulaması yapılacağını, bu yıl ilk kez olarak buğday getiren üreticiden hammaliye masrafı alınmayacağmı, aynı şekilde ofisten mal alanların da nakliye ve hammaliye masrafı ödemeyeceğinl bildiren Çeken, bazı kent ve kasabalarda uygulanan tahsisli buğday satımımn kaldırıl dığmı bildirdi. Halil Çeken şoyle devam etti: «Evvelce kentlere tahsis edilen un miktan tamamcn kaldınlmış. ihtiyaç sahlplerine Istedikleri kadar mal alabilme uygulaması getirilmiştir. Eski uygulamada tahsisli buğday 30 liradan verüjyordu. Onun yanında büyük çapta serbest satış yapılıyordu. Türkiye'nin de(Arkası Sa. 11., Sü. 3 de) Bazı subay ve askeri öğrenciler ordudan cıkarıldı • BU KONUDAKİ AÇIK LAMADA, 6 HARPOKULU ÖĞRENCİSİNİN GİZLt ÖRGÜTLERLE İLİŞKİLERİ OLMASI NEDENİYLE YARGILANDIKLARI BİLDİRİLDÎ... ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı «gizli örgütlerle» ilişkili oldukları belirlenen Harp Okulu öğrencilerinin Silahlı Kuv vetlerle ilişkilerinin kesildiğini ve 6'sının yargılanmalannm sürdüğünü açıkladı. Yasa dışı örgütlerle ilişkllefi olduklan belırlenen Harp Okulu bğ rencileri konusunda An kara * Sıkıyönetim Komutanlığmın açıklaması aynen şöyle: «Yakın dönemde anarşi ve teröru yurt ça pında sürdürmüs olan yasadısı örgütlerin kalıntılarmın toparlanmakta olduğu son sünlerde, bu örgiitlerden bazılarının körpe dimaçlar vasatlarını zor larlarken Harp Okulu öğrrencilerine de tasallutta bulunmuş olduklan tespit edilmiştir. Bu tespit üzerine giz (Arkası Sa. 1i., Sü. 1 de) ŞEVKK1 YILMAZ rürk Iş'in yenı genel başkanı Asgari Ucret Konusyomınun toplanmasrnı îstedikİPrini bildirdi yenler unutnıaz..» dıyerek, ozetle şu görüşlere yer verdi: «Asgari Ucretin bugünkü ekono mik durumda gerçekci verilere göre belirlenmesi gereklidir. Gelecek haf ta tiniversite ögrretim flypleri ile bn konuda toplantı yapacağız. Bir ço cuklu ailenin bakkahnı, pazarını 1yi belirleyerek asgari ücret ona göre belir'enmelidir.» (Val'in «Tiirbtv knlpm tazminn tı tavanının yttkseltilmesini istevereK işsızligi du>ıınrnrdiSi» yolundaki sözlerin) anımsatan Şevket Yıl tnaz. «İşsizliğp kitn çare buldu da. rh'rktş hayır dedi 1.5 yıldan beri KtT'lerde bin kişiyle çalışacak fabrikalar vedıvıi? kisîvle cahsıvor Ondan sonra işsizlikten bahsediliyor. Turgut özal'la birbirimize demeçler vermek yerine, oluşturuiacak bir ko misyonda masahaşında tartışmaktan yanayım..» (Arkası Sa. 11., Sü. 3 de) Merkez Bankasın ödediği faizler düsürüBdü Bankalann Merkez Bankası'na yatırmsk zorunda olduklan munzam karşıkklar için aldıklan faizin indirilmesi ve cezaî faizin yükseltilmesinin bankalar sistemine milyarlarca liralık zarar yükleyeceği belirtiliyor... ANKAKA (ANKA) Ba kanlar Kurulu, bankalann Merkez Bankası'na yatıracakları mevduat munzam karşılıklarıyla llgili uygulamada değişikllk yaptı. Yeni düzenlemeye göre, bankalann munzam karşılık yatırmadan kaçmmaları hallnde başvurulacak cezal faiz müeyyidesinin hadleri yükseltilirken. tests edilen karşılıklara Merkez Bankası'nca verilen faiz oranlan ise dtişürüldü. Bakanlar KuruJu'nun mev duat munzam karşılıklarıyla ilgill olarak aldıgı kararın banka sisteminl «milyarlar ca liralıb zarara itefiTİerpgi» İfade ediliyor. Bazı bankalann yöneticüeri. öneörülen yükümlülüklerin bütünüyle yerine getirilmesinin bazı bankalarca mümkün olmadığını vurgulayarak, «bu bankalar ayakta kalabilmek için cezal faiz oranlan ne kadar artmış olursa olsun, yükümlülUklerini ye rtne getirmekten kaçınacaklardır» şeklinde konuşuyorlar. Öte yandan, tesls edilen munzam barşılıklara Merkez Bankası'nca ödenen faiz oranlarının bir yıl içln 8'er puan düşürülmesinln de, munzam karşılıklan ya tıran bankaları cezalandırıcı bir içerik taşıdıeı belirtiliyor. Mayıs ayı sonu ttibarlyle Merkez Bankası'nda tesis edilen mevduat munzam karşılıkları toplamı 300 mil yar liraya ulaşan bankalar da, Bakanlar Kurulu kararının endişe yarattığı gözleniyor. Bankalann mun7,am karşılıklardan yaklaşık 100 milyar Uralık bir bor cu bulunuyor ve bu borcun en geç 16 temmuz. 10 ey101. 15 eklm tarihlerinde üç eşit taksitte ödenmesi istenlyor Bankacılık çevreleri. 100 milyar llrahk borcun. M büyük üç banka dışında bu tün bankalara değisik miktarlarda dağıldığını belirterek, bu borçların tasfiyesi için yeterli kaynak bulunmadığmı belirtiyorlar. Bu nedenle cezai faiz ora(Arkası Sa. 11., Sü. 1 de) Milli Eğitimi düzenleyen yasa tasarısı hazırlandı 86 maddeden ohışan tasarıda «İstihbarat Grup Baskanlığı» kurulması öngörülüyor. ANKARA (Cunıburıyet Bu rosu) Milli Eğitim Bakanlığı örgıltüne. yepyenı bir biçim vprmeyi amaçlayan bir yasa tasarısı hazırlandı. Tasarı «Milli Egitim Bakanlı?) ""eşkilat Ka nunu Tasarısı» adını taşt yur. 86 maddeden oluşan yeni tasanda. getlrilen ypnüikler arasında «tstihbarat Grup Başkanlıgı» da var Tasarının gerekcesinde bu konuda, «İçinde bulunduğmmuz şartlar bakımından çok önetnli olan ıııevzuatın da öngördügü İstihbarat Grup Başkanli£> ktırulmuştur» deniyor. Tasarının. «atnaç»la ilgi • tlk maddesi şöyleı «Bu kanıınun amacı. An» t'asa ve di£er kanunlarla Milli Efeitim Bakanhgına »erilen gürevlerin yurütiilmesini saglamak için BaknnUgm. merfcez. taşra ve vıırtdisi teşkilatım düzenlemektir.» Kapsamla llgili madde de Söyle: «Bu kannn Milli Egitim Itakanlığrnın merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatının kuruluş, görev ve yetkilerini düzenleyen hiikiimleri kapsar.» Tasanda. Bakanlık örgtitünOn kuruluşu lle dalrelerl, ayrıntılarıyla sıralanmakr,a. «tTçüncii hölüm». «Milli Rğitirn Bakanlı^ı'nın görev ve vetkileri»ne ayrılmış Tasarıya göre. Müsteşar Yardımcıiıkları yanında Ba Kanlık Genel Sekreterügi KuruJuyor Bunda. «Genel Sekreter, Bakan ve Müsteşarm direktif ve emirlerini ilgililere duyurur. işlemleri takip Pder» deniyor (Arkası Sa. 11., Sü. 5 de) "Aşagılama, yerini kaynasmaya bırakmalıdır,, Genscher: Sernra olayı hepimiz için uyarıdır Ulya ÜÇER bildiriyor HAMBURG Pederal Almanya Dışişlerl Bakanı Hans Dıe^ rich Genscher, 25 yaşındakl Türk kadını Semra Ertan BUIr'in yabancı düşmanlığmı protesto amacıyla kendini yakması olayı hakkmda, «Bu bepimize uyan nitelifinde dehşet vericJ bir olaydır» de&. 0 ü n Hamburg'ta gazetecılerle konuşan Genscher yabancılar politikasının değişmesi, aşağılama ve ayırımm yerini kaynaşmaya bırakmasına çalışrnak gerektiğini söyledi. Genscher İçışlerı ve Dışişleri Bakanlığı olarak görev yaptığı sıradaki tecrübelerinden azmlıkları aşağılamanın ne denlı olumsuz etki yaptığını, çok ıyı bildiğini kay dettı ve «Alman halkı, yabancıları bizim çağırdığınıızı hiçbir zaman unutmamalı. hiçbir (Arkosı Sa. 11., Sü. 6 da) BANKALARIN GÖRÜSÜ: • ARTUN: «Bankacılık sistemi zorlanacak» • ÇİLLER: «Karşılık oranlan da düşürü'meli» • ÖZABACI: «Kredi hacmi dcıralabilir» • TOPÇUOĞLUt «Faizlerln düşürülmesi anlamsızdır» YAZILARI 11. SAYFADA Alanya'da "turizm patlaması,, yerine "muz patlaması,, var Selçuklu Sultam 1. Alaattin Keykubat'm yaptırdıçı Alaiye Kalesi'ndeki sarnıçlar çöp deposu, deblizler âe «Vıela» oiarak laıliapılıyor. Deniz SOM Tunzmdlerin «Türb Rivlerası» dedikleri Alanya'da birkaç «teferruat» dışında turizm için çerekli hersev var: Yılın 3nn günü eksık Olma yan sriines yagmalanmamıs, 60 kilometre uzunluftunda «ince»sinden «kalkerll»sine kadar ktmısal.. Klikyahlar'a dek uza^ nan tarih. Otel. motel, hotel, panslyon ve kajıroinelerde 14 üin uüiayınaa yataK Rapasiit: sl.. Yolcu gemileri içln iskele. Antalya havalimanına 90 dak' ka uzaklık.. Turizm İçln gerekli koşulia nn hemen hepsi birarada olun ca geriye bir tek «patlama» kahyor. Alanya'da o da vaı «na: «rooı patlamast» çeklın de.. Alanyalılann anlattığıtv söre. muz ağaçlan meyvalan nı verlrken silah sesi gibi «pat!» diye ses çıkartırmış. Turizmcilerln «Riviera» ben zetmesme karşılık Alanya Beledıye Başkanı Yük. Müh. Şevket Tokuş, beldesi için «çıkmaz sokak» tanımmı kullanıyor.. 14 bın yatağın ancak 5 bininin kullamldığmı söyleyen Başkan Tokuş, gerçek bir patlama için «ilçili.lerin «ilgi»sini bekliyor ve anlatıyor: «Miinih'ten uçağa hinen Al man iki saatte İstanbul'a eeliyor. Antalya ııçaçına binebiltnek için ise Ye«ilköv'de 81U saat bekliyor. Dnnüşte, Antalya'dan sabah 7'dp uçak var. Tııristi bu ueafca hindirehilmek icin 3'de yatağından kaldınyoruz. kahvaltısınt edivor ve yo'a (Arkası Sa. 11.. Sü. 1 de) Yunanistan ülke capmda "genel alarm, manevrası yaptı • Ege Ordu Komutanı Sü reyya Yuksel, en buyuh teminatımız guçlu Turh askendır, dedi. ATİNA, (Cumhuriyet) Yunan Silahlı Kuvvetlerı öncekı gece ülke capmda «hazırlık ma nevrası yaptı.» Yunan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına gore, Genel alarm verılmesı halinde çeşitli birlıklenn tam alar ma geçiş sürelerinin denendiğı tatbikatı bizzat Başbakan Papandreu yönetti. Aynı zamanda Savunma Bakam olan Papan dreu, sabaha kadar süren tat (Arkası Sa. 11., Sü. 2 dei Ecevit Nevşehîr ları olayh davasından beraat etti ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Kapatılan CHP'nın eskı Genel Başkanı Bülent Ecevit Nevşehir olaylan nedeniyle yargılandığı Nevşehir Asliye Ceza Mahkemesı'nde beraat etti. Ecevit öldurulen Nevşehir tl Başkanı Zekj Tekiner'ın cenaze torenınde çıkan olay larda Nevşehir Emniyet Mü(Arkası Sa. 11., Sü. 2 de) ILO'nun toplantısma Esener, Denizcier ve fbrahimoğiu katılıyor Evren bugun İstanbul'a geliyor AJMKARA (ANKA) Dev let Başkanı ve Genelkurmav başkanı Orgeneral Kenan Evren, Harp Akademi leri Komutanlığı Müşterek Harp Oyununu» Izlemek özere bugün tstanbnl'a rîdecek. MGK üyesl ve Jandarma (Arkası Sa. 11., Sü. 2 da) G0ZLEN UĞUR MUMCU TIKKO davası: Dönme Dolap... Olay cıkaran bir avukat hicbir celseye alınmayacak Haber Merkezi Istanbul Metris Askeri Tutukevi Durüşma Salonu'nda görülmekte olan TKP/ML TİKKO davasının önceki günkü duruşmasm da saruk avukatlanndan Hasan Gtrit «Mahkeme beyetinin sanıklara, saoki gnçluluklan kanrtlanmı? gib! davrandığını» (Arkası Sa. 11., Sü. Ş de) SEVİNÇ GÜZYAŞLAR1 Falkland savaşından sağ kurtulan ,bir Ingiliz askeri annesine kavuşmaıun sevincinde.. Körfez ülkeleri Iran'a, Irak'a girmemesi için 2 5 milyar dolar önerdi Dış Haberler Servisi Iran ile Irak birlikleri arasındaki çarpışmalar Şattül Arap su bölgesinde tüm şid detiyle devam ederken, Iran' in Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyln'i devirmesin7 den çekinen Kjrfez'dekl Arap ülkeleri. savaşı sona erdirmesi için bu ülkeye 25 milyar dolar tazminat teklif ettiler. Basra Körfezl Arap ulkele rinln üye oldugu fşblrtl^f (Arkası 9. Sayfada) A fCumhuriyet Bürosu) Ulusl'ararası Çalışma Örgütü'nün fîLO) 68'inci olagan dönem toplantısı yann Cenevre'de başlıyor. tLo toplantısma Türkiye'den Çalışma Ba kanı Prof. Turhan Esener, Prof. Sefa Relsoğlu. Prof. Kemal Oğuzman. ışçi temsilcisi olarak tbrahim Denizci er. ışveren temsilcisi olarak da Refet tbrahlmoğlu glttüer. tLO toplantısma ayrıca (Arkası 9. Sayfada) ~Nedir?~ devlet üye Uluslararası Çalışma örgtitü (ÎIO) 1919 yılında kuruldu. 1939 yılına kadar Milletler Cemiyetlne bağlı olarak çalışmalarını sürdürdü. 1946 yılmda Birleşmiş Milletlerle imzaladığı bir anlaşma ile bir uzmanlık kuruluşu statüsünü kazandı. (Arkası 9. Sayfada) Port Stanley'de çember daralıyor Dış Haberler Servlsi Arjantin Hava Kuvvetleri Komutanı General Dozo, Sovyetlerden bir yardım önerlsl gelmediğlnl, ancak gelirse bunu gözden geçirebileceklerini bildirirken, îngillz birUklerinln Port Stanley'e son darbeyi Indirmek amacıyla kuçatma çemberlnl daralttıklan bildirlldl.(Arkası Sa. 11., Sü. 7 de) İLO: 150 Ksmlerin «fikri »abit» dedlklerl bir psikolojık saplantı türü vardır. «Fikri sabit» sahibi. belli olayları tek ve değişmez gerçek kabul eder ve hep bu olayların çerçevesinde yaşar. Bir de sık sık flkir değiştirenler vardır. Bunlar (Arkası Sa, 11, Sü. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog