Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

YÜKSEK TA\7l Cumhuriy 59. Tü; Sayı: 20790 Knracnsn: Tnmn NADt 20 TL. 19 Haziran 1982 Cumartesi Beyrut en uzun haftaya giriyor Cumhuriyet Bevrutta • Israil birlikleri Filistinli ve Lübnanlı müttefiklerinin sehir icindeki mevzilerine bir tas atımlık uzaklığa geldiler Beyrut'un yolları köstebek yuvasına döndü, asfaltlar deliniyor, kazılıyor, barikatlar kuruluyor, mayınlar döseniyor... Siyasi cözüm icin son sans EYRUT Vo dünden Itibaren en uzun hafta başladı. Bu önümüzdekl hafta galiba herşeyl bel '•' edecek. Batı Beyrut'ta gerek slyasl çevrelerin, gerekse «sokaktakl adam»ın kanısı bu yönde. Bu en azun hafi,. ör gecenln geç, dünün erken saatlerinde girlldi. Lübnan Cumhurbaşkanı Elias Sarkis'ln rıcası üzerine Reagan'ın özel temsilclsl PhiHp Habib. Bey rut'taki temaslannı bir süre daha uzattı. Bu arada, îsrail hükümetine bir çağnda bulunarak, 48 saat süreyle atejkes istedi. Habib'in t>u isteğl kabul edildi. Ancak, havaalanı çevresindeki Filistin mülted kamplan, Burc ElBara.1mı, Sabra, Satila ve yine havaalamna yakın nok tada bulunan, Türkiye Büyükelçiliğinin de yer aldıgı Bir B J Hasan dün sabaha kadar tsrail topçusu tarafından ara lıksız dövüldü. Daha önceki bir yazımızda da belirttiğl ıiz eibi, ateşkes, îsrail hava bombardımanı olmaması anlamına geliyor. Yoksa, îsrail savaş gemileri ile topçu su yukarıda adı geçen bu yerlere nefes aldırmıyor. 48 sa atlik ateşkes önerisi, aynı zamanda, Habtb'in FKÖ'ye bir mesajı olarak kabul ediliyor. Habib, bu zaman zarfmda Lübnanlı siyasi çevrelerle bir siyasi çözüm bulma yolunda temaslar yapacak. Elbette ki. temaslann agırlık noktası FKÖ'nün silahtan nasıl tecrit edileceği ve Ltibnan'ı terketmesinln nasıl sağlanacağı noktasında dügüm leniyor. Yanl, Israil'e önerilen 48 saatlik ateskes bir anlamda FKÖ'ye «bu zaman zarfında tsraillUerin Istedigi • ?ibl silahlannızı bırakmaya yanaşın, yoksa karışmam» biçiminde bir Amerikan tavrı olarak yorumlanıyor 48 saatlik süre yarın sabahın erken saatlerinde sona ermiş olacak. Aynı süre zarfmda tsrail Başbakanı Begin de Rea gan ile görüşmelerinde mesafe almış olacak Dolayısıyla. önümüzdeki birkaç gün bir büyük sorunun yanıtını getl recek: Beyrut savaşı ya da Beyrut muharebesi başlayacak mı? tSRAİL YEŞİL HATTA DAYANDI Lübnan'ın yabancı dilde yayınlanan en önemli gazetesi olan «L'Orient Le Jour» gazetesinin dünkü man şetl: «Bir umut belirtisi: İbre hafifçe siyasi çözüm şan(Arkası Sa. 11, Sü. 4'de) • Ecevit'in 6 aydan 2 yıla kadar hapsi isteniyor ' ANKARA (Cumhurlyet Bfiro•u) Kapatılan CHP'nln eskı Genel Başkanı Bülent Ecevlt' ln Hollanda TVna demeç verip, «Der Spiegel»e yazı ya. zarak MGK'nın 52 numarah bıl dirisine aykırı davrandığı savıyla yargılanmasına devam edildi Savcı F>pv1t'in toplam olarak 6 aydan 2 yıla degln hapis cezasma çarptınlmasını istedi. Ankara Sttayöneüm Ko mutanlığı (2) Numaralı Askeri Mahkp?nesi'nde dün v«»san du ruşmada Ecevıtin sa<«.ma avukatlan Orban TOBUÜ, Hasan BıvıkJı ve Sahln Mencfl soruşturmanın genisletümesı lstemlerini aundular. Avukstiar, bazı eskl siyasi partl liderlerl. nin 52 sayılı bildiri kapsanuna girdiğinl belirttikleri konusmalanndan örnekler vererek, bu tür soruşturmalara ilişkin belgeler sundular. 52 sayılı blldirinin uygulamanın gözönünde tutulmasıyla sözkonusu yazı ve demeçler arasında karşıiaştırma yapılmasını isteven savurtme avukatlan, dava fconusu «Der Spiegel»deki yazının ln gilizce aslının getirilmesi lsteminde de bulundular. Savcı Nasuhi Kurdoğln, bu istemlerin reddi volunda görüş bıldırdi. Bu sırada söz alan Bülent Ecevtt, 52 sayılı ka rann husukun eşitlık ilkestne aykırı duştüğünü sovledi. «Bu karar. haklar ve özgürlükler bakınıındaıı. Yurltaşlar arasında eşitsizlik varatmaktadır» diven Ecevit, «Bu hukuk metnfnin Dlıı.şturulmasından ve yürürlü^e Konnıasından yönetlm sorumlu olmakla birllkte. uygu lanışından yarpı oreanlan sorumlndur. Gelecekte bu dönemin hukuk açısından değerIpndirilmesi vapılırken, 52 sa» yılı karar metninden dolayı, kuşkusuz. yargı orsanlan eleştirilnıeveccktir ama. karann uvırulanısınria plestirilecek vönler olursa p eleştirtlerin muh»tahı dogrudan doğruva vargı orcanları nlacaktır.» şeklınde teonuştu. Kcevıt, sözkonusu karann uvaulanmasında eşitsizlikler olg eörüşünii savnndu Oy(Arkası Sa. U. Sü l'del İsrail ınisket bombası kullanıyor Dış Haberler Servisl tsrail Başbakanı Menahem Begin, kuzeyden gelebilecek bir saldırıyla karşı kar şıya kalmamaları konusunda kendilerine bir güvenco verilinceye dek, Lübnan'dan geri çekilmelerine yönelik her türlü baskıya karşı koyacaklannı söyledi. Silahsızlanma özel oturumu için ABD'de bulunan Be gin, önceki gün Amerikan Yahudj örgütlerinin liderleriyle yaptığı konuşmada. İs rail dünyayı. dünya banşım ve ulusların bagımsizlığını koruyacaktır» dedi. tsrail Başbakanı Begin dün de ABD Dışişleri Bakanı Haig ile görüştü. Görüşmede Lübnan'da 17 gündür süren kanlı savaşın sona er (Arkası 9. Sayfada) AŞ1R1 SINIRLt VE SULA KAKŞ1 Ar.tantüı Genelkurmay Ba^ kanı General Leopoldo Galtteri'nln çörevinden istifa etmeslndea sonra yerine Tümceneral Cristlno Nicolaides eeçti. Yeni Genelkurmay Başkam aşın sinlrli olmasıyla tanınıyor. Nicolaides, Ü1kedeki solculan siyasi bunalımın ve tedhiş olaylannın sorumlosa olarak görüyor. Bir Yunanlı mültecinln oğln olan yenl Genplfcnrmay Başkam, 1981 yıiında yaptığı bir konuşma sırasmda je. rini alacağı General Galtieri ile birllkte görulüyor Partilere faaliyet izni çıkıyor Arjantin demokrasiye dönüyor Dış Haberler Servisl Devlet Başkam General Galtieri'nin istifasından sonra Hava Kuvvetleri Komutanı ve Arjantin'l yöneten üç klşilik Cunta üyesi General Basilio Lami Dozo, temmuz aymdan ttibaren siyasi parti faaliyetlerine izin verileceginl açıkladı Arjantin yönetimi dün Birleşmiş Milletler'e başvurarak Güney Atlantik'te düşmanlığm tümüyle sona ermesi için mücadele etmesini istedi ve savaşm, îngiltere'nin Palkland'dan ça kilmesi ile biteceğini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında tngiltere'nin ada lardan çekilmesi ve Arjantin'e uyguladığı yaptırımı ları kaldırması da istendlj Başvuru belgesinde BM'in (Arkası Sa. 11, Sü. 4'de); Bankalar birbirini denetleyecek Ekonoml Servisl Anadolu Bankası'mn evsahipliğinde İstanbul Sheraton Oteli'nde yapı lan 14. bankalararası topıantı sonunda bir açıklama yapan Merkez Bankası Başkam Osman Şıklar, bütün banka ların katıldığı centilmenlik an laşmasmın bazı ilavelerle yü rürlükte olduğunu ve daha ön ceki anlaşmayla belirlenmiş olan.mevduat ve kredi faızle. rinin değiştirilmeyeceğini söyledı. Şiklar'm açıklamasına gö re, crtak bir deklarasyonla va basın yoluyla kamu oyuna du yurulacak olan anlaşmanın maddeleri şöyle: 1. Bundan önceki en son bankalararası toplantıda tesbit edilmiş bulunan mevduat ve kre di faiz oranlarına aynen uyula cak, vadesiz mevduata %5, bir ay vadeli %25, ikl ay vade liye %35, üç ay vadeliye, %45, MGK, 6 yasayı kahııl etti DURUŞMADA MGK'nın 52 sayılı bildirisine aykın davrandığı savıyla yargılanan Bülent Ecevit, duruşmada «Bana tek yanlı isnat, iftira ve bazen hakaret ölçücüne varan hücumlar sürmekte ve buna göz yumulmaktadır» dedi. • KONSEY, KAMÜ KURüMU NİTELİĞİNDEKt MESLEKİ KURULUŞLARI YETKt YASASI KAPSAMINDAN ÇIKARIRKEN, TARIM KREDİ KO OPERATİFLERİNİ TASARIYA KATTI. ANKARA, (Cumhnriyet Bürosu) Milli Güvenlik Konse yl 6 yasayı kabul etti. Konsey, Kamu Kurumu niteliğindeki mesleld kuruluslan yetkl yasa sı kapsamından çıkanrken, Ta rım Kredi Kooperatiflerinl ta sanya kattı. Danışma Mecllsl'nden çıkan metinde yer alan ve yasa kapsamı dışmda tutulan «GenelKurmay Başkanlığı, Milll Sa(Arfcun 9. Sayfada) Daha önceki bankalararası toplantılarda oiduğu gibi bu kez de Şıklar, centilmenhk anlaşmasımn yürürlükte kalacağını ve bankaların bu anlaşmadaki faiz oranlarma uyacaklarını söyledi. altı av ve bir vü vadeliye %50 brüt faiz verilecek, tıcan mevduata faiz verilmeyecek. 2. Mevduat sertifikalan ban kalar dışında ve bankerler ara cıhğıyla pazarlanamayacak. 3. Mevduat sertifikalan üzerine brüt faiz oranlan mutlaka açıkça yazılacak. 4. Bankalar müşterilertne hiç bir şekilde bediye veremeyecek. 5. Banka reklâmlan konusun da TUrkiye Bankalar Birliği*. nce alınmış ve alınacak olan mesleki tanzim kararlanna ay nen uyulacak. 6. Bankalarca yapılan rekîamlarda uygulanan faiz oranlannın brüt miktarlan mutla ka gösterilecek ve reklâmlarda yüksek faız, en vüksek faiz gibi ifadeler kullanılmayacak. 7. Bu toplantıda yapılan görüşmeler sonucunda kabul edl len esaslara göre düzenlenecek centümenlik anlaşmasma uvma yan banka va bankalar nakkında, bankalarn kendı araların da fesbıt ettiklen ve duruma Eöre yenıdPn fpsbır edereklen müeyyideler Oaha önceki centtlmenlık an laşmalanna uyulmadığını hatırlatan bir basın mensubunun sorusunun üzerine bu defakl durumun farklı oldugunu be lirten Osman Şıklar, centılmen lik anlaşmasını denetleme me kanizmasının bu kez bankala nn kendi inisiyatifleriyle etkin blçimde isletileceğini söyledi. Başka bankalar tarafından an laşmaya uymadıgı saptanan banka ya da bankalar hakkın da Bankalar BirliSl Başkam olarak kendisine duyurulacak sikâyetlerin ilgill taraflar An kara"ya çagnlarak derhal de. (Arkası 9. Sayfada) Jurgens 7ü vaşındajtü.. DİSK PAVASI TRT için suç duyurusu istendi Istanbul Haber Servisl DfSK davasının dünkü oturumunda Genel Başkan Abdullah Başturk ve Genel Sekreter Fehmi Işıklar ayrı ayrı verdikleri dilekçelerle, televizyonda 15 ve 16 hazi(Arkası Sa. 11, Sü. 3'de) Curd Jurgens öldü Saoat Servisl üluslararası film pıyasasına yüdız oyuncu sunmakta pek Uretken olmayan Alman sl nemasının sayılı isimlerinden biri olan Curd Jurgens tedavi görmekte oldufu Viyana'da öldü. 1912 doğumlu olan Jurgens 1939'da Almanya'da füm çevınneye başlamıs, savaş sırasında ve sonrasında sayısız fümde oynamıştı. Jurgens, ancak 1950' lerden sonra uluslararası planda lsmlni duyurdu. în sanın içine işleyen Germen bakışlan, soğuk ve soylu tavırlan İle belli «pieıl yaratmada büyük bir başan gösterdl. tyl bir oyun cu olmamasına karsın ismlnı duyurdu. «Şeytamn Generall», «Yorgmı Kahramanlar», «Miehel Pttv goff», «Ve Allab Ksdrat Yarattı». «Acı Zafer», «Al>, (Arkası 9. Sayfada) TGS basın affı istedi GÖZLEN UĞUR MUMCU Bankalar toplantısından otayların ardındaM Cezaevleri Sorunu tstanbul Haber Servisl Türkiye Gazeteciler SendiBugün Türkiye'de üstünde değişmekte, halh hesimlnde kası (TGS) Başbakan Büönemle durulman gereken uyanış yaygınlaşmakta, yurt lent Ulusu ile Adalet Baka«Cezaevleri Sorunu» vardır. taş hahlarmm bilincine ka nı Cevdet Menteş'e yazılı «Basın Bu yargıya karşı çıkılarak vuşmaktadır. Eski koşuOa 'olarak başvurarak konunun güncelliğini hiç nn yeni kuşaklardcı tepki Affı» çıkanlmasım istedL Konuya ilişkin olarak bir yitirmediği ve eshiden beri yaratması doğaldır. Bu bapündemde bulunduğu söyle kımdan cezaevleri sorunu açıklama yapan TGS Genel nebilir. Ne varkl eskiden yepyeni bir nitelikle TürkU Başkam Nail Giireli bugün beri süre gelen sonınların ye'nin ivedi sorunlarından 200'ün üstünde basın da1 vasının görüldüğünü belirtoplumsal uyanışla btrükte birisine dönüşmüştür. ağvrhğı artan geçrmşte soCezaevlerimiz yetersizdir} terek şunlan söyledi: «Bngftn sürmekte olan nın gibi görüruneyen konn yasalann öngörduğu koşulya da sonuclanmış bulular, birden bire önem kaza•** nan, basın yoluyla Islenmls mr. Ulkemiz gün peçtikçe lArkası S& 11. SfL 6'da» suçlara ilişkin ceza davala(Arkası Sa 11. Sfl Ağca Düğümü... sonra "Ya tutarsa mantığı..,, Osman ULAGAY Sonucu hemen her zaman olduğu gibi merakla beklenen bankalararası top lantılarm ondördtincüsünden çıkan sonuç gene şu ün lü centilmenlik anlaşması oldu. Ve hemen her defasinda anîaşmanın vürtiyecegln! belirten Merkez Ban kası Başkam Sayın Şıklar Doç. Dr. Bedrettin Cömert'ln katil sanıklan silahlı sağ eylemciler, Üzeyir Bayraklı ve Rıfat Yıldınm, Federal Almanya'da geçen yıl yakalanmışlardı. Almanya'da ölüm cezası olmadıgı için bu ikl sanığın Türklye'ye geri gönderilmeleri. Türk hükümetlnin «iki sanığın ölüm cezasına çarptırılsa bile idam edilmeyecekleri» yolunda gttvence vermesine bağhydı. Bu güvence verilmedigl (Arkası Sa. 11. So. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog