Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

YÜKSEK MtZ! 59. Yıl; Sayı: 20789 Cumhuriy Kurucusu: Yunas NADİ Yaser Arafat ile Reagan'ın özel temsildsi Philip Habib ve ABD Büyükelçisi Dillon arasında «posta güvercinliği»ni Lübnan'ın eski başbakanlarından Saib Selâm yürütüyor. BEYRUT Son Israıl hava bombardımanmdan ve kuşatılmasından bu yana, Beyrut, dun dordüncu günunu doldurdu. Askerî durumda kayda de ğer bır gelışme olmadı Sadece, şehre tepeden bakan 20 kılometre doğudakı Aley kasabasının kontrolunü ele geçirmek amacıyla Israıl tankları bır gırışımde bulundular ama bu gırişım sonuç vermedı. Ay rıca, oncekı gün şiddetlı bır FalanjJst top ateşını takıben Israıl kuvvetlermın elme geçtığı ılan edılen havaalanı pıstının ucunda, Halde ve Burç ElBarajnı semtlerı açısından stratejık bilımler fakültesi bınasımn da halâ Fılıstın genl lalarmın elınde bulunduğu öğremldı. Askeri durumda dun bır başka gelışme de Beyrut'un guney banlıyölerlnin İsrail Falanjıst topçusu tarafından dö vülmesı ve Beyrut Havaalanının İsrail savaş gemilerinin ateşi sonucunda kontrol kulesının ve termınalinın tahnp edılmesi oldu. Askeri durumdakl nisbi durgunluğa karşılık siyasî ve dıplomatık temaslar yoğunluk kalandı. Lübnan'ın Sünni kokenli eski başbakanlarından Saib Selam, Arafat ıle ABD başkanının özel temsılcısi Philip Habib ve Beyrut Buyukelçısı Ro. bert Dillon arasında ve aynı zamanda FKO Iıderıyle Lubnan Cumhurbaşkanı Elias Sarkis arasında «posta prüvercinliği» işlevıni yüklendı. Ülke dışında olduğu gıbı, Beyrut'ta da olan ca yoğunluğuyla süren dıplomatık temaslardan anlaşüdığı (Arkası Sa. 9. Sü. 3 de) 20 TL. İS Haziran 1982 Curoa Diplomatik faaliyetler yoğttnlaşıyor FKO ile ABD pazarlıkta Kötüye kullanıldı dive özSTÜrlüklerin kısıtlanması hatalı olur. Askeri müdahale, patlruna noktasına gelen bunalımların normal caresi değildir. Milli Güvenlik Kurulu non tavsivesi, Basbakanın teklifi üe Cumhnrbaskanı ola«*anüstii hai ilan edehHmpIislir. Referandum çetiriimeli erken secitn kolavlastırilmah. Koalisvonlardan uzak kalmak için iki parti sivasi hayatta ağırlık kazanmah. HABERt 7. SAYFADA. CumKuMyet Beyrutta Savaşın kıyısında: Vatan, vatan.. yü süsleyen bir müzik geliyor kulaklara sonra. Ön sıradaki yolcular genye dönüyor, arka. dakiler ayağa kalkıp bızim sıŞAM Sürgündekt Filistin rava bakıyorlar. Maın tle Moneim «Bladi Blahalkına kışıhğını gen veren ınsanlardan ikısının ortasında di» maışmı sbylüyorlar «Vatan, Vatan» yanı. oturuyorum. Sol yanımda Maın Abbas, sağ vammda Moneım Vatan diye diye vükseliyoruı Award var. göklere. Bır kabin memuru ile Swissaır'm dev motorları ho iki hostes çeliyor yanımıza mur homur gürlüyor. Gürultü «El Fetih» deyip ellerinı uzatı Erbil TU5ALP yaaııyor Falkland savasımn yenik komutanı Galtieri görevden alındi Arjantin Devlet Başkanlığım vekaleten İçişleri Bakanı General Saint Jean yürütecek. Dış Haberler Servisi Malvîn (Falkland) adalarıru ele geçirmek ıçin îngiltere'yle ülkesıtu savaşa sokan Arjdntın Devlet Başkanı General Leopoldo Galtieri, Malvın (FaİKland) adalarmdaki kesin askeri yenilgiden sonra Dev let Başkanhğı ve Başkomutanlık gbrevlerinden aynJmak zorunda kaldı. Malvın (Falkland) adalarındaki Arjantin askerlerinın teslim olması ve savaşın filen sona ermesme rağmen, İngıltere 11e savaşın bıtmedığını sdylemekte ısrar eden Devlet Başkanı General Leopoldo Galtıerı'mn Arjantın'l yoneten generallerın dün yaptıkları bır toplantı sonunda görevlerlnden almdığı bıldjnliyor. ~" Arjantın Askeri Komutanlığınm dun yaptığı bır açıklamada Devlet Başkanı General Galtıerı'nın Başkomutanlık gorevınden ıstıfa ettığl açıklandı. Açıklamada Başkomutanlık gorevmı Bırıncı Ordu Komutanı General Crıstmo Nıco. laıdes'ın devralacağı belırtıldı. Nıcolaıdes gorevme bugun başlayacak. Arjantin DYN ajansınm verdıği bır habere göre Galtieri dün akşam saatlerınde Devlet Başkanlığı gorevınden de ıstıfa ettı. DYN ajansı, resmı açıklamadan onoe duyurduğu haberınde Galtıen'nın generallerın ozel bır toplantısında gorevınden ayrıldığını belırtmışti. Galtıeri'mn ıstıfasından sonra Devlet Başkanlığı görevıni vekaleten tçişleri Bakam General Alfredo Saint Jean yürütecek. Başkomutanlığına atanan General Nicolaldes aynı zamanda Arjantın'ı yoneten ve Devlet Başkanını da seçen üç kişılık Arjantin cuntasınm da uyelığıne gelmiş oluyor. (Arkası Sa. 9. Sü 5 de) yorlar. Tokalaşryorlar. Tebrik mi, güle güle mi, direnmeye saygı mı anlıyamıyorum. îsrail ve dünya, vıllarca Filistin sorununu görmezlikten geldikten sonra, tekrnr Filistinlilerle ılgilenmek zorunda kaldvlarsa, bunda Main gibi Moneım gifci genç insanların paylannın büv«k olduğunu biünek gerekiyor. FUİstln direnme hareketi on larla var. Main Abbas Urdun'de oturuvor. Moneım ise îsraılin kesın işgall altındakı Eaşldıye Miilteci Kampmdan. Surive'ye gırış için gerekM belgelerl doldururken Maın Abbas'ın 1 ağustos 1959, Moneim Award'm 3 eyltil 1959 dogumlu olduklannı eörüvorum. Yirmı ikisinı hile tanamlama(Arkası Sa 9. Sü. 1 de) FKO Roma Bürosu sefi öldürüldü Dış Haberler Servisi Filistin Kurtuluş Örgütü Roma bürosu şef yardımcı sı ve bir Lübnanh gazeteci dün uğradıkları silahlı saldırılar sonucunda öldüler. Saldınları «Yahudl Si lahlı Direnlşi» adlı örgüt üstlendi. Öldürülenlerin FKÖ Ro ma Bürosu Şef Yardımcısı Kemal Hüseyin ve Kuveyt te. yaymlanan bir gazetenin muhablrliğini yapan Nezih Matar adlı Lübnan lı bir öğrenci oldukları be lirtildi. FKÖ Roma Bürosu saldı (Arkası Sa. 9. Sü. 5 de) Mısır: İsrai! ile iliskimiz sürecek Dış Haberler ServlsJ Mlsır, Lübnan'daki savaşa rağmen îsrail ile ilişkileriru kesmeyeceklerini açıkladı, Açıklamayı yapan Mısır 'ın Dışışlenyle görevlı Devlet Ba kanı Butros Gali, Füistinlı gerıllaların yanında savaşacak gö nulluler gondermelerinın ıhtımal dışı olduğunu belırtti ve îsraıl ile ilişkılerının sureceğını kaydettı. ABD Senatosunda 38 sena(Arkası Sa. 9. Sü. 3 de) Evren: Düsünce farkı bölünmeye gitmemeli ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Devlet Başkaru Kenan Evren, Ankara'da bulunan KTFD Başbakanı Mu.stafa Çağatay ıle KTPD hüküraetının ve Federe Meclısın bazı üyelerınden oluşan heyeti Çankaya Koşku'nde kabulü sı rasında yaptığı konuşmada «İnsanların dıişunceleri farklı olabilir araa bu fark lılık bölıınmeye gitmemeli dir» dedı Evren konuşmasında. «Bizim biitıin arzu(Arkası Sa. 9. Sü. 4 de) Üniversite 2.sınaviçin kolaylık Böllim tercihi için bilinmesi gerekenler Yüksek öğretim kurumlarının gecen yılkı en düsük puanları.. Gecen yıl hangi okulu kac öğrenci tercih etti? Sağlıklı bir tercih icin üniversite adaylarının bilmesi gereken hersey Bugün 8sayfada İSRAİL'İN HAVADAKİ ÜSTÜNLÜĞÜ SÜRÜYOR... 14. Sayfada Ankara: Yunanistan ölmayan bir mutabakatı bozmakla sucluyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Yunanistan'ın hava sahasmın Turk uçakları taratmdan ihlal edıldığıne ılıskin ıddıası Dışışleri Bakanlığı Soz. cusü tarafından yalanlandı Sozcü Büyükelçi Nazmi Akıman dun konuya ılışkın bır soruyu yanıtlarken Bonn Doru ğu'nda yaratılan ortamın zedelenmesinden üzuntu duyulduğunu belırtti. Akıman'm yanıtı özetle şöyle: «Sayın Başbakanımız tarafından 14 haziran tarthinde deaçıklandiğı gibi. Bonn Doruk Toplaniısı sırasında iki ü'ke (Arkası Sa. 9. Sü. 4 de) Gazeteci Ülkü Arman öldü t s t a n b u I Haber Servlsl «Müliyet» gazetesı Gene) Haber İPr Muduru Ulkü Arman dun Mdü. Bır suredır rahatsız olan Arman, 48 yaşmdaydı Arman'ın cenazesl varın «MU (Arkası Sa. 9. Sü. S de) Üniversite sınavında farkli uveuiama: 1980 öncesi lise mezunlan daha az puan aldi 14, Sayfada Ecevit'in yargılanmasına bugün devam ediliyor ANKARA (Cumhuriyet Bü rosul Kapatılan CHP'nın eski Genel Başkanı Bülent Ecevit'in Hollanda televızyo nu ve Der Spıegel'de demeç vererek MGK'nın 52 numaralı bıldırisıne aykın davrandığı savıyla yargılanmasına bugün devam ediliyor. (Arkası Sa. 9. Sü 5 de) Cocuklardan çok anne babaların, sınav '•ekortmeni oğretmen ve okulların yanşması haline gelen. Anadolu Lıselen ile Ozel Turk ve Yabancı Okullann 2. basamak smavı dun 11 ıl merkezı ve Kıbrısta yapıldı. Toplam 31 bın 561 oğrencınm katıldığı 't. basamak sınavı sonunda 23 bin 936 öğrenci elenecek ve ancak 7 bın 625 öğrenci bu okullardan birine gırmeye hak kazana bilecek. Sadece 5. sınıfta değil, ilkokulun ilk yıllanndan beri bazı ayncalıklı okullarda ozel hazırlıklar. ya da ozel ders ve kurslarla yıllarca suren ha/ırlıklardan sonra yaşlan ıle uyum lu olmıyan bır sorumluluğun ıçıne ıtılen çocuklar. dün bu doğal olmıyan genlimın pek (Arkası Sa. 9. Sü. 1 de). v YARISTILAR FÂİZ V\RISINEA Osmcm Ulagay 5 tfaylarm ardnMbki Ilginç Bir Yaklasım hrutl'ln Ankara ifguderi Alon Liel, hrail'in ele geçırdığı FKO kamplarında Türk ve Ermeni terörcülerm de yakalandığıra açıklamıştır. THA kaynaklı bu haberden daha ilginç bir başhası dün ku Cumhuriyette yayınlanmıştır. Ve a.a. kaynaklı, Ro ma çıkışlıdır. ttalya eski Başbakanı Aldo Moro'yu ötdürmekten sanık Kızıl Tupaylar örgütü üyelerinden biri. FKO üe aralannda ihş kıler bulunduğunu ıleri tür müştür. Ancak. Aldo Moro'~ nun kaçınlıp öldürülmesin den sonra FKÛ'nün bu ilişkılerı kestığmı de açıklamasına eklemıştır MılUyet mu habıri Ozgen Acarj, bır açıklama yapan İsraU Dışışleri Bakanhğı Türk Masası Şefi Elomo Benu ise «Türk hükümeti istediği takdirde. Lübnan'daki Türk ve Ermeni terör örgutleri ile birlikte yakalananlar hakkmda. elimizdekl tüm bilgiipri Ankara'ya vermeye hazınz... Lübnan'daki f.listin Kurtuluş Örgütüyle Ermeni ASA•*• CArkası Sa. 9. Sü. S de) Arjantin ve Israil. Falkland yenilgisi Arjantin lç poiitikasım etkileyecek mi? Evet, elbette etkıleyecek.. Devlet Başkanı General Galtieri, büyük olasılıkla düşürülecek, yerine bir başka general getirilecek, tıpkı General Videla ve Vıola gibi yerini kendisinden kıdemsiz bir generale bırakacak. Kendisi iktidara böyle gelmişti, aynı yolla gidecek. Bu ilk olasılık.. Tabii, bu serüvenin ve yenilginin hesabı kendisinden soruünazsa.. Bu hesap sorulursa. hem Galtieri gider, hem de Arjantin cuntası. Bundan sonra, tıpkı 1974 Kıbrıs Banş (Arkası Sa. S. Sü, 7 de) Halit Narin: «Bankacıhktan anlamayan bankacılann toplantısından sonuç çıkmaz.» 14. Bankalararası toplantı bugün yapılıyor. Ekonomi Sayfasında Ya batan batar, ya devlet cözumler 24 ocak kararlannın en hararetli savunucuları arasında yer alan ve son yıllarda başarıdan başarıya koşan bir işadamımızla bankalar ve faizlerl konuşuyoruz. «Serbest piyasa ekonomisinin uygulandıgt ülkelerde mesela bir Alf Arkası Sa. 9. Sü, 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog