Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 20788 Kurucosu: Yunus NADt 20 TL. 17 Haziran 1982 Perşembe •zaman kazanmaya * H\O BE\Rl)T Sözde bir ateşkesın sürdügu 1983 tıazıraıı savaşının chin en onemlı geüşmesı. Lubnanlı Hıristıyan Falarıjıst guçjerır. yaklaşık ikı haitadır devam eüen savaşta, ılK kez, Israıl'ln vanında asuerl taalıyet* buja* nularıyüı. Falanjistter, atin lsrai) natlamıın nemen IsraiVle birlikte Hiristîyanlar da saldırıya geçti cahsıyor önünde mevzllendıler ve Baabda adli cumhur oa.şkanlığı Sarayı'nın bulımdugu, Beyrut Havaalanı'na nâkım tepe yamacından pıstın ucun dakı altı Katlık Bılımler Fakultesı'nı topa tuttular. Şıddeti) Falanjıst top atesının ardmdan Israıl bırlıklen, PUıstın kuvvetlerının kont (Arkosı 9. Saytaaaj FKO yetkilisi: Keske gıın once gelseydiniz Beyrutta CengizCANDAR bildiriyor VAHŞETt t'iNLrMAVACAK ABD'den edındikleri moılern savaş uçaklarıyla, gemileriyle. tanklarıyla Filistln mevzilerinl bombardımana tntan Israıi lilere roketatarlarla cevap verilmeye çalışıldı ama. 15 bin kişi hayatlanru kurtarmayı başaramadı. Ölenler arasında, belki aüesinin de bolundufu bu çocuk, ağabeylerinin, ablalarmm dlrenlşte knllandıkları bir roketatara merakkorku kan?ımı blr duyguyla bakıyor. Eğer vaşavabilirse, vahşet ortamında büyiiyecek ve bu duygn ilerleyen yaşıyla gittikçe artan bir öfkeye dönüşecek kuşkusuz. (Fotoğraf: AP aa.) Erbil TUŞAU bildiriyor ŞAM, Suriye Arap Cumhurıyetı Enformasyon Başkamnm Ozei Kalem Müduru pasaportumu inceliyor. «Sizin için başka ne yapabilirim?» dıye sorunca Çok memnun oluyorum. Beyrut'a ulaşmcaya kadar Sunye'de kalabileceğime bir an ına nıyorum.. Ancak, «Ne kadar daha (Arkası 9. Sayfada) Beyrut sinirli bir bekleyiş içinde BEYRÜT Şu anda LUbnan' dakl durumu özetlemek gerekırse, tam anlamıyla bir «Ne savaşne barış» hali htiktim sli. rüyor. Pazar akşamından berl ne Beyrut'a, ne de herhangı bir başka mıntıkaya Israil bava saldırısı yapılmadı. Fakat buna Karşılık, gerek GUney Lübnan'da gerekse Beyrut çevreslnde bazan çarpışmalar birden alevleniveriyor. öncekl eün akşamüstU, Cunv huriyefe habert geçlp sokaga çıktıktan birkaç dakika sonra arka arkaya şlddetu infilaic seslerl duydum. Yoldan geçen birine, «Kasf tayyaran?» yanl «(Jçak bombardımanı» mı dıye sordum. «Hayır» diye yamtladı, «Rf vamit». Yanl «Stalin'in orglan> adı verilen silah. Ve ardından Surlyeillerin kıyıya doğru yaklaşan Israil gemllerine ateş açtıklannı ekledl. Lübnanlılann kulakları çok hassaslaşrmş. Hem silah dnslnl, hem kimin tarafmdan ve hem de nereden nereye ateşlendiğinl anında ayırıverlyorlar. Tabii, bu Batı Beyrut'ta yaşayan insarüann rahat tavırlı ve umursamazlık içinde olduklan anlamına gelmemeli. Tam tersine, kıskaca alınan kentte sınirli bir bekleyiş halk arasındakl temel duygu. Yıllar öncesinden bölünen bu ülkenin lnsanlannuj duruma Uişkin fcesbninde Îsrail blrllklerine y8 duygulan da tam bu bölün nelik bir tesümiyet rubundan müşlük durumlannı yansıtıyor. da öteye bn derin sevgi ve Bir yanda derin kaygı ve bu sempati tavn hakim. Özellikle nun yolaçtığı teslimiyet ruhu, genç Hıristiyan kızlannda. lsdığer yanda yüksek maneviyat Tail askerleri Baabda'ya girdikleri vakit etraflannı genç kızlar ve uzlaşmasız kararlı dlrenme sardı ve taraflar birbirleriyle ruhu yanyana yaşıyor. Bu iki ana kategonde topla hayli samimi bir havaya girdinabilecek ıki ruh haletl de ken ler. Îsrail tanklan ve zırhlılan di İçinde derece derece değl Ooğu Beyrut trafiginin adeta şik. Örneğin, Falanjistlerin ha ayrılmac blrer parcası oldular ve durum Lübnanlılann biç de klm oldukları Beyrut'un Doğu garibine gitmlyor. Aynı durum belirli ölçülerde, Guney Lübnan'dan Kuzeye, BeyrutŞam karayolunda ve Beyrut yakırüanna dek denize ve Bekaa vadJsine paralel bir tepeler sllsilesl olarak uzanan Şuf bölgesindeki Durziler arasmda da mevcut. Lübnan'ın bu en stratejik önemdekl bölgesinde FUistin gerillalan bulunmuyordu. Bölge, Dürzi cemaatinin lideri ve aynı zamanda solculann itttfak örgtitU olan «Lübnan Ulusal Hareketbnın başı Velid Cumblafuı kontrolünde idi. Bu bölgede yaşayan Durziler, Israıl birliklerine tek kurşun atmadılar ve beyaz bayrak çektiler. Böylece, îsrail birlikleri BeyrutŞam karayoluna ve Beyrut'un Güneydoğu banliyöleri ne kadar ilerleyebildiler ve aynı noktadan hareketle Şayda'yı ve Damur'u kuşattüar. Bu tütum Batı Beyrutta Dür 98 sanıklı Istanbul TKP davası açıidı Falkland yenilgisi Arjantinlileri ayaklandırdı Istanbul'da yeni bir DevSol davası nda 85 idatıı isteniyor # Ulanbul i>unyoneutn Sav Gısı Süleyman l akkeci dun basına bu konularda vaotığı açıklumatar sırasında TDKP dava iddıanamesinın de bosıimakta olduğunu söyled.i isuualMiı | . Orüu ve Istanbıu öiiayonetım Komut&ıuıgı Asnerı Savcılıgı yasa dışı Turkıye Komunıst fartısi (TKP)'nın Istanbul ooJ gesı laaliyetlerı ue ugıu oıaras •M sanık naKkında dava açtı. 515 yıl napısle cezalandınlmaiarı ıstemıyie 1 noiu Askerı Mankeme'ye açılan davada yar gılamalar onumuzdeüı gunlerde başlayacau. Asken savcı Kıdenuı Haium Albay suieyınan lakkeci taralondan basua yapıicuı açiKJa mada rKP davasının 2U mayıs 1982 tarıhli îuüıanaıne Ue açıldıgı, davada 73 tutuKiu, a gıyabı tutuiüu öuiunüugu beiırtudı. Açıiüamaaa şoyle aemldı: I Arkası Sa. a . 6u idel • BUENOS AİRES'TE BAŞKANLIK SARAYI ÖNÜNDE ASKERİ YÖNETİMİ PROTESTO EDEN BİNLERCE KIZGIN GÖSTERİCİ İLE POLİS ARASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI. DIŞİŞLERİ BAKANI MENDEZ İLE JÇİŞLERİ BAKANIİSTİFA ETTİ, GALTİERİ İSTİFALARI KABUL ETMEDİ. BUENOS AİRES (AJanslar) Falkland yenilgisinin Arjantin halkında yol açtığı tepkiler yönetlm aleyhinde gösterilere dönüşürken, Devlet Başkam General Galtîeri önceki gece halka hltaben yaptığı konuşmada «Falkland, eninde sonunda bizim olacaktır» dedi. Arjantin Dışişleri Bakanı Nicanor Costa Mendez ile İçişleri Bakanı General Alfredo Saint Jean'ın görevlerinden isti fa ettikleri bildiriliyor. AP AJansı, Arjantin Dışişleri Bakanlığı yetkllilerlne dayanarak verdiği haberde, iki bakanın istifalarını Arjantin Devlet Başkam General Leopolod Galtleri'ye sunduklarını duyurdu. Ancak AP'ye göre Galtien her iki Baka nın da göreve devam etmelerini istedl. Arjantin'ln başkenti Buenos Aires'teki tarihl Central Plaza meydanı teslim olma kararından sonra oncekl gün savaş alanına dönüştü ve göstericilerle polis arasmda çatışmalar çıktı. Arjantin Devlet Başkam General Leopoldo Galtieri'ye lânet okunarak aleyhinde gösteri yapan 7 bin kişi sıkı bir polis kordonu altında bulunan Başkanlık Sarayma taş ve demirlerle saldırdılar. «Korkaklar» diye bağıran topluluk, (Arkası Sa. 11. Sü. l'de) zilerle ilgüi iğneU nüktele^n uretımıne yolaçmış. Bunlann en yaygını şöyle: Velid Cumblat, Şuf bölgesinde evmın bulunduğu Muhtara kasabaâmon girişine oturmuş, önünde kagıt kalertı. Gelen her îsrail aracından para alıyormuş. Tank 150 dolar. Kamyon 50, jip 10 dolar. îsraiUiler bu bölgeden 560 tank geçirdiklerine göre, vann Bia hesaplayın DUrzı cemaatinin bu lşten kazandıgı geliri. Ülkenin Sünnl Müslüman kasimı arasında da çelişik iki duygu göze çarpıyor. Sünni kesimınin geleneksel siyasi liderleri ve çevresine teslimiyetçl bir tutum egemen. Bu kesim. İsrail'e boyun eğılmezse Beyrut'un harabeye çevrileceğinden korkuyor. Buniara göre direnmek gereksiz ve anlamsız. Nttekim, geleneksel Sünni Hder. lerinden, eskı Başbakan Saıp (Arkası 9, Sayfada) îsrail: Sovyetler Birüği FKÖ'ye malzeme yolluyor Begîn: Lübnan'da işgal öncesi duruma dönülemez • FKO'nün ABD üe direkt olarak görüşmeyt ıstediği öne sürüldü Dış Haberler Servisı İs raıl Başbakam Menahem Begin, Birleşmiş Milletler özel oturumunda «siiahsızlanma konusunda konuşnıak» üzere New York'a gitti. Begm, Tel Avtv'den ayrılmadan ance îsrail TV'sin de yaptığı bir açıklamada, Lübnan'daki savaşa nasıl son verileceği konusunda ülkesiyle ABD arasında tam bir anlayış blrliği mevcut oldusıunu söyledl. Lübnan televızyonu dun gece verdiği haberde FKÖ'nun. sılahıarı bırakarak, (Arkosı 9. Sayfada) «Thatcher Harikalar Diyarında> Üniversile 2.sınaviçin kolayhk Bölüm tercihi için bilinmes. gerekenler Papa'nın vurulduğu silahı Ağcaya sağlayan Türk İsvicre'de tutuklandı BERN ISVtÇRE (AP) îsviçre hükümeti, dün yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl 13 mayısta Papa Jean Paul'a suikast gırişiminde bulunan terörlst Mehmet Ali Agrca'ya silah sa&lpm"kla suçlanan bir l'ürk'ün tutuklandıgını bil dirdi. İsviçre Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ulrich Hubacher bu konuda bir gazeteriye yaptığı açıklamada, adını açıklamadığı Türk'ün 10 gün ön ce tutuklandıgını ve sanığın Mehmet Aii Agca'ya Papa'ya ateş ettiği silahı sağlamakla suçlandığını bildirdi. Terörist Mehmet Ali Agca. bilindiğl pclbi ttalya'da fe7asmı cekiyor. tsviçre Adalet Bakanlığı sözcüsünün açıklamasına go re. Italyan hükümeti tutuklanan Türk'ün kendllerine verilmesi için tsviçre'ye baş vurdu. Ancal: hukukçular, tutuklunun ttalya'ya gönderilnıesı ışlemımn aylar sürebılece&ını belirtıvorJar Ulusu, ılk KTFD heyetmi kabul etti ANKARA ıcuuıburiyet Bürosu) Başbakan Bülend Ulusu dun KTFD Basbakanı Mustafa Çagatay başkanlığındakl 7 bakan ve 3 parlamenterden olusan KTFD he yetinl saat 10.30'da kabul Ulusu, Çağatay'ı kabul ederken birbirleriyle görüşeceklerine söz verdiklerini hatırlatarak şunlan söyledl: «Bu bakımdan bu idyaret çok yararlı olacaktır. Turkiye'nin durumunu yakındao gSrmek, KTFD ile Turkiye1nin arasındaki ilişkileri rau hakkak daha uygun şekilde Türütme bakımından yararlı olacaktır. Kıbrjs'dakl ziya rotim sıra<iinda görüştük, da tArkası Sa. 11, Sü. 6'dal Hangi okulu bitirınce ne gibi ıs olanakları var? Yüksek okullarda uygulanan programlar Cumhuriyette Yarın BAL1KESİK (a.a.1 Balıkesır Susurluk karayolunun 12'ıncı kılometresmde meydana gelen trafik ka zasında 6 kışı öldü, 3 ü ağir olmak üzere 7 kişi de yaralandı. Balıkeslr Istikâmetıne gelmekte olan l'uncay Baykaloğlu yönetimındeki ir DH 145 plakalı otobus karşı yonden gelmekte olan Recep Bilcan yönetımindeki 45 AV 559 plakalı kamyonla carlArkası Sa. 11. Sö 8'del Otobüskamyon carpıstı, 4 ü kadın 6 kisı öldü • Yetki ve Etki... Kanıu kuruııı ve Kuruluşlarının kuruluş, gorev ve yetkilerınin yeniden düzenlenmesine illşkin «Yetki Yasası T sansı» Danışma Meclisi'nde bazı üyelerln tcpkisi ile karşılaşmıştı. Ancak, hükümet ve özellikle Devlet Bakanı ve Başbakan jfardımcısı Turgut özal bu tasarı üzerinde çok ısrarlıydılar. Yetki tasarısı yeni eklerle Danışma Meclisi'nden geçti, tasarı, şlmdi Milll Güvenlik Konseji'ne sunulmuş bulunmaktadır. (Arkası Sa/11. Sü. ? de) FAİZNARISITA Osman Ulagay 4 Son önlemler faiz yarısını durdurmadı, tam tersine kızıstırdı eniden tırmanma be lirtileri gösteren enflasyonu denetim altına alma ve bankalar arasındaki faiz yanşıru durdurma amaçlanyla almdı £ı anlaşılan son kararların bu iki amaçtan birincisine Y (Arkası Sa, 1}, Sü, 4'dei
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog