Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

16 HAZİRAN 1982 Cumhuriyet 7 'Milli Eğitim Bakanlıgı cağdas gelismenin gerisinde kalmıstı, Hasan UYSAL ANKARA, Mılll Sgitira Bakanhğı Kuruluş Yasa Ta sansının gerekçe bölümunde, yasanın Atatürkçu bır eğitlm anlayışı lçinde ele ahndığı bellrtilerek. bakan lığın, çağdaş görüşlenn. ge lişmelerin, teşkilatlanma ku ral ve ilkelerinin çok gerisin de lşlemez ve ihtiyaçlan kar şılayamaz hale geldiği belir tilerek «yeni yetkiler ve yenl blr yasaya gerek duyuldu» denlliyor. 21 sayfalık Millt Egıtan Bakanlıgı Teşkilât Kanun Tasansı» lçln ayrıca 8 sayfalık genel gerekçe ve madde gerekçelerl yer alıyor. Ba kanlar Kurulu'na sunulan toplam 30 sayaflık tasange rekçe kitapçığının «genel pe rekçe» bölümünde özetle şu görüşlere yer veriliyor: «îlke olarak egitim amaçlannm gerçekleştirilebilmesi gelistirilecek egltim sistem lertnln uygulanması 11e mflm kun olmaktadır. Bakanlık bunnn lçln planlama, uygu lama ve denetleme rlnl en iyl şekilde yerine ge tirebilecek biçimde düzenlemek zorundadır. Son yıllar daki hızh nüfus artışı, sana yileşmenin toplum yapısın da yaratbgı köklfi degişlm ler, egltim yöntem ve Içerlğindeki hızlı gelişme, eğitim hizmetlni nicellksel ve nite liksel yönden büyük ölçüde degiştirmlştir. Bu degişiklik lere parelel olarak ortaya yenl lhtlyaçlar ve sorunlar çıkmış, bunun sonucu olarak yeni gorevler dogmnş, yeni görevlerde yeni yetkiler gerektirmiştlr. Bu neden le, köklü blr dflzenlemeye gidilmeden gflnün şartlanna ve ihtiyaçltuina gSre blr kısmı kanunla, blr kısmı ba kanlık onayıyla yenl hizmet birimleri eklenerek sürekli genişletilen ve büyütülen tkilatla; zamanla iş bölflmün de çakışmalar olmnş, koordlnasyon ve iletişim aksaklıklan olmuş ve bütünlük kaybolmuştur. Hizmet verfan siz, pahalı ve agır Oretilir ba le gelmiştir. Böylelikle lüm teşkllat çağdaş görüşlerin gelismelerin v« teşkil&tlanma kural ve İlkelerinin çok gerisinde lşlemez ve Ihtiyaç lan karşılıyamaz durumda kalmıştır. Teşkilat, yapısından k*ynaklanan bu aksaklıklann giderilmesi lçin çeşitli zamanlarda, araşürmalar yapılmıs ve bu araştırmalara göre modeller oluşturulmtış ve yaaa taslaklan hazırlanmış ise deı 1933 yıiında ha bul edilen 2287 Sayılı Yasa' dan sonra bugflne kadar ya sal bir temele dayalı, gunün lhtiyaçlannı karşılayacak fonkslyonel yeni bir teşkllat modeli otaşturulamamıştır. Yeni blr dflzenlemeye gidilmesi 12 eylül harekatından sonra bir kere daha anlanlmış bulunmaktadır.» Milli Eğitım Bakanhğı Ku ruluş Yasası Tasansı ile, Ba kanlık bünyesinde yeni birim ve kurallann oluşturulması da öngörülüyor. Yeni oluşturulan kurul ve birim lerin adlan ve kuruluş gerekçelerl İ8« şoyl» belirtiüyon 1 Türk Dili Yüksek Da nışma Kurulu furk dılının gelıştırılmesı, çağdaş eğitimın ve bilım dıli olarak zenginleştirılmesı ve kulianılması konusunda Bakanın üst duzeyde danışma organı olarak belırtılen bu kuru lun doğal başkanınin Bakan olduğu ve Bakanın çagrısıy la yılda en az bir kez top lanacagı belırtılıyor Kuru lun uyelerının Mılh Eğitim Bakanınca uçü Talım ve Terbiye Kurulu'ndan olmak üzere teşkilattan seçilen top lam 10 kişi, diğer Bakanlık ve kuruluşlardan seçilecek 5 temsild Milli Savunma, Kültür ve Turizm Bakanlık lannın, YÖK'un. DPT'mn. TRTnin va TDK'nun bir temsilcisinden olmak üzere bir başkan toplam 21 uyeden oluşması ongörülüyor. 2 Milli Egltim Akademisiı Bakanlıgın her derece ve türdeki yöneticilik gö revlerine hizmetiçi ve mezu niyet sonrası eğitimle yönetici yetiştirmek, ögretmenle rin yönetici olarak kullanılmaıını durdurmak lçin ku rulması öngorulen akademı lerıu kuruluş ve ışleyı^ının bır tuzukle duzenlenecegı de belırtılıyor. T Yaygın bgıtim Ara§tırma Enstitüsü. i ibiııiuaı<u Grup Başkanlıgı. 5 Bilgi Işlem Uaıresı Başkanlıgı 6 Dış Ilişkiler ve Yurtdışı Eğitim Genel MudurluğüMıllı bgılım Bakanlıgı Ku ruluş Yasa Tasarısı ayrıca Mıllı Eğitim Şura.sı konusuo da da yeni uygulumalar ^etınyor. ijura uyelerının kımler olacagı da belıriılen tasarıda. ^>ura nın yapısırıin daha yararlı olmaaı b^uvimından yenıden goiden ^eçınldığı ve duzenlemelare gıdildigi ifade edıhyor. fasa nya göre, şimdiye kadar 11. kez toplanan Şura'nın egitim ve ögretım konusunda Milli Eğitim Bakanının en yuksek danışma kurulu olduğu bildinliyor. Şura'nın bundan böyle üç yılda rır bakanın çağrısı ile yineleneceği, bakan ihtiyaç duyarsa olağanüstü olarak toplanabileceğine işaret ediliyor. Bakanlar Kurulu'na sunulan tasannm önümüzdeki hafta Içinde Bakanlar Kurulunda onaylandıktan sonra Danışma Meclisine sunulacagı da fiğrenildi. Çok tedbirli yetkililer i stanbul Üniversltesi HuI kuk Pakültesi Mılletlerarası Hukuk ve Munasebetler Enstıtüsü başlıca sorunlarımızdan biri olan Kıb ns konusunda bır semıner duzenlemek ıstedi. Kıbrıs Türk Federe Devleti'ntn Mıl letlerarası hukuk, vatandaş lık ve yabancılar hukukuna ilışkin sorunlan uzerlnde bır çalışma yapmayı programladı ve semınerle ılgıli kararını önce Dışislerinin ılgili daıresme bıldirdı. Aylar geçtigi halde bır cevap gelmeyince bu k«z Dışişlerı Bakanı ile konuşul du ve Bakana semıner hak kında bilgi verüîrken semlnere davet edildi. Davetli lıstesinde eskı Dışişlerı Bakanlanndan thsan Sabrl Çağlayangil, Hasan Esat Işık, Hayrettin Erkmen, Gün düz ökçün ve Kıbrıs konusunda devlet damşmanlığını yuruten Turhan Feyrioğlu vardı. Büyük ilgi ile karşılanan semmere Kıbrıs Meclıs Baş kam Nejat Konuk"un ba?kanlığında Federe Mechs ta rafından seçilen Orhan Zib ni Bilıçehan, Hüsevin Celal, îsnıaîl Bozkurt ve Başsavcı Zaim Necatifril, Federe devletin Türkiye'deki temsılcisi llter Işın, tstanbul Üniversitesı Rektorü, Ankara ve îstanbul Ünıversıtelerinin konu ile ilgıli hocalan katıldılar. Semlnere gelmeyenler sadece dışışlennın yetkılileri idı. Karşı tarafa (Yunanistan'a) koz vermemek ıçın Dışışleri Kıbns konusunda yapılan ilk bılımsel toplantı ya katılmamayı uygun gordü. Bu yüzden büyük bir ger ginlikle başlayan toplantı tebliğler, tartışmalar, îstan bul Hukuk Fakultesl Dekanı Prof. Dr. Enrin Nomer, Enstıtü Müdürü Prof. Dr. Aysel Çelikel'in davetleri Is tanbul Üniversitesı BektörU Prof. Dr. Ceml Demiroğln'nun kokteyli llter Işın'ın evınde ikram ettiği Kıbrıs yemekleriyle baska bir havaya girdi. Yerll ve yabancı basın mensuplan, yabancı konsolosluk temsilcileri ikl gün süren seminerds Papaendnı'nun fanatik Kıbrıs arzusuna ve temennlsine rastlamadılar. Kıbrıs'dan geleıı temsilciler de ilk deîa Ana Vatanda bir Üniversite ile işbirliği yapma nın güvenl Içinde yavru vatana döndüler. DöndUler ama Baçbakan'm başanlı Kıbns liyaretine ragmen Kıbrıs Türk Federe Devlet Meclis kulislertnde hâlâ bir seminer ve Dışişleri Bakanlığı'nm çok tedbirli yetkUileri konusuluyor. SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA Dünyanın altı ve üstü Ampul (cimetidine SKSf ) 1 İNTRAMÜSKÜLER VE İNTRAVENÖZ UYGULANIM İÇİN ECZA DEPOLARINA VERİLMİŞTİR Smith Kline and French Laboratories üsansı ile F A K O İ L A Ç L A R I A . Ş . tarafından imal edılmektedir Cemal Çelik. Cemal Çelik Ordu Yeni Mahalle Sanayi Çarysı 44 nolu sohahta 1080 yılında 3 haih bir «v yaptırmif. Evinin giriş kapısımn üzerine büyühçe bir mermere de şunları yazdırmifı «Allahın dediği olur. Allaha ve Peygamberlere inanmayan ve inancı olmayan ne kadar çahşsa ve ne yapsa hepsi boştur. Bu dünyanın üstu varsa. altıda var. Ona göre, düşün ona gör» çalış. Adresim şudur: Sanayi Çarşısı 44 nolu •okak no: 2 er. Cemal Çelik 1980.» Y aşamım »ürdürdüğü dünyadaki «Bu dünyanın üstü varsa, altı diyereh, mermer bir tütun üztrint yazdırmış ve evinin girış kapısına astırmış adresint da var» GÜVEN TECRÜBE EDÎLMEZ TECRÜBEDEN BANKER KASTELLÎ yıllarckn berî sermaye piyasasındadır. BANKER KASTELLİ uzmanlığı ve güveni Menkul değerler alımsatımında yıllardır kazaııdan tecrübenin ürünüdür. Tasarruflunuzu bir menkul değere yatınrken, siz BANKER KASTELLI'ye gelin. BANKER KASTELLİ güçlü kuruluşlann tahvillerini ve ulusal bankalann mevduat sertifîkalannı alıp satmaktadır. Satm aldığmız menkul değerleri dilediğiniz an satabilimniz Banker KastelH Menkul Degerier Tîcaret A.S. •BANKER KASTELÜ MENKUL DEĞERLER TİCARET A Ş'nın NOMINAL SERMAYESİ TAMAM! ODENMİŞ OLUP 500 000000 TL'dır. • ,LNFI M İ D l RI t'K Hamıdıye Cad Kastel İş Merkezı Kat 3 Tel • 20 99 00/01 28 02 59 B\HÇFKAPI 4 Vakıf Han Asma Kat No 21 TVI 20 93 20 (5 Hat) 22 14 79 22 33 98 FLMADAĞ Cumhuriyet Cad Erk Apt No 14 Tel 41 62 51 41 62 52 41 62 53 KUJ1KÖY Altıyol Efes Işhanı Kat 1 Te! 38 18 28 38 06 93 38 07 58 38 41 73 BAKIRKÖY Ebuzzıya Cad Kastel Han No 9 Tel 71 26 44 72 97 94 72 88 88 72 88 60 İZMİR Cumhuriyet Mey Meydan Apt No 11 Zemın Kat Daıre 3 Tel 21 20 94 21 95 90'91/92 SI">I I Buyukdere Cad No 4 Kat 1 Tel 46 43 1 2 4 6 39 4 3 4 6 42 71 ANKARA Ataturk Bulvarı No 79 Kat 1 T e l . 17 59 00 17 30 21 MF.RSİIN Ataturk Cad No 14/L T e l : 16 458 BURSA Ataturk Cad Kurtul Işham No 59 Asma Kat Tel 20 3 6 9 1 1 3 3 6 S A M S l N Kazımpaşa Cad No 5 Kat 1 Tel 19 4 8 2 2 0 8 9 3 2 0 894 FSKİŞEHİR Koprubaşı Mey Inonu Cad Porsuk Işhanı Kat 2 No 201 202 Tel 16 185 KAVSERİ Cumhuriyet Mah Vatan Cad Buyukaksakal Işhanı No 16 Kat 2 Tel 13 931 KONY \ Hukumet Meydanı Mıhçızade Işhanı Kat 2 Tel 11 957 ANTALYA Ataturk Caddesı Kastel Han No. 111 Tel 50 49 75 51 FRANKHJRF KAISER Str. 60 6000 Frankfurt/M Deutshland Tel (0611) 233243233244253326 TELEKS 4189679 Kast D.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog