Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 6 EKONOMÎ 16 HAZİRAN 1982 EKDNOMİD6 Merkez Bankası ihracat reeskontlarını da kısıtladı GÜNÜNAfNASI Protesfo edilen senefler çıg gibi büyüyor senet sayısı ise, I981*e gfi re yüzde 13.4 oramnda, 1980'e göre de yüzde 42,1 oramnda büyüıne gösterdi. I98l'de 136,8 ınilyar lirahk 2 milyon 17 bin do layında 1980'de ise 8O.r. milyar lirahk 1 milyon 671 bin dolaymda senet protes to edilmişti. "300 milyarlık ihracat kredisi trilyonluk ihracatı finanse edemez ) Konuyla ilgili uzmanlara göre ihracat içinde sanayi ürünlerinin payı artükça ihracat kredilerinin dönüş hızı yavaşlıyor ve bu kredileri yılda 3 kez çevirmek olanaksızlaşıyıor. Ekonoml Servlsl Enflâsyonu kontrol altmda tutmak amacıyla ahnan son önlemler çerçevesinde Merkez Bankası'nca banka lara kullandırılan reeskont lann yüzde 25 oramnda kısıtlanması diğer kredUerin racat kredilerinin toplamı bugün içln 300330 milyar lira arasmda kalıyor. Türkiye'nin 1982 yılı ihr racat hedeflnin en az 6 mil yar dolar oldugunu fcaydeden konuyla ilgili çevreler, yanısım İhracat kredileti liranm dolar kuru hesaba nl de olumsuz yönde etklle katüdıgında bu çapta blr dl. Reeskontlardakl yOzde ihracatı finanse etmek tçin 25 kısıtlamadan bankalara 900 milyarla 1 trilyon lira sonradan yazılan bir yazıy arasında bir yıllık kredi ge la yalnızca geml alım kre rekslnlminin doğduğunu dilerl hariç tutuldu. bellrtiyorlar. Bugflnkü lhra Halen Merkez Bankası cat kredileri hacmlnin 300reeskontlarmdan vararla 330 milyar lira dolayında nılarak knllandırılan top olduğu anımsandı£mda, bu lam ihracat kredilerinin kredi hacminln yılhfc ihra130 mtlyar lira dolaymda cat kredisi gereksinimini oldugu bellrtlliyor Banka karşılamak İçln yılda en az lann kendl kaynakiarındsn üç kere devredilmesi gerekuUandıkları ihracat kredi kiyor. lerlnin toplamı ise 200 milthracat kredilerlni bir yıl yar liraya yaklaşmış bulu içlnde üç kez çevirmenin nuyor. Bu durtmıda ihra ise ihracatta sanayi Orüncatçılara kullandmlan ih lertoln payı arttıkça zorlas Sümerbank cok ortaklı şirketlere işletme kredisi verebileceK ANKARA, fANKA) 1982'nin Uk dört ayhk döneminde, degeri 65,3 mi1 yar lirayı bulan 718 bın 388 adet senet protestoya ugradı. Senet protestolarında, 1981 yılma göre değer olarak yüzde 103,2 1980 yıhna göre de yüzde 364,6 arbş oldugu hesapJandı. Protestoya uğrayan Protesto edilen senetlerln ilk 4 aya dağılımı? 1081 1982 Miktar Değer Mihtar Değer (bin adet) (milyar (bin (milyar TL.l adet) TL.) 125 179 16.5 5,0 Ocak 6,7 140 167 14,6 Şubat 155 7,7 231 20,8 Mart 213 141 11,9 13,3 Nisan 633 32,2 718 «5,2 Toplam Goodyear Müdürü Fearn: Caresiz bankalar faizi yükseltiyor Ekonoml Servlsi GoodYear Lastiklerl T.A.Ş. Genel Müdürü Daniel J. Fearn Hi sarbank'ın faiz oranlannı yükseltmesinin çaresizlik içmde almmış blr karar oldugunu ve bazı bankalann da bu uygulamayı izleyecegini söyledi. Fearn, bu girlşlmi sağlıksız bir ekonomik karar olarak niteiedî ve şlr ket kredilerine uygulanan falz oranlannm kammi had lerine indirilmesi duTumunda bunun kolayca Gnlenebi lecegini beürtti. Daniel J Fearn mayıs ayında enflasyon oramnda önemli bir düşüş gözlendiği ni vurgulayarak, «Bu yıl enflasyonun yüzde 35 ctvannda beklpnmesî realist bir görüştür. Bu durumda tasarrof sahtplerine ödenen yüzde 37^1uk faiz normal«iir. Faîz oranlannı beklenen enflasyonun yüzde 45 öaserine çekmck gereksiz ve hatahdır» dedi. DBvlzin Clnsl 1 ABD Dolan 1 Avusturalva I>olan 1 Avnsturya ŞiliiU 1 Batı Alman Marta 1 Belçika Frangı 1 Danimarka Kromı 1 Fransız Prangı 1 Hollanda Florinl 1 Isveç Kronu 1 îsviçre Kronu 100 Italyan IJrett 100 Japon Yeni 1 Kanada Dinan 1 Kuveyt Dinan 1 Norveç Kronu 1 Sterlin 1 S. Arabistan Riyall Dövlz Ahş 160.65 165. 84 9.44 «6.25 3.46 19.16 23.88 59.87 26.79 77.42 11.78 63.81 126.05 558.48 26.03 282.37 46.86 DSvhs 163.B6 169.16 9.63 67.58 3.53 1954 24.36 61.07 2733 7857 12*0 61.09 128.57 569.65 288.02 47.80 Efektff AI19 160.65 157.55 9.44 66.25 3.29 19.16 23.68 59.87 26.79 77.42 11.19 60.62 119.75 530.56 24.73 282.37 44.52 Efefcttf Satıç 167,47 170.82 9.73 68.34 3.58 19.73 24.60 61.67 27.59 79.74 12.13 65.72 129.8o 575.23 26.81 290.84 48.27 Endekslere göre fiyat artişları mayıs ayında yavaşlama ANKARA, (ANKA) " Tl caret Bakanlığı, Mayıs ayında toptan eşya flyatlarınm binde 9 oramnda yükseldigini açıkladı. Bu oran, 1981'ln eş aymd* yüz de 2 olarak gercekleşmlşti. Mayıs ayı ile birllkte 1982'nin ilk beş ayında kay dedllen fiyat artışlan yüBde 13,3'e çıktı. Geçen yıhn eş döneminde bu oran yüz de 7,5'tu. Mayıs ayı ltibartyle son blr yıllık dSnemde fiyatlarda meydana gelen artış da yüüde 32,5 olarak gerçeklesti. Bu oran 1981'de 33.1 düzeylndeydi. Tlcaret Bakanlıgımn ge cinme endekslerine göre. flyatlar mayıs ayında Ankara'da yüzde 2.7, îstanbul'da da yüzde 1,2 oranlarmda yükseldl. Ankara'da 1981'de bu oran blnde 5 lken, tstanbul* da yüzde 2.8 ldi. Ocak Mayıs dönemi itibariyle Ankara'dakl fiyat artısları yüzde 11, îstanburda yüzde 16.9 olarak hesaplandı. Bu artışlar 1981'de Ankara da yüzde 5,8, îstanbuFda yüzde 9,3 olmuştu. Mayıs İtibariyle son bir yılda ise Ankara'da fiyatlar yüzde 32. îstanbul'da da yüzde 37.6 oranlannda yükselmiş bulunuyor. tstanbul Ticaret Odası tarafından hazırlanan îs Cumhuriyet Eeşat Kulpsuz 24 Ayar 22 Ayar bilezik Gümüş 15 Haziran U 11.500 11.550 12.000 12 500 1.740 1.750 1.575 1.650 39.00 40.00 Haziran tte farh 10075 lira düştü Fark yok 5 lira düştü 1525 lira düştü Fark yok ANKARA, (ANKA) Sümerbank aracılığı ile. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine, bütçe yasası ile konulan fonlardan, sanayi firmalarına yatırım ve işletme kredisi verilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan venlen bılgitıgı belirtlliyor. Bilindiğİ ye göre kredi kullandırmada kooperatif birlikleri ile, yurtgibl Türkiye'nin ihracatın dışında çahşan işçilerin kurduklan en az 50 ortaklı şirketlere, ortak sayısı 100 veya daha fazla olan ve hisse senetleda sanayi ürünlerinin payı glderek artıyor ve bu alan rinin e n az yüzde 51'i nama yazılı halka açık anonim şirdaki Ihracatm gerçeklestl ketlerle, söz konusu tüm ortaklık ve kooperatiflerin gelismelerini sağlayacak pazarlama, damşmanlık ve koordinasrilmesl daha fazla zamana hizmetlerini yapmak ihtiyaç gösterlyor. Sanayi ürünlerinde thracata hazır yon lık aşamasından gerçekleş üzere kurulmuş ortaklıklame aşamasına kadar uzun ra öncelik verilecek. KÂR Kredilendirilecek proieleca bir süre geçmesi gerekti rin seçiminde ise şu unsurORTAKLIĞI gini kaydeden konunun uzmanlan. bu tür İhracatta lara dikkat edilecek: BELGELERİ • Ülke ihtiyacına yetecek kredileri yılda tiç kez çevir miktarda üretilmeyen maYURT DIŞINDA menin kesinlikle olanaksız mullere ait sanayi, oldugunu vurguluyorlar. SATILABİLECEK • îhraç potansiyeli olan Bu kosullar altmda lhramamul veya yan mamul ANKARA. (a.a.) f= Cflt kredisi reeskontlarmm Merkez Bankası'nın aMerkez Bankası tarafından nıallan üreten sanayi, • îthal ikamesi sağlayanonim şu*ketlere falzsiz smırlandmlması ve banka bilecek olan sanayi. olarak kredi verenler ilann kaynaklannm genel Söz konusu kosullara saçin ihraç olunacak «kar olarak kısıtlanmasimn zave zarar ortaklıtı belgeten yetersiz olan ihracat hip olan sanaylci firmalalerinln» düzenlenmesine kredlsini daha da kısacağı nn, yatınm ve işletme kreilişkm tebligi. Resmi Ga ve olumsuz yönde etkileye disi talepleri icin, Ankara'da Sanayi ve Teknoloji Bazetenin dünkü sayıbileceği belirtlliyor. kanlığı, Yatınmlar ve Kre Binda yayınlanarak yüdiler Dairesi Başkanhgı'na rürlüğe girdi. diger illerde de Sanayi BölTebliğ uyannca, Ano8» ve îl Müdürlükleri'ne nim Şirketler (menkul başvurarak, alacakları belKıymet Alım Satımı ilo gelerl doldurmak suretiyle, iştigal eden Anonim Şlr istenen difeer belgelerle bir likte en geç1 2 temmuz 1982 ketler hariç) iştigal sahalarına giren tüm faa tarihi aksamına kadar Satanbul toptan eşya fiyatla nayi ve Teknoloji Bakanhliyetlerinin finansmanı 1n endeksi'nin Mayıs ayı ra gı'n» ya da BakamV'n Böl çin yurt içlnde ve dışm kamlan da belirlendl ve ay ge ve tl Müdürlüklori'ne da gercek ve tüzel kişile lık artışm yüzde 1,2 oldu ıletmelerl gerekiyor. re satılmak üzere, ihraç ğu açıklandı. edecekleri k&r ve zarara ortak «kâr ve zarar orServet Bu artışın son dört yıhn taklıfci beİRPİeri* için en düşük Mayıs ayı artışı önceden Merkez Bajıka beyanlarının da oldugu belirtlldi. Geçen yıl sından yazılı izin alacak Mayıs ayında fiyatlar yüz yenilenmesi ları Türk lirası cinsinde 2,5 oramnda artmıstı. den çıkanlan bahse ko düşünülüyor Böylece, yılm ilk beş anu belgelerin yurt dışl yında toptan fiyatlardakl ANKARA. fANKAı A"na satışları serbest döartış yüzde 13.7 olurken nonim şirketlere, 1970 yıhn viz üzerinden yapılacak. 1981 yıhnda aynı dönem dan sonra bilançolanna gi Merkez BanVası Anonim de yüzde 4,6 olarak belir ren kıymetlerin yeniden de SirketİPrîn ihrac taleolelenmişti. ğerlendirilmesi olanağı tarini tüm biİRi VP belsreMayıs ayı itibarıyla son nıyacak «yeniden dccerleme lerin tamam olması şarbir yılda ise fiyat artışı yüz yasası» iîe birlikte «Servet be tıyla, müracaatın alındı de 34,4 oldu. Fiyatlar ge yannameleri»nin de yenilen £ı tarihten itibaren en çen yıl yüzde 30.9 oramnda mesi yoluna gidilecegi bilgeç bir av içinde îzne diriliyor. yükselmişti. bağlayacak. ra HSSE ,TAHVLLER BANKERLER' BANKEFtLER HSSE SENETLERı .TAHVLLER • BX3E BİRAOHJK • EGE OÜBRE • NUH ÇtMENTO cunu k«*in harahsl NEFİS BİR PLA] DA DEMİZE GİRMEK İSTERSENİZ İŞTE .* İ A* Banka faizlerine ilanlar yoluylailk müdahale yapridt ANKARA (ANK) Bankalararasında hızlanan lala yarışuia «Kamu otoritesl» tarafiüdan müdahale edildi. Hisfcrbanlc tarafından TRT ve basın aracılığıyla yürüttflen «en yüksek faiz» loganına dayaU reklam kımpanyasının değiştıriltnesi istendi. Bu istek üzerine, reklam kampanyasınm «Yüksek faiz» biçimlnde sürdürülecegi öğrenildi. Hisarbank'ın dün akşamki reklamlannm bir bölümünün yaymdan geri çe kilmefine karşın, bir bölumurun son kez olarak es kiden olduğu gibl «en yüksek faiz» sloganlanyla yayınltndığı, bugünden iti baren jse «en» sözcugünün bütün ilanlardan çıkartıla cağı beirlendı. Banka faizlerine, 18 hazl ran toplantısından önce ilanlar yoluyla müdahale edılmesi «En yüksek faiz» sözoiiğünün öteki bankalarca «Haksız rekabete yol açıyor» biçimindeki şikâyetlerinin kamu otoritesl taralmdan benımsenmesi üzenne kararlaştırıldı. ALAAl»tNOT£L^ 12500TU *TEOMAN ÜNER yönetiminie ••Şehir merkezine yakın *Oeğişik mimârisi *Tcras Restaurant •Guneşleme terası *Roof Bar *Çift Asansörü *Ali Usta'nın özenli yemekleri •Deniz gören Banyo Duş VVC'M 108 oda 3arbaros Bulvarı 35/4 BeşıktasIsT. T el 61 10 ?4 ol 32 26 Tlx. 26105 Fiatlarımııa Öjol OtobunIkramUr + R»hb«rimt < • Sorvis veWrgıler dahiMir MEBAN MEBAN TATINLARI PARA DERGİSt Türklye'nln en önde gelen önans dergisi, Her türlü yatınm karariannızda size vardımcı olabilmek MEBAN'm en önemli amacıdır. • TAHVİL VE HÎSSE SENEDİ. ALIMSATIMI İLE HİZMETİNİZDEYİZ. Sermaye ve para plyasalan bankacılık ve bankerlik sektörlerl ve Türk ekonomislnin genel gidişatı hakkında etraflı ve aydınlatıcı bllgiler verir. Memleketimizin başlıca yöneticilerinin görüs ve önerilerini her sayısında sızlere sunar. Ayda btr kez yavınlanır. Piyatı 200 TL. Yılhk abonp ücreti 2400 TL. «Para» abonelerine ayrıca Meban Sermaye Piyasası BUlteni ücretsiz gönderilmektedlr. • HİSSE SENEDİ NEDİR? Piyatı 25 TL. • TAHVtL NEDtR?. Fiyatı 25 TL. SATILAN HtSSE SENETLERt: KORDMA TABIM BABAK TEZSA İŞKUE METAŞ LASSA AKSA ÇELİK H A L A T Belgemlz:! MENKl'L DEGERLER BANKLRLlKvt FtNANSMAN A..Ş. 451250 Kayıüı Sermayesl: 500.000^00 TL. ödenml* Mntutyosl: 300.000.000 TL. Merkeı: tstilüâl C»d. Odatnıle îş Merkesi No: 286/A 1*1.: 51 12 50 • 51 58 53 54 Telex 24134 MBAN TR. Tahvil. hısse setıeüeri ve mevduat sertifikalan alım ve sabmına iliçkin tüm işlemleriniıde Meban uzman kadrosu ile hizmetınizdeâir. ARANAN HİSSE * SENKTLERİ: • • • • • • • • • • • ANADOLD CAM ALPA BAĞFAŞ ŞATI ANADOLTJ ÇtMENTO ÇÎMENTAS KORDSA ÇUKÜBOVA ELEKTRÎK CttATCTK SARKÜTSAN ÜNtROYAL GOOO YEAR t LA N ÜSKÜDAR ASLÎTE 3. HUKTJK HAKİMLtĞtNDEN Dosya No^ 1981/795 Davacı Yüksel Hundl tarafmdan Çatalca, Baba Nakkaş Köyünde makım davalı Cavide Hundi aley hıne açılan boşanma davasının duruşmasında, Davalının adresinin meohul bulunması sebebtyl», dava dllekçesinl mubtevi duruşma gününü bildirir tebügat ilanen tebliğ edüdiği halde adı geçen davalı duruşmada hazır bulunraadığından, gıyap kararının da ilanen tebliğme karar verilmiş bulunmakla, Davalı Cavide Hundi'nın 14.7.1982 günü saat 1150'de bizzat duruşmada hazır bulunması veya kendlsini blr vekll ile temsil ettirmesl, aksi takdirde duruşmanm gıyabında öevamla karar verileceğl gıyap karan tebliğl yerine kalm olmak üzere üan olu nur. 14.6.1982 (B.: 6515) SEKA Çaycuma Müessesesi Müdürlüğü'nden Çaycuma/ZONGULDAK Döviz getirmede Türkiye'de birinciyiz. Türk Hava Yollan 1981 yılmda 244.6 milyon dolar döviz kazandırdh 1982 yalı hedef imiz 300 milyon dolar'dır. 32.000 (OTUZİKİBİN) TON FUELOİL NAKLETTİRİLECEKTİR Kapah teklif usulu ve ihale yolu ile muessesemize Izmit'ten 32.000 (otuzıkibin) ton FuelOil naklettirilecektir. Bu işe ait şartname; a) Müessesemiz Nakliyat ve Ambarlar Şefliğindn b) Izmit SEKA Ga. Md.lüğü Dcm&l Dairesi Başkanlığından, c) Karaağaç Cad. No. 115 Sütlüce/ISTANBUL'da ki SEKA Alım Satım Müdürlüğünden. d) Selanik Cad. No. S Kmlay/ANKARA'daki SE KA Alım Satım Müdürlüğünden, alınabileceğı gibt mektupla da istenebilir. Isteklilerin şartnameye göre hazırlanmış teklif mektuplannın en geç 5 temmuz 1982 günü saat 12' ye kadar tnüessesemizde bulundurulması gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler gözönüne alınmayacaktır. Müessesemiz 24S0 Sayıh artırma, eksiltme ihate yasasma tabi olmayıp ihâleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir. SEKA ÇAYCUMA MÜESSESESİ MUDURLÜĞÜ (Basın: 17209) t L N BAK1KKÖV 2. SULH HUKUK HAKİMLİĞINDEN Dosva No: ' 1982/275 Kajserl, Merkez, Küçükmusüfa mah. cilt: 88/02, sahtft 24 ve hane: 49'da nü £üsa cajitlı Mehmet ve Serve.'den olma 2.9.1953 doğunlu ŞADİYE HASEKIZ facir altına alınarak kendislne annesi Servet As lanağa vasl olarak tayin edılmıçtır. îşbu mahkememizin 27. 51982 tarih ve 982/275547 savılı turarına itırazı olan lann kaıuni süresinde iQin de ellerndekı belgelen ile mahkpmemlz dosyasına müracaaMarı İlanen tebliğ olunur. 14 6.1982. UAN tSTANBUL 1. SVM HUKUK HAKtI\'Lİ6tNDEN »82/194 vasi Osman ve Fatma'dan olma 965 D.'lu Mehmet Şakır Bacanlı, 969 D.'lu Meh met Zakir Bacanlı ve 970 D.'lu Aslıhan Bacanlı'nın anne ve babalannın vefat etmsş olması »ebebıvle hac redllerek kenAUerine halen Aşık Kerern Sok. No: 5/3 Dıkilitas Beşıktas adresjnde ikamet eder ağabeyleri Fadıl Bacanlı 17.5. 1982 farihlnde vasi tayin edümiştir. İlan olunur. 27.5.1982 (B.: 6532) ÎLAN KARTAL ı. sma HVKCK HAKİMLlGtNDEN 1981/94S Trabzon, Vaknkeblr, PBner, Hane 59, Cilt 17 A Saiıife 3'de nüfusa fcayıth bulunan Sait ve Nadiye* <ben doğma 1961 D.lu MAH ÇOR Mustafa Türk'e, Aynı yer nüfusunda kayıtlı ve halen Aydınevler Gayret sokak No. 26 Kartal, Küçükyalı'da Ikamet eder Süleyman ve Pat ma'dan dofma 1939 D.lu annesi NADtYE Ttirk vasi tayln edümiştir, ilân olunur. <B.: 6517) Türk Hava Yollan gişelerinden bilet alırken fpiıwiC inUİ kullanabiHrsiniz. TÜRK HAVAYOLLARI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog