Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KOLTÖRYAŞAM 16 HAZİRAN 1982 televizyon Programda, Ege'de, Hayvancılığı Geliştirme Proje Müdürluğü kredileri ile aynı müdürlüğun projeleri ile kurulmuş süt sığırcıhğı işletmeleri tarutılıyor. İstanbul Liselerarası Tiyatro Senliği'nin ardından Tiyatromm önemi bir kez dalıa vurgulandi Dikmen Güran UÇARER 24 Mayıs tarihinde Fatih Şehır Tıyatrosunda başlayan 1982 Liselerarası Tiyat ro Şenliği 12 Hazıranda ya pılan ödül töreniyle sonuçlandı. Tiyatroyu okullara sokmayı, gençlerin yaratıcıhklarını değerlendirmeyi ve bu sanat dalının temeli ni oluşturan insan ilişküerini çağdaş düşünce düzeyinde geliştlrmeyi amaçlayan şenlik, gelecek yıllarda aym tutarlı yaklaşımla sür dürülecektir. Kısaca; amaç, tiyatronun bir kültür kurumu olarak önemlnin vurgu lanmasıdır. ŞENLİĞİN KISA TARİHÇESİ Genelde, tiyatronun llselerin eğitsel çalışmalan 1çinde yer almasını ön gören İstanbul Liselerarası Tiyatro Şenliği, 1971'de Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Okay'm girişimleriyle başlatıldı. Başkanlığını Haluk Şevket' in üstlendiğl bu genllğe ilk yılmda 7 lise katılıyordu. Bu sayı her geçen yıl artarak 1975'de 39'a çıktı. ÎLTÖ Şenliği olumlu bir gelişim içindeydi. Yakın gelecekte İstanbul sınırlannın dışına taşarak Türkiye çapında gerçekleştirilebilirdi. Ama ne olduysa başan çlzglslnin böylesine yükselmesinden sonra oldu; çeşitli bas kılar nedenlyle 1976'da Şen liğe 11 lise katüdı. Ne var ki. grafikteki bu düşüş sadece nicelik açısındandı. Orhan Okay'ın o tarihte belirttiği gibi 39 lise içinden sıyrılıp dereceye giren lerle, 11 lise içinden süzülüp dereceye girenler arasmda başarı oranı azalmamıştı. 1977'de ise genel seçimlerin yaklaşması bahane edilerek, politik nedenlerle İLTÖ Şenliği süresiz ertelendi. 1978'de şenlik an cak 6 lisenin katılmasıyla gerçekleştiriliyordu. 1982'de Devlet Tlyatrosu sanatçısı Faik Ertener'in girişimleriyle yeniden ele alındı. 10. ÎLTÖ Şenliği 20 lisenin iştirakiyle gerçeklegtirildi. DEĞERLENDİRME Ümraniye Lisesi Şenliğin Büyük Ödülünü, yazar ve yönetmenliğini resim öğret menlerl Mustafa Gezer'in üstlendiğl, «Sevgl' Çiçeklerî» adU yapıtla kazandı. Ge zer, başarılı bir çalışma ürünü olan bu oyun için şöy le diyor: «Okulu, öğrencile ri, öğretmenleri ele aldık. Daha önce söylenenleri tek rarlamak amacında değildik. Onun için değindikleri mizi toplumun yapısından soyutlamadan bütünün içersinde vermeye çahştık. Okulda cam kırıp parasını ödemek zorunda fcalan öğrencinin evinden bir kesit almadan geçemezdik. Akşamlan lokantada çalışmak zorunda kalan öğretmeni toplumun yapısından soyut layamazdık... Oyuna gülme DEVLET BAŞKANLIĞI KUPASI FUTBOL MAÇININ NAKLEN YAYINI 19.00 İNGİLTERE FRANSA DÜNYA KUPASI MAÇININ NAKLEN YAYINI 20.00 ÇİFTÇİDEN ÇİFTÇİYE 16.55 ressam aile... Ç O. Zeki ÇAKALOZ 20.30 HABERLER 20.55 HAVA DURUMU 21.10 SAZ ESERLERİ Refik Fersan'm hicaz peşre\i seslendiriliyor. Vural Doğu ve Orkestrası'ndan dinleyeceğimiz parçalar: «Çordoj», »Hora boulanger*, »Csah egy hislary», *Hungolo friss» ve *Hora de celenjeni.* Bu bölümde Mrs. Pynchon, kentte surekli olarak eski binalann yıkılıp yerine yenilerinin yapılmasma karşıdır. Buna karşı bir kampanya açmak Ister. Bu arada gazete satıcısı yaşh bir adamın da evi yıkılacaktır. Ancak adam evinden bir türlü çıkmak istemez. Çünkü duvarlara trafik hayat hikayesinin resimlerinl yapmış tır. Mrs. Pynchon büyük sanat değeri olan bu evin yıkılmasmı engellemek ister. uhi Bey (Arel), Şernsi Arel, Maide Arel, Orhar Arel, Selma Arel.. Üç kuşâktan bir aile saaatımı» da.. Maide Arel (1907). bir kaç yıldır ciddi bir has^ talıkla çekişirken, tüm yorgunluğuna bakmaksı t zm, 1930'lara varan işlerinden seçme bir retrospektifini iz> letıyor. (Caddebostan Güzel Sanatlar Galeri 30 hazirant dek). Kadın ressamlarımız arasında, emek ve düzeylilil açısından öncelikli sanatçılardan birisi olan Maide Arel'iı bu sergisinde, 1930 1976 yıllan arası üretilen dort pastel yirmi uç yağh boya yapıt yer alıyor. R 21.15 21.45 KÜLTÜR EĞİTİM VURAL DOĞU ÇİGAN ORKESTRASI Birincl olan Ümraniye Lisesi oyunculan ve yöne Hcilerl bir arada... ce unsurları da kattık. Ne var ki amacımız kesinlikle ucuz öğrenci esprileri yapmak değildi. Öğrencileri ele alırken onları önemsedik, sevdik ve onlara 'sevgi çiçekleri' dedik. Oyunumuz bir hesaplaşmamn, özeleştirinin ucuz olmayan faturasım ödemeyi tavır olarak belirledi. Yaptıjımız şey çok basittl, okulu ele aldık ve işledik. Zor olan ya pamadıklanmız.» Notre Dame de SlonSaint Benott Llseleri: Eugene Ionesco'nun «Kel Şarkıcı» adlı yapıtıyla uyumsuz tiyatronun en ufak bir acemilikte gerçekten uyumsuz laşabüecek örneklerlnden birinl özgün bir ön oyun ve üstün bir takım oyunculuğuyla ortaya koyuyordu. Ni tekim, yapıtları En tyl Top lu Oyunculuk Çalışması Ö dülüne lâyık görüldü. Başta Biüur Erkel, Çiğdem Oz yürek ve Aslıhan Eraltan olmak üzere tüm oyuncular iyi birer tiyatro sanatçısı. Mehmed Beyazıt Lisesi bir grup ürünü olan M. Esatoğlu'nun yönettiği «Sıradan Bir Olay»da, belirgin bir dramaturji çalışması ve sağlam kurgunun olumlu sonuçlarını sergiliyordu. Bu nedenle de En 1yi Özgün Yorum ödülünü kazandı. St. Joseph Lisesi Brian Friel'm «Ver Elin! Venl Dünya» oyunundaki uyumlu ekip çalışmasından dolayı En 1yi Ekip Ödülünü al dı. Dlğer oyunlara gelince; öncelikle 1982 İLTO Şenliği'ne katılan tüm liseleri kutlamak gerek. ödülleri paylaşan liselerin dışında kalan ama titiz çalışmalarıyla övgüye lâyık görülen ekiplerden birl «Sersem Ko carun Kurnaz Karısı» ile sahne plastiğl açısından ba şarılı bir oyun sergileyen Galatasaray Lisesi idi. Aynı şekilde, Bahçelievler Lise si de Mustafa Balel'in özgürlük temasını işleyen «Yaralı Güvercin» oyunuyla başarısını kanıtladı. Tuz la Lisesi'nin büyük bir coş kuyla sergilediği «Kanlı Nİ gar» ise tüm eksiklerine kar şm övgüye değer bir «tiyat ro olayı» olarak dikkatleri çekiyordu. Bu arada küçük bir hatır latma: Liselerarası Tiyatro Senliği'nin, daha önce de belirtildiği gibi, başlıca amaçları arasında tiyatro sanatını okullara sokmak ve böylelikle ülkelerin kül tür birikimine katkıda bulunan tiyatro ustalarını gençlere tanıtmak ve bu ustaların yorumlarıyla çag daş düşünce arasındakl sen tezi yapabilecekleri ortamı hazırlamak gelir. Böyle bir (Fotoğraf: Kemal KÜÇÜK) yarışmada ne bulvar türü komediler, ne de ödenekll sahnelerde yanlış yorumlanan oyunlar amatör top luluklara örnek olmamalı. Söz gelimi; Moliere'in kişileri asla komik olmak için zorlanmaya gelmez. Hele hele tuluata, kalça kıvırıp ağız burun bükmeye hiç mi hıç gelmez. Gelirse de Şehir Tiyatrosu ile aynı yan lışlara düşülür. Beşıktaş Lisösi'nden Selma Köksal, Kandllli Lisesi'n den Meral Cidan, Darüşgafaka Lisesi'nden Ayhan Ulusoy, Bahçelievler Lisesi'n den Seval Erözmen, Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'nden Nilgün Van, Galatasaray Lisesi'nden Aygen Tezcan, Izzet Ünver Lisesi'nden Murat Ursavaş ve Ismail Varilei (Deli rolüyle) övgüye değer oyuncular ola rak ödüllendirildiler. 22.10 GAZETECİLER 23.00 HABERLER 23.05 F. ALMANYA CEZAYİR DÜNYA KUPASI MAÇININ BANTTAN YAYINI 00.35 KAPANIŞ radyo TRTI 05.00 Açılış, 05.05 Ezgl kervanı, 05.30 Şarkılar ve oyun havalan, 06.02 Bölgesel yaym, 06.40 Günaydın, 07.30 Haberler, 07.40 Günün içlnden, 10.00 Kısa haberler, 10.02 Arkası yarm, 10.22 Bölgesel yayın, 11.05 Hafif müzık, 11.00 TÜrküler, 11.40 Şarkılar, 12.10 öğle uzeri, 12.55 Reklatnlar, RadyoTV. programlan, 13.00 Haberler, 13.15 Hafit müzik. 13.30 Bölgesel yayın, 14.45 Öğleden sonra, 16.05 Türküler, 16.20 Şarkılar, 16.40 Hafif müzık, 17.00 Olayların içinden, 17.30 Fasıl, 18.00 Kısa haberler, 18.05 Çocuk bahçesi, 18.20 Haftanm çocuk şarkısı, 18.23 Bölgesel yayın, 19.0001.00 TRTII ile ortak yayın, 19.00 Haberler, 19.30 Azeri türküler, 19.45 Şarkılar, 20.00 Köyümüz köylümüz, 20.20 Yenl şarküar, 2040 TUr.kçe sözlü hafif müzik, 21.05 Yurttan sesler, 21.30 Beraber ve solo şarkılar, 22.05 Türküler, 22.20 Kügük konser. Vİ.tir Şarkılar, 23.00 Haberler, 23.15 Gecenin içinden, 00.55 Günün haberlerinden özetler, 01.00 Kapanış, 01.05 . 05.00 Gece yarısı. bah konsert, 10.00 Şarkılar, 10.20 Türküler, 10.40 DUnden bugüne Türk mutfağı, 11.00 Kadınlar topluluğu, 11.30 Türkçe sözlü hafif müzik, 11.45 Türküler, 12.00 Dünya folkloru, 12.20 Şarküar, 12.40 Türküler geçidi, 13.00 Haber ler, 13.15 Saz eserleri, 13.30 Hafif müzik, 14.00 Beraber ve solo türküler, 1450 Yabancı dil öğrenelim, 15.30 Oda müziği, 16.00 Musikimizde ünlü eserler, 16.20 Arkası yarın, 16.40 öyküler ve türküler, 17.00 Olaylann için den, 17.30 Çeşltll sololar, 18.00 Erzurum radyosu TUrk halk müziği topluluğu, 18.30 Bilim dergisi, 18.50 Çocuklar şarkı söylüyor, 19.00 . 1930 yıllarınm akademisinde ve o dönemlerin genel r» sim yaklaşımında, bir Hikmet Onat öğrencisi olarak sa natçı, doğanın nesnel yapısmın ve ancıl görüntüsünün ya kalanmasmı amaçlamakta. Klasik bir yağh boya resim bil gisi.. Bu yıllardan bir görünüsünde, ilginçtir, Hikmet Ona kişiliğinde ve klişesinde bir «ancıl» goruntuleme ılgisiniı ve etkisinin dışmda, değindiğim bu klasik bılgi aktanmın görüyoruz. Bütünlügü bozulmamış form ve renk anlayışıy la.. Örneğin, form olarak kitlesi belli bir ağaçta, renk ola rak lokal değeri parçalanmamış bir yeşil.. Sanatçının, eşi Şemsi Arel ile evliliğinden sonra, bı kez de karı kocanın, duyarlı bir ortak yorum yaklaşım larmda buluşan. tutarlı ve sağlam ürünler dönemi var sa natçımızda ve bu günlere dek sürüp gelen 1949'da gittik leri Paris'te geçen bir araştırma döneminde, Maide Arel' de, daha bir bölük sanatçımıza kattığı oranda bir Andn Lhote etkisini de temelde görüyoruz.. Sanatcı, Lhote'da bi buçuk yıl çalışmıştı Paris'te... Maide Arel'in, yerleşik biçemi, kimi mevlevi dervlşle ri, saz çalan efeler, ulusal giysili kızlanmız, orneğia 'Van h Kız*, içine kaligrafik eski Arap harfli kimi ögele katılan yine figürlü başkaca düzenlemeler ve görünülerde yukarda değindiğim Andre Lhote öğreticiliğinin etkisi vı yanmda eşiyle de ortak bir 'KübizmAa bir alt tasa olaral sızmasından oluşan bir biçemdir.. Nedir bu kübik dil. nee nelerin organik yapılannı, tuvale geçirilişte. zorlamıyoı aşmıyor, bu olgu, ışık ve gölge alanlan olarak dolanırkeı de, yüzey degerlendirmelerinde kübiam'in bir çeşıı tadm da sürdürülüyor. Formlara, ışık gölge tekniği ve ögesiyL illâ dönsünler diye yüklenilmiyor, bu öge aracıhgıyla bı amaçla kışkırtılmıyorlar.. Gerçekten olgun bir renKçiliğiı ustahğında, çizginin ve geometrik planlann durulugunds neredeyse iki boyutun yalınlığına indirgenmiş bir dingin likle sesleniyorlar.. bulmaca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 " 1234567 8 9 I I LJ TRTIII 01.00 TRTI ile ortak yayın, 07.00 Açılış, 07.02 Güne başlarken, 08.00 Sabah konseri, 09.00 Türkçe haberler, 09.03 Türkçe haberler, 09.03 Barok müzik, 09.30 Paul Simon söylüyor, 10.00 Hafif roüzik dünyasmdan, 11.00 Ögleye «oğru, 12.00 Haberlet, 12.12 Diskoteğimizden, 13.00 Konser saati, 14.30 Caz müziği, 15.00 Müzikli dakikalar, 16.00 Günün konserl, 17.00 Haberler, 17.12 Sizler için, 18.00 Haftazun topluluğu, 19.00 Haberler, 19.12 Bir Konser, 20.45 Hafif rnüzik, 21.00 MtBikde 20. yüzyıl, 21.45 Saz eserleri, 22.00 Haberler, 22.12 Gecenin getirdikleri, 23.00 Çarşamba konseri, 24.00 Gece ve müzik, 01.00 Kapanış. y Hr TRTII 07.00 Açıüş, 07.02 Solistlerden seçmeler, 07.30 Haberler, 07.40 Türküler ve oyun havalan, 08.00 Sabah için müzik, 09.00 Şarkılar, 09.15 Türk düşünürleıi, 09.30 Sa I I H SOLDAN SAĞA: 1 Askerî müzede, îslâm Eserleri Müzesinde ve Harbiye kütüphaneslnde eserlerinden ör nekler bulunan asker kökenli Türk çinl ressamı. 2 Itaiya' da bir ada... Feza. 3 Bir nota... Rodyunıun simgesi... Gök lerin en yüksek katı. 4 Inandırma... Tellürün simgesi. 5 Sodyumun simgesi... Çehre. 6 Camü geniş taraça. 7 Bir nota... Ateş. 8 Bağırsaklar... Dantela. 9 Yılmaz Güney'ln Cannes festlvalinde altın palmiye ödülünü kazanan Yol adlı filminin bag erkek oyuncıu» larmdan biri. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Birine büyük veya sürekli iyilikte bulunan kimse. 2 llgi... Dolaylı olarak an latma. 3 Antimomın simgesi... Utanç duyma. 4 Anlayış. zekâ 5 Iridyumun simgesi... llkel bir silah. 6 Plu tonyumun simgesi... Bir ilimiz. 7 Üye... Güzellik... Bir renk. 8 Koşul... Bir nota. 9 Bir cins taze fasulya. •• • i '6 "Â • 3. I 7 N • •A â ç. Ü 1234 56 78 9 1 A V N I L 1 İF i 2 £J A j \ L Eı K L 0 S A 1 H 3 A RA 4 Ü A Gj 1 I E I i ı j 5 c A L 3 ol • •c, T 7 T ç TA A JL E: V A JL 1 r Sanat Galerileri İWA Â5AUS 449295 URART SATCCT GALERİSİ A K » I r e i O CADCtSI 21 NU»ITASI KTOKBUL TELEJOH 4 U 3 » TEUKS »4BLIBAITK. AYŞENURAKI Resim Seıpsi 2 2 0 Haziran 82 7.' Kıınıhı* Yıldonumü 'Türk Resmınde İnsan \e Portre" iergisıylc kutlanıvor Kasıın 1982 fotografyşfilm ışlerıniz icin Meşmtiyet Cad. 131 Tepebaşı Tel: 45 87 95 İSTANBUL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 1 ) Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 50 adet sıkıştırma tertibath komple çöp kaınyonu 402.500.000. liralık tahmin bedel dahilinde satın ahnacaktır. Ilk teminatı 12.075.000. liradır. (Makine Elektrik ve San. Iş Md.lüğünde) 2 ) Kâğıthane Asfalt Fabrikası ve diger depoiarm 1982 mali yılı ihtiyacı 10 000 M3 1 nolu, 15000 M3 2 nolu mıcır cem'an 25.890.000. liralık keşif bedeli dahilinde satın ahnacaktır. Ilk teminatı 776.700. lıradır. (Asfalt ve beton Fab. Müdürlüğunde..) 3 ) Ipraş rafinerisi ve Karayollan Tavşancı) Tesislerlnden istanbul Belediyesi Selimiye, Maltepe Hürriyet Tepesi, Kâğıthane AsfaJt Şefliklerine 8000 ton bitümün nakli işi 12.856 575. liralık keşif bedeli dahilinde ihale olunacaktır. Ilk teminatı 385.697.23 ljadır. (Asfalt ve Beton Fab Müdürlüğünde) 4 ) Atölye ve Garajlar Müdürlüğüne 30 kalem 1617 Ford araçlan 24 volt eiektrlk malzemesi 12.084 775 liralık tahmin bedel dahilinde satın ahnacaktır.. Ilk teminatı 362.543.25. liradır. (Atölye ve Garajlar Müdürlüğünde.,.) 5 ) Küçükköy Beton mamulleri şantiyesi ve diğer depolann 1982 mali yılı ihtiyacı 5000 M3 1 nolu. 5000 M3 2 nolu mıcır cem'an 10.280.000 liralık keşıî bedeli dahilinde satm ahnacaktır. Ilk teminatı 308.400. liradır. (Asfalt ve Beton Fab. Müdürlüğünde).. 6 ) Kartal. Pendik Maltepe, Kadıköy kazaları ve diğer depolar için 3000 M3 1 nolu, 4000 m3 2 no lu, 3000 m3 3 nolu mıcır cem'an 10.171.000. liralık keşif bedeli dahilinde satın ahnacaktır. Ilk teminatı 305.130. liradır. (Fen Işleri Müdürlüğünde).. 7 ) Atölye ve Garaflar Müdürlüğüne 21 kalem müteferrik araçlara akü ve malzeme 6 104 412 liralık tahmin bedel dahilinde satın alınacaktır. Ilk Teminatı 183.132.36 liradır. (Atölye ve Garajlar Müdürlüğünde). 8 ÎBelediye Teşkilatı ihtiyacı olan 500 adet yangın söndürme cihazı 5.9B7 500 liralık tahmin bedel dahilinde satın alınaraktır Ilk teminatı 179 025 liradır. (Levazım Müdürlüğünde 300 TL dır.) Keşif ve tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukanda yazılı işler 6 temtnuz 1982 salı eümi saat 11 de Belediye Merkez binasmdT toplanan Be lediye Encümeninde kapah zarf eksiltmesi usulü ilfl çartnameleri veçhile ayn ayrı ihale olunaraktır Sart nameleri hizalannda yazılı Müdürlüklerde bpdelsiz olarak görülecek veya tespit olıınan ücretleri mu kabilinde satın ahnacaktır. thalelere iştirak etmek istpvenlprin Tl Tpminaf rriBkbuz veya banka tpminat mpktuplsn ile 19R? Yı'ı Ticaret Odası vesikası veya bağlı olduklan dernpk bekelerini (2,5 ve 6 Isler için eksittme sartnamesinin 9 maddesine pk rnadde ile 3 is icin fenni ve özei şartnaTienin 13 maddpsi gereftinrp ıhsle rm'iraraat ve tat:l frünleri haric 5 gün evvel BPIP^İVP BPsVnnlı&ma müracnatler aiscaMan ihflevf» ı>tiraV belup lerini) havi olnrp'k hP7irlavarp|icipH Vanplı ?nrf teklif meVtunİBnnı iha'e grünü <f a 9 * o dnn 10 00'a kadar ?>f > Relpdive Encümenine vermelpri Ia7imr!ır fBasın 170R11 4326 Kurtulus Cacl. 191/B Sinemköy 40 47 83 İLAN KONKORDATO KOMİSERLİĞtNDEN 1982/428 1 Bursa Atatiürk Caddesi No: 2'de ticaret yapan borçlu Sefer Yılmaz'a Bursa lcra Hakimliğinin 8.4.1982 tarihli 982/428 esas, 982/296 sayılı karanyla iki aylık konkordato mehli verilmiş. Kon kordato Komiseri olarak ta ben Bursa lcra Mahkemeleri Yazı Işleri Müdürü Mülazım Yazıcı tayin edilerek göreve başlayıp, adı geçen borçludan alacaklı olan hakiki ve hükmi şahısların belgeleriyle birlikte müracaatla alacaklarını 12.5.1982 31.5.1982 tarihleri arasında deftere kaydettirmelerl 14 Mayıs 1982 tarihli Bursanın Sesl ve aynı tarihli Cumhurlyet gazetelerinde yayınlanmıştı. •2 Verilen iki aylık mehil süresinde lşlemler tamamlanamadığından, talebimize uygun olarak Bursa lcra Hakimliğinin 7.6.1982 tarihli ve aynı sayılı ek karanyla mehil iki ay uzatılmış ve alacaklılar toplantı müzakere tarlhi olarak 5 Temmuzl982 pazartesi günü ssat 15.00'de Bursa Tuzpazarı Işhanında lcra Mahkemeleri kaleminde yapılması tensip kılmmıştır. 3 Alacaklarını daha önce belirtilen 20 gün lük süre içerisinde kaydettiren sayın alacaklıların mezkur gün ve saatte toplantıya lştirak edebilecekleri, 4 Alacaklarını süresi geçtikten sonra kaydettirenlerle, hiç kaydettirmemiş olanlar toplantı yı takip eden 10 gün içinde Komiserliğimize müracaatla reylerini yazılı olarak vermek suretiyle konkordatoya iltihak edebileceklerdir. llan olunur. (Basın: 17138) 4323 FRANSIZCA VEYA İNGİLİZCE BİLİR BAYAN MEMUR ALINACAKTIR Başmüdürlüğümüz Şehirlerarası Işletme Müdürlüğünün Milletlerarası Servisıne nobetlı olarak çalıştırılmak uzere münferıden yapıiacak sınovla Fransızca veya İngıllzce bilir (Lısanbillr) bayan rnemur olınacaktır. Aşağıdakl şartlara haiz clanların münferiden sınavlannın yapılabllmesi ıcin Nüfus Cüzdanı (aslı). diploma faslı) ve bir fotoğraf ile b'rlıkte Sırkecı Tahtakale'deK' Şehlrlerarusı İşletme Müdürlüğüne şahsen müracaatlan llan olunur. İSTANBUL TELEFON BAŞMÜDÜRLÜĞÜ ŞARTLAR: 1 Ortaokul, Lise veya Yüksek Okul mezunu olmak. 2 18 yaşından küçük, 30 yaşından büyük olmamak. (Basın: 16328) 4324 BASIS1 ILAN BURSA tCRA HAKİMLİĞİNDEN 982/296 K 982/428 ES. Bursa Atatürk Caddesi No: 2'de ticaret yapan Sefer Yılmaz'a, 8.4.1982 tarihli 982/428 esas 982/296 sayılı kararla verilen iki aylık konkordato mehü, içerisinde Konkordato Komıserlıği'nce ışlemier tamamlanamadığından talebe binaen 1.1. K.'nunun 287. maddesi uyarınca 7.6.1982 tarihınden itibaren mehil iki ay daha uzatılmıştır, Iş bu mehle ilan tarihindşn itibaren 7 gün içerisinde ıtiraz olunabileceği J4»n olunur. (Basın: 17137) 4321 FOERİ 200 ÜRA i»twn« AdrMİl TUHKOCAÛI C*O. 5»«1 CACAIOCLU <•• ISTANİUL ET ve BALİK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Kapah zarf usulüyle muhtellf cins ve mlktarda elektrik malzemesi ve kabio satınalınacaktır. 2 Bu ışe aıt şartname Ankara'da Gertel Müdürlük tkmal Daıresi Başkanlığından bedelsiz ıiarak temln edılebillr. l Czerins (eiektrlk malzemesi ihalesi) 1• uesi yazılacak teküf mektupları 30.6.1982 giinü •aat 14.00'e kadar Genel Müdürlük Yazı tşleri jfeiligine verllecektir. 3 Postadaki gecikmeler dlkkate alınmaz. 4 Kurumumu/ 2490 Sayılı Kanuna tâbi olmayıp ıhalpnin tamamını veya bir kısmını yapıp yapmauıakta veya dılediğine vermekte sarbesttir. (Basırı: 17Ü38) 4325 İ L A N TOPRAK MAHSULLERİ OFİSt GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Ihraç maksadıyla 20.0(10 M/Ton bıralık arpa 25 mayıs 1982 tariiıında japılan ihale taban fıyat ve şartlan aynen geçerli olmak ve ihalesi 23 haziran 1982 çarşamba günü saat i5.0ü'de yapümak Uzere satışa arz edi) mışf'r. iıân ve Satış Hususı şartlanmız roprak Mahsull» n Ofısı Geneı Müdürlüğü (Satış Müdürluğü) Istan bui, Izmir. Aiyorı, Konya, îskenderun Samsun Erzu rum, Diyarbakır Bölge Haydarpaşa Hububat ve Mersin Şube Müdürlüklarınden bedelsı? olarak ahnabtlıı (Basm: 16863) 4327 İLAN BURSA 1. SULH HUKUK MAHKEMEStNDEN Sayiı 1982/598 Davacı Maliye Hazinesı tarafından açılan veraset davasının yapılan muhakemesınde: Flazığ Merkez Harput mahallesı cılt 088/13, sahıfe 77, hane 887'de nüfusa kayıtlı ömer ve Emine den olma 1321 doğumlu Osman Kızlı bekar ve çocuksuz olarak 12.1.1980 tarihinde vefat etmiş olup bulunduğu nüfus hanesinde hiçbir mirasçısı bulunmadığından gazete ile ilanına karar verıimıştir. Yukarıda ismi yazılı şahsın mırasçıları varsa en kısa zamanda Bursa t. Sulh Hukuk Mahkemesı'ne müracaat etmeleri, aksi takdirde mirasınm Mah ye Hazinesi'ne kalacağı ilan olunur. (Basm: 17136) 4322
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog