Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

16 HAZİRAN 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 Polonya'da yapılan gösterilerde 23 polis yaralandı VARŞOVA, (THA) Po lonya'da sıkıyönetimin ilanı nın altıncı aymı protesto amacıyla Wroclaw kentinde düzenlenen gösterilerde olaylar çıktığı, 23 polisin yaralandığı bildirildi. Pazar günü ülkenin batı bölgesindeki Wroclaw kentinde düzenlenen gösterilerde göstericilerin kapatılan Bağımsız Dayanışma Sendikası yanlısı sloganlar attık lan, bu arada kendilerine engel olmak isteyen polisler le de sert çatışmalara girdikleri haber verildi. Gösterioiler tarafmdan taşa tutulan polislerden 23'ü yaralanarak hastanelik oldu. Bu arada, 120 kişinin de gözaltma almdığı öğrenildi. Olayların yatışmasmdan sonra kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi Ancak kentte durumun çok gergin olduğu belirtiliyor. Brejnev: Nükleer sîlahları îlk kullanan biz olmayacağız NEW YOBK, (a.a> Birleşmis Milletler Genel Kurulu silahsızlanma özel toplantısmda mesaj yollayan Sovyetler Birliği Devlet Başkam Leonid Brejnev, herhangi bir çatışma durumunda nükleer silahlan kullanacak llk ülke olmayacaklarını taahhüt etti. Dışişleri Bakanı Andrei Gromlko tarafmdan okunan mesajda Brejnev bu taahhüdün, mesajın okunduğu andan geçerli olduğunu bildlrdi. Banşm konınması ve nükleer savaşın hiç başlamamasının tüm uluslar için temel ilke olduğunu vurgulayan Brejnev, toplumsal düzen aynlıklannın, ülkeler arasındaki karşıtlıklann ve ldeolojinin bu gerçeği değiştirmeyeceğini söyledi. Nükleer savaşın uygarlığın yok edllmesi belki de yeryüzünde yaşamın durması anlamına geldigini bildlklerini de söyleyen ve dünyanın geleceği konusundaki sorumluluklannın bilincinde olan yöneticilerin tek görevinin, nük leer silah kullanılmasım engellemek olacağım belirten Brejnev, aldıklan son karara nükleer silaha sahip diğer ülkelerin de katılmasını istedi. Uluslararası ilişkilerde karşıhklı güven ortamının sağlanması gereğinden de söz eden Sovyet önderi, güç dengesinl bozarak Sovyetler Birliği karsısında Ustünlük kurmaya çafışanların çabaları ile güven duygusundan zedelendiğini savundu. Brejnev günümüz gerçeklerinln savaş ve ba nş konulannda temelden değişik bir yaklaşım geraktirdiğini de vurguladığı mesajında tekno lojik pre'işmenin insanhk yararına kullanılmasını istedi. Nükleer silahlann yanında en az onlar kadar. tehlike yaratan kimyasal silahlann da ortadan kaldmlması gereği, mesajda yer almaktadır. Kipriyanu: ABD, Türkiye'ye baskı yapsın LOS ANGELES (a*.) Kıbrıs Rum yönetiminin liderı Spiros Kipriyanu, Kıbns'taki Türk askerlerinin geri çekilmesinl sağlamak için Amerika' nm Türkiye'ye baskı yapmasını istedi. Los Angeles'te blr basın toplantısı düzenliyen Kipriyanu, Kıbrıs sorununun çok tehlikeli ve patlamaya hazır bir sorun olduğunu iddia etti. Kipriyanu, Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmasından da yana olduğunu söyledi. Kipriyanu, Lübnan'da yerlerinden olan Filistinlilerin Kıbns'a kabul edilip edllmeyeceğine dair bir soruya verdiği cevapta, mültecilere yardım editeceğini, yarahların tedavisi ile ilgileneceğini, ancak Kıbrıs'm FKÖ için bir üs haline gelmesinin söz konusu olmadığını kaydetti. Ergun Politikada Sorunlar» Ağlayan Mühendis azar günku Milliyet Gazetesi'nin üçuncu sayfasında son zamanlarda Türk basınmda. çıkan en güzel, en anlamlı fotoğraflardan biri vardı. Günlerdir gazetelerde güzellik yanşmasma katılan güzellerin boy boy, sere serpe resimlerini görmeye ahştığıraızdan bu fotoğraf kimimizin gözünden kaçmış olabilir. Kendi halinde, ağlayan bir adama aitti sözünü ettiğimiz resim. Kimdi bu adam? Sedef şirket tersanelerinde yapılan ve cumartesi günü denize indirilen 14 bin 800 tonluk tankerin inşa mühendisi Mehmet Dursun Şafak'tı. Mühendis Mehmet Dursun, geminin denize Indiriliş töreni sırasında kendini tutamayarak, sevtnç ve kıvançtan ağlamıştı. Mehmet Dursun kıvançlıydı. Çünkü onun ülkesi de artık koca koca tankerler yapıyor, ekonomik kalkınma savaşımmda ileri doğru bir adım daha atıyordu. Saym Mehmet Dursun, sanınz ağlarken kıvançlı olduğu kadar huzurluydu da. Zira ülkesinin kalkınma mücadelesinde kendi payına düşeni yapmış, görevini yerine getirmişti. Basınımızda, her nedense ağlayan güzellerin, ağlayan Yeşilçam kraliçelerinin resimleri boy boy yer alır da, Türkiye'nin kalkınma mücadelesinde kaydettiği bir başan karşısında sevincinden ağlayan bir mühendisin, teknik adamın ya da işçinin fotoğrafma pek rağbet edilmez. Dişi ağrıyan, ya da son flörtünden aynldığı için ağlayan beyaz perde yıldızının fotoğraflan Kimi gazetelerin sayfalarmda baş köşeleri kaplar. Kızına smıf geçtiği için kocaman bir köpek armağan eden sanatçımızm fotoğrafmı hep birlikte seyrederiz... Bir Yeşilçam kraliçesinin mutlu aile yaşanüsınt, «yogun sahne çalışmalarına» rM,i;men kızıyla nası! meşgul olduğunu gösteren resimlerini görür, hep birlikte biz de onunla mutlu oluruz; ya da kraliçenin o gün biraz başı ağrıyorsa. üzüntümüzden bizim de başımızın ağrıyası gelir. Başka bir kraliçenin erkekler ve aşka ilişkin, gazetelerde çarşaf çarşaf yayınlanan görüşlerini okur, genel kültürümüzü artırırız. Bu arada, toplumun kalkınma savaşımina katkıda bulunmanın verdiği kıvançla kendi halinde ağlayan bir teknik adamın resmi dikkatimizi çekmez bile. Bu adamla görüşme yapmak da kimsenin aklına gelmez. Yann, öbürgün Afşin Elbistan, Karakaya gibi tesisler işletmeye açıldığmda Mühendis Mehmet Dursun Şafak gibi, ldmbilir daha nice Türk mühendîsi ve işçisi bu dev yapıtların gerçekleşmesine katkıda bulunmuş olmanm verdiği sevinç ve kıvançla göz yaşlarmı tutamayacaklardır. Ve blzlm, dağ başlarmda "yıllardır gecelerini gündüzlerlne katarak en güç koşullar altında çalışan, kalkınma savaşımının bu isimsiz kahramanlannın göz yaşlanndan haberiniz bile olmayacaktır. Denebilir ki: gazete bir noktada tıcari ışletmedir. Okur, ünlülerin yaşantısmı merak eder, beyaz perde yıldızlarınm resimlerini görmek ister. Yeşilçam Kraliçelerinin dekolte fotoğrafiarından hoşlanır. Dagbaşında baraj yapan bir teknik adamın görüşıeri, ya da ağlayan bir mühendisin, Eesmi okuru çekmez. Biz bu görüşe katılamayacağız. Insanoğlu kaliteli ve iyi şeyleri hiç bir zaman geri çevirmez.. Ve Türk halkının bilinci de toplumunakatkıda bulunmanın sevinciyle ağlayan bir mühendisin resminin, ya da dağ başmda baraj inşaatında çalışan bir teknik adamla yapılan görüşmenin hakkını verebilecek dü zeydedir, Yıllık lznimizi geçirmek içm gittiğimiz Anta!ya'da otobüste yammıza bir köylü vatandaş oturmuştu. Lâflarken. bu yıl havalann iyl gittiğini, mey ve ve sebze ürününün iyi olacağını söyledi. Biz da «Ama galiba bu yıl iyl meyve yiyemeyeceğiz. Çünkü dışarıya satılıyor» dedik. Şöyle yanıt verdi: «Zararı yok yemiyelim beylm. Yeter ki, para kazanalım. Yeni fabrika açmak gerek. Maklna almak gerek. Bunlar parasız olmuyor..» Basm olarak, Türk insanmın sağduyusuna daha fazla güvenelim ve bu insanm, ülkesi için bir tanker inşa etmenin verdiği sevinçle ağlayan bîr mühendisin resmine, ya da baraj yapan bir teknik adamın görüşlerine. bazı krallarla kraliçelerin resim ya da görüşlerinden daha fazla ilgi duyduğuna inanalım. P Helmut Schmidt: Nükleer silah yarısına son verilsîn BtRLEŞMtŞ MtLLETLER (83.) Federal Almanya Başbakanı Helmut Schmidt süper güçlerden halkın silah yığınaklan ile ilgili isteksizliğini gözönüne alarak nükleer silah yanşına blr son vermelerini Istedl. Birlesmlş Milletler'in Genel Kurulu'nun silahsızlanma özel toplantısmda konuşan Schmidt sflahsızlanmanm zor ve yorucu anlaşmalardan sonra tam anlamıyla yapılabilecegini söyledi. Tek taraflı silahsızlanmanrn di ğer güçlertn baskısına yol açacağına da deginen Pederal Almanya Başbakanı hedef olarak ülkesine yönelik Sovyet yapısı 600 SS . 20 füzesinden birinin Hamburg'u veya diğer bir kentl yok etmeye yetecefiinl söyledi. El Salvador'da solcu gerillaların 76 askeri öldürdüğü bildirildi Gerillalann elindeki Morazan bölgesini geri almak için ABD'den asker gönderiliyor. SAN SA1VADOE (AP) El Salvador'da, solcu gerillalarla, hükümet güçlerl arasındaki kanlı çatışmalarm sürdüğü bildirilirken, gerillalann 76 askeri öldür düğü açıklandı. Hükümet güçleriyle gerlllalar arasında en yoğun çatışmalarm olduğu Morazan bölgeslne ABD'de özel olarak eğitilmiş 2 bin kişilik yeni birliklerin gönderll diğl bildirildi. Solcu gerillalarla, hükümet güçlerl arasında, geçen hafta Perguin kentinde yoğun çatışmalarm olduğu, gerillaların 76 askeri öldürdüğü, 100'ünü yaraladığı ve 31 askeri de eslr aldığı bildirildL Gerillaların yeraltı radyosu «Venceremos»un yayınmda, Perguin kentl savaşmın «en büyük askeri zafer» olduğu açıklandı. Hükümet sözcüsü Aurello Gonzales ise yaptığı açıkla mada, seklz askerln öldüğünü, bir çoğunun da kayıp olduğunu söyledi. öte yandan, El Salvador'da 28 martta yapılan se cimlerin hileli olduğu yolunda, yeni iddialar öne sü rüldü. El Salvador. Ünlversitesi, seçimlerde hükümetin 1,5 milyon oy kullanıldığı yolundaki iddiasının asılsız olduğunu öne sürdü. Üniversitece yapılan açıklamada, El Salvador'da 1,1 milyondan îazla oy kullanılmış olmasmın «imkânsız» olduğu belirtildi. ABD'de silahsızlanma yanlısı 1700 kisi tutuklandı NEW YORK, (a.a.) Dünyanın beş nükleer ülkesinin Blrleşmiş Milletler mis yon binaları önünde gösteri yapan binlerce kişi, polisin emrine rağmen dağılmaymca zor kullanarak dağıtıldılar. Polis bu arada göstericilerden 1700'ünü göz altına aldı, Polis kaynaklan Amerika'nın BM misyon binası 6nünde 1020 kişinin, Fransız binası önünde 128 kişinin, Sovyet binası önünde 278 ki şinin. tngiliz binası önünde 121 kişinin ve Çin binası önünde de 106 kişinin tutukladığuu söyledi. LONPRA, (a.a.) tran Dev rim Iideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin oğlu Ahmed'in otomobiline, dün Tahran'da, bir el bombası atüdı. Tahran'da yayımlanan akşam gazetesi «totilaat»ın bildirdiğine göre, Halkın Mücahitleri Ör gütü gerillalan, Tahran'ın mer kezindeki caddede Ahmed Humeyni'nin otomobiline saldırdı; otomobile el bombası atan gerillalar daha sonra, aracı makineli tüfekle taradılar. Saldın sırasmda Ahmed Humeyni otomobilde bulunuyordu Humeyni'nin oğlunun otomobiline bomba atıldı Üretici: ABS AIçı ve Blok Sanayi A.Ş, ÜrününCinsi: Yapı Malzemesi. Kullanım Yeri: İc Bölme Duvan. Üretim Lisansı: Poliet et ChaussonfFransa\ \fe inşaatdünyamıza avanfajLbembeyaz bir ürün! DUVAL AlaBlok \ AIçı Blok, iç bölme duvar yapımı için geliştirilmiş üluslararası bir malzeme. Batıda, yaygın olarak kullanılıyor. AIçı Blok, emsal malzemelerden üstün... ileri bir ürün. AIçı Blok, ülkemizde ABS AIçı ve Blok Sanayi A.Ş* tesislerinde üretiliyor... Üluslararası standarüarda ve DUVAL markasıyla. DUVALAlçıBlok,inşaatınmaliyetiniazaltarv" ' değerini arttıran yepyeni... £ bembeyaz bir yapı malzemesi! f Müteahhitimiz... mimarımız... / mühendisimiz için avantajlı birseçenek! . V. DUVAL nasıl bir yapı malzemesi? DUVAL'in hammaddesi, Alçı Blok için geliştirilmiş özel beyaz alçı. DUVAL'in uzunluğu 66,6 cm, yüksekliği 50 cm ve kalınlıgı 8 cm. Agırlığı 25 kg. 3 x DUVAL = 1 m 2 . Yüzeyleri düz ve pürüzsüz, kenarları birbirine geçmelidir. DUVAL bloklar mıkron ölçeğinde şaşmaz standarta sahiptir. DUVAL ile duvar kolay örülür. DUVAL'lerin kenarlarına DUVAL Yapıştırıcı * sürülür. Bloklar birbirine yapıştırılarak'duvar 2 kolayca örülür. Bir işçi günde ortalama 25 m bitmiş duvar örebilir. DUVAL, zamandan, işçilikten kazandırır. İki vüzeyi de düz olduğundan sıva gerektirmez. DUVAL sıva işçiliainden, malzemesinden kazandırır... Ç;mentodan, kumdan, kireçten! [;.ıvar örüldükten sonra hemen boya , v L/ab'iır, kağıt kaplanabilir. OuVA' kolay işlenir, kesilir, delinir, çivi çakılır, îesısaı Kanalı açılır. DUVAL ile ince iç bölme duvart. 3 cm K&imlığındaki DUVAL duvar, bir iç bölme cuvarındaft bütün.beklenenleri sağlar Mekandao ^arand'nr ' :? ^gŞjL 2 2 100 m de faziadan 34 m Kuiian ım a!aIi!Pratır. İnce oluşuyla doflramadan kazandırır. :.,{ Kapıdan, pencereden! Haîif oluşuyla taşjyj^ konstrüksiyonda malzemeden tasarruf sağlSır. : Demirden, çimentodan! DUVAL. ..Yapıda yaşayanlara çok yönlü.avantaj! Yangına karşı çok.dirençlidir (Betona göre 5; kat). Sesgeçirmez (Ses yalıiımı 38 desibel). ; Isı yalıtımı yüksektir (Tuglaya göre 3 kal). i Sağfıklıdır. Ortamdaki nemi emer, i kuru havada geri verir. f Muîfak, banyo gibi ıslak mekanlarda da kufenılır. Fayans, seramik kaplanabilir: radysiör. | termosifondolap gibi ağır eşyalar asîlabılir SİLKR YETERÖR UGURMUMCU B e prahatlıh».Beyaz kolaylıh. 0İntes hşaatSanayîve Ticarel A.Ş. Borusan HoldingA.Ş. V9 Eczacıbaşı Hoiding A.Ş.'nin 1,4 Milyar TL'lık ortak yatınmı. * Blomarla bırükte veri'en DUVA L Yapıştıncı suyla kanşlınlarak yapmtıncı rsaıç kotevca iıss.ırlanıı. İSMAİL BAYIR Fenni Sünnetçi Eroşür: DUVALbroşürümüzü "Genel Mudürlük" adresimizden sagiayabilirsinc Sipanş veSatış.: ABS ürünleriyle ilgili siparişlerinizve satış koşulları konusunda ^ 41 37 54 numaralı telefondan tşgünlerinde Pazarlama Müdürü Ümit Gürbüz'ü arayabilirsiniz. ABS/OaVEBtDK SANAYİ AS Gf.if v . t'i'iuk BuyükdereCad. 15/AKa!:7$i$liistanbul. Te.e'cn A7i2m Teleks:22243ezhltr Teleks:3SU0ebttr Acısız modem sUnnet ve her nevl pansuman yapılır. Devekuşu Sok. No: 9 (Söğütlübahçe Sineması arka çıkışı.) Kanarya ÎST. Telefon îş: 25 3116 283 Ev: 791063 Gülnür TEK (ŞANAL) ile Peyami TEK evlendiler 18 haziran 1982 Ankara
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog