Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 2 Yakın günlerde kuruluşunun ve baSarüı çahşmalarının 120. yılını kutladığımız Sayıştay Başkanlığı, ülkemlzde dışsal denetimin merkezl olup yasama orga nı adına denetim görevini yapan Anayasal Kuruluştur. Tarlh boyunca tüm devletlerde kamuya alt parasal işlerin dene ttml en önemli olaylar arasında yer almıs, Sayıştay benzeri kuruluşların oluşumu zorunlu bulunmuştur. Anayasanın 127. maddesi lle Sayıştay genel ve katma bütçell kuruluşlarm tüm gellr ve glderleriyle mallanm yasama organı adına de netlemek ve sorumluların hesap ve lşlem lerlnl kesin hükme bağlamak ve yasalar la verllen lnceleme, denetleme ve hükme bağlama işlevlnl yapmakla görevll blr Anayasa Kuruluşu olup, bu görev ve yetkilerlnl adı geçen maddeye dayanılarak çıkanlmış 832 Sayıh Sayıştay Yasası lle yerlne getlrmektedlr. Sayıştay anayasal görevl olan denetlml, lnceleme lle başlatıp yargılama lle hükme bağlamakta ya da Sayıştay raporlarıyla yasama organına sunmaktadır. Böylece Sayıştay bu gö revinl yerlne getirebilmek lçin üç işlevl gerçekleştirmek durumundadır: 1) Denetim İşlevl 2) Yargı Işlevi 3) Yönetimsel ve danışma İşlevl. ••* Denetim tşlevi: Sayıştay denetim iş levlnl sayman hesaplarmın incelenmesiy le yapar. Sayıştay Kanunu 46. maddesi lle; gellr, glder ve taşınır taşınmaz mallarla ilglli lşlemlerin kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere ve bütçedekl tertiblne, ödeneğine ve kadroya uygun olarak yapılıp yapılmadığını; bütün lşlem ve he saplarm belgelere ve kayıtlara uygun olup olmadığım araştırarak lnceler ve denetler. Sayıştay Kanunu mad. 47 lle «... ödeneklerin bfitçede gösterllen, iş hizmet ve ihtiyaçlara harcanıp harcanmadığı hakkındakl göriişiinii uygunluk bildiriml ne derceder.» hükmüyle uygulamada yapılan İşlerin ve giderlerln plan, program ve bütçe lle getlrllen hlzmet esasına göre denetlenmeslnl ve sonucun yasama or ganma bildirllmesl öngörülmektedlr. Sayış tayın, belirtilen bu denetleme işlevlnl ye rine getlrirken, yaptığı inceleme ve denetim biçiminin, kuruluşundan bu yana bazı yüzeysel değişikliklerle, klasik, yasal denetim olarak kaldığı görülmektedlr. Yasal denetim, lşlemlerin blcimsel olarak hukuka, yasalara uygunluğunu araş tırmakla smırlı, belgelerln ve işlemierin yapılan işle ve olgu ile llişkisi üzerlnde OLAYLAR VE GÖRÜŞLER 16 HAZIRAN 1982 Sayıştay ve Denetim SAYIŞTAY, YASAL VE EKONOMİK ETKENLÎK DENETİMİNİ, KAMU FONLARININ OLDUĞU HER ALANDA YAPABİLMELİDİR. I Prof. Dr. Gülay COŞKUN Hacettepe Üniversitesi Oğretim Üyesi durmayan bir denetimdir. Biçlmseldir; çünkü sayman hesabına glrmiş hesap işlemlerlyle ve bu işlemlerin hukuk kurallarına uygunluğunu araştırmakla sınırlıdır. Sayıştay, denetlmini bütçe ttzerinden yaptığına göre bu denetimin bütçe yapısına göre olması da gereklidlr. Türkiye 1961 yılından beri planlı kalkınma dönemine glrmlş ve 1973 yılından bu yana da program bütçe sisteml uygulanmaya başlanmıştır. Sayıştay denetiml, bütçenin uygulama öncesi ve sonrası denetimini oluşturduğuna göre bu denetimin bütçe yapıalna göre olması da zorunludur. Kamu harcamalannın sosyoekonomik etkileri böylesine hızlı bir gelişim lçlndey ken planlama ve bütçe tekniklerl hızla değişmekteyken Sayıştay denetlmlnde sa dece maddi ve hukuki doğruluğu saptayan bir denetimle yetinilmesi hem ülke hem çağın gelişen ve değişen koşullarına uyabilmeyi engeller. Yasalara uygunluk denetlmi yapmak, bütçelerin plana ve programlara uygunluk açısından denetlenmesini engellemediği gibi. etkenllk denetiminin yasal denetimle beraber yapıl ması bu denetimi etkinleştirecektir Bugün Sayıştay'm yaptığı yasal, belgesel de netim, hizmetin fiilen etkenliğinin denetlmi yani ekonomik denetim ile pekiştiril medikçe etkin bir denetim olmaktan uzaktır. Oysa Sayıştay böyle bir denetiml yapabilecek potansiyeli de olan Anayasal kuruluştur. Sayıştay yasal ve ekonomiketkinlik denetimini kamu fonlarının olduğu her alanda yapabilmelidlr. Denetim böylece Anayasada da yer aldığı gibi, genel ve katma bütçeli devlet kuruluşlannm dene tlmlyle başlayıp devletin subvanse ettiğl kurum ve teşebbüslere kadar uzanabllme lldir. Hemen bütün Batı ülkelerlnde olduğu gibi, böyle bir uygulamanın temelinde yürütme organının faallyetlerinln bir bütün olarak denetlenmesi fikri yer alır. Gerçekçi ve noksansız blr değerlendirme yapılabilmesi, kamu fonlarına tasarruf eden bütün idare ve kurumların Sayıştayca denetlenmesinl gerektirmektedir. Bu nedenle, genel ve katma bütçell dairelerle mahalli idarelerin, kamu lşletmele rinin Sayıştayca denetlenmesinin anayasal ilke haline getirilmesl uygun olacaktır. ••• Yargı tslevl: Sayıçtay'ın bu İşlevl de Anayasa'nın 127. ve Sayıgtay Kanununun 1. maddesinden doğar. tnceleme ve denetlemenin sonucu olan bu işlev, sorumluların hesap ve işlemlerinin kesin hükme bağlanması; blr yargılama işlevidir. Ancak bu yargılama, Ugili yasalaria saptanan bazı kamu görevliierinin 1ta amiri, tahakkuk memuru, sayman gibi görevlilerin hesap ve İşlemlerinin yargılanmasıdır. Bu yargı görevini yasama organı adına ve bellt konularda, belli görev ler hakkında yapmaktadır. özellikle. kamu yönetlminde karar verme düzeyinde yöneticilerin sorumluluklarının denetfmi giderek önem kazanmaktadır. Yöneticilerin sorumlulukları hakkında Sayıştayca kesln hükmün verilmesi etkenlik denetlmi yapması gereken Sayıştay lçln ve etkenlik denetiminin etkin uygulaması lçln gereklidir. Nitekim, 2171 Sayıh Yetki Yasasma göre çıkanlan 24 Sayıh Kanun Hükmünde Kararname ile Muhasebe1 Umumiye Kanununun 22. m.sl değlştlrilerek sorumluluk kavramma genisllk ve yenilikler getirilmiştir. Sayıştayın yap tığı objektif sorumluluk yapısına subjektlf unsurların katılması, gerektiğl biçlm de sağlanamamıştır. Oysa subjektif sorum luluk programbütçe yapısmın ve etkenlik denetiminin blr sonucudur. Sayıştay'ca sorumluluklanna hükmedilen kamu görevlüerine, ayrıca ldari yar gı organma başvurma hakkının tanınma smın zorunlu olduğu; ve ilk derecede ve üst derecede görüşülmek suretiyle bağla nıp keslnleşmls bir bukmün ldarl yargıda tekrar görüşme konusu yapılması Sayıştay yargı faaliyetinin denetlenmesi anlamına gelir. Üstellk Sayıştay'da yargıya konu olmuş, belge ve dosya üzerinde ve aynı ilkeler çerçevesinde karar verrae durumunda olan idari mahkemenln, haklann verllmesi yönünden, Sayıştay'ın ver diği kararın dışmda bir karara ülaşması mümkün görülmemektedir. Mali yasalar da yapılacak gerekii değtşiklikler; etken l!k denetimi, yöneticinin subiektif sorum luluğu gibi ilkelerde getirilecek değişiklik ler esasen Sayıştay'ın görevlerinde de bu değişikliği oluşturacaktır. Ayrıca, Sayıştay'ın Anayasa Mahkemesine başvurması konusunda; mall yasalann Anayasa'ya uygunluk ve yasaların uygulanma denetimini yapan Sayıştay'ın Anayasa Mahkemesinde lptal davası açabilme yetklsinin olmaması tle çe liskili görülmekte: yaptığı denetim göre vinin yarar ve etkinliğinl ortadan kaldır makta. hiç olmazsa azaltmaktadır. •••*• Temmuzdan Sonra Haziran mı Gelir? Hayır. Hazirandan sonra temmuz, temmuzdan sonra ağustos gelir; ama bankacılığımızda takvitn tersine işliyor; «temmuz bankacıhğı»nın ardmdan «haziran bankacılığı» başladı. Oysa «temmuz bankacılığı» sermaye kesimlnde ne büyük coşku ve alkışlarla karşılanmıştı!.. Faiz oranları serbest bırakılıyordu; artık yeni bir dönem başlıyordu; bankacıhğımız çağdaşlaşma yolunda en büyük atılımını yapmıştı; serbest piyasa kurallanna göre faiz oranları kendiliğinden oluşup dengelenecekti; para tnaldan kaçıp bankalara yönelecek, kasalara doluşacak, yatırımlara dönüşecektl. Sevinç çığlıkları atılıyordu. Bu arada her zamanki gibi kararı eleştirenler de çıkmadı değil; ama onların ağzınm payı belli yöntemle verildl: Komünistler, solcuJar, Rusya'daki rejiml özleyenler başarıyı çekemiyorlar. tşadamlarınm ağzı laf yapanları, tekellerin paralı uzmanları, basındaki sermaye yazarları neler yazıp söylemişlerdi? Blr meraklısı «temmuz bankacılığı» konusunda daha mürekkebi kurumamış yazıları koleksiyonlardan çıkarıp sergilese de bu alanda uzman diye geçinenlerin zavallıhğı bir kez daha ortaya çıksa; bilmem ki lşe yarar mı? «Temmuz bankacılığı» masalı 1982 haziranında noktalanmış bulunuyor: kimler muradına erecek, kimler kerevete çıkacak? «Bankerler olayı» gibi «bankalar olayı» da gündeme girmiştir. Artık gizlisl saklısı yok. En «ciddi» sayılan bankalann yönetlcileri öyle açıklamalar yapıyorlar ki söz geliml bir îsvlçre bankasının yetkillsi bunun blnde birlni ağzından kaçırsa Londra borsasının dudağı uçuklar; ama bizde ne kapttalizmin «ciddiyeti» kaldı, ne de bankacılığın... Bir banka genel mUdürünün dedlğl gibi: « Para toplama yarışı lig maçlarma döndü.» Nedlr bu yarışın anlamı? înce eleylp sık dokumaya gerek yok; sorun kaba çlzglleriyle çarpıcıdır. «Temmuz bankacılığı» lle toplanan paralar ne oldu? Bankalar bu paraları «kredi» adı altında klml lşadamlarına vermişlerdir. îçadamı aldığı parayla lş çevirecek, kâr edecek, belirli sürenin sonunda kredtnin faizinl bankaya ödeyecek; ama, tüm ekonomlnln duraganlığından lşadamı iş çeviremlyor. Bırakın ülke yararma sanayi yatırımlarını blr yana, alımaatım alanları bile daraldı. SUrelerl dolan kredi faizlerlnl lşadamı bankaya ödemeylnce banka ne yapsın? Ya ödenmlyen falzlerl deftere borç yazacak, ya da işadamının 03 tüne gldecek. Banka borçlu lşadamını zorlarsa lşadamı iflas eder. lşadamı iflas bayrağını çektl ml; banka da alacağının üstüne bir bardak soğuk su lçer. Üstellk en kabadayı bankalar aile şlrketlerl durumuna glrmiştlr; banka mUdürü yeğen yüksek falzle bankaya para toplayıp lşadamı amcasma kredi açıyor. Enişte, baldız, görümce kayınço, baba, oğul, dünür, kirve. kardeş, dayı, bacanak hem bankada hem şlrketlerde allecek. bütünleşiyorlar. Bankanın yönetjm kurulundakl isadamıyla banRanııTkredl açtığı*5irketln yönetim kurulundaki lşadamı bacanak olurlarsa, bacanaK bacanağım şey eder mi? Danışma îşlevi: Sayıştay bir başka gö revi olan danışma işlevini, yasama organına genel uygunluk bildiriml ve raporlarını sunarak yapmaktadır. Sayıştay, de netlemesinin sonuçlarını, elde ettiği bul guları yargılama yoluyla kesin hükme bağlamakla ya da yasama organının ytirütme organını denetlemestne olanak sağ lamak üzere genel uygunluk bildirlmler! ve raporları parlamentoya sunarak uygu lamaktadır. Yine Anayasal bir görev olan bu görev de her ne kadar ödeneklerin büt çede gösterilen lş, hizmet ve ihtlyaçlara harcantp harcanmadıpı hususunu kapsa maktaysa da, esas olarak kesin hesapların rakamsal uygunluğunu sağlamaya yöneliktir. Bu çalışma sonuçlarının da yasama organı tarafmdan en iyl blçlmde degerlendirilmeslyle yasama organının yürütme yl etkin bir denetime tabl tutması saglanabllir. Böylece yasama organı da yürüt me Üzerlnde etkenlik denetimini gerçek leştirmiş olur. 120 yıldan berl denetim görevl yapan, yasama organı adına Anayasanın verdlği görevlerl yapmakta olan Sayıştay'ın yenl den düzenlenmesiyle, politik baskıların dışında kalan özerk blr Anayasal kuruluş olarak, tüm devlet kuruluşlannm mer kezl dışsal denetimlerlnl yasal ve etkenlik denetiml niteliğlnde, etkin blçlmde yapmaya uzun yıllar devam etmesinl dlllyorum. İVİT OKTAY AKBAL İMZA GÜNÜ HfiVtR İ On Para Etmemek! Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoglu kitaplarını 17 haziran 1982 perşembe günü saat 16.00 • 19.00 arası Izmir Sergi Kltabevi'nde imzalayacaktır. geoenın ötekı yüziı E3RUZAN zmir'de yayınlanan «Ortaklaşa» dergisinde Aziz Nesln'le bir konuşma var. Yazınımızda, kurumlaşmış bir klşidir Aziz Nesin.. Yüze yakın kitap, yurt dışmda kazanılmış ödüller, Sendika Başkanlığı, uluslararası toplantılarda Türklye'yl temsil etmek, çağdaş gülmecenin büyük bir ustası olmak, tüm yapıtlannm ansiklopedi fasikülleri gibi yaymlandığını görmek... Az şey midlr bunlar! Nesin'in değerini yadsımak olası mı? Böyleyken!.. Evet, böyleyken Nesin'in de üzüntüleri var. Uzun zaman Türkiye'de ödül alamamış; kitaplarını gönderirmiş, ama ödül vermezlermiş. Sonunda Türk Dil Kurumu'ndan ödül almış.. Ödül dağıtma töreninde çıkmış bir konuşma yapmış, kazananlara yalnız para değil, bir diploma, bir de plaket vermelerini söylemiş. TDK da bunu doğru bulmuş. O gün bugün ödül kazananlara diploma, plaket ve para veriliyormuş. Aziz Nesin'in şimdi de gözü Salt Faik Armağanı'nda... Bir de onu kazansa, yine bazı açıklamalarda bulunacakmış. «Yarışmalara girmemin bir nedeni de bu. Açıklama yapma olanağını kazanıyorsunuz» diyor. Koskoca Aziz Nesin, tüm dergilerde, gazetelerde, kitaplarda düşüncelerini, görüşlerinl tüm yurda duyuran yazarımız, ancak ödül kazanırsa kürsüye çıkıp gereken açıklamalan yapabilecek!.. Peki, makale yazsa da bu görüşleri blldirse olmaz mı? ödül törenlerine kaç kişl katılırl Gazetelere, dergilere yazmak dana iyl değil mi? Bu kadarla kalmıyor, şöyle sürdürüyor sözlerini: «tşte Sait Faik ödülünü alırsam, öncekiler gibi bazı açıklamalarım olacak... Hatta bu açıklamaiarın blrinde jiiri üyelerinin on para etmediğini ortaya koyacağım.» Uzun yıllardan beri Sait Faik Armağanı Seçici Kurul üyesiylm. Biriki kez Aziz Nesin de katıldı bu armağana... Kitabmı beğenenler, oy verenler de oldu, ama oy çoğunluğunu alamadı. Klmi üyeler «Gülmece ayrı bir dal» demişler... Bence böyle bir görüş söz konusu değildir; öykü sanatmda özgün bir yapıt yaratmaktır. Oyıl lçinde yayınlanan kitaplar arasında böyle «özgün» bir öykücüye rastlarsak çoğunlukla onu seçeriz. Her zaman olmuyor, bakın iki yıldır Sait Faik ödülü sonuçsuz kaldı. Kurulda yedl kişi var, kimi zaman azınhkta kalırız, kimi zaman anlaşamayız. Nesin'in katıldığı yıllarda kimler kazandı bilemiyorum, ama katılmak, kazanmakla sonuçlanmaz her zaman. Ben de vaktiyle TDK ve Salt Faik ödüllerinde iki kez yenik düşmüştüm. Bakarsımz blr gün Aziz Nesin'in yazdığı yeni öyküler Seçlci Kurul'ca «özgün» ve «o yılın en iyl» örneklerl olarak değerlendirilir. Yaşayan. çalışan sanatçı içîn «umutsuzluk» diye bir şey söz konusu olamaz. Bakın, nice yıllardan sonra şiirlerini yayınlamaya, hatta yeni şiirler de yazmaya basladı ünlü gülmece yazarımız.. Gerçi ilk kalem denemeleri «nazım» alanındaydı. «Yedigün» dergisinde Nlhat Sami Banarlı'nın en beğendiği «kadın» şair «Vedia Nesiıudi. Sık sık «Vedia Nesîn» imzalı şiirler bu dergide çerçeve lçinde yayınlanırdı. Neden sonra «Vedia Nesin»in o yıllarda askeri okul öğrendsl olan Nusret Nesin olduğunu öğrendik. Demek istediğim «yann»m ne getireceğl, ya da ne götüreceği belli değildir. Bir gün Aziz Nesin, Sait Faik ödülünü kazanabllir. Aziz Nesin, «açıklamalarımda Jürl üyelerinin on para etmedlginl acıklayacağım» gibi sözler söylese de; bizim davranışımız yine değlşmez. Beğenirsek, seçeriz. öyle kuru sıkı gözdağlarmdan da hiç mi hiç çekinmeyiz. Hani, diyorum önümüzdeki mayısta Sait Faik ödültinü Aziz Nesln'e versek de «niye on para etmediğtmizi» öğrensek... Oturup bir yazı yazsa. hem Wlerin hem de kamuoyunun merakını doyursa, o kadar uzun zaman bekletmese. daha iyi olmaz mı? Aziz Nesin'e büyük saygım vardır. Gülmece türündeki yazılarını hep övmüşümdür. Hele, yeniden basılan «Böyle Gelmiş Böyle Gitmez» başlıklı anılannı daha yayınlandığı günlerde okurla(Arkası 11. Sayfada) İLAN SANAYİCİ FİRMALARA TEVZİ EDİLECEK YATIR1M VE İŞLETTME KREDİSİ HAKKINDA 1 31 ocak 1982 tarih ve 17591 sayıh Resmi Gazete'de yayınlanan «Sanayi ve Teknoloji Bakanhğı Fonlar Yönetmeliği» gereğüıce Sumerbank aracılığı ile «Sanayi Kredisi Fonu»ndan sanayici firmalara yatırım ve işletme kredisi ikraz edilecektir. 2 Kredi tevziatı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıgı'mn mali yılı bütçesine konulan ödenekler ile, kredi fonunda mevcut meblağdan yapılacaktır. 3 Bahsi geçen yönetmeliğin 21 ve 22. maddelerinde belirtilen sartlan haiz olan ve kredi talebinde bulunacak sanayici firmalar, Ankara'da Sanayi ve Teknololi Bakanhğı Yatırımlar ve Krediler Dairesi Başkanhğı'na, diğer illerde Sanayi Bölge ve îl Müdürlükleri'ne müracaat ederek alacakları belgeleri doldurmak suretiyle istenen diğer ilgili vesaikle birlikte en geç 2 temmuz 1982 tarihi akşamına kadar, Bakanlığımıza veya Bakanlıgımız Bölge ve ll Müdürlükleri'ne tevdi etmeleri gerekmektedir. 4 Mezkur tarihe kadar Bakanlığımıza veya Bölge ve ll Müdürlüklerimize verilmeyen veya noksan belgelerle yapılan müracaatlar, nazarı itibare almmayacaktır. SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIGI (Basm: 17188) değerîi kitaplar yayımlaî ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI'NDAN Fakültemiz Y.RS.'na aşağıda ünvanlan ve kadro dereceleri ile sayısı belirtilen personel alınacaktır.. Isteklilerin 25 6.1982 günü çalışma saatl bitimine kadar başvuru dilekçesi ve iki adet fotoğrafla Personel Müdürlüğü'ne başvurmalan duyurulur. Unvanı Kadro Derecesi Sayısı Aşçı Yardmıcısı 7 1 Garson 10 1 Odacı 13 1 Odacı 13 1 Odacı 13 l (Basın: 17184) Durum bu noktaya varınca, bankalar faiz oranlarını daha da yükselterek yeniden para toplama kampanyasına giriştiler; böylece temmuz bankacıbğından sonra haziran bankacılığı başladı. Pekl, klmse çıkıp bu parasal politikaların sorumlularına (ya da sorumsuzlarına) hesap sormıyacak mı? Bankerler olayından sonra bankalar olayı da sineye mi çekilecek? 16 HAZİRAN 1932 DARÜLBEDAYÎ TURNEDEN DÖNDÜ T.C. Dz. K. K. TAŞKIZAK TERSANESİ DÖNER SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HASKÖYİSTANBUL ONAY NO 228 Genel Müdürlüğümüzce aşagıda belirtilen malzemelerle İlglli tdari ve Teknik Şartnamesine göre TEKLİF İSTEME USULÜ ile satın ahnacaktır. MAL2EMENİN ClNSt, (13) KALEM MUHTELÎF BOYA 1. Malzemenin maktu geçîci temlnati 75.000 TL. (Yetmişbeşbin) liradır). 2. Teklifler ldari Şartnamede belirtildiği gibi verilecektir. 3. Satın almacak muhtelif boyalara ait tdarl ve Teknik Şartnameler Satmalma Komisyonu Başkanlığı Ofisi'nden 2.000 TL. (Ikibin) lira Dz. Kuvvetlerini Guçlendirme Vakfına yardun makbuzu karşıhğında temin edilir. 4. Posta ile sartname gönderilmez. bu husustaki müracatlar cevaplandınlmaz. 5. Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 6 Genel Müdürlü&ümüzce herhangi bir teklifin seçilmesi ve üzerinde muameleye gecilmesi Genel müdüriük ile satıcı arasmda bağlantı garantisi yüklemez. 7. Geçicl teminat olarak: Tedavülde olan lürk parası Türkiye'de faaliyette bulunan bankalann verecekleri vadesiz teminat mektuplan. Borsa'da kayıth esham ve tahvilattan Maliye Bakanhğı'nca tayin edilecek olanlar veya Devlet İç tstikraz Tahvilleri Döner Sermaye Muhasebe Müdürlügü veznesine makbuz karşıhği verilecek ve makbuz teklif zarfının içine konulacaktır. 8. Teklifler en geç 29 haziran 1982 salı arönü saat 10.00'a kadar Döner Sermaye Satmalma Komisyonu Ofisi'ne kayıt ettirilerek verilecek ve aynı saatte Satmalma Komisyonu Başkanlığınca açılacaktır. (Basm: 6885) 4339 /MELİH CEVDB Anadolu'da uzun bir turneye çıkmış olan Darülbedayl sanatkârlan dün sabahki Bandırma postasıyla şehrimize gelmişlerdir. Bedia Muvahhlt Hanım kendlslyle görüşen bir oıuhabtrlmlze şunları söylemlştir: « Anadolu'ya muh tellf zamanlarda turneye çıktık. Bu seferkl gezdiğlmiz yerler yi ne aynı kasabalar olduğu halde halkta sanat ve temsile karşı gittikçe inkişaf eden bir temayül ve alakaya şahit olduk. Kadın erkek bütün halkın sevıyesi yükselmekte ve bedil hlsleri gittikçe tekamül etmektedir. Burada bir kaç gün dınlendikten sonra yeni repertuarımızı hazır lamaya başlıyacağız.» degerH krtaplar yaymılar. adına Cumhuhyef Sahibl: Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilık T.A.Ş. T NADİR NADİ HASAN CEMAL EMİNE UŞAKLIGİL OKAY GÖNENSİN TÜRKİYE ÇİMENTO SANAYÜ T.A.Ş. SİVAS ÇİMENTO FABRİKASINDÂN DUYURULUR 1 Fabrikamızm hammadde ocaklarmdan sartname>ı esasları dahilinde + %50 toleranslı 100.000 ton marnra yükleme ve nakliye işi yaptırılacaktır. 2 Ihale 25.6.1982 günü saat 15.00'de kapalı zarf usulü ile teklif almak suretiyle fabrikamızda yapılacaktır. 3 Bu işle ilgili sartname fabrikamız Ticaret Şefliğinden temin edilir. Posta, telgraf ve telefonla yapılacak teklifler kabul edilmez. 4 Fabrikamız 2490 sayılı kanuna tabi değildir. ÇİMENTO JBasın: 17200) Genel Yaym MUdürü: Müesspse Müdürü: Yazı Işleri Müdürü: Ba*an va Yayan Cümhuriysl Matbaacılık ve Gazeteciük T.A.Ş. Posta Kutusu: 216 Istsnbul Tel: 2ü 97 03 (S Hal) BÜROLA* 9 • ANKARA:KonurSokak no. 24'4 Yenişehir Tel. 17 58 25 17 58 66 İdare. 18 33 35 • İZMİR: • ADANA: Halil Ziya Bulvarı No: 65/3 Tel: 2 5 47 0 9 1 3 12 3 0 Atatürk Caddesl, Turk Hava Kurumu Ithanı Kat 2/3 Tel. 1 4 5 5 0 1 9 731 TAKVİM »¥SAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ İB Haziran 1982 AKŞAM YATSI 3.09 5.26 13.14 17.15 20.42 22.46
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog