Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurîyer 14 16 HAZİRAN 1982 Ankara Asliye Ticaret Mahkemesi taslak hazırladı bekjieri Sisli binasında "Komünist isimler,, ihbar notları bulundu I MHP Şişli ilçesinde ele geçen dosyalar arasmda «gazinolar» dosyası da var. ANKARA, (Cumhnrlyet Bürosu) «MHP ve OllrBcü kurnlnşlar» davası dosyasındaki arama tutanaklannda, MHP Şişli ilçe başkanhğı binasında «çesitli şahısların hafekında yazılmış ihhar notları», MHP Sanver ılçesınae, «Gazinolar dosva^ı» bulundu&u belırtildi Ankara Sıkıvonetım Komutanlığı (lı Numaralı Asken Mahkemesi'nde 10 haziranda vapılan durusmada okunan belgeler arasmda yeralan MHP Sarıyer ilje bv nası arama tutanagında bulunduğu bild:rilpn çpsitli dö kumanlar arasmda, «Sanyer Kövler Dosyası». «GaTİnnlap Dosyası», «Tamlmler Dosyası». «Propag;anda Dosya»ı». «İsyeri Tespit Formu» da savıldı. MHP Şişli ilçe binasi arama tutanaŞmda da bulunduğu bildirilen çesitli belgeler «tövle siralandv •Toplantı nriasından almanlar: a An Büskirvi Vafcrikası ile ilgili elle yazılmıs rapor. b Elle va7ilmış bazı sahıs isîmleri ve elle vazılmış komünist isimlerı, 2 Başkan odası. a 8 adet mühür, b 1 adet seçimlerde kııllanılan (evet) mühiirü. c Rahml Çakar'a ııüfus cüzdanı, d Akbank Şisli şubesine ait 11563 numaralı banka cüzdanı, e Çesitli *>ahışların hakkında vazılmış ihbar notları. f 1 adet not defteri. g 1 adet ekmek btcact ve 1 adet sapsi7 kiiçiik satir. h 4 adet karar defteri.» MHP Kartal ilçe binasında yapılan aramaya ilişkın tııtanakta ıse, «Sehitlerimist yazılı klasör dosvası». «Esnaf dosyasu, «İçerisÎDde çesitli isimler ve adresler ve tPİefon numaraları btılunan dosva». «Bir takım tekrar sarı zarf içerîsinde 3 numaralı ihbar mektup ve savılan» bulunduğu kaydedildi. Aynca baskanın odasmda eie geçirildiği bildirilen vazı: şöyle dile getirildr «l Başkan odasinda yapılan aramada, tetkik edili«k üzere vitrinletinde bulunan ldtaplar (100) adet kadar. Bilhassa dikkati çeken cok unın mealde daktilo fle yazıhnış. (Milli Türk Komutammır pek sayın Cenciz GÖkçek bashğı havi ve 13.5.1979 tarih ve Milli Havati Vatani Türk Miidafaai Htıkuk Dairesi dive biten MHP'nin yeni ve yasal (Demokratik) tnilll Hareket Partisi genel haşkanlanna bir komite olarak teklif edilen mealinde okundugu zaman açıklanması icap eden(...) zarfa konulan yazı metnij» * MHP Borclu bankerler gözetimde olmalı Mahkeme, bankerler kararnamesinde değişiklik öneren taslağı bakanlıklara gönderdi. ANKABA (Cnmhnriyet Bıirosu) ödeme güçlüğü ıçinde bulunan bankerlerin tasfiyesiyle görevll Ankara 2. Asliye Ticaret Mankemesi tarafından, daha ön ce hükümetçe çıkarılan kanun gücünde kararnamelerde değişiklik yapüması isteğiyle bir taslak verildlğl öğrenlldi. Tasfiyeyle llgill olarak çı karılan karamamelerin bir çok eksik ve aksak yönleri bulunduğu gerekçesiyle, Ticaret Mahkemesi tarafından hazırlanan taslakta: borçlannı ödemeyen bankerlerin serbest dolaşmala rtna karşı çıkılıyor ve bankerlertn yasal kısıtlamaya tâbi tutularak, denetim ve gözetlm altmda bulunmala rımn şart olduğu belirtiliyor. îlgill Bakanlıklara ve Da nışma Meclisl üyelerine gönderllen taslakta özetle şu değişiklikler lsteniyor: «Daha önccki kararnamenin 1/C bendinde, faaliyetlerln!, basın. radyo. TV veya diger yollardan yaptık lan İlan ve reklâmlardan duynran bankerlerden hah sedilmekte. bu tür İlan ve reklam yapmadan ırizlt olarak bu işl yapanlardan ise söz edllmetnektedir. Bu kişllerin de banker sayılrnası gerekmektedir. Tasfiye işlerlni yurflten personele Bakanlar Kurulu'mın saptayacatı ek bîr ücret ve rilmesl zorunludur. Çünk(i tasfiye Isleri \\e ilgîli görevlendirilen mahkemenin Işleri tahmin edilenden faz la vogundur. Bankerlere tlişkin kararlar uzerine temyiz Incelemesl Targıtay 12. ITnkuk Dairesi'nce durıışmasız olarak 15 gün içinde. direnme iizerine verilen kararlarda ise, görevli kıırulci diğer Işlere göre önrelikle ve bîr ay içînde sonuclandırilmasında büyük yarar vardır. Ayrıca tasfiye İle eörevli mahkeme başkanı ve hakimlerin reddedileme ypcegi htikmfl getirilmelldir. Böylece k5tü niyetH hankerlerin hakirn reddl İle davalan nzatmalan ftnlenerektir.» Yeni hazırlanacak. ilk ka rarname veya yasada yer alması istenen bankerlere tlişkin öneriler içinde. ban kerlerin mal varlıklarının satışı ve batan bankerlere uygulanacak müeyyldeler de yer alıyor. Taslakta bu konulara şu şekiide yer ve riliyor: «Banker menkul ve gayrı menkul satislarinda satıslann peşin para ile yapilacagrı hükmü İle. bakanhklar ve kamu iktisadl tespk kıillerinin satısiara gîrebilmes! hükmii konulmalidır. Bnkanlıklar ve kamu fktlsadi tesekküüerlnin satışlara glrtnesiyle bn malların gercek bedellerJ ile satjlması sa&lanaraktir. Tasfiyenln açılmasına ka rar veriipn gerçek ve tözel kî^f bankerler He banker ortakiari. tüm alacaklıiarın taleplorinl geri aldıkları ve ya töm borçlannı fideyinceye kadar. fkanuni mahcu riyeti yasa! kısıtlamaya ta bf tutularak. gözetim ve denetim altmda bulundtırulmaları gerpkmektedir. Borç lannı ödemeyen bankerlprin bir miteyjrtde altmda tutulmaları şarttır. Bfiylece borclu bankerlerîn borç lannı cabuk ödemelerl sat lanacaktır. Ayrıca borçlannı fideyinrpyp • kadar bankprlere Hiskin vapılan tüm bııknkl Işlpmlprin mahkpmenln onayi olmadıkca Rpçerli olmaması kosulu getirilmell. tas fiyenln açıtması üzerine, hfr ây Içinde görevH roahkeme re'sen bir yasal tem silci <vasi> tayin pderek, b« va^i'nin her iic ayda bir eerpkcpli rapor vermpsl. Kl derlerfn hanker tarafından knrşilanma<!i sa&lanmalidır. öte yandan borçlanrtı «on kurıısuna kadar ndeyin royp kadar bankerlerin ynrt rtıiina çjkamayarakları hük mü de getirilmpiidir.» Yeni Banker kararnamesi tamamlandı 3 milyon liradan fazla alacağî olanlara ispat zorunluluğü getirildi ANKARA (THA) Başbakanlık Barıkeriik Koordinasyon Komıt.esince hazırlanan «ödeme Büçlüğü içinde bulunan bankerlerin işİPin lerîyle ilgili» yeni karar name hazırlpndı Kararnamenin en geç onü müzdeki hafta başına kadar Bakanlar Kurulunca onaylanarak yürürlüğe girmesinin bek lendiği bildirildi Hazırlanan kararnamede bir bankerden alacağı 3 milyon liradan fazla olan alacaklılara açılacak davalarla bu alacağının «gerçek alacak» olduğunu isbat etme zorunluluğü getirildi Kararnamede, «Kamu kurum ve kuruluslannın banker mallannm satışlarıyla llgili iha lelere teminat yatırmadan katılabilme imkânı saglanırken, Banker Tasfiye Kurullarına, tflas Dairesi» yetkisi tanındı. «• Tasfiye Kurullarma gerekll tedbirler alabilmeleri için tflas Da Iresi yptkisl tanmıyor. Tasfiye Kurtrilan daba önce tflas Dairesi ve ala cak toplantısı yetkîslöe sahipti. • Tasfiye Kurullan. bağlı oldukları mahkemelerin yargı çevresi dı şındakl Işlemlerini ve bu arada satışlan o yer lcra tflas Dairelerl vası ta"5iyli yaptıracaklar. • Tasfiye Kurullarıntn açarağı davalan ya da Tasfiye Kurullan »leyhlnp açılan davalan resmi kurum ve kuruluş (Arkası 11. Sayfada) TMMOB nin eski yöneticileri hakkinda dava açıldı Konya'da 2Î, Erzurum'da 11 sanık çesitli hapis cezalarına carptırıldt Haber Merkezi 2. Ordu ve Konya Sıkıyönetim Komutanlıgı Askerî Mahkemesi, çeşitli suçlardan sanık olarak yargılanmakta olan 21 sanığı 12 yıl 6 ayla bir yıl arasmda değişen hapis ve çesitli para cezalarına çarptırdı. Bu komıdaki acıklamaya göre, 7 haziran giinü yapılan dunışmada Hasan Sahingöz. Yoz gat'ta DevYol öra;ütüne şrtrmek otomatık sılah ve mermi bu lıındurmak. duvarlara slo^an yuzmaktan İS yıl 6 ay, Avhan Zeren, Muzaffer Zeren VP Oğu? Acar, Yozçat'ta ruhsatsi7 sı lah taşımak, duvarlara yazı vaz maktan 2'ser jnl, Timur Zeren. Necati Yanr. Kemai tlnal VP A yigitsoy. Yozgat'ta dııvarla H ra sol içerikli yazılar yazmak2 Numaralı Askeri Mahkemele tan birer yıl, Abidin Beser, Ali ri'nde çeşıtli suçlardan yargı Rıza Aktan, Satılmış Şahingöz lanan 11 sanık çeşitlı hapıs ve Ali Asker Murat DevYol üyesı sanık Hasan Şahingöz'e cezalarına çarptırüdı. ait silah ve mermileri topraga Sıkıyönetim açıklamasma go gömmekten 6'şar ay, 9 haziran re sanıklara verilen cezalar şöy da yapılan durusmada da, A H le: Sarıkamış'ta Turan Ayde Erdoğan. Ait Dirik ve Yaşar mir'i faili gayri muayyen şeTosun, Af'sin, Sarız ve Pınar kilde Öldürmekten sol görüşbaşı'nda sılâh ve mermi kacaklf: Çaglar Karabulut 12 yıl. ko çılığı yapmaktan 12'şer vıl fi miinizm propagandası yapmak ay, Halil \n\n, Ali Demirci. Yıı tan \\\ Mete vp Zeynel Demirsur Dirik. Süleyman Tüm ve oivi 8'er vıl 10'ar ay, TCK 141 Mustafa Pasin, ST.H7 vp Afşın madcîPdpn Mehmet Gönül R vıl ılçelernde sı'.ah kaoakçılıÇı \'ermi tlbas 5 yıl, Mnstafa Ba* yapmaktan K'şar vıl 3'pr av. Ha kın VP Hasan Ulusov 4'er yıl san Tümüklü mermı satmak 2'şer av Fanık Kenıal Nııra^ tan 4 yıl 2 ay hapıs epzalanna 4 vıl Senel Alp 3 yıl 4 av. Nermahkum edildiler ran (her 2 vı! 9 ay 10 gün, ad livenin marıevî şab'ivetini açık 11 MAHKUMtYET UAHA ca" tahkir ve tezvif etmek ve ERZURUM 9. Kolordu ve ırkçılıktan sol gnrtişlti Hasret Sıkıyönetim Komutanhgı 1 ve Kus 7 vıl. 5 av 10 gün Kars'ın Çıldır ilçesine bağh Kemalbey köyünde biri bekçi Uç ki^iyi öldüren, iki kişiyi de yaralayan Necdet Özbir yeniten ölüm cezasma çarptırıldı. Yargıtay'm cezai ehliyetinin tes bit edilmpdiği gerekcesiyle verdigi bozma karanndan sonra ypniclPn vargılanan sanığa ikinci kp7 öliim cerası vprildi t'^T EMÎR VERDtMt YF;P.tVF CtETİRtURDt DÎYAîîBAKTR Halk arasında Aponılar olarak hilinpn "nsadısı bölucti PKK örgiitü nivarbakır grubu samklarmın rtumşmasına devam edildı, 2 Numaralı Askeri Mahkemede ya pılan durusmada aralannda (Arkası 9 Sayfado) Kılıc Davası IMF ile görüşmeler taınamlandı Niyct Mektubu'nda, sıkı para politikasının sür dürülcccği, yıhn ikinci yarısına ilişkin parasal Iimitlerin birinci yarıya göre daha yavaş bir artış esasına göre saptandığı belirtildi. ANKARA (A.NKA) Tür kiye ile IMP arasında geçtiğimiz hafta başından bu yana sürdürülen görüşmeler tamamlandı. Ankara'da bulunan IMF heyeti dün Ankara'dan aynldı Türkiye ile IMF arasındaki mevcut «StandBy» düzenlemesinin temmuz 19R2 hazıran 1933 arasın daki son yıl politikalarının belirlendiği gbrüşmelerln olumlu sonuçlanması üzerine, bu politikaları lçeren «ara niyet mektubu» taslağı Maliye Bakanı Kaya Erdem tarafından hazırlanarak IMF heyeti başkanı Peter Hole'a teslim edildi. Mek tubun ve buna bağlı olarak Türkıye'deki görüşmeleri yil rüten IMF uzmanlannın ra porunun IMF Yönetim Kurulu'nda onaylanmasmdan sonra Türkiye'ye yaklasık 110 milyon dolarlık bir kredi dnha açılmış olacak. Türkiye. temmuz 1982 haziran 1983 arasında IMFden toplam 440 milyon dolarlık bir krediyi. dört dilim halinde cekebilecek. ARA NtYET MEKTUBÜ Maliye Bakanı Kaya Erdem'in IMF Başkanı De Larosiere'e hitaben yazdıSı ni yet mektubunda. 1980 ve 1931 yıllarmda uygulanan ekonomik istikrar politikasının başanlı sonuçlarımn alındığı kaydedilerek. bu politikaların Türk hükümeti tarafından sürdürüleceğine ilişkin kararlılık lfade ediliyor. (Arkası 9. Savfoda) Tanık: Ayas Tuneli için Demiren uyardım ANKARA. (Cumhnrivet Bürosu) Bavmdırlık eski Bakan larmdan Selahattln Kılıç ve arkadaşlarının «görevlerini kötiive kuliandıkları ve rüşvet aldıklan» savıyla Yüce Divan'da yargılanmalarına tanıklann din. lenilmesi ile devam edildi. YUce Divan'da yapılan durusmada eski Müşteşar Mehmet Çotur tamk olarak dlnlendi. Tanık Çotur ifadesinde, «Aya? Tuneli» He ilgfti ilk nyan 24 mart 1980de Türk Mühendisleri Haberler Mecmurfsı'na llettim. daha sonra zamanın Başbakanı Süleyman Demirel'e İle. terek Avaş Tuneli'nde milvarlara varan zaran bildirdim. sonra da 19 eylül 1980'de son kez bildirclim» seklinde konııştu. Çotur, Ayaş Tünell ile ılgıli kararm yeni Genel Müdürleri öntinde bekletildifini ö*rendigini ileri sürerek, «Di*er kararlar Yüksek Fen Kunılu'nn «lastınlırken Avaş Tuneli ile ilsili karann Bakanlik tnakamına sunnlmak suretivle Demlryollan tnsaati Genel Miidürlüçfı'ne intikal ettirîlmek istenriiÇini duvdum» diciminc1? komıştu. Tanık Çotur daha sonra ıfadesine söyle devam ettv «Durumu sordujhımda (Bakanın talimatı bövle. müstesar hev sfiylediler) ben de hu sekilde hareket ettim dediler. Ben de • Arkası 9. Sayfadat Tutanaklardan TIP davası TIP nas.l oldu da birdenbire yasa dısı ilan edildi?,, tstanbul Haber Servisi TİP davası sanıklanndan thrahim Söntnez, «TİP nasıl olmuş da hirden bire yasadışj ilan edilmiştir?» dedı. îstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı (2) Numaralı Asken Mahkemesi'nde 10 haziran'da yapılan durusmada samklardan, İbrahira Sönmez, 'Nlahınut Dilek, Nectlet Ceylan, Bekir Yenigün, Çetin Gözaçtı, Nurdan örpen, üinçer Doğu ve Gündüz Mutluav'ın sor.sulan yapıldı. Tıituklu olarak yargılanan eskı TIP yöneticılerlnden sanık tbrahım Sönmez, sorgusunun başlangıçında, kendisı ile birlikte kansının da gozaltına alındığını ve bir gün sonra kansının serbest bırakıldığı görüşünü savunarak, «1.5 yıla ,v;»kın süredir tutuklu hulunmam da kişisel bir eylemimden değil. 5.5 yıl Anayasa ve vasalar çerçevesinde eylemini sürdürmüş vasal hir partinin Yönetîm Kurulu üyesî olmamdan dogmuştur» dedi. Sönrnez. «Yasallığı üzerinde en kiiçiik bir tartışma bile olmamış 12 Eylül'de bütfln siyasi partilerle birlikte eylemleri durdıırulmus ve dahası 12 RylüTden sonra da hakkmda yasal bir suçlama yolıına gidiimemiş olan TIP nasıl olmuş da hirdenbire yasaıtışı ilan edilmiştir?» şeklınde konustu Samklardan lîekır Venigüıı. ıddıanamenın cıddı olmaktan uzak olduğunu, partinin kurulduğu adresin iddıanamede yanlış gosterildiğinı söyledı. Yenigun, kendisının DISK davasında sanık olmadığı halde, TİP davası iddıanamesi ile DISK davasında sanık olarak gösterıldiğım belirterek. daha sonra «ülkemizin dünyanın en ileri ülkeleri arasmda olmasııu istemek tam bağımsız »e özgiir toplıım dıtzeyini amaclamanın nasıl suç sayılclığını anlamak güç» bıçıminde tconustu Sanık Nurdan Örpen ise, ılk kez Sıkıyönetim SavcıUgına çağnlarak ıfadesı alındüctan sonra, kendısine her hangi bir çağn yapılmadığını, aranmadığını dile getırerek, yurt dışmda bulunduğu ve teslım olmazsa vatandaşlıktan çıkanlacağı ıhtarım evinde radyodan dinledıfeınl, bunun üzerıne kendiliğmden Sıkıyönetim Savcıliğı*na başvurduğunu belirttı. örpen TİP davası iddianarnesinln dava açma ve yargılama yetkilerine sahip Cumhuriyet Başsavcılığı ve «Anayasa Mahkemesl gibl kurumları. hatta biitiin Türkıye'deki adalet mekanlzmasım biitiin savcıbklan da suçladığmı. aslında kendllerlnin tutuklnluğumın bir rehin alma olduğunu, DİSK yöneücileri, Barış Dernesi yöneticileri. Büient Ecevit ve daha başkalan 11e birlikte kendilerintn rehin oldusöyledi. Sanık Dinçer Doğu da, sorgusunda, «Partimizin fikirlerini Savcı kendisi takdir etme yoluna gitmektedir. Halbuld bir partinin doğru yolda olup olmadıpı. fikir lerinin tasrip edilip cdllmediğinin toplum tarafından seçme, seçllmeme şeklinde denetim altmda tutulırr. Par tlnıîa ne yapmışsa kamuoyu tfnünde aç»k olarak yaptraştır. Kapatılıncaya kadar da. devletin tüm organları partimlz hakkmda her hangf bir soruşturma gereğini rtuymamıştır» dlyerek, bunun hukukun U"tilnlüSü ilkesj üe bağdaşmadığuu sözlenne ekled». Durusmada, saruklann salıverilme talepleri reddadildl v» duruşma bastea bir güne erfeiendl. Anayasa 2 Âğustos tarihinde Danışma Meclisinde görüsülecek 0 Irmak, bugün bir basm toplantısı düzenleyerek Danışma Meclisi'ndeki gruplaşmalar konusunda Divan'ın görüşünü açıklayacak. Bu arada. Danışma Meclisi'nin tatile girmesinden önce Anayasa taslağı da Merlis üyelerine dağıtılacak. Üyeler, tatil süreslnce taslak metin üzerinde cahşma larmı tamamlayacaklar. Danışma Meclisi Başkanlık Divanı ayrıca. Anayasanın görüşülmesi sırasında hiçbir tasarı ya da teklifin Danışma Meclisi'nde ele almmamasını da kararlaştırdı. (Artcası 9 Saytada) ANKARA (ANKA) Danışma Meclisi yeni Anayasayla llgili görüşmelere 2 ağustos pazartesi günü baş layacak. Danışma Meclisi Başkanlık Divanı dün sabah yaptığı toplantıda, Danışma Mec lisî'nin tatil süresini belirledi Buna göre. Danışma Meclisi 10 temmu? tarihinde tatile girecek. yeni Anayasayla ilgili görüşmeler için de 2 ağustos tarihinde yeniden toplanacak Askeri Yargıtay: Itiraf, cebirsiz yapılmalıdır | Askeri Yargıtay Daireler Kurulu'nun bir karan bozma gerekçesinde şöyle denilivor: İtirafın geçerli olması için maddi ve manevi cebirsiz yapılması gerekir. ANKARA, (Cumhuriyet Bürostı) Askeri Yargıtay bazı davalara ilişkin kararlarmda, «ttirafın varlığının hukuken kabıılü için Yargiç ya da Askeri Sav n huzurunda yapılmasınm bile veterli olmadığı, tamamen serhest irade ile maddi ve manevi cebir ve hile olmaksızın gerçekleşmesinln çerekli olduğu» sonucuna vardı. Askeri Yargıtay Daıreler Kurulu'nun 1982/26 esas, 1982/24 karar sayılı dosyanm incelenmesı sonucunda vardığı kararda. sar.ık hakkmda Türk Ceza Yasası'nın 141 maddpsı uyarınc3 verilen cezayı bozdu. Kararda, söylp denildi : «Kazai y îlmi ictllıatlara c8. re bir itirafm hukuken varlığı nin kabuliı ıcin. lıakinı \eva askerî savcı hnrurunda yapılmasınm dahi veterli sayılmayıp tamamen serbest iradesi tle maddi ve manevi cebir ve hfleden azada surette vuku bulmus olması çerekmektedir. Aynı gün \skeri Savcı öııünde itirafta bulunmavan bir kişinin tutuklanıa hakiminr bazı itirafta bulunmasj ve sonradan tekrar Itirafını reddetmiş bulunması bit endise. ve Uararsızlık içlnde bn, lunduğunu çöstermektedir* Kararda sanığın beraat etttrılmesı gerektığı belirtilirken, saaığın polıs ıt'adesinın doğru olduğu şeklınde cUha sonra ifade vermesının «baskı altınd» hırakılm^^a lıuiıun etkisi altmda kiilabilecep cihetle» hüknıe dayanak oluı?turamayacagj bildirildı Yine Askeri Yargıtay Daireler Kurulu'nun 1982 / 11 esas, 1982 26 karar o aj ılı do&yaya ilişldn kararındn da bir saıuğın THKP C Kuriuluş ?cih yasadışı örgüle uyc olduğu ve bazt eylemlen gerçokleştırmış olduğu gcrekçsMyle Türk Ceza Yasa&rnın 141 ö. maddesi uyü rmca mafıkum edildiKi belirtildi. Mahkeme kararmın bozulnıasuıa karar verilırken, sanıgın soruşturma kurulunca alınan ıtadesınde Kurtuluş örgütü uyesi olduğunu bıldirmesine karşın daha sonra Askeri Savcı ya verdiği ifadelennde ve duruşmadaki ıfadelermde Bözkonusu ifadeyı reddettıgi belirttlerek şöyle denildi: «Sanık sadece işi icabı Genel • tş Sendikası iiyesi bulundugunu, ilk Ifadesinin baskı altuıd» eziyet sonucu abuan ağzmdan çıkmışcasuıa yazılıp imzalatılmış bir ifade malıiyetinde bu. lunduğunu bildirmektedir ki. bu haliyle sanığın geçerli bir îkrarınııı' varlığından söz edilemez. llmi i e kazai ictihatlarda fkrarnı hakinı veya savcı huzurunıla elde ediuniş olma\> d» >eterli sayılmayıp, sanığın cerbest iradesi mabsulü olup, hile ve baskıdan endişeden azade bu lurunası sartları da aranmaktadir. Tanık beyanlan tetkik edfldiğinde, bunlann açıilamalarının mahalli savcıhklarca roünferit dava mevzuu olaylara ait oldu fru ve bazırlık sırasında polisce alınan Ifadelerinde sadece Şenol Solak ile tlyas Ayvaz, samğin Kurtuluş örgiitü üyesl olrinğunu bildlrmişler, diğer ta. aıklar gibi anılan tamklsnn da (Arkası 9. Sayfadoı Akıman: Tarihte ilk kez Iranlrak savası esirleri aileleriyle görüstürülecek ANKARA, (aj>) Dışişlerı Bakanhğı Sözcüsü Büyükelçı Nazmi Akıman, İranIrak savaş esırlerinin aileleriyle görüştürül meleri için Türkiye'nin insanlık, kardeşlik ve dostluk anlayışı içinde ımk.ânlarını kullanma ya hazır olduğunu söyledi. Türkiye'nin, dost ve komşusu iki ülke arasmda, bir süreden beri devam eden savaşta tarafsızlığını koruduğunu, savaşm sona erdirilmesi için İslam Kon feransı Barıs Komitesi çerçevesinde aktif görev aldığını belirten Büyükelçi Akıman, Iran Irak savaş esirlerinin aileleriy le görüstürlilmesi konusunda şunları kaydetti: «Savaş esirlerinin aileleriyle STÖrintGriilmesi tarihte ilk kez nlmaktadır. Türkiye. hunu olumlu karsılamaktadır.» Uluslararası Kızılhaç Teşkila tınm temsilcisi Türkiye'de ino3 lemelerde bulundu. Veli Acar'ın idam dosyası Danışma Meclisinde ANKARA (a.a.) Danış ma Meclisi Adalet Komisyonu, Uişki kurduğu yengesiyle isbirligi yaparak kardeşini. başına piknik tüptl ile vurarak öldüren Veli Acar'ın ölütn cezasının yerine şretirilmesi için bir kanun tasarısı hazırlandı. Veli Acar, 26 mart 1977 tarihinde Istanbul'da kardeşi Recep Acar'ı, yengesi Giilsüm Acar ile beraber ba şına tüpgaz vurarak öldürmüştü. Veli Acar'ın, yengest Gülsüm Acar ile ilişki kurduğu. olay gecesi de kardeşi Recep Acar'a. «ben köye gidiyorum» diyerek evden aynldığı, daha sonra gece yansı tekrar kardeşintn evi ne gelerek. önceden yatağın altına hazırladığı piknik tüpü ile kardeşinin beynini da gıtarak yengesinin de yarriırrn HP öldürdtigtt mahkemPfP saptanmıştı. tstanbul ! Aöır Ceza Mah kPtnesi. Veli Acar tle GülMim Acar'a idam cezası ver di. Ancak daha sonra Gülsüm Arar'ın cezasım 20 vıi ağır hapse çevirdi. 12 eylül (Arkası 9, Sayfado) 2 eski milletvekilinin beraet karan bozuldu • AP'Lİ ADEM ALİ SA RIOĞLU ECEVİT HÜ KÜMETİNE. CHP'Lt AKIN SİMAV DEMİREL HÜKÜMETİNE HAKARETTEN YARG1LANM1ŞTI. ANKARA. (ANKA1 AP eskı Kocaeh Milletvekilı Adem Ali Sanoglu ile CHP eskı tzmlr Milletvekili Akm Simav hakkinda «yayın yoluyIa hükiımetp hakaret» davalarından vprilen be raet kararlan Yargıtay 9 Dairesi tarafından bozuldu. Her iki davayla ilgili olarak. dosyalar yeniden görüşülmek üzere Ankara 4 Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderildi Adem Ali Sanoğlu hakkmda Ecevît hükümetine. Akm Simav hak kırıda ise Demırel hükü metine yayın yoluyla hakaret ettikleri gerek j cesiyle dava açılmıştı. ı l: , X 4 Türk daha Yunanistan'a kactı ATtNA, (THA) Dört Türk vatandasının Yunanistan'dan si yasal sığınma hakkı istediği Yu ııan polisi tarafından bildirildı. Verilen bilgilere göre, bunlardan öğrenci olan ikisi Ege'deki ISM/ Ro adacısma çıkarak buradan Kastellorzia adasından gelmektp olan bir balıkçı teknesi tarafından Yunanistan'a götürüldüler. Polis yetkilîlen pazar günu "9 yaşındaki bir îstanbullu gençin Bodrum'dan yü^erok Cosadasına geçtiğini, bir başka Türkün de Meriç Nehri'ni yüze rek Yunanistan'dan sığınma hakkı istediğini de açıklamalanna ekîediler. •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog