Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

• 16 HAZİRAN1982**44 Cumiıwiy.I DOK Gemiİş Başkanı: Yönetimi \ ihrac ediİdik İCİfl (UBA)’ ISTANBUL, DOK Gemi İş Sendikası Genel flaşkanı ve Türk İş Yönetim Kurulu üyesi Cemal avuşoğlu, .Bugünldl Ç yönetimi yermediğimlz için Uluslararası Metal İşçileri Federasyonu’ndan ihraç ededL DOK Gemi Çavuşoğlu, adı İş Sendikası’nm, kısa İMF olan Uluslararası Metel İşçileri Federasyonu’ndan ihraç edilmesiyle ilgili olarak UBKya yaptığı açık lamada. özetle şunlan söyle .BIz teşkilat olarak ne ne de solda. Biz bir devletin menfaati nerede oradayız. Biz teşkilat ise olarak temsil ettiğimiz tophımun Ve dolayısıyla tfim kanunlar çalışanların çerçevesi içerisinde sağda ise sağdayız. temsil ettiğimiz menfaatler! intoplumun san gibi yaşayabilmeleri sol da ise soldayız. Sağ. sol kav ramları devletini ve milletini sevenler için geçerli bir yol değildir. Teşkilatımız sosyal adaleti benimsemiş ekonomik ve sosyaı gelişme yI ana prensip olarak kabul etmiş bir teşkilat olarak bu güne kadar ilkelerinden tavız vermeden şerefli mazisi ni sürdüregelmiştir.. liler£n efrafında rilistin İsrail çem beri daralıyor Ingiltere Falkland’da (Baştarafı 1. Sayfada) mut.am general Mario Ben Jamin Menendez’in durumu ise açıklığa kavuşamadı. Ingiltere’nin yerel haber ajansı, Arjantin birliklerine üç hafta önce son damlasına kadar savaş malarını.. emreden general Falkland’dakj na katılan bir subayın görü şüne yer verildi. Ingiliz subayı, .Biz saldırıya geçince Arjantin askerleri silahlarını atarak tavşanlar gibi kaç tılar dedi. Falkland’da kazanılan assevince ferln, İngtltere’yİ son (Baştarafı 1. edeceklerini Suriye bildirdik.» dün Suriye bir Beyrut’ta bin da Suriye askeri yor. Bu arada likleri ile aşırı sağcı Falaniistler arasında Hirlatiyan karşılıklı ateş açıldı. Filistin Enformasyon Ajan st «WAFAı, ise Beyrut’un güneydoğusunda, Baabda 3 milyon . Alacaklıların Tasti ye Kurullarına kayıt yap tırmaları sırasında daha önce sadece avukatların vekil olabileceği öngörülmüşken. bundan böyle avukat zorunlulu ğu olmadan herkes Iste diğl kişiyi vekil tayin edebilecek. 1 Kamu kurum ve kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu iktisadi Teşebbüsleri. sa tışlara katılabilecekler, 14. Sayfada) avukatları yürütecek. gayrlnıenkui satışların da bu kuruluşlar teminat yatırmaksırın ihaleye girebilecekler. . Banker malları satılmadan önce kıymet takdlrl yapılacak. Kıyrnet takdirlni yapacak olan bilirkişilik görevi ne kamu kurum ve kuruluşlarınm eksperlerl atanacak. . Bankere borçin elanların borçları hakkında zaman aşımı işlemeyecek, Türk TIcaret Kanununa göre zaman aşmu süresi çeklerde 6 ay, ticari örneğln senetlerde niteliğine göre ay, 1 yıl, 3 yıl ve 6 adi borçiarda 10 yıl. . Çeklerde keşide yert bulunması ile çekin Ibraz edilmiş bankaya olması zorunluluğu aran mayacak. . Bir bankerden 3 alacağı milyondan fazla olan alacaklılar, açilacak davalarla alacaklannın alacak olgerçek duğunu ispat edecekler, bu ispat hukuk nıuhakemeleri kanunuusulü çerçevesinde yapılaeak.» Arjantin (Baştarafı 1. Sayfada) Arjantin için savaşın en ka ra günü 3 mayıs oldu, bir Ingiliz denizaltısı, donanma nın ikinci büyük savaş gemisi olan General no’yu batırdı. Bu olayda 321 Arjantin askeri öldü ya da kayboldu. Savaş sırasında Ingilizler 1.000 Arjantin askerinitutsak aldılar, siviller den ise sadece dört kişi kay boidu. hava İngiltere Arjantin akınları sırasında 2 destroyer 2 fırkateyn, 2 çıkarma gemi si ve bir de sivil yük gemi sini kaybetti. Ingiltere’ye göre Arjantin Falkland savaşında 100’den fazla uçağını yitirdi. Arjan tin ise bu rakamın en fazla 50 olduğunu öne sürüyor. İn gilizler 8 uçak ve 7 helikopterlerininüşürüldüğünü d söylediler. de söylentiler arasında. Iki ordu vardı, 1. Sayfada) Uyan Doğu Beyrut’a ulaşmanın FKÖ’Nt)N SONU MU? oldu» diyerek onayını sımnen ardından yapıldı. Ve bu açıkla Menendez’in kendisine üçün boğarken, Arjantin’de Tabii, bu satırlar yazıldıktan cü bir ülkeye gitme h büyüküzün ve kızgınlık yasonra ne olur, bilinmez. Çünkü Yani. artık 1965 ve 1967’den ilan etmişti. Zaten İsrail Dış manın buradaki çevrehal<kının tanınmasını istediğinl rattığı bildiriliyor. fiili bir ateşkes hüküm suru bu yana süren bir dönemin 1m işleri Bakanı Şamir şu sırada lerdeki tercümesi şu: İsrail, a.a.’ya göre teslim olma yor ve durum gereği sallantılı pandığı. FKÖ’nIInartık bildiği. Fransa da, Lübnan’ın ve bölge kendisine çizdiğini kırmızı hat bildirdi. Ajansa göre. Gene ral Menendez teslim olma haberinin Buenos Alres’te bir ateşkes ama, Beyrutlular mis biçimiyle sona erdiği kabul nin geleceğineilişkin <çok önem tl aşmaya başladı ve durum 10 gündür ilk kez uçak Il» görüşmelerde bulunuyor. Be Sovyet çıkarları Için tehlikeli yı kabul etmiş bir ediliyor. duyulmasından sonra bazı 51, topçu ateşi ve deniz bernolara.k Arjantin’e <iön. ufak gruplar, .Malvhnas biSavaş alanında gösterilen bil gin de, ABDyolcusu. Asıl ilginç, bir hal almaya başladı. Bii iş comuini, bardımanı görmeyince, dün da olan Sovyetler’in tutumu. tün kabramanlıklara ve tadında k*liın,a mek istemiyor. Arjantin ge zimdir. diye gösteri yaptısokaklaraindiler. Beyrut’un o gösterilecek olmasına rağmen, Saldiri başladıktan sonra tam 5 Eğer son Sovyet lar. Bazı kent sakinleri, nelkurmay başkanlığından canlı, karmaşık günlük yaşamı hep 1967 savaşı hatırlatılıyor, cesaret alarak Arafat pasar gün soam ağzını açan Brejnev, .çıklamasından F yapılan açıklamada ise, Ge Arjantin’ifl alkland’da bütün bir nebze olsun canlandı. 1967’deİsrail, 3 Arap ülkesini, Reagan’a yolladığı mesajda, lık marjını geniş tutmak la nemi Menendez’in teslim ko gücüyle eavaşmadığım ileri TratIk tıkamklıkları hafif Mısır’ı, Suriye’yi ve Ürdün’ü 6 genişlemesinden tavas ki,bugün kimse biiden şullarmı ve Arjantin birlik sürerek: başladı. Önceki gün parmakla gün içinde bozğuna uğratnuş ve endişe ettiVnl. bildirrnlştl Bu sllahlarımzzı bırıknısmızı .HanI denizaltılarımız, de letinin geri dönmeleri sayılacak kadar az açık, İsrail Süveya Kanah’ndan Golan’a Ba.. açıklama burada, .Sanş Siirt. Isteyemen. Batı Beyrut’a gir konusunu dükkan varken, dün birçok düR tl Yakası ve görüşmek üzere i3ue nizaltılarımız nerede?. dedi[ttb maya kalkarsa, ıonıma kadar Gazze’yl içine alan ye’ye tırmandrnlmaaın, kan açıldı. Daire ve büro anlamın savaşına tiirihıden laflar et ‘los Aires’e geleceği bildiril ler. bir bölgeyi tşgM etmişti. 1982 nan’da sınırlı de !aaliyeti biraz hareketlendi. Genç bir SflflO,hükümetin ise kilo da yorumlanıyor ve FKO’nün tl. 0 zaman birkaç gün içinde cu.. Bugüne dek yaklaşık 15 bin haziran savaşındahala direnme ezilmesi konusunda önceden İsrail saldırısı birden ve rabAP Ajansı’na göre Bayan Falkland’a, profesyoneller ve ölüye, 600 bin kişi. metre ilerledi ve yaralı nin evlerini terketmesine mal sürüyor. Bu kez karşısında sa ABD ila Sovyetler arasında vs şic. başlayabilir Ama artık sa Margaret Thatcher önceki karşısında savaşmak için gönderdiğinden nimış bir anlaşmanın bulundu yaş. ateşkesin bosulup olan kanlı savaş garip bir göç dee. Plüstin gerifları ve gece parlamentoda yaptığı nıatörlerl bombardıman vs. ta ve ğu çağrışımmı yapıyor. bosulmAm* hareketi de yaratmış durum vardı. Arjantin birliklerinin tes yakmırken, başka biri. Ingil Ama yetmedi işta. Yukarıda mamen hizmetin 11m da, Batı Beyrut’ta bazı aileler bnemfl açık de olmayı kabul ettiklerini tere’nin Cenevre S Bir da belirtilnıek İstendiği gibi al laması gözUküyor. geçiş ve dehıristiyan doğu kesimine Convansiyonlarım hiçe sayarak Faik 5n savaşm 8. günÜnde. konuşmasında açıkladığı sığınmışken, Güney Lübnan’dan ve yasi durum elvernılyor. Çünkü, ceki gün geldi. Sovyet hükümet layısıyla belirsizlik suları için .Büyiik Britanya yine büyük land’da istediği silahı, acımasız bombardımana ve az buradaki yaygın kanıya göre, Arjantin’in ise, kullandığını, açıklamasında. savaşın endişe lüğünü kanıtladı dedi. dı arkası kesilmeyen kara mi ıİlahlar FKÖ’yÜ kurban etme verecek Beyrut’taki tedirgin oyunun kurallarına sıkı sıkı boyutlara ulaştığı, Orta bekleyişin ve sallantılı ateşkesin sürüp karar vermişler. Başta ABD dırılarma hedef olan konuşma bağlı kaldığını böylece apBey. ye» AP, doğu’nun Sovyetler’e sınır bir sürmeyeceği ABD,Fransa, larsrutun güney banliyölerini ter ve Sovyetler ve Fransa... ve muhalefet tallık ettiğini belirtti. bölge olduğu, Sovyetler’in bu il, FKÖ. Suriye ve Sovyetler’in sınırı iktidar ULUSLARARASIBIR kedip gelen onbinlerce insşn, partileri milletvekilleri tara radaki gelişmelere ilgisiz kala taraf Başka bir Buenos Airesli daha önce 600 bin kadar olan OYUN MU? olduğu ve olanca yoğun fmdan alkışlandığmı FKÖ’nün taafiyesine ise, Falkiand’da sadece haBatı Beyrut nüfusunu iyice ABD’nin baştan beri saldırı mayacağı, luğuyla silvan siyasi bildirdi saldırıvs kuvvetlerinin şişirdi.Bu Insanlar, kentin sayı. dan haberli olduğu ve bunu izin vermeyeceği, Isıau pazarlıklamıve kesişme yönfine sımn durmasınm gereği sert .TAVŞANLAR GİBİ ları pek az olan parklarında, donanmanın denize bile Bunun tartışma Onümüzdekl birkaç noktalarma çarpıştığını, onayladığı açık. bağlı. bir dille ifade edildL KAÇTILAR. açık havada yorganları. kilim gerektirecek bir yanı yok. gün birçok şeyi, savaşı ya da açılmadığım belirtti. leri, çaydanlıkları ve AP Ajaıssı’nın bir başka da Bu açıklama, Israil’in Pransa öyle. İsrail saldırısmm barışı ve barışın biçimini belli .Orduiıun işiflifl sadece tencereleriyle yaşıyorlar. Aynı en vahşi anında serilmiş Baabda ve Hazmiye üzerinden Elvis haberinde de Ingiltere’nin darbe yapmak. olduğunu manzaraları geniş apartman gi iddia eden bır Arjantinli de. rişlerinde de görmek mümkün. Falkland’da uğranılan başa Apartman kapılarının iki yamn hesabını sormak da döşekleri. örttileri, au bidonları ile aileler yaşıyor. gerektiğini kaydetti. Hükümet sarayı önünde. DİRENME VE SİYASI PAZARLIKLAR Batı Şeria’nın İsrail’e ilhak ii kanadın da güçten düştoplanan bir kısım halk ise, (Baştarafı çisi Shlono Argov’* FKÖ Israillilerin tam bir kiskaca ateşlerinden ötürü .Tesllm olmayın. teslim olsuikast girişi edilmesinin önünde de bir mesine yol açacak ve örgüt tarafından başlaaldığı Beyrut’un batı kesimine tıldiğı iddiaları ise tek 1m minde bulunulduğunu öne engel kalmayacaktır. Batı bundan böyle çok daha sert mayın. diye gösteri yaptıgirmeye teşebbüs edeceklerine İline ile yalandır. lar. Diğerleri ise silah sürmüştü. Oysa, Argov’a su Şeria’da yaşayan 800 bin FI bir tutuma girecektir. tek ihtimal verilmemelde birv Bu arada Arap ülkeleri istediklerini e İngilizlere kar Yalandlr, çünkü Lübnan Ikast düzenleyenlerin FKÖ listin’lI, ya Israil’e ilhak ol likte İsrail liderleri de bu Ile hiç bir ilgisi bulunma mayı kabul edecek, ya da nin tutumu da ilginçtlr. la şı savaşmaya hazır oldukla da geçtiğimiz yıl Temmuz yönde demeçler veriyorlar rını belirttiler. rail saldırısının Araplar bir yandan da bu ihtimal tü ayında Reagan’ın temsilci yan bir örgüt olduğu sonra göçe zorlanacaktır, dan açıklanmıştır. Bu arada Beyrut’ta da la arasrndaki bölünmeye mtiyle safdışı bırakılunyor ve st Philip Hablb tarafından direnme hazırlıklan sürüyor. gerçekleştirilen henüzson vermediği kes Aslında İsrail’in aGaille rall’le sıkı işbirliği yapmaateş Bundan 10 gün önce, İsrail kuv anlaşmasından bu yana 9 Için barış harekatı> adını ya hazır bir hükümet ku gözlenmektedir. vetleri Güney Lübnan’a girdi ay, Filistln’ll gerillalar verdiği istila eyleminin ge rulacaktır. Libya Suudi Arabistan’ı (Baştarafı 1. Sayfada) ğinde, kimse Beyrut’a kadar İs.rail’eteş açmamışlar ve risincie çok daha geniş bir acımasız olduğu ABD ile Işbirliği yapıp Lüb fından kabul edildi. Özal a kenti kuşatmak gelip kadarda kurnazdır. Çünkü nan’a saldırıyı görüşmede Kaddafl’ye, Dev ihtimal vermiyordu. ateş kese uymaya özen gös planın yattığı isteyeceklerine düzenlemekle İsrail uçakları anlaşılmaktadır. Suriye’nin rıufus bölgesine tet Başkanı Evren’in davetinı suçlarken. Suudi Ama böyle oldu. Bunun Için, termişler. İsrail Savunma Bakanı Lübnan’ı Arabistan Libya°yı Arapları ya da Ürdün’e göçe zorlaolur ne olmaz* kabilinden nın 21 Nisan’da içeren özel bir mesajını Ilet General And Sharon’un nacak Filistinlilerin etmelerine kent içine girişilebilecek bir la bombardıman bölmekle suçlamaktadır. Ku gerek tl. Kaddafi, Özal’a daveti rail saldırısına bazırlamlıyor, Filistin’li gerlilalardan bir baş mimari olduğu bu Hafız Esat. gerekse Ürdün veyt ise Suriye’nin ateş ke memnuniyetle kabul ettiğiDİRENME Kralı Hüseyin ile geçineme st kabul etmekle FKÖ’ye ni bildirdi. Ziyaret tarihi ile karşılık gelmemiştir. 9 Ma plan. Lübnan’ln yapısında 19751976 yıllarında yaman yıstaki İsrail temel değişikliği öngörnıek ihanet ileri sürmek yecekleri açıktır. nde saptanacak. bir iç savaş deneylminden geç bombardımanından FKÖ «tem tedir, PlanIn ilk Hafız Esatın Lübnan Iç tedir. sonra da Bu arada Sovyetler Kaddafl’nin Türkiye’yi miş olan ve şehir savaşında çok kInlI» Lübnan’da FKÖnün ini’ savaşında Tel Zaatar’da karşılıkta bulunmuş. aşamasında Birliği’nden de henüz sert ziyaret tmesiyle iki ülke ara e tecrübeli Filistinliler ve ra strüktürü (alt yapısı) Ürdün Kralı Hüseyin’in ise bir tepki gelmemiştir. sında 1969’da Kral Lübnanlılar kendiliklerinden semt İsrail’e saldırı için aradığı ortadan kaldırılacak, özen Ürdün iç savaşı sırasında somut olarak bahaneyi vermemeye Sunusi’nin Şimdilik, devriimesinden bu yadüzeyinde örgütlenmişler, Filistinhiler Suriye’ye ya da Filistin’!! gerlilalara yaptık Batl FKÖ, ancak ya Beyrut’un birçok sokağırıda göstermiştir. görünen tek olgu Filistin na en üst düzeyde gerçekbazı evlerde geceleri direnme iki hafta önce İsrail’in buÜrdün’e göçe zorlanacaktır. ları, belleklerden halkının emperyalizme kar leşen Ilk ziyaret olacaktır. ye ahdetmiş gruplar biraraya yük hava saldırılarından 4 milyon Flllstln’lInln ba sillnmemiştir. şı kahramanca Kral Sunusi, Kaddafl’nin ön alarm sonra yoğun ateş açmıştıt geliyor. Lübnan’ın işgali direnmesldir. ğırnsızlık özlemlerinin atınUzun vadede derliğinde gerçekleştirilen ilan etmişler. Ölümüne d.iren İsrail bu saldırısına herhatde FKÖ’nün içinde Yaser Oıtadoğu’nun geat. olan FKÖ bir kea gerekdurumunu da bu sırasında Libya Devrimi kararlılar. Bu faaliyet ortadankaldlrıldıktan sonra, Arafat’ın başını çektiği ıbm direnmebelirleyecektir, Ile FKÖ önderlerinin pek az çe olarak Londra BüytlkelLftbnan’ds bulunuyordu. ilişkisi var. Zaten şu günlerde FKÖ yöneticileriyle direnen özellikle Güney Lübnan’da devam eden gerilla bi direnmeye rimleri arasında bağlantı bUyük ölçüde kopmuş gibi. Güney Lübnan’da Sur. Sayda ve Damur hala İsrail kontrolu altında değil. Nabatiye çevresindeki engebeli arazide de direnme odakları faaliyet. teler. Bu direniş ruhu Batı Beyrut’ta bir çok kaliraınanlık konu oluyor. Örneğin, Surdaki ElFetih komu tanı Aznıi’nln Sur’u hala elinda tuttuktan başka geçtiğimiz hafta içinde Beyrut’a gelip, gö rüşmelerde bulunduktan sonra tekrar Sur’a dönüp direnmeyi surdürdüğtl anlatılıyor. Ne var ki, bütün bu kahraman en tavır siyasi durumun elveriş sizliği ve Batı Beyrut’un kuşatına altında bulunması nedeniyle mukavemetini LÜb. Filistin nan’da yaşatınaya yetecek gibi gözükmüyor. Batı Beyrut’ta sürekli yer de. ğiştirerek yaşayan FKÖ önderleri başta Yaser Arafat ve Aba clhadl geliyor Yoğun bir siyasi faallyetlndeler Bu faaliyet, Suudi Arabistan ve Mısır kanalıyla muhatap Son bir hafta IçinalIyor. de Mısır Devlet Başkanı Hüsııl) Mübarek’in Yaser Arafat’a tam dört göndermiş oldu ğunu ve Arafat’tan da cevap aldığını öğrendik. Ayrıca, önceL Hisarbank “7 HAZiRANBANKACİ I I”nı başlattı... ki gün Suudi Arabistan Kralı Palıd da Arafat’a bir mesaj Güne erken başlayın. gönderdi. El altından suren ?KÖSwıdl Ilk işiniz, Hisarbank’a uğramak olsun. ve FKÖMısır pazarlıklarınm içeriği tam bilinmemekle birlikte Arafat ve Abu Cihad’la Mutlaka gelin, görüşen kimi çevrelerden kaza n1 1 fl g öğrendiğimizeöre, bu pazarlık.. lar FKO’nun ve liderlerinin Lübnan’ı terketmesi karşılığında neler koparacağun konu alıyor, Mukavemet hareketinin üst yönetimi ve beli! başlı kadrolarmm Lübnan’ı salimen terket me karşılığında Batı Yakası ve Gazze’de Filistinlilere özerklik bu, bugüne kadar FKÖ tere. dinden sürekli reddedilmişti ilkesine yanaşmayı kabtıfleneceklert bölgesinde siperlenen İsrail askerlerinin, TSİ. dün 15.00 ta (12.00 GMT), Batı Beyrut’u roket ateşine bildirdi. tuttuklarını BakanI ABD Dışişleri Haig, İsrail’in Beyrut’u iş nat verdiğini söyledi. Mısır Dışişleri Bakam Kemal Ha san Ali ile üç saat süren görüşme sonunda bir açıklama yapan Haig, Israil’in Camp Lübnan’ın işgalinin David anlaşmalarıyla oluşturulan barışı zedelediğini kabul etti. Haig bir soru gal etmeyeceğine dair temi Beyrut’ta onbivılerceFIIIStIfl 1mm öldürülmesini kabul nin Israil’in Beyrut’u Işgal etı meyeceğine dair ABD’ye ta minat verdiğini açıkladı. Israil’in imha savaşı bağlı <Filistin Halk lideri Dr. Ge Kurtutuş orges Habbaş ise, «Beyrut’a Batı Beyrut’un İsrail bir liklerince sarıldığı FKÖ ii deri Yaser Arafat <sonuna kadar çarpışmaya dersin edeceğim derken, FKÖ’ye THA’nın bir haberine göre arargahının bulunduğu k ikinci bir StaUngrad yapa. cağız» dedi. Suriye’ye kaçtığı yolunda Kaddafi ki söylentileri yalanlamaic amacı ile Beyrut’ta gerilla mevzilerine yaptığı bir rette Arafat şöyle konuştu:I <Bu dünyada bize bir bıraktıracak larımızı güç yoktur.» a.a.’nın haberine göre. İsrail birlikleri Beyrut yakı nındaki bölgelerde sağcı ili önünde ristiyan mevzileri yer alırken, Lübnan Ile Hıristiyaniarı İsrail arasında ki Işbirliği de açığa vuruldu. Güneyden gelen İsrail bir likleri Ile Beyrut’un kuzey ve doğusunu kontrol da bulunduran sağcı Hıristiyanların birleşmesi, öteki Lübnarılılar ve Filistinliler Için gerçekleşınesi sayılıyor. Öte yandan İsrail Gene! kurmayı yaptığı açıklama. KINSABAH IWNKALIUN. ralandığını listin tankımn AKIMAN’JN öne dUrUldUğUnU sürdü, Açıklamada, 6000 Filistinlİ gerilla ve 60 Suriye askeri nin esir alındığı da dI. AP ajansının verdiği bere göre, İsrail Genelkur ınayı, Güney Lübnan’ın iş gal! sırasında 110 askerinin öldüğünü, 700’tinfln de yaİsrail Genelkurmay Başkanı General Eytan çatış malarda 300 Suriye, 100 P1 diğini Suriye’ye ait 85 u çak ile 5 helikopterin dilşüruldtlğünti öne sürdü. AÇIKLAMASI Dışişlerı Bakanlığı sözcüsU Büyükelçi Nazmi Akı. tahrip edilaçıkladı. Ile 1000 Suriye askerinin öl da, 2000 Filistinli gerilla man, .Türkiye’nln yegane istikrar Ortadeğu’da suni olarak bekasım devam ettirdiğini. söyledi. AkıNazmi Büyükelçi man, ıOrtadoğu’dakl tehlikeli durumun boyutlara ulaştığını, Türkiye’nin etrafmin ateşle sarılı olduğu un. belirterek, Türkiye müteyakkız. dikkatlidir. Dil dikrum değerlendirmesini katle yapmaktayız. dedi. AkIman, Israil’in Lübnan’ a saldırısı sırasında Türkiye’nin Beyrut Büyükelçili ğl Ile elektrik kesintisi zünden yaklaşık 40 saat irtibat kurulamadığım. bildiri di. Ğ (Baştarafı 1, Sayfada)’ Alon Llel, TRA muhabirine dün yaptığı açıklamada, <Şu anda Arap tabiyetinin çeşitli ülkelere dışında, teröristlerin de mensup FKÖ kamplarında yakalandığını söyleyebillrlm» dedi. İsrail İstihbarat İsrail rum <Lübnan Operasyonun dana önce FKÖ kamplarında Ermeni terörist Türk ve lerinin tesbit olduğunun edildiğini de belirten Israilliler tarafından Işguder, yakalanan Arap Örgütü EVET HAYIR da olmayan teröristlerin isim ve sayılarının İsrail makamları tarafından kesin olarak tesbit edilmesinden sonra bu konuda bir açıkla ‘(Baştarafı 2. Sayfada) rıma öğütlemişimdir. Oyunları ile şiirlerine öyle büyük bir yakınlık duymadım, ama değerli yazarın değişik yönlerini yansıtan bu tür çalışmalarını da ilgiyle izledim ve izUyorum. Türk dilinin kişiliğine kavuşmasında, geniş yığınlarca benlmsetilmesinde önemlidir. Bütün bunları bileetkinliği de rek. yine de şunu söylemek istiyorum: Aziz Nesin «olgun» yaşta bir sanatçıd.ır, yazın tarlhlmlzde yerini almıştır, böyle ucuz ve anlamsız konuşmalar yapmasını kendisine yakıştıramıyorum, Bizler. Sait Faik Seçici Kurul üyeleri <on para> etmiyorsak, bunu şimdiden açıklamalıdır. Dürüstlük, gerçek yazarlık, sanat sevgisi bunu gerektirir. ma yapılabileceğini de ifade etti. Öte yandan Dışişleri SözCilalI Nazmi Akıman, FKÖ esir edilen kamplarında Türklerle ilgili henüz bir bilginin kendilerine madığını, açıklama bu konuda bir yapılırsa isimleri ulaş nin İsrail İşgüderı tarafın daıı Dışişlerine bildirilebile ceğini söyledi. . Mobilyacı. doğramacı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog