Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 16 HAZÎRAN 1982 Prof. Cözen: Türkiye'de 150 bin kisi işitmiyor Prof. Nurettin Gözen, «tşitme konuşma eğitimi görmeyen ilkokul öğretmenleri işitmeyen çocuklan eğitiyor» dedi. tstanbul Haber Servisi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deîfcan Yardımcısı Prof. Dr. Nurettin Sözen, Türkiye'de 150 bin yurttaşın ağır işittiğini veya hiç duymadığmı açıkladı. 'Sözen, sağır ve dllsiz okullannda eğitim gören işitmeyenlerin. gayısınm ise 10 binl bulmadığını bildirdi. Cerrahpaşa jjTıp Fakultesi, okul öncesi Işitme ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencllerinin hazırladığı el becerlleri sergisini açaa Prof. Sözen, işitmeyen ve ko •«• •«•*!«» ^ J A ' M ^ I I I mışamayan insanlan mutlu Dış Haberler Servisl jfeaşbakan Bülend Ulusu, Suudl Arabistan Kralı Haf (Ud'in pazar günü Talf te ge çlrdiğl bir kalp krizl sonucu filmesi üzerine, dün Riyad'da yeni Kral Fahd tarafmdan kabul edilerek Devlet Başkanı Kenan Evren ve Türk halkınm taziyetlerlnl bildlrdi. Suudl Arabistan tahtma Reçen Kral Pahd'a başsağUgı dlleğlnde bulunan UluBU, daha sonra Cidde tizerlnden akşam Ankara'ya döndtL Bu arada Kral Halld'ln ölümü Ozerlne Ankara'da Suudl Arabistan Büyükelçillğinde açüan özel defterl, MGK adma Orgeneral Nurettin Ersln, Sllahlı Kuvvetler adına da Denlz Kuvvetlerl Komutanı Oramlral Nejat Tümer lmzaladılar. Evren: Basın sorumluluğunun bilinci icinde Devlet Başkanı, Îstanbul Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Devlet Başkanı Orgeneral Ke nan Evren dun saat 10.00'da Istantoul Gazeteciler Cemıyetı Yo netım Kurulu üyelermi Çankaya Köşku'nde kabul ettı. Evren, Nezıh Demırkent Başkanlığı'ndaki Yönetim Kurulu üyelerinin ellerini teker teker sıkarak «Hoşgeldiniz» de di ve kendileri ile odasmda bir görüşme yaptı. Nezih Demirkent rahatsızlığı nedeniyle Ankara'ya gelemeyen Cemiyet Başkanı BurJıan Felek'ın bir mektubunu Evren'e verdı. Devlet Başkanı ile görüşen îstanbul Gazeteciler Cemiyetı Ydnetım Kurulu üyeleri, Nezih Demirkent, Mustafa Yücel, Hasan Pulur, Vasfiye özkoçak, Orhan Erinç, Ziya Nebioğlu, Re cep Bilgtner'den oluşuyordu. Devlet Başkanı, yaptığı konuşmada «Türk basmını sorumluluğiuıun bilinci içlnde görmekten memnunum» dedi. Devlet Başkanlığı Basm ve Halkla îlişkiler Müşavirliği, ka bulden sonra Devlet Başkanı Evren'in dün saat 10.00'da Nezih Demirkent başkanlığında tstanbul Gazeteciler Cemiyett Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir heyeti kabulünden sonra bir açıklama yaptı. Açıklamada, Demirkent ve Yönetim Kurulu üyelerinin Dev let Başkanı Orgeneral Kenaa Evren'e Türk basınının çeşittt sorunları hakkmda bilgi sundukları belirtildi. Devlet Başkanı Evren'in kabul sırasında yaptığı konuşma da, birlik ve butünlügıin korunmasında huzur ve, güven ortanunın sağlanmasmda basına büyük gorevler düştüğttnü hatırlattığı belirtilen açık lamada daha sonra şöyle denildi: «Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Türk basımnı bu sorumluluğunun bilinci İçinde görmekten memnunluk duydu. ğunu belirtti ve Yönetim ola rak sorunların çözümü için ge rekll çabanın gösterileceğinl söyledi.» yurda donau Ulusu la döndü KTFD heyeti Ankara'ya geldi ANKARA, (Cumhuriyet BnroBU) KTFD Başbakanı Mnatafa Çağatay Başkanlığındaki KTFD heyeti dün 18.30'da Ankara'ya geldi. Çağatay, Esenboğa'da gazetecilere, «lncelemelerimizde edineceğimiz sonuçlarla KTFD eko roraisini daha eiiçlü blr biçlmde ele aloıa ve uygulama Imfcânı bulacağız» dedı. Devlet Bakanı ve Başbakan Tardımcısı Zeyyat Baykara'da karşılama sırasında, «KTFD de gelecekte iyl bir ekonominin •ağlanacağını» söyledi. Başbakan Bülend Ulusu'mın çağnşı üzerine Ankara'ya gelen Çağatay başkanlığında yedi baian ve milletvekillerinden olu; çan KTFD heyeti temaslarınâ bügün başlayacak. kesin görevi olduğunu beci olarak kazandırmanm her lirterek varolan SağırDılsiz Okullarınm yetersiz kaldığı nı ve bu okullarda eğitim veren İlkokul öğretmenlerinin, işitme ve konuşma egiti minden geçmemiş kîşiler ol duğunu bildirdi. Türkiye'deki işitmeyen ço cuklann eğitim ine ilkokul düzeyinde başlandığmı hatırlatan Sözen, bumın geç kabnmış bir eğitim olduğunu belirtti v e Devlet'in işitmeyen insanlar için üstlenmesi gerekli çahşmalan şöy le sıraladı. «Ülkemizdekl Işitme kaybı olanlann veya duymayanlann durumu bllimsel ve gerçekçi bir yakla' şımla saptanmabdır. Okul sa yısı ve okullann teknik at raçgereçleri artınlmalıdırjı Öğretim elemanlanmn kon nuyla ilgili eğitim görmelei rl sağlanmalıdır. Agır işlJ ten ve duymayanlann eğitl mi zorunlu kılınmalıdır. İşlt me cihazlanndan gümruk almmamalı ve hatta devlet bu cibazlan parasız verma lidir... Çocuğu bu merkezde teda vi gören Kemal Dinkçi, «Isj tanbul'daki blnlerce işitmeyen çocuktan 1520 tanesinl eğitmek veya 1520 çocuğu haftada bir eğltime sokmak yeterll değildir. Samiml söy luyorum, çocuğumun burada haftada bir gördügü dersi, veli olarak evde devam ettlremiyoruz.. Çflnkfl, velî olarak bizim eftitime ihtiyacımız var.» dedi. kllmanı * v e topluma üreti tanahmet Akbıyık Oyuncu Çüanazı'nda öncekl gece çıkan yan Binda yanan bina sayısı ll'e yükselirken, maddi zarann bfiyük olduğu blldirlldl. Demlryola hattıyia »alül yolu arasında uzanan Oyuncu sokagı ile kesişen Oyuncu Çıkmazında evleri kül olan 11 ev den 52 Hşi yakınlannın yanlanna yerleştirildi. tstanbul Valisi Nevzat Ayaz beraberinde Eminönü Kaymakanu Besim Yavuz olduğu halde dün sabah 8.20 sıralarmda yangın yerlnde incelemelerde bnlundu. Evleri yanan ailelerle eöriiştü. îlgililer hasar tesbit çalıştnalaruun sürdüğünü, zarann 50 milyona ulaşabileceğinl söylediler. Açıkta kalan allelere devlet yardımı yapılacağı bildirildl. (Fotoğraf: Ender ERKEK) 11'© yÜkSGİCİİ Sul Batık gemilerden sökülen mallar ele geçti Independenta'yı soyup soğana çeviren korsanlar yakalandı • SAB1KALI DENİZ KORSANLARININ BAŞTA «tNDEPENDENTA» GEMİSİ OLMAK ÜZERE BATIK GEMİLERE DADANDIKLARI VE MİLYONLARCA LİRALIK HURDA VE DEMÎR EŞYAYI KAÇIRDIKLARI ANLAŞILDI. ma, kumar oynama ve bazı suçlardan sabıkalı korsanların sorguları başladı. Sanıklann bir süre önce Derince gümrük deposunu basarak 600 kilo kauçuk hammaddesl, demir ve elektronik araç, «Evrlyali» gemisinden alüminyum çal dıklan, geçtiğimiz günlerde de Kumkapı açıklarında de mlrll Panama bandıralı «Atlantlk Maria» gemisinln çelik halatlannı keslp götürdüklerl belirlendl. Korsanların Kasımpaşa'daki deposuna yapılan bas kmda, çok sayıda çalıntı eşya ve parçalar ele geçirlldi. Deniz Polisl ilgllileri, «Boğaz ve Marmara'da grerek yalılara, gerekse batık ve seyir hallndeki gemilere baskınlar düzenleyen Kara Korsanlara darbe lndirildi. bu tip soygunculara göz açtırılmayacaktır» dediler. Petrol aramada yabancılara genis olanak sağlayan tasarı komisyonda kabul edildi I ANKARA, (ANKA) Danışma Meclisi îktisadi tşler Kcmlsyonu petrol yasasmda değt şikliic yaparak, petrol aramalan konusunda yabancı şirketler le özel sektöre geniş olanaklar getiren tasarıyı kabul etti. îktisadi îşler Komisyonu Bas kam Nuri Ozgöker, tasan ile getirilen kolaylıklar ilişkin ola. rak bir basm toplantısı düzenledi. Ozgöker, tasanmn geliştiriUnesi sırasında yabancı ve yer li çok sayıda kişi ve kuruluşun görüşüne başvuruldugunu ve or taya çıkan metnin ülke yaranna en uygun biçimde cevap verebilecek nitelikte olduğunu söy ledi. Yasanm bir teşvik yasası olduğunu belirten Ozgöker, «Gerek yabancı gerek yerli şirketlerin petrol arama konusunda bugüne kadar karsılaşmış oldukları çeşitli engefler bu tasarı ile tamamen ortadan kaldırılmıştır» dedı. Ozgöker, yabancı şirketlerin Türkiye'de yapacakları yatırım lar konusunda, tam anlamıyla bir guvence içinde olduklanm da kaydederek bu şirketlerin çalışmalarına hiç bir şekilde engel cıkarılmavacagım bildirdi. ozgöker, «Amacımız topraklanmızüa varolan petrolü ül1emize kazandırmaktır. Tasan tu petrolü çıkarabilnıek '.çln neler yanılması gerekiyorsa o luısuslan saçlamaya yoneliktlr» diye konuştu. Petrol yasa tasarısı aynen kabul edilirse yabancı petrol şirketleri petrol aramalarmın yanısıra, Türkiye'de rafineri ve boru hatları da kurabilecekler. Bu şirketler denizlerden urefctikleri petrolün yüzde 45'ini ihraç etmekle yükümlü olacak Türkmen Gromiko ile görüstü anslar) Dışişleri Bakanı îlter Türkmen, Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Andrei Gromiko ile görüştü. Görüşmede, ikili ilişkiler ve uluslararası sorunlann ele aluıdığı bildıriliyor. BM Genel Kurulu bugün bir konuşma yapması beklenen Türkmen perşembe günü New York'tan aynlacak. Tanay, Onur çarşısı haberine adının kasıtlı sokulduğunu bildirdi tstanbul Haber Servisl Kaflıköy Altıyol Onur Çarşısı'nda dükkanı bulunan Güngör Tanay adlı yurttaş, Çarşı'nm boşluğunun yıkılarak dükkan yapılacağjna ilişkin haberimize kendi adınm kısıth olarak başkaları tarafından sokulduğunu bildirdi.. Tanay, kendisinin Onur Çarçısı'nın merdlven boşluğunun yı kılarak dükkan yapılması olayıyla ilgilenmediğini, bu neden le îstanbul Belediyesi'ne verilen dilekçenin altında imzası bulunmadığını, konuya ilişkin haberimlzde de adınm şikâyet çiler arasında geçmesinin gerçeği yansrtmadığını belirtti. Tanay, adınm haberde yer almasından sonra Onur Çarsısı sahibi Nuri Onur'un, kendisinin satm almayı düşündtiğü bir başka dükkanı satmaktan vazğeçtiğini, bbylelikle zarara uğradığmı bildırerek haberle ilgili düzeltmenin yapılmasmı istedi. Konuya ilişkin haberimizde GUngör Tanay'ın adınm yanlışlıkla yer almasmdan dolayı öaur diler, duzeltırız. Akbay'ın cenazesi getirildi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Geçtiğlmiz hafta Lizbon'un banliyölerinden birinde Ermenl bir terörist tarafından silahlı saldırıda şehit edilen Lizbon Büyüfeelçiliğl Idarl Ataşesl Erkut Akbay'ın cenazesi dün 15.15 te uçakla yurda getirildi. Akbay'ın cenazeslnl Esen boğa Havaalanında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Kâmuran Giirün, Akbay'ın ya kınları, Dışişleri Bakanlığı mensuplan karşıladı. Şehlt diplomatm cenazesi daha sonra askerl birllk tarafından uçaktan almarak cenaze arabasıyla Gülhane Aakeri Tıp Akademlsl morguna götürüldü. Erkut Akbay bugün devlet töreni ile topraga verllecek. tstanbul Haber Servisi Deniz polisl, iç ve dış liman ile Marmara denizinde korSanlık yaparak batık gemileri soyan, gümrük depolarına ve yalılara baskın düzenleyen, son olarak dâ'Hay darpaşa açıklarındaki Independenta tankerinl soymak isteyen iki kişl ile çalıntı malları satan iki arka daşmı yakaladı. Korsanların öncekl gün Haydarpaşa önlerinde batık İndependenta gemisine gıde cekleri öğrenildi. Polis bu bölgede tertibat aldı. Motorla Independenta'ya yanaşan korsanlar oksijen kaynakları ile gemiyi sökmege baş ladılar. Işte bu sırada «Kara Panterler» harekete geç tl. Deniz Polisinin üzerlerine geldiğini gören korsanlar kaçmağa başladılar. Çevrenin sarıldığını gören İ soyguncular, «Ates etme KORSANLAR İNDEPENDENTA*DA ~ îstanbul'da özellikle batık gemilerden çeşitli hurda ve demir eşy a çalan korsanyin, teslim oluyornz» diye ' ' '"' * ' a bağırdılar. dentayı üç yüdu: soyduklan anlaşıldı., (Fotoğraf. Ender ERKEKl Deniz pollsi, deniz yoluyla soygunların artması üzerlne «kara korsanlar» yakalamak için aıalıksız tüm bolgeyi kontrol altuıa aldı. Çeşitli suçlardan sabıkau olan Neşet Bodur ve tbrahim Patır, motorları, çaldıkları, mal ve gemi sökmeye yarayan aletlerle birlikte ele geçtiler, polis bu ça• İSTANBULOJN BOĞAZ valetlerln böyle pis bırakıl farkmda, tuvaletlerl halkın lıntı malları satan hurdacı GÖRÜR BİR DİNLENME ması, parka nazar değme kirlettiği orjinal şekliyle bıMevlot Aydın ve Enver KaYERİ OLAN YILDIZ PAR sin diye olacak. Eee, ne der rakıyorlar.» raboyun'u da gözaltına alKI'NA HAFTA SONLA leri kadı kızında bile kusur Bir park görevlisi ise, par dı. RI GELENLER YIĞIN olurmuş. Belediyeciler de ka piknik yapmaya gelen Sllahlı soygun, allah buLARCA ÇÖP BIRAKI Yıldız Parkı'nm güzelUğinm yurttaşlann ÎSTANBUL (THA) Odikkatsizliğini YOR. TUVALETLER PİS lundurma, pollse karşı koyto sanayinin krizden kurtulması için 1965 modelLİK İÇİNDE, BAZILARI den aşağı ticari otolann GtRİLECEK GİBİ DEĞİL. cek. 17 yıllık otoların devre dısı bırakılması tepki ile karsılandı • Ne koruyoruz, ne bakıyoruz Yıldız Parkı çirkinleşiyor eleştirerek, «Kardeşim t& mizlik bir kültür meselesidir» diye söze başladı ve ©leştirisini şöyle sıirdürdü. «İnsanlarımız, bu güzelim cennet köşeyi göz bebeği gl bl koruyacağına bakın ne hale getiriyorlar. Ellerine ne geçerse oraya buraya fırlatıp bırakıyorlar. Ya yüz numaralar? Kadin geliyor. milletin yanında tuvaletin ortasına çocuğunu şeye tu tuyor. Tuvaletin deliklerine olup olmadık şeyleri atıyor lar. Çeşmeleri kırıyorlar. Ağaçların dallarını kınyorlar, Daha neler. Böyle sorumsuzlukla belediye değil bir, her tuvaletin başma iki adam dikse yine başa çıkılmaz.» Doğa, Yıldız Parkı'ndan hiç bir guzelhği esirgememış. Boğaz manzarasıyla tam bir dınlenme yeri. Hafta boyu çalışan, didinen yuzlerce yurttaş, hafta sonları bu parka gelerek yorgunluğunu gıdermeye çalışıyor. Parkın her köşesınde, her ağacın altındaj aileler, koşturan çocuklan, sevgılilerı. oynayan şarkı soyleyen arkadaş gruplannıt duşunen ya da hayal ku ran yanlız yurttaşları görmek mumkun YANGIN YERİ DEĞİL Yıldız Parkınm bakımsız tuvaletleri parka dinlenmeye, temiz hava almaya gelen yurttaşlar içüı birer mikrop yuvası haline geldi. Ne uygarca korunuyor, ne de bakım görüyor^ Halkın ortak mah olan bu guzelim parkı, dikkatsiz yurttaşlann ve ilgisiz görev lilerin ihmaı etmeye, kirletmeye, kullanılmaz hale getirmeye hakkı var RoBler değisti: Yolcular otobüsü tasıyor Îstanbul Haber Servisi tstanbul, 5 milyonluh nüfusuyla. hiçhir şeyin düzenli işleyemedıği, hiçbir hizmetin, artan nüfusa, gereksınıme yetişemediği bir kent. Ve kuşhusuz tstanbul'lunun gereksinme duyduğu en önemlı şey de ulaşım hizmetleri, İstanbul'luların hizmetine sunulan toplu taşın araçlarmın yetmemesi bir y o na. bu sayınm gün güne azaldığı da gözleniyor. Onartm gerehsinimi duyan araçlartn sayısı hergeçen gün artarken, fotoğraftaki sibi manzaralara rastlamah da olası. Yolun ortasında kahvermiş bir ÎETT otobüsü ve işi gücü bırakıp, itmeğe çalışan İstanbul'lular.. Bu manzara, îstanbul' un toplu taşınının durumunu, istanbul'luların çektiği sıkmtıyı tüm açıhlığıyla göstermiyor devre dışı buraküacağı yolundaki haberler tepki ile karsılandı. îstanbul Şoförler ve Otomobılcıler Dernegi Genel Sekreteri Nurkan Güvenilır: «Otomotiv sanayi kendi arabalarım piyasaya sürebilmek için esM model arabalarım trafiktcn alınmasını sağlamak istıyor» dedı. Guvenılır şunları söyledi: «Otomotiv sanayi bu soruııa el atıyorsa einafımı'/a uzun vadeli taksitlc peşinatsız üdeme kolaylıkiarı sağlasın. Oüşük faizli kredi iınkanlan tanısın, biz de eski olomobilleri Makine Kimya'ya hibe ederiz, eğer Sanayi Bakanhğı bun ları yapacak güçte değilse bu kararı hiç çıkarnıasın.» Şofor Esnafı Derneğı Başkanı Kazım Özeke de: «Biz dernek olarak eski bakan Şahap Kocatopçu'ya bir teklif yaptık ve eski model arabalan Dev let Malzeme OHsi'ne verelim, devlet de esnafumza halk bankasından düşük faizli, hatta faizsiz kredi sağlasın, yeni model arabalara kavuşalım, ancak aunan kararda faizlerden söz edllmeyince esnaf telaşa düştü.» dedi. İstanbul Haber Servisi Hafta sonlarmda Yıldız Par kı'na piknik yapmaya giden yurttaşlann, parktan ayrıhrken arkalarında yığm larca çöp ve kâğıt bıraktık lan, bazı dalgın yurttaşlann ise, çatal, kaşık, tencere patık gıbj eşyalannın ya nısıra küçük tüpgazlannı unuttukları öğrenildi. Park gorevlılerinın, unutulan eşyalar ile bırakılan çöp ve kâğıtları toplamakta ve temizlemekte pek aceleci davranmadıklan ve bu yuzden bu işi açıkgöz bazı yurt taşlarm kısmen yerıne getirdıği belirtildi. Sözkonusu «açıkgöz» yurttaşlann, pazartesi günleri daha şafak sokmeden Yıldız Parkı'nı is tıla ettikleri, cumartesi ve pazardan kalma «çöp dışındaki» tum ganimetleri el çabukluğu ile temızledikleri bildirildi. Yıldız Parkı'nda kendi de yimiyle «kafasını dinlemeye gelmiş» olan bir yurttaşla parkın guzellikeri üzerine konuştuk, Kafasmı dinleme ye gelmiş vatandaş tuvalet lerin pisliğini eleştirerek, şöyle konuştu. «Herhalde tu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog