Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

YÜKSEK TA\7l 59. Yıl; Say,: 20787 Cumhuriy « Kuracusu: „.. . Yunus NADI 20 TL. \ rr " Hariran 1982 Çarşamba 16 Beyrutta CumhurİYet CengizÇANDAR bildiriyor Filistinlilerin etrafında Israil çemberi daraldı Yaser Arafat Batı Beyrutta sürekli yer değiştiriyor •^y\ FKÖ liderleri Lübnan ı terketmek icin pazarlıkta ABD'Yİ MUHATAP ALAN FKÖ LİDERLERİ PAZARLIĞI MISIR VE SUUDİ ARABlSTAN ARACILIĞIYLA YÜRÜTÜYOR ONGÜNDÜRİLKKEZ BEYRUT'LULAR DÜN SOKAĞA ÇIKTILAR, KENTİN GÜNLÜK YAŞAMI BİRAZCANLANDI. SAVAŞTAN KAÇAN ONBİNLERCE İNSAN PARKLARDA, AÇIK HAVADA.APARTMAN GİRİSLERİNDE YAŞAMAYA : ÇALIŞIYOR. B İSGALGİRİŞİMİOLASILIĞ1NA KARSI BATI BEYRUTTA DlRENlŞ HAZIRLIĞIYAPILIYOR. ÖLÜMÜNE DİRENMEYE KARARLI GRUPLAR FKÖ ÖNDERLİOİNDE BAĞLANTIYI KAYBETMİŞ DURUMDALAR. ^ ^ İngiltere Falkland'da 15 bin Arjantin askerini teslim aldı ı Arjantinlilerin tngiliz ablukasını yararak, ada daki asker sayısmı 7 binden 15 bine çıkardığı anlasıldı. Yenilgi Arjantin'de şok etkisi yaptı. D13 Haberler Servisi Ingütere ile Arjanün arasında 74 gündur devam eden Falk land savaşj. Port Stanley'de ki 7 bm dolaylanndakf Ar jantın bırlıklenmn öncekl je ce geç saatlerde Ingiliz'lere resmen teslim olması ile so na erdi. ingiltere Başbakan lıgmdan dun sabah yapılan resml açıklamada adadakl tum Arjantın birliklerinın t«slim olduklan ve Port Stanley'e îngiliz bayrağınm çekildiği blldirlldi. Baş bakanlıktan yapılan açıklamada Falkland'daki Tngiliz bırliklerinin komutam general Jeremy Moore'un Lond ra'ya gönderdiği tnesaia da yer verlldi. General Moore mesajmda şöyle dedi «Falk land adaları, bn adalarda ya sayan halkın istegi doğriılhısunda bir kez daba tnKiltere'nin vönetimine eec"listir. Tann kraMcevî Voru snn » tngfitere Başbakam Bayan Margaret Thatcher ıse. dün Avam Kamarasmda yaptığı konuşmada Falkland'da 15 bin Arjantin askerinin teslim olduğunu açıkladı. Anımsanacağı gibi şimdiye kadar Falkland'da 7 bin dolaylannda Arjan tin askerinin bulunduğu tahmin ediliyordu. Falkland'a saldıran tngiliz askerlerinJn sayısı ise 9 bin dolaylarındadır AP ajansı, Arjantinlilerin îngiHz ablukasını yarmayı başardığmm anlaşıldıgını haber verdi. AP'ye göre. ArJantin'liler adaya bir hafta LÜBNAN'DA SON DURUM 30 gfln önce Lflbnani Işgale başlayan Israil birlikleri, iilkenin yansım ete gBçJrdiler. Sur ve Sayda kentlerini ele çeçlren birlikter. Beyrut'a doğm ilerledi. Önceki gün ise. Başkentln kuşatması gerçekleşti tsrail birlikleri. Beyrut'u tümüyle kuşattıktan sonra, Filistin Kurtuluş örRİitö'nün bulunduğn bölgeye karşı girişecrkleri nihai saldirınm ha?ırttk!anna başladılar. Hıristiyan Falanjistlerin egemenliğindeki Beyrufun Doğa kesimi ile (»üney Bcyrufnn banlijöjerine de İs/aU birlikleri girdi. Uman ve hava alanı da IşgalcJlerln denetiminde. Kentin güneyindeld FKÖ mevzilerinin çevresinde binlerce tsrail askeri ile yOzlerce tank ve ağır topçu bataryasıııın saldırı emri bekledlği öğrenlldl. BEYRUT tsrail kuvvetleri, Beyrufun falanjistlertn kontr lündeki doğu kesünine girdiler. Bu kesimın bağlandıgı Lüijnan Dagı'nm Metn tepeierinde mevzilendiler. Böylece, Beynjt'u kuzeya, Trablus'a bağlayan ve kıyı boyunca uzanan karayolu îsraH tank namlularmın menziline girdi. Metn tepeierinde ve ttoğu Beyrufun bazı mahallelerinde mevzilenen tsrail zırhlılan söe konusu karayoluna 3 kîiometre uzaklıktalar. Bu karayolu da zaten falanjistlerin denetiminde. Bu dtırumda, Piiistin mukavemetiran ve önderlerinin Ijulunduğu Batı Beyrut cevresindeki çeraber hayli darşlmış oluyof. Batı Beyruftan çıkıp ne kusseye, ne güneye, ne doğuyft yani Suriye yönüne, ne de deniz yoluyla çıkıp batıya gltmek mümkün değil. Deniz, tsrail donar.masıyla kilitli. Havayolu da, malüm, havaalanının kapalı ve çarpışma alanı olmasıyla söa konusu değil. Batı Beyrut cevresindeki çemberin daralmasına ra|men, pazar günü şiddetli bir hava bombardımanıyla bozulmuş oian ateşkes yeniden ilan edilmeden son 24 saattir htiküm sürtlyor. Dün sabaha karşı denijiden karaya birkaç top salvosunun dışında kayda değer bir durum olmadı. (Arkası Sa. 11, Sü. 2de) Arjantin 100e yakın ucak, İngiltere ise 7 gemi kaybetti BIRLEŞMIŞ MILLETLER (a.a.) Pazartesi günü Port Stanley'deki Arjantin garnizonununlngılizlere göreteslım olmasıyla sona eren Falkland Savaşı. her iki tarafa da çok pahalıya mal oldu. Gerek ingiltere ve gerekse Arjantın'uı insan kavıplan yuzlen buldu Bu arada 7 savaş gemısı battı 100 den fazla uçak düştü. Ingilizler resmi açıklamalar ı göre pazartesı gece yansına kadar 200 olü verdiler Arjantin ıse, resmi açıklamalarla 480 kayıp verdiğini bildırdı, ancak bu rakamın artabileceğıni kabul etti. îngilizler 0 mayıs'ta Goose Green'i ele geçirdikleri gün 250 Arjantin askennı oldurdüklerini söyled.ler. ingiltere en ağır kayıplara R haziran'da Arjantm uçaklannın iki çıkarma gemısıII batınp 50 Ingıli? komando erini oldürmeleriyle uğradı. (Arkası Sa, 11, Sü. l'de) Kaddafi, Evren'in çağrıiısı oSarak Türkiye'ye gelecek TRABLUS (ANKA) »Libya Devrim Liaeri Maammer Kaddafi'nim Devlet Başkanı Kenan Evren'in da ^etlisi olarab Türkiye'yi zi?aret edeceğl bildirildi. Libya Haber Ajansı Jana' nm bildirdlgine göre. halen Ubya'da bıüunan Başbakan Vardımcısı Turgut özal. öncekl gün Kaddafi taraCArkası Sa. 11, Sü, H önceslne kadar asker göndermeyi başardılar. Margaret Thatcher, Arjantin birliklerinin Komutam General Marlo Benjamin Menendez'in birliklerinin ellerindeki tüm silah, cephane ve araçları Ingilizlere teslim ettiğlni ve ArJantin'liler tarafmdan 2 nl sanda kovulan eski Vall Rex Hunt'un tekrar adaya döneceğlnl belirtti. Thatcher, savaşta 250 înglliz'in öldüğünü, Arjantin lilerin ise, 750 dolaylarmda kayıp verdiklerini söyledl. ingiltere Başbakanlıftndan yapılan açıklamadan kı sa süre sonra Arjantin Genelkurmay Başkanlıgı tarafmdan yapılan açıklamada «Falkland'da ateş kes ve Arlantin birliklerinin çekilme lerine Hişkln koşullann sap I THA'na göre Yaser Arafat sonuna kadar sa tsrail ultiroatomunu reddettandığı» bildirildi. vaşacaklannı söyledi. İsrail Batı Beyrut'u ro tiğini duyurdu Radyo. şoy Adada, ateş kes ilan edil le dediket ateşisine tutarken, Suriye ve Falanjist birdiğini doğruluyan ajans, iki «İsrail'e yanıtımızda. Bey tarafın birliklerine komuta likleri arasında çatışmalar oldu. ruftaki Suriye birliklerinin eden generallerin Port Stan başkentte Arapların karaley'de buluştuklannı ve «şart Dış Haberler Servisi tom rına ve meşru Lübnan hüvererek. başkentten lan» görüstüklerıni sövledi Lübnan radyosu, Lübnan" kümetinin istegine uygun Falkland adalarını savu daki Israil kuvvetleri ko çekilmelerini istediğini ha olarak bulunduklannı ve ber verdı. Şam radyosu da nan Ariantin birliklennin ko mutanının, Beyrut'taki Suyerlerinde kalmaya devam haberi doğrulayarak Su (Arkası Sa. 11, Sü. 6'da) riye birliklerine bir ultıma nye birlikleri komutamnm IArkası Sa. n Sö 8'de) Israil'in imha savası Ergun BALCI îsrail'in Lübnan'da «Güney Lübnan'da 40 km'lik güvenlik kuşağ» iddialarınm çok ötesinde FKÖ'ye yönelik bir İmha savaşına giriştiğl açık seçik ortaya çıkmıştır. Güney Lübnan'a yöneltilen saldınnın Ftlistin'li gerillalar tarafmdan îsrail'in kuzeyindeki Galile bölgesine açılan roket ı # (Arkası Sa. 11. Sü .îdel, Haig: Israil Beyrut'u isgal etmeyecek Suriye, IsraiTin ^Beyrut'tan cekil,, ültîmatomunu reddetti Israil isgüderi: FKÖ kamplarında Türk ve Ermeni teröristler yakalandı ANKARA (THA> İsrail Ankara îşgüderi Alon Liel. tsrail kuvvetlerinin Ple geçirdıgı FKÖ kamp larında Türk ve Ermeni teroristlerin dp bulunduğunu (Arkası Sa. 11. Sü. 8'de», Sölüm tercihi için bilinmesi gerekenler ••• »•' . . » . . Üniversite 2.sınaviçin kölaylık Onlem AJmak Zamanı, Ptyasadaki «iç talep durgunlugn» kucuk lşletmelerin birer birer batmasma yolaçıyor. «Bankerler olayı» 24 ocak kararlannm açık iflasıydr bu olgu görmezlikten gelindi: önümüzdekl günlerln konusu «bankalar olayı»dır: umarız bu olgu uzerinde yeterince durulur! «tç talep» geriledikçe, yok oldukça küçük işletmelerin birer birer batmalan kaçınılmazdtr. (Arkası 9. Sayfada) FAIZ \ARiSMCA Osman Ulagay 3 İsrail Genel Kurmay Başkanı; Cuma günü Cumhuriyet'te Bazı firmalara destek, bankaları zorladı !5ir karau bankasınm daba önce özal kesimde de görev almış olan Genel Mücjürüyle konuşuyoruz. «Asıl sornn sanayi kuruluşlanndan. kredi kullanan kuruluşlann bunalımından kayrlaklaaıyor. diyor. sanayiî yakından tanıyan Genel Mü (Arkdsı 9. Sayfada) Arafat Beyrutta bir Batılı ülkenin elçiliğine sığındı,, BTŞ Hibfsrlor Servisi BBÖ radyo$u dün aksam Türkçe ysr yımnda Tel Aviv mühabirına dayanarak verdiği haberde, lsrail Genelkurmay BaşkamTmı Tel Avivde düzenlediği basın teplanösında Aralafın Beyrut'ta bir batah fflkenta büyükelçiligino ağındığını aöyledlğial bildirdi. FKÖ sözcüsü İM bw '"' JBtootadl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog