Bugünden 1930'a 5,453,480 adet makaleKatalog


«
»

15 HAZİRAN 1982 Cumhuriyet 9 Israil Beyrut'u da kusattı (Baştarafı 1. Sayfada) hareketi yaklaşık 20 yıllık tarihlnln en kritik noktasın da bulunuyor Belki de bır askeri harekat ve hatt a bel ki de bir siyasi organizma olarak sonun başlangıcında. Beynıt'ta halk arasındak' kanı îsrail kuvvetlerinin kentin tümünü ele geçirme ye kalkışmayacağı yolunda Çünkü Sayda ve Sur bile tam anlamıyla îsrail kuvvet lerinin eline geçmemişken. beyrut'a girmek büyük ve gereksiz kayıplara yol açabilecek. Çünkü Beyrut'a İsrail kuvvetlerinin girmesi demek Filistinlilerin, Lüblanlı müttefiklerinin ve Şii EMEL örgütünün sokak sokak, ev ev çarpışması demek. OLAĞANÜSTÜ DİRENME îsraillilerın bunu yapacak larına kenö kuşatmakla ye tlnecekleri ve sartlarını dik te edecekleri sanılıyor. Bu şartların en önde geleni bel li: FKÖ'nün Lübnan'ı ve Bey rut'u terketmesi. Haig son demeciyle îsrail' e vesil ışık yaktı Haig, Lüb nan'dan sadece îsrail'in geri çekilmesi'nin değil Suriye dahil tüm yabancı kuvvetle rin çekilmesi gerektiğini söyledi. Bu satırlann yazıldığı sırada îsrail kuvvetleri Baab da'dan biraz aşagıya inerek Hazmiye'ye ulaştılar. Filistinliler. 25 kilometre karelik bir alanın içine sıkışmış du rumda kaldılar. Fakat hava alanı ve çevresindeki Halde semti hala duşmedi. Bu böl gede Şii örgütü Emel olağan üstü bir direnme ortaya ko yuyor. Zaten Beyrut'ta her kesin ağzında Güney Lübnan'da Filistin Gerillalannın ve Beyrut'un güney banliyö lerinde Emel Şii örgütünün gösterdigi «Destansi» direniş dillerden düşmüyor. Ama öyle hissediliyor ki. bütün epik yönlerine rağmen bu direniş somut siya si sonuclar vereceği noktayı asmıs gibi. BEYRUT LİMANINA TÜMÜYLE EGEMEN Beyrut'un dogu ve Güney banliyölerine îsrail kuvvetleri tümüyle girmiş durum da. Zaten kentin dogu bölgesi Hıristiyan falanjistlerin kontrolü altında. İsrail donanması denizi. dolayısıyla Beyrut limanına egemen. Ha vaalanı da işgal kuvvetleri nin elinde. Böylece Beyrut tamamiyle kuşatılmış halde bir savaş alanına dönügtü. ELÇİLİĞİMİZİN TELEFONU KESİK Beyrut'taki tüm yabancı elçilikler kendi vatandaşlanna sürekli çagrı yapmaktalar. özellikle deniz yoluyla yurttaşlarını Beyrut'tan çıkartma çabasındalar. Bu a rada Türkiye büyükelçiliKinden ses seda yok. Telefon bağlantısı da elciliğimız ile kurulamıyor. Bu arada şunu da belirtmek gerekıyon Türkiye büyükelçiliği. şiddetli çatışmalara sahne o lan bölgenin hemen hemen eşiginde bulıınııvor 100 BİN KİŞtLİK tSRAlL KUVVETt Artık îsrail kuvvetleriki toplam sayılan 100 bıni bul du. muazzam havaüstünlük leriyle bırlikte Baabda ve Hazmiye'de Lübnanlı Hristı van tnüttefikleriyle buluştu lar. Filistin ftnderlifeine ikı voldan bırini seçmekten bas ka yol gözükmüyor: va so nuna kadar direnerek bir öuyük ihtimalle ölmek fizı ki olarak ortadan kalkmak va da ABD ile bir uzlasma vfl «irip Beyrut'u terketmek Galiba artık bir dönem ka oanıyor FIfi'ların ve silah ların gölgesinde Ortadoğu haritası kanla bir kere da ha çiziliyor FKÖ LtDERLEKl FKÖ liderleri Beyrut ma hallelerinde sürekli yer değiştiriyorlar. Çünkü, daha geçen gün FKÖ lideri Arafat, bir binayı terkettikten on dakika sonra o bina yer le bir edilmiş. îsrail istihba ratı anında haber ahp uçak gönderiyor ve bombahyor. Bu yüvden liderler sürekli yer değiştiriyorlar önceki gün, Lübnan dağından başkente inerken Beyrut. bombardıman dumanınm yarattıgı sisten gö zükmüvordu. Şu satırlann yazıldığı (TSİ. il e 16.00) sna kadar bombardıman olmadı, ama bir başka türlü sis ortayı kaplamışti: Ülkenin geleceğine ilişkin olarak du>u lan kaygı. Sokaklarda hareket çok az. Gece hele kimse yok. silahlı milislerden başka. Elektrik sık sık kesiliyor. Fırınlann önünde tedirgin gruplaşma lar. Yiyecek sıkmtısı. Bütün bunlara ek olarak yeniden tırmanmaya başladığı gözle nen o bitmez tükenmez iç kanşıklıklar Gözler sürekli bir bombardıman korkusuy la havay. tarıyor. Kulaklar her gürültüden irldliyor bu duruma tahammül edemeven binlerce kişi hiristiyan Falanjistlerin kontrolündeki dogu Beyrut'a sıgınmış. ya da sıgmmakta Bunlar dünkü Beyrut'tan bazı görüntülerdi. Şimdi bü yük soru şu: FKÖ ve Filistinliler gidecekler mi? ve na sıl, ne şekilde, nereye gide cekler?.. Îsrail Genelkurmay Başkanı General Raphael Eytan dün verdiği bir demec; te. Filistinli Gerilla liderlerinin kaderinin Lübnan lıların elinde olduğunu söyledi Eytan Tel Aviv'dekı bir basın toplantısında Filistinli gerilla liderlerinin ne olacağı yolundaki bir soruya aynen şu cevabı verdi: «Bu Lübnan'ın so runu, bizlm degil». Eytan ayrıca esir alınan Filistin li gerillalar arasında Italya Kızıl Tugaylar ve Batı Alman BaaderMeinhof örgütlerine üye kişilerin de bulundugu iddiasmı öne sürerek, Filistinli esirlerin «sonunun ne olacagını bek leyeceğiz, göreceğiz» dedi. tsrail Dışişleri Bakanlığı' nın bir açıklamasında, Lüb nan hükümetinin verdiği ölü sayılarınm çok yüksek olduğu ileri sürüldü. Lübnan polisi 10 bine yakın insanm öldüğünü, 16 bin kişinin de yaralandıgını bil dirmişti. Îsrail Dışişleri sözcüsü Moşe Yeger, Îsrail saldırısında evsiz barksız kalanların sayısınm 600 bin olduğu yolundaki haberleri de «inamlmaz» bularak, «10 bin kişinin bile sözü edi lemez» dedi. Bu arada Filistin Kurtuluş örgütü'nün bir bildi rişinde Filistinli gerillalarıh Ürdün sınırmdan Îsrail'in Galile'deki üç kasabasmı roket ateşine tuttuğu belirtildi. Ashdot Yaa kov, Maoz Hayyim ve Menola kasabalarmda roket ateşinin isabet kaydettiğinl belirten bildiride, saldırmın amacımn Filistinli gerillaların birden fazla cephede savaşabilecek durumda olduğunu göstermeye yönelik olduğu savunuldu. Bu arada THA'nın bir haberlne göre Irak. Suriye'den Irak sımrına sızan bazı sabatörlerle çarpışmalar meydana geldiğinl açıkladı. Irak Içişlerl Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada sabatörlerin meydana gelen çatışmadan sonra tekrar Suriye'ye kaçtıklannı bellrtti, ancak ayrıntı lı bir bügi vermedi. 3 jandarma eri 4'er yıl 5'er ay hapse mahkum oidu #1 Îstanbul Haber Serivisi Devriye görevi yaptıklan sırada, gece sokağa çıkma yasağını ihlal eden bir yurttaşın üzerinde bulunan 18.550 lirasını alarak serbest bırakan üç jandarma inzibat eri, 4'er yıl 5'er ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırıldılar. Gaziosmanpaşa ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde devriye görevi yaptıklan 24 aralık 1981 gecesi saat 03.30 sıralarında Asaf Er, adlı yurttaşın parasını alarak, hakkında ışlem yapılmadan ser best bırakan Jandarma inzibat erleri, Fatih Şanlı, Şevki lnan, Yusuf Üçkozlu, Sıkıyönetim 3 Numaralı Askeri Mahkemesi'nde yargılanıyorlardı. Asat Er adh yurttaşın şikâyeti üzerine alınan para. jandarma erlerinin bağlı olduğu Gaziosmanpaşa Jandarma Bölük Komutanlığı karakolunun kömürlüğünde bu lunmuş ve iade edilmişti. Asaf Er, 5 gün işinden kalacak şekilde doktor raporu da almıştı. Askeri Mahkemede, silahh gasp ve görevini kötüye kullan ma savıyla açılan davada yargılanan sanıklar, Askeri Savcının esas hakkındaki Rörüşünde belirttiği gibi TCK'nm 209 / 1 maddesi uyarmca «Memurlyet sıfatını veya metnuriyete ait va zifeyi sulstimal» suçunu işledik leri gerekçesiyle mahkum edildiler. GÖZLEM (Baştarafı 14. Sayfada) dan secillr. Bakanlığın çeşltli görevlerlnde yetişerek olgunlaşan bir bürokrat Müsteşarlık gürevinde mesleğlnin en olgun dönemini yaşar. Bu açıdan bakarsak, «Bakanlıklann gerçek yöneticileri mUsteşarlardır», diyebillriz. Eğer tabll, müsteşar, koltuğunu dolduruyorsa ve gerektiğinde Bakanlıguu, Bakana karşı koruyabilirse.. Çoğu kez, siyasal ilişkiler, ön plana geçer ve Bakan Bakanlığı hallaç pamuğu gibi atar. Ne müsteşar dlnler, ne genel müdür.. özellikle son yıllarda yeni bir müsteşar türü ile karşılaşmaktayız. Müsteşar. bu göreve gelmeden önce bir özel şirketin ya da holdingin bol ücretli danışmanıdır. Siyasal iktidar değişir değişmez. holdingteki bol Ücretli danışmanlığı bırakır, bu ücretin dörtte blrine, beşte birine razı olarak müsteşarlık koltuğuna oturuverir. Holdlng bu <transfer> işlemlnden çok hoşnuttur. Çünkü, btttün işlerl, eski damşmanlarmın müsteşar olduğu Bakanlıktadır. Alan razı veren razıdır... Bir süre sonra iktidar yine değlslr. Mtlsteşar, yine aynı holdinge kapılanmıştır. Yine bu holdlngte bol ücretle danışmanlık yapmaktadır. Bu holding, bir süre «müsteşar deposu» olarak lş görür. Sonra yine iktidar de&işir, bu müsteşarlar, yine eski görev yerlerine dönüverirler. Devlet bürokrasisindeki «devri daim maklnası» böyle işler. örneklerl ise herkes bilir. Bilir ama kimse ses çıkarmaz. Böyle gelmiş, böyle gider.. Niçin böyledlr? Nlçin böyle olduğu bellidir. Şifketlerle devlet bürokrasisi arasında köprüler işte böyle kurulur. Bu bürokratlann başmda bulundugu Bakanlıklarda holdinglerin işleri tıkırtıkır yürür. Alt düzeyde bir memur bu holdinge güçlük mü çıkardı? Tamam, çırası yanmıştır, hemen bir atama işleml. doftru doğuya ya da giîneydoguva. Çoğu kez de terörün yaygın olduŞu ileri sürülür. Bazı bürokratlar da devlete saygının gereği olarak yasalann. tüzüklerln, Bakanlik genelgelerinin doğrultusunda görev yaparlar. özel sektörün en büyük düşman llan ettiklerl, işte bu namuslu bürokratlardır. Arasıra, holdlng basınmda bu bürokratlarla ilfrtll yazılar okursunuz: Ah bu bürokratlar... Düşman ilan edilen bürokratlar, özel sektör müsteşarlarına karşı yasalan uygulamaya çalışan namuslu kamu görevlileridir. Ama tozdan dumandan bunlar bir türlü ayırt edilmez. Hele, cadı kazanlannm kaynatıldığı bir dönemde yaşıyorsanız, gerekce hazırdır: Efendim kendlsînln ideoloük Röruslert... Devlete bağlı bürokrat deyince aklımıza, hemen Ticaret Bakanlığı pskl Müsteşarlanndan Dr. Mazhar özkol gelir. Özkol, 1960 öncesi müsteşarlarındandır. Dürüstlüğü, namusu ve sertliğl ile tanmmıştır. 1960 sonrası, Kurucu Meclis tiyeliğl ve Kıbns Büyükelçiliği yapmıştır. Dışişlerinln diploması çarkları ile pek bağdaşamadı&ı içsn Kıbns'tan sonra etkin görev almamış ve köşesine çekilmlştlr. S.imdl bir kıyı Uçesinde tek başına anılan İle yaşamaktadır. İki dil bilen. hukuk doktoru özkot'un üçbeş takım elbisesinden başka servetl yoktur. Ticaret Bakanlığı Müsteşarlığı glbl, büyükelçlllk gibi görevlerden ayrıldıktan sonra emekli aylığınm üç aylık çeklerl ile yaşayan kaç bürokratımız var acaba? Bir. Dr. özkol gibilere bir de özel sektörden Bakanlıklara. Bakanlıklardan Bzel sektöre pinpon topu gibi gidlp gelenlere bakıp. uzunuzun ve acıacı düşünmek gerekİr. Namuslu müsteşar deyince aklımıza daha nlcelerl gelir; Prof. Vusret Fişek gelir, Tabsin Talabık gelir, Şeref Dnruıröntil gelir.. Söz müstesarlardan açılmca bir başka müsteşardan daha söz edeceğiz: Dr. Tonguç Görker.. Görker. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı eski Müsteşarlarmdandır. Kimllerine göre Dr. Görker'ln bağışlanmaz suçlan vardır. Bu suçlardan biri, Tam Gün Yasasınm İlk taslağını hazırlamış olmasıdır. Ikinci suçu. görev döneminde İlaç işverenlerinln zam istemelerini geri çevirmesi ve ilaç sanayii konusunda blr yasa tasansı hazırlamasıdır. Dr. Tonguç Görker. bir yılda üç ayn yere atanmıştır. Şimdt Blngöl'de diş hekimidlr. Müsteşarlık yapmış bir bürokratm yılda üç kez başka başka yerlere atanmış olması başlı başma düşündürücü blr olgudur. İlaç sanayii konusuna duyarlıkla eğllen Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Sayın Kaya Kıhçtnr«ray'm, 1979 yılı İlaç fiyatlan konusunda küçük bir araştırma yapması bireok gerçeğl ortaya koymaya yetecektir. İlaç dışalımmda Bakanlığm getlrttiğl fiyat endeksleri ile ilaç isverenlerlnin verdlklerl endeksler arasmdaki fiyat farklılıklan, herhalde çok dikkat çeklcidir. Dr. Görker'den sonra yapılan zam dat İlaç, doktor, sağlık, tam gün.. Bunlar tehlikell ve sakıncah konulardır. En iyisl karıgmayalım bu konulara! Safrlık olsnn efendim... 7S Îsrail: FKÖ liderleri (Baştarafı 1. Sayfada) yeni bir kabine oluşturulma tuluş örgütü liderleriyle ge sı için çaba harcayacaklarırillalann, tümüyle temizle nı söyledller. necegihi Iddia 0İÛ. ABD Dışişleri Bakanı ABölgede bulunan gazeted lexander Haig, aralarında ler. Îsrail tankiarı ile zırhlı Suriye ve îsrail birlikleriaraçlannın dün sabah semt nin de bulundugu tüm yahalkının alkışlan arasında bancı birliklerin Lübnan'Hadat Hıristiyan mahallesi dan geri çekilmeleri çağrıne girdiklerini haber veri sında bulundu. ABC televız yorlar. En Nahar gazetesi, yonunda konuşan Haig, Beyrut içlerine kadar gıren Lübnan'ın çok uzun zaman tsrail tank birliklerine Sa dır da «Suriye'nin işgali alvunma Bakanı Anel Sba tında» nlri'isrıınıı Wdia efti ron'un komuta ettigini yazPilistin Kurtulus örgütü'nün dı. Cenevre'de bulunan Yürüöne Hıristiyan mahallesine gi Kurulu Genel Sekreteri Lübren tsrail askerlerinin bır nan'daki barış gücünü «görevibolümu gazetecılenn soru r>i yapıuanıakla» suçladı. FKÖ Yürütme Kurulu yağmuruna tutuldu. Amerı teri Mııhammed Genel SekreNashashibl, kan AP Ajansı'nın muhabı «Onlar sızmalan önlemek için riyie görüşen bir îsrailli as orada bulunuyorlardı» diyerek, ker denız yoluyla Sur kenti İsrail birliklerinin geçip gitmene çıktıklarını ve 6adece Fi lerine izin vermekle BM Barış lıstinli gerillaların direnışiy gücünün görevini yapnıadığını le karşıiaştıklarını soyledı. söyledi. Nashashıbi ayrıca FKÖ Asker hıçbir Suriyeli ile nün büyük kayıplar verdiğini, karşılaşmadıklannı da kay ancak «kısa zamanda toparlanabileceğini» sözlerine ekledi. dettı FKÖ'nün 16 kişililc Yürütme Sayılan 92'yi bulan îsrail Kurulu Genel Sekreteri «Arap tankiarı Lübnan Başkanlık ttlkeleri her lhtiyacunızı karşıSarayı'na yaiclaşmadan ön lıyor» derken, Lübnan ile süce Beyrut'taki bir jandarma rekli telefon bağlantısı kurgarnizonunu ele geçirdi. Ele dugunu ve halen çatışmalardageçirme sırasında hiçbir dı ki ölü sayısınm 1015 bin dorenişle karşılaşılmadığı be layında olduğunu bildirdi. lirtildi. tsrail tankiarı dalıa sonra Baabda bölgesindeki Başkanlık Sarayı'na 200 İzzet R. YALIN metre kala durdular ve sabildiriyor. rayı kuşattılar. İsrail Dışişleri Bakanlığı yetLEFKOŞE (Cumhuriyet Bü kilileri, Beyrut'ta kuşatümış rosu) T.C. Denizyollarına duıiımdaki Filistinlilerin Mısır bağlı «Yesilada» feribotu'nun aracılığıyla iki defa ateşkes 2000 dolayında savaş mülteclsi istediğini, ancak İsrail'in bu isni Mersin'e ilettiği yönündeki tekleri kabul etmediğini söyleLEFKOŞE (a.a.) KTFD haberler doğrunlanmadı. T. C. diler. Yetkililere göre israil'in Başkanı Rauf Denktas New ateîkase yanaşması için «GeDenizyollanna bağlı «Yeşllada» York'takl temaslanm taferibotu, geçen pazar günü saat rillaların taşei tümüyle dur mamlayarak îstanbul üzedurmalan gerekiyor.» 13.30'te Lazkiye limanından aldığı 27 yolcu ile pazar günü Oevlet Başkanııgı Sarayı • rinden adaya döndü. Denktas Ercan Havaalasaat 21.00'de Magosa limanına nın çevrılmesi üzerine Lübugradı. Yesilada teribotunun nan kabinesi olağanüstu nmda verdiği demeçte, New Lazkiye'den getirdiği yolcularm toplandı. Toplantıya 18 ba York'ta BM Genel Sekrete3'ünün T.C. pasatortu taşıyan kandan 10'unun katıJdıgı ha ri Perez De Cuellar ile yapKTFD'liler olduğu, geriye kalan ber verildi. Sarayla telefon tığı görüşmenin olumlu geç 21 kişinin Suriye, 2'sinln Ür baglantısının kurulamama tiğini ve sorunu derinlemedün, l'inin de Kıbrıs uyruğunda sı nedeniyle toplantı hakkın 1 sine incelediklerini söyledi. bulundugu öğrenildi. Başbakan Bülend Ulusu'da daha aynntıh bir bilgı Meısiu ufcu cuu.d oKşamı saat elde edilemedi. Ancak yet nun çağrısı üzerine Çağa10.00'da ayrılan ve cumartes) kililer bu ıo Bakanın, ülke tay Bagkanlığında 13 klşilik sabarn snnt H.w<ı<» Kıbrıs'a ze yi içinde bulundugu durum KTFD heyeti bugün Ankalen feribotun, cumartesl günü saat z4.UU n (.a^Kivsv* vanLPı dan kıırtarmaya çahşacak ra'ya gellyor. ve pazar günü sabah saat 13 d(> t e Iıazkive'den «vnlarak payıat saat 01.00'de Magosa'ya geldiği saptandı. Feribot, Mersin'den (Pazarte8i) sabah saat 10.00'da 308 yolcuyla ayrıldı. Lizbon Büyükelçiligimiz Kançılarya memuru «Yesilada» t'erlbotu pazar güntl saat U.OO'te LaJdye'den ayrıhr!:en, «L.pa t 1» adlı Panama gemisi de, aynı gunUn sabahı, Beyrut Oniversitesi'nde da menfur bir saldırı sonucu kaybetmiş bulunuyoruz. okuyan 9 Türk ile 81 Bıan öğŞehidimizin naaşı 16 haziran 1982 çarşamba gürenciyi Kıbns'a getirdi. C TUrk öğrenciyle tcankoca bir Türk nü Başbakanlık önünde yapılacak töreni müt'Mkip 1 ailer de, BM Barıs GücU'nce Maltepe Camii'nde kıhnacak öğle namazmdan sonra Leymosun !jnanuıdan alınarak Cebeci Asri Mezarlığı'nda Bbedi Istirahatgahma Ledra Palac oteli barikatı'ndan tevdi edilecektir. Lefkoşe'nto Tirk kesimine geAziz hatırası üelebet yaşatılacak olan sehidicirildi. mize Tf^.n'dan rahmet vakınlarma bassaftlığı ve Lefkoşe'nin TUrk kesimine ak sabır dileriz. terılan TUrk öğrenciler, ailele^ UP 1 ARI rtnce sevlnc gözyaslanyla lcar (Baştarafı 1. Sayfada) yoktu tjoiorUmüz faaliyet halindeki uçaksavarlann yanından geçerken birkaç kez arabanm kontrolünü kaybetti. Ve direksiyonu güçlükle toparlayabildi. ŞAM'DAN BAŞLAYARAR. Yolun Şam'dan Lübnan sınırına kadarkl bölümü çok yoğun bir trafikle kaplıydı. Her iki yön. de de hareket eden Suriye tanklan, zırhlı konvoyları... Bu yoğunluğun sonucu zorunlu bir yavaşlıkla sınıra kadar geldikten sonra ise lş değişti... Her zaman sıkı bir pasaport kontrolü yapılan sımr kapısmda hiçbir görevU yoktu. Tabii kontrol da yoktu. Geçen hafta îsrail Jetleri tarafından üstüste bombalanan Aasnaz sınır kapısı karakol binası harebe halinde idi... Etrafmda, gene harabe halinde yanık Suriye tankiarı vardı. Bu insansız yerden ilk defa olarak pasaportgöstermeksizin geçerek, Beyrut'un banliyölerine kadar iki buçuk saat süren yolda giderken devamlı olarak gördüğümüz manzara da farkh değlldi... Yanık Suriye tankiarı, zırhlı araçlar... Yerlere serilmiş telefon tellerl... Derin bomba çukurları... Ve yer yer yol olmaktan çıkıp hamur haline gelmiş bir asfalt kara yolu... Etrafta aradasırada mevzllerini tahkim eden Suriye birlikleri görünüyoı. BEYRUT YAKINLAR1 Beyrut'a yaklaştık;a insanlar ve araçlar glttikçe azahyor.. Hele Beyrut'un banliyölerine 25 dakika uzakhktaki Aleş kasabasından itibaren insan görmek daha da olağandışı bir şey... Israilliler, biz gezerken Bekaa Vadisi aşılarak Lübnan dağına tırmamldıktan sonraki en yüksek nokta olan Dabrel Beydar'm kuş uçuşu 3 kilometre yakınındaymışlar. Biz geçtikten sonraki ilerlemeleriyle ise Aleş kasabasmm kapısmm dibine kadar gelmiş durumdalar... Yani ne buradan yeniden geçiş, ne de buradan geriye dönüş olanagı yok artiK... (AP Beyrut bürosundan Cenglz Çandar'la görüşürken 6 kez teleks kesildi. Bu nedenle 16.30'da teleks konuşmamızın süresi 18.30'a kadar sürdü. Haber ve not düzeltmelerl alınırken, bazı bölümlerl yayınlıyoruz.) (Çandar'dan) Yazı Işlerine.. Burada tam anlamıyla bir savaş var. Ve ben sıksık haber geçemeyebüirim. Haber gelmediği zaman meraklanmayın. Harp hall bu.. Haber gelmedlği zaman blzim evden de meraklanmasmlar. Kendilerine bildiriverlıj. Yazdıgım bölümler dtfzgun geçtl mi, anlasılıyor mu? Kontakh geliyor, ama anlaşılıyor. Devam et. Dur bakayım, yine bomba seslerl geliyor. Yeniden bombardıman başladı galiba.. Teleks başından aynlmayın.. Bir dakika.. (30 saniye bekleyiş). Evet tamam... Başladı gene bir şeyler. Bana, Atina, Kıbrıs ve Paris'teki arkadaşların telekslerini de yazdırın. Sizi düşüremezsem oralari ararım. ...Ne zaman döneceksin? Bilemiyorum, Suriye'ye artık dönemem. Bazıları, gemilerle Kıbrıs Rum kesimine transit yolcu olarak götürülüyor. Vaziyeti daha sonra bildiririm. Ne diyorsunuz. Barış Gucü mü? Lübnan'da BM resmi sözcüsü billyorsunuz Türk; Timur Göksel, israUTller onu tam smırdakl Nakura'da alıkoymuşlar, Beyrut'a bile gelemiyor. Oldu, sağolun. Azizlm buradaki Arap personel bile şaşırıyor bu yazışmamıza. Bana «hadl artık gldellm> dlye işaret ediyor. Karanlığa kalmak tehlikell, haydl eyvallah.. Telsiz (Baştarafı 14. Sayfada) günlerde basında yer alan 359 sayılı kanunla TRT'ye verilmiş bulunan radyo dalgaları ile yayın yapma tekeli ile Milli Haberleşme Kontrol Teşkilatımn ya* yınları izleme hakkı konusundaki tasarıyla bir ilişkisi yoktur. Kurulması düşünülen Milli Haberleşme Kontrol Teşkilatı. TRT ile yakın işbirllği içinde bulunacaktır.» Genel Kurul'da daha son ra tasarının maddelerinin görüşülmesine geçildi. Amaç kapsam ve telsiz tekeli bölümlerinin benimsenmesinden sonra «milli haberleşme kontrol teşkilatı> bölümü görüşüldüğü sırada birleşim yanna bırakıldı. Tasarıda telsiz tekeli ile ilgili görevleri devlet adına Milli Haberleşme Teşkilatı'mn yerine getirmesi hükme bag landı, Türk Silahlı Kuvvetleri ile MİT bu tekelin dışın da bırakıldı. Danışma Meclisi. okul pansiyonlan kanun tasansı m da kabul etti. Tasanya göre, Milli Eğitim Bakanlığı temel eğıtim ve orta öğretim kurumlann da okuyan paralı ve parasız yatılı öğrenciler için pansi yonlar açacak, yasayla devlet memurlarının çocuklanna kardeş sayısına bakılmaksızın pansiyon ücretlerinden yüzde 20 indirim ya pılması hükmü getirildi. Danışma Meclisi üyesi Ab dülbaki Cebeci yaptıgı gün dem dışı konuşmada, ilaç so rununa çözüm getirilmesini istedi, konuşmasında Avrupa'daki Türkiye alehtarhgına değinen Abdullah Pulat ise «Fransa tsveç, Hollanda ve Danimarka Türkiye'yi Avrupa İnsan Haklan Komisyo nuna şikâyeti tezgahlama peşindedirler» dedi. Beyrut'taki Türk öğrenciler Kıbrıs'ta Denktas: Cuellar'la olumlu bir görüsme yaptık ACI KAYBIMIZ ERKUT AKBAY'ı Basın llan Kurumu kanu nunda degişiklik öngören ka nun hükmündeki kararname Milli Savunma, îçişleri Oı« Haberler Servisi Is ze'de Arap halkın sorunla ve Difişleri Komisyonunda rail'de, Lübnan'daki savaş rını yansıttıgı için bükü kabul edildi. Değişiklikle ku giderlerini karşılayabilmek raetten sert eleştiriler alan rumun genel kurul üyeleri için üç yeni vergi daha ge îsrail TV'sine Lübnan'ı isti ve yönetim kurulu yeniden tirildi açıklandı. Yeni voıgi la harekâtını vermesinden düzenleniyor. Kararnameye lerle devletin 670 milyon do dolayı aynı çevrelerden öv göre Basın Üan Kurumu 38 lar gelir sağlayacagı bildi güler yagıyor. TV Gene) üyeden oluşacak. rildi. Müdürü Tuvias Saar, her Danışma Meclisi ayrıca Sı israil Maliye Bakanı Yo partiden politikacıların ken kıyönetim yasasında degişik ram Aridor tarafından ya disine kutlama mesaiları lik yapan yasa teklifini ka pılan açıklamaya göre. Ga gönderdiklerini soyledL bul etti, hava kuvvetleri ko lile'ye barif vergisi» adı altşgal harekatmm ilk baş mutam va MGK üyesi Orge tında (ki Lübnan'ı işgal ha ladıgı günlerde. tüm yaban neral Tahsin Şahinkaya'mn rek&tının adı da «Galile'ye cı ve yerli yayınlara uygu yasa teklifine göre devletin barış») getirilen yeni önlem tanan askeri sansür İsrail güvenliğini bozacak nitelikler üç alandaki vergilerin ar TV'sine de uygulandı. An teki kaçakçıuk suçlarına Sı tınlma8im içeriyor. cak savaşın llerlemesiyle kıyönetim Askeri Mahkeme Hazineye 670 milyon do birlikte, îsrail TV'si İsrail leri bakacak, bu mahkemelar gelir getirmesi öngörü tank ve savaş uçaklannm ler Milli Savunma Bakanlılen vergilerden en büyük Lübnan'daki mezalimini ek ğınca belirlenecek. pay ticari faaliyetlerden alı ranlara yansıttı. Filmlerden Bu arada evlat edinenlenacak verglye düşüyor. %15 bazılannm Beyrut'taki Ame oranmda artınlan ticari faa rikan TV muhabirlerinden rin evlat edindikleri çocukları nüfus kayıtlarına anliyetlerden almacak verglnın satm ahndıgı kaydediliyor. ne ve baba olarak gösterhazineye yaklaşık 500 milmelerini öngören yasa tekli yon dolar getireceği tahmm fi Danışma Meclisi Başkan ediliyor. Geri kalan kısmın ((Baştarafı 1. Sayfada) da artınlan borsa faaliyet yanıba^ında bulunmaktadır. Bu lığına ,virildi. MGK üyesi Orgeneral Nuleriyle ilgili vergilerden ve bölgedeki jelişmeler kaçınüdış seyahat vergisinden kar m » olarak Sovyetler Blrlifi' rettin Ersin tarafından evşılanması bekleniyor. nin çıkarlannı etkileyecektlr. 1» lat edinmede kolayhk sailamak amacıyla hazırlanan rall'i bu Ljnuda uyanyoruz.» îsrail'in elde edecegi bu îsrail Dışişlerinden yapılan yasa teklifi önümüzdeki gün ek geliri nerelere harcayaca ğı ise bizzat îsrail televizyo bir açıklamada, İsrail'in Sov lerde Adalet Komisyonunda nu tarafından balka göste yet reami açıklama metnini in ele almacak. celemeden herhangi bir riliyor. îsrail birliklerinin göstermeyeceği yer aldı. t«pki Lübnan'da yarattıkları vahBu arada Sovyetler Birligi şet sahneleri TV aracılığıy Hava Kuvvetleri Komutan Yar la îsraü'deki evlere kadar duncısı Tuggeneral îvan M o (Baştarafı 14. Sayfada) sokuldu. roz'un Suriye Savunma Bftk JU kadar olan belgelenn oKunmaAmerikan AP Ajansı'nın Mustafa Tlass ile gdrliştüjü sı tamamlandı, T'jtuKhı buluTel Aviv muhabiri, îsrai) büdiriliyor. General Moroz"un; nan sanıklar Doğu Pennçer «Suriye hava birliklerinin kah Oanyal Oral Çal<şlar ve K/ieh televizyonunun hergün iki ramanJıklarını ve sömürgecilesaat Lübnan'daki ölülerl ve re karşı gösterdikleri yoğun <U met Bedri Gültekin solıverıimn harabeye döndürülen kent reı..9İ» övdüğtt belirtiliyor. istemmde bulundula r . Mahkeve kasabal^n görüntüleyen Fransız hliküınetl tsrall'den me sanıkların salıvertlms ısyayınlar yapıyor. Geçtiği Uibnsn''taW bombardımanı ve temlerlnl kabul stmedi. T k P mız aylarda. îsmlî İM&U ***** eylamlşrltı} 4crh*l «JurtuadaJil Batı Serl* s« G ıuk hıılırnırnrır "Barış vergisi» .VE ARJANT5N (Battarafı 14. Sayfada) me yetkisi tanmdıguıı bildirmisti. Daha sonra ise BBC radyosu haber bülteninde Falkland adasmda Ingiliz ve Arjantin birlikleri arasında ateşkes üzerinde anlaşmaya vanldığını duyurmuştu. îki komutan arasmdaki görüşme için teklifin bir telsiz irtibatı sırasında îngiliz Generali Moore'den geldiği belirtiliyor. bombalamaaı sırasında iki sivilin ölmesi ve 4 sivilin de yaralanması üzerine ortaya atılmıştı. Arjantin askeri valisi General Menendez, kentin katedralinde sivil halkın toplanacağı bir tarafsız böl ge oluşturduklarını açıklamıştı Akbıyık'ta Sovyetler Perinçek'in (Baştarafı 14. Sayfada) yangm kısa sürcde gelişti Daha önce ise Arlantin ve ve çevresindeki 6 binayı sar îngiltere çarpıçmalardan dı. Bu arada tüpgaz ve TVPort Stanley'de bulunan 600 lerin patlaması. sokağm bisivilin zarar görmemesi için timinde blr gazetenln kağıt Kızılhaç örgütünün, siviller deposunun bulunnıası koriçin Mr «tarafsız bölge» oluş turulması önerisini kabul et ku yarattı. Itfaiye, dar sokaklar ve mişler<ii. Kızılhaç'ın önerisi, sahille yangm yerl arasıntngilizlerin Port Stanley'i da surların bulunması nedeniyle uzun süre yangına müdahale edemedi. Daha sonra, surlarda görülen bir ((Baştarafı 1. Sayfada) delikten hortum geç'rilmegazetesiyle AP teleks siste siyle denizden su çekildi. Yangm nedeniyle, yöremi aracılığıyla haberleşmek i$t*diğini bildiriyordu. Bu de elektrikler kesilirken, durumun gazetemlzce teyı banliyö tren seferleri durdu ti talep ediliyordu. Bu der ruldu. Sahilyolu traflğe kahal yapıldı v« GMT 12.01 patıldı. Akbıyık semti sa(TSİ 15.01) de çehilen tali kinlerinin büyük korku ve mat yine bvtün dunyaya ya telaşma yolaçan yangm. ityüdı (altta). Çandar, AP falye ekiplerinin yoğ,un çateleks sis*eminden yararla lışması sonucu 00.30 sıralanabüecekti. Bir süre sonra, rında kontrol altına alındı. üç gündiir behlediğimiz bağlstanbu!'da dtln ayrıca 11 lantı huruldv v» Beyrut'a yangın çıktı. Tüpgaz patlagirmeyi ba$arjn teh Türk ması, oto tutuşması şeklltjSO**UGİ*İ Çandar da ufak çaptaM yanfUîlW •An/lftıriti/Mt Çcndar'la
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog