Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

15 HAZİRAN 1982 tıtanbul Haber Serrisl DİSK Genel Başkaru AbduUah Baştürk, sorgusunun 17. gününde, 1 Mayısm ışçı sınıfı bayranu olarak kutlanması ve yasalaştırmak istentnesınin yasal bir eylem ve hak olduğunu söyledı. Marksizm • Lenınizm ilkeleri doğrııltusunda duzenlendiği ve amacından saptırıldığı yolundaki Savcılık iddiala nnı reddetti. Dumşma Yargıcı Çetin GiiTener, 14 nisandan bu yana soru cevap şeklinde sorgusu sürdürülen Baştürk'e, 1 Mayısı Işçı sınıfı bayramı olarak yasalaştırmak ıstediklerliü hatırlatarak, ulusal bayram kavramı üe çelişkisinı sordu. Baştürk, 1 Mayısm evrensel olarak kutlanan bır gün olduğunu belırttı. «Amacı da açıklanan ölçüler içindedir» dedi. Yargıç «Kanuni mJdir?» sorusunu yönelttı. Baştürk, yasal olduğunu. çünkti toplantı ve gösten yürüyüşlen yasasımn gereklerine uyularak kutlandığını bildırdı. sordu. Askerl Savcı SUleyman lakkecı, yayından bırıncı derece sorumlunun Baştürk olduğunu, ıtırazının sorumluluktan kHçma anlamma geldıgını. ¥ü cel Yaman'dan bılgi alınması na gerek olmadığmı sanıklaı arasmda öulunarı sorumlu vu rütme kurmu uyesının de bıl eısıne hi«vunılahi!ecegını sov *eaı. 0ISK tfurütme tturuıu üyesi ve basın daıresı calışma larının sorumlusu Kemal Nebioğlu'na dıyeceğı soruldu Kemal Nebıoğlu da. 7 sayılı «DİSK'in «esi» dergısını hatır layamadığını, a sayılı dergıyı anımsadığım, 8 sayılı dergmın 1 mayıs sıralarında çıkmış ol ması gçrekırken, 7 sayılı deı ANKARA, (Cumhurıyet Burogının daha sonrakı bır tarıhlo su) KentKoop Genel Buşo.kmış olmasının ı:?aıet ectılme kanı Murat Karayalcm ınşoat SÎ gereken bıı durum oldugu sektorunde sıkıntılar olduğunı. belırtu. Kesırı tarıh tıatına nu bslırterek «Ankara kcntında ,*'ıamak)a bırlıkte. üasın daıre konut sektorunun daraiması Sı sorumluları ıle, çalışma yonaçıkca görülmektedlr» dedi. temı konusunC uyum saglıyam&dığı ıçın & vınden istıfa KentKoop Genel Başkanı eUiğini hatırlatu, «normal fco Murat Karayalçın tCumhuriş,ullarda, bfitfin yayınlar basılyetıe yaptığı açıklamada, ınmadan 6nce tarafımızdan ince. şaat sektorunde ve onun bir ienirdl. Onaylsndıktan sonra alt dalı olan konut sektörünhanlırdı. Bazan bu uygnlama dekl daralmanın artan bir hızrtısuıa çıfcıldıfrı için. istifa etla sürdüğunü belırterek «1980 miştım.» dedi. ve 1981 yıllarına İlişkin verller Türkiye genelinde konut pa Czun bir sUre, DtSK basın zarında harcamalar açısından du'iesinin çalışma sistemı ve yüzde 33 oranında düşüs olyavınlann basılış sisteml, tekduğunu ortaya koymaktadır» tıığı, sorumluluk konusundaki şeklınds konuştu. Karayalçın bLgılenmelerle geçti. Baştürk, daha sonra şöyle devam etti: bu konuda sorulan sorulan yacAnkara kentinde yapı izmnıuadı. Savcndan görüs alındı. leri da sürekli azalmaktadır. Baştürk, 7 sayılı derginin içe1978 yılında 12.275 konutluk r:ğmin kendlsine ters geldiğinde. hatırlamadığında lsrar etyapı iznl alınmısken, bu sayı ü. Savcı da, Baştürk'ün birin1979'da 10.210'a, 1980de ise ci derece sorumlu olduğunda 8.655'e Inmiştir. 1981 yılı verive Yücel Yaman'ın dlnlenmesılerl kesinlik kazanmamıştır. ne gerek olmadığında israr etŞimdillk, ancak gectiğimiz yıa. Vaktin geçmış olması nedelı 7 binin bfraz altında olarak aı Ue, duruşmaya ara verıldi. tahmin ediyoruz. Mahkeme Yücel Yaman'm dınKentKoop Batıkent alan.nda enmesine ihşkuı bir karar alkl bişaatları için 1982 yılının madı. Duruşma 18 haziran cubasından bugüne kadar 2.526 ma günü 10.30'a ertelendi. konutun Inşaat ruhsatını almış ve bunlardan 2300 tanesinln temellnl gectiğimiz ay sonunda, 30 Mayıs tarihlnde, atmıştır. Birliğlmiz 1982 yılında 5000 konutun inşaatmı başlatmoyı temel hedef olarak be lirlemiştir. Bununla birlikte, koşulları zorlayarak bu temel hedefin de üzerfne cıkmaya çalışacağız.» DİSKdavası Baştürk: 1 Mayıs evrensel gündür Ankara'da son dört yılda yapı izni 12 binden 7 bîne indi "Karısık,, bir is onguldak ve Ha valısi Maden İşçilerı Sendikasına 1.4 1982 tarlhiyle Çalışma, İçişleri, Tıcaret, Malıye ve Başbakanlık adına birer kişiden oluşan bir heyet yolsuzluk teftişine geldı Sendıkanın 1965 yüın dan bu yana çok yönlü yolsuzluk Ihbarlarma rağmen, hıçbır siyasi ik> tidar tarafından denetlenemediği vurgulanıyor Denetımin çok yonlü yapılabilmesi için ıpucları veriliyordu. Soruşturmanın başlamasının ardından Zonguldak'ta ki bir önemli görevlinin görev yerinin değiştiril du. Baştürk ozetle şunlan soyolay ve amacı dışına sürüklenen bir aygulama olmamşıtır. ledi: «1 Mayıs mitingleri ve Bunlar iddia makamının zorlatoplantüarı işçi sınıfı ve diğer maları ile DtSK'e yakıstırılan emekçi katmanlann ortak lstemlerinin dlle getirüdiği, bu suçlamalardır.» nun yalnız ülkemizde değil, Durusma Yargıcı daha sonra batı demokrasileıinde de 1 Ma değlşik yıllar ve gunlerde 1 yıs kutlamalannın aynı doğrulMayısa ilişkın çeşitlı DİSK yatuda kutlandığı ortadadır. yınlarında yer alan değerlenBu ülkelerde yapüan 1 Mayıs dırmeler ve ıddıanamedetu böYargıç, «DİSK tarafından 1 toplantılarına. tnltinsrlerine üilumler üzerinde durdu. BunMayıs mltlnglerlnln proleterya kenin Başbakan ve Bakanlan lardan pasajlar okuduktan sonentemasvonalist ilkeleri tloğrnltusnnda düzenlendiği, ışçı da katılmakta, işçi sınıfı ve ra sorulac yönelteceğım bildırdı. Ancak Baştürk, iddianamesınıfı, emekçi ortak katmanla emekçi kesunlerin istemlerini ufc yer a;an 22.5.1978 tarıhını tannın güç ve eylem birliğinin tespit etmekte ve birçok koşırv.ğı bıldirilen «DİSK'in Seoluşturulmssı ilkesel bütünlük nuda bu devlet adamları da 9i» dergısinden alındığı bildıve demokraslmizin muhafaza konuşmalar yapmaktadırlar. rılen yazıya itiraz etti. Gerek 22 edilmesini sağlamaya matut bir Fazilet ve erdemllk rejimi olan mayısta yayınlanan bır yazıda hareketllliğl ıtade eden 1 Ma demokrasilerde 1 Mayısların «1 Mayıslara doğru» başiığınm yıs, DtSK tarafından Anayasal anlam ve uygulanış biçiml bu olması, gerekse yazının usluhak ve özgürlükler kötüye kulolmaktadır. DİSK'in kntladıgı lamlarak fazilet ve erdenılik re1 Mayıslann içeriği de bndur. omıun kendısine yabancı geldiğıni bildirdı. jimi olan parlamento, biir deSorunun ıçeriğinde yer alan mokrasl istismar edilip Markbürriyetçl demokrasinin istisBunun üzerine tlurusmaya sist • Leninist Ukelerin dognılmar edilip Marksizm • LenJar«ı venlerek, belgeler dosyatusunda devrim yolu Ue sınü nizm ilkeleri dogrultusunda sından ılgilı dergı getırıldi esasına dayau sosvaliznıi ger. devrim yolu Ue sınıf esasına Deıgıyı gördükten sonra da çekleştinnek amacına yönellk dayab sosyaliznü gerçekie*tir öaştürk hatırlamadığında ve olarak, mlting iznindeki amame amacına yönelik olarak bu 'ieriğırun kendi usluplanna cından saptırılıp yasaların suç mitingleri düzenlediğimiz ve teıs geldiğını behrterek, zasaydığı fiillerin işlendiği, adeamacından saptmldığı iddialatnarun Şorumlu Yazı îşler ta yasalann hiçe sayıldığı bir rını reddediyorum. DİSK ve Mudürü Yücel Yaman'dan aymiting haline dönüştürüldü&ii» onun sorumluluğunda kutlanan rıntılı bilgı alınabıleceğıni beiddiasına karşı diyeceginl sor1 Mayıslarda bir tek anarşik lırtti. Yargıç, Savcıya görüş Z mesi, bu soruşturma ile ilişkili görülüyor. tlk aşatnada vergisiz ödenen kıdem tazminatlarına ilişkın, önemli bir mikta rı bulan haksız ödemenin yapıldığının saptan dığı duyuluyordu. Yapıl mış fazla ödemenin gerı alınabilmesinin dava açılarak gerçeklegtirileceği bildirilirken. müfet tişlerin incelemeleri de devam ediyordu. Bu sırada üzerinde so ruşturma olan, yolsuzluk ıhbarlarının incelen dıği Sendikanın sekrete ri Ankara'da yapüan Türkîş Genel Kurulun da, Turkts YOrütme Ku ruluna seçiliverdi. Hem de Sendikasmm üyesl Siiri bile yazıldı 15 YIL SONRA BUGÜN ŞAMPİYONLUK Sî 1 K İ KARTAL'ı goklerdo görmeye geldik 15 yıl sonra Onbeş yıl önceki Sampiyonlarla ?ampıyon 6EŞİKTAŞ dcmeye geldik.^ (ı>> büiiin giiriinle KARTAL'IM benim lç ucabildığince biitün gökyüzü senin Gerı.Tk bu ınan >aıııpiyon BEŞİKTAŞ'IM benim Sana gonül verenlerin Etayramı bugün gokyüzü senin Rartal'ım Şampiyonluk bızım Isianbul Klanbııl kadar güzel bir gün yaşıvor kartal kanatlarında Şampiyonluk lasıyor. yava Kartal çok yaşa, çok yaşa, çok yaşa,> kalhınnz senınle GOLLERİN'le coşoyoı. Itugiin senin adınla cınhy»r TÜRKİYElîııjiiın riı.«ar bır ba>ka esiyor «eninle Karlalım. <y Yıldıziı Kajrrağımla birlikle Dalgalaoıyor Siyahtiejraz Bayraklar. Genç yaslı kadıo erkek bagınyor senin için j olduğu üst kuruluş Maden Federasyonu adına. Son dakikaya kadar bir başka kişi aday gösteril miş iken. Delege olmadı ğı için adaylığı tartışma konusu olacak resmen açıklanan aday itirazlar üzerine geri çekilince de, yeni adaym kimliği ko şulları tartışılamadan, seçimler sonuçlanıverdi. Kongre kulis ve taktiğinin, soruşturmayla ilişkisinin boyutu bilinemiyor. Ancak seçimlerin ardından, soruşturmacıların da Zonguldak'tan ayrıldıkları söylentileri yaygın. Soruşturmanın sonucunun ne olduğu, sendikacılarm aklanıp aklanamadıklan, bir açıklama yapılmadığı için henüz öğrenilebilinmiş değil. Bu da yasamak mı? acettepe Üniversitesi Beslenme bölümü «Turkiye'de en az kaç liraya yaşanabilir?» honulu bir araştvrma yaptı. Bölüm Başkanı Prof. Ayşe Baysal'ın açıklamasına göre sonuç şöyleydU Bugün Turkiye'de en az 15.000 lira net para üe yaşanabilir.* Araştırmamn verilerine göre bu para ile bir işçinın «evlenemeyecegi. çocuk sahibi olamayacağı, gazete okuyamayacağı, sigara içemeyeceği, alkollü içki alamayacagı. sinemaya gidemeyeceğl, gezmeye çıkamayacafı, ev eşyası alamayacağı* belirtiliyor. Sonra da bunun adı H Inanoglu'nun Türkeşe raporu: IstanbuFda mali disiplinsizlik var ANKARA, (Cumhuriyet Bfirosu) MHP davası belgelerı arasuıda yer alan sinema prodüktörü Berker Inanoğlu'nun «Genel Başkanım» başlıkiı raporunda, İcra Kurulunun ıl bınasının dışında rahat çalışabilecek ve mahrem olacak bır yer kiralaması gerektlği görüşünü Alpaslan Türkeş'e Uettiği anlaşüdı. «MHP ve Ülkücü Kunıluşlar» davasırnn 8 haziranda yapüan duruşmasında okunan belgeler arasuıda yer alan Berker înanoğlu'na alt olduğu belirtilen raporun ilk sayfasında «İstanbul'a ilişkin mali disipUnsizlikler konusunda görüş bildireceği» bıldırlldı. Raporun gelirleri başlıkiı bölümünde ıse, «Yürütme Kurulu. tstanbul ilinde bulnnan milliyetçı. yardunsever dostları ile ber an ve her tiirlü irtibat sağlayarak, İstanbul ili bütçesini daha büyük miktarlara ulaştırır.» denildlği görüldü. Duruşmada belge olarak oku nan raporun Uk bölümünde aynen şu görüşler belirtildi: Z. İcra Kuruıu, yan kuruluşlar ve ilçe oaskanlan Ue tüm tstanbuidaki mab konularda toplantı vaparak aksaklıklan ve prensiplerinize ters riüşen durumıarı kati ve süratle gıdermesi. 3. tcra Kurulu Danışma Kurulu Ue toplanarak istişare fikirlerinden ve muhitlerinden istifade aynı zamanda kuruldaki bazı arkadaşlan kontrol altına almalıdır. 4. İcra kurulu, kendlsine U binasının dışında rahat çalışabilecek ve mahrem olacak bir yer tutmalıdır. 5. Bugüne kadar yapılmış hataların tamiri ve parazitlerln ortadan kaldınunası için hukuk servisinden bilgi alınması kaydı ile, bir sazete Uanı çıkartılması. 6. İcra kurulu, kendl bünyesinden seçeceği bir ' yürütme knruluşn Ue, her hafta Urleşerek, danışma kurulu Ue ayda bir defa birleşerek bu konulan rahatlıkla balleder aynı zamanda zaptrap aıtına alır kanaatindeyim.» RtCALAR MHP Genel Merkezinde bulunduğu belirtilen raporun, «ri calarımız» başlıkiı bölümünde de şöyle denıldı: «1. Yürütme Kurulu GeneJ Başkanımıza bağll olması, 2. Yan kuruluşlara ve gerekU kimselere lüzumlu kati tali matın verilmesi. 3. Gazete uanı tçin gerekli emrin verilmesi. 4. Genel olarak tavnmız ile llgill, eerekli talimatlariD veri) mesi, 5. Yürütme kurulunun rahai ve sfstemli çalışabilmesi lçir> a) Sekretarya, b) Arşiv. c) tstth barat, d) Hakla illşkller sube lerinln açılmasina ve yürütme kurulunun emrinde ç*lı«m»sına müsaade edlunesl. Sayin Genel Başkanımdao, tö reye ve usule karçı bir saygımzlıgım olnıus ise bilgisizliğimin affedilmesinı ve baeışlan mamı, sadeee dlaipUnU çaüsmak ve neticeye daba çabuk ulaşmak fçin bu raporu banrt lamış bnlnnuvorumt mın kabulünü rica ederün. Berker t Batıkent modelının temelınde ekonomik, toplumsal ıht> yacın karşılanmasınm gereksinım sahiplerının örgütlenmesıne bağlı olduğuna ılışkın Inancın var olduğunu vurgulayan Karayalçın, «yalnızca ko nut sektöriınde değil, uygun olan homen her konuda devlet politikalarmda muhatap olan vatandaşların sivll toplum ör gütlerinde biraraya gslerek ka mu kuruluşlarını, karmı politlkalarmı etkilemeleri gerektlğine Inanıyoruz.» şeklinde konuş tu. Karoyalçın herşeyin devlet ten beklenmemesi gerektiğinı Ifade edorek, devletten beklemek yerine doğrudan Oretime gidılmesi gerektiğlni söyledi EN BÜYÜK BEŞİKTAŞ ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ KOYU BtN BtSIKTAŞLI OLARAK HtHINIZI KUTLARIM NMJIt •yaşamak» oiuyordu. e Wtlı* KONGRE İLANI Türkiye Gazeteciler Sendikası İstanbul Şubesinden Duyurulur Türkiye Gazetecıler Sendikası İstanbul Şubesi Olağan Genel Kurulu 25 haziran 1982 tarihinde saat 10.30'da Basın Sarayı Kat: 2 Cağaloğlu adresindeki Gazeteciler Cemiyeti Konferans Salonu'nda asağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaJttır Üyelere duyurulur. YONETIM KURULU GÜ N DEM. 1) Açılış ve yoklama. 2) Baskanlık Divanı Seçimi, 3) Saygı duruşu. 4) Çalışma. Hesap. Denetim ve Onur Kurulu Raporlarının okunması. 5) Raporlann tartısması. kurullann akianınası (ıbraı) 6) Kurullann ve delegelerin seçimleri. 71 Dılekler. 8) Kapanış. seçer» Elbette, Halkımız, yüksek faizi alırken, tasarruf sahiplerinin güvenliği için her tür yükümlülüğü gerçekleştiren,"Garanti parası/Munzam karşıhk" borcunu ödeyen Özetle, güvenli bankayı seçer. İMZA GÜNÜ Haşim ŞAHİN •Güneşe Sarın Beni» adlı şiir kitabını bugün saat 16 0019.00 arasmda Nişantaşı'ndaki Akademl Kitabevi'nde ünzalayacak Çağdaş Türk ressamlannrn yapıtlanndan oluşan karma sergi. indirimli flyatlarla. 11 haziran 1 ekim 1982 tarihleri arasmda GARANTI BANKASI TURKIYE . TAKI'da Farabı Çevre Sok. 10/3 Tel: 27 18 50
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog