Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

15 HAZİRAN 1982 Cumhuriyet 5 • Ühan Berfc'in «Haliç» jllrl, uzun zamandır Fransa'da yaşayan Ahmet Sel tarafından çevrüerek, Fran sız yazmının öncü dergilerinden «Audience Mobile» ie yayrralandı. Sel, ytne îlhan Berk'ln şiirlerinden yaptıgı bir derlemeyi de ki tap haltne getirdl. • Ankara Yayın Üretinı Kooperatifi «AYKO Eğltim Bllim» adıyla periyodik blr derleme yayımlıyor. AYKO Egitinj Birim). derlemenin genel olarak tüm eğitim alanında araştirma ve incelemelere yer vereceğini, ilköğretimden yüksek ögretime kadar bütün örgün ve yaygın. eği Milliyet Sanat Dergisi Edebiyat Ekleri veriyor Edebiyatmda AsKin timln sorunlanna değtneceğini bildirdi. • Seramik Sanatçısı Jale Vılmabaşar'ın yapıtların dan oluşan, Kültiir ve Turlzm Bakanlıgı'nca dilzenlenen sergi Kopenhag'da açıldı. Yılmabaşar'ın sergisi ile ilgili olarak «Berllnske Tidende» adlı bir gazete geniş yayın yaptı. • Yapı ve Kredi Bankası , çocuk kitaplan dizisinin be şinci ve altıncı kitapları ya yımlandı. Bir ay önce açılan sergisi tlgi uyandıran Can Göknil'in yazıp resimle digl kitaplar renkli olarak basıldı. • Rastamonu El Sanatlan Merkezi'nce düzenlenen halıcıhk ve el sanatlan kurs sonu sergisi açildı. Halıcıhk ve ağaç işlerl dallarında sekiz ay süren kursa katılan 59 bayan ve 5ü erkek kursiyere başarı belgrelerl Vali Orhan Pirler ta rafindan törenle verildi. • Payas bucağında bulunan «Sokullu Külliyesi>ntn restorasyonuna önümüzdeki günlerde başlanacağı ve bunun için 5 milyon 534 bin llra harcanacağı blldirildi. • Bursa Ahmet Veflk Paşa Tiyatrosu'nun 27 nlsan akşamı Eskişehir'de baş layan «Büyük Anadolu Tur nesi» sona erdl. Sanatçılar kırk gün süren turne boyunca 21 il ve ikf ilçede «Paydos» adlı oyunu sahneye getirdller. • tngiliz Yazart Thomas Hardy'nin yazdığı «Tess of the d'Urbelvilles» (Temiz Bir Kadın) adlı roman Anıt Yayıncılık tarafından yayımlandı. Bllindiği gibi Roman Polanski tarafından beyazperdeye aktarılan aynı adlı filmde Nastassia Kinski büyük başan kazanmıştı. • En büyüğü doktız ya $ında olan ilkokni blıinci. ikincl ve ttçüncü sımflarm da okuyan öğrencilerin Sam sun Istiklal tlkokulu salonunda verdiklerl piyano re sitall llgl uyandırdı. Resitalde on minik öğrencl Müzik öğretmenleri Aziz Bal kan'ın haftada bir gtin ol mak Uzere seklz ay süreyle yaptıkları çahşmalardan örnekler sundular. • Arkın Kitabevi, Çagdaş İtalyan öyküleri Antolojlsi yayımladı. tstanbul Bdebiyat Fakültesi İtalyan Dili ve Edebiyatı Doçentlerinden Dr. Gül Işık'ın Türk çeye çevlrdiğl antolojide yirmiye yakm çağdaş Ital yan yazannın öyküleri yer alıyor. 1000 Yılı Dede Korkut'tan günümüze, edebiyatımızın sözlü ve yazılı örneklerinden seçmeler: Şiirler, mâniler, atasözleri, deyişler, öyküler, roman aiıntıları. mektuplar... Konu, hep AŞK! KİMKİME DUMDUMA Tami kfldımn dunımu ook daha Ona ya teks.yada. bakiretik tembolv. °tarak bakıhor... Behic AK , bü diöuncelerin cov. Daha onte afehkbrımın âöşünfyorum âa... (\Je kattaryeri brtoplumdayasyoruz^ Ozgvrce an. sel duh kvrma hokkı bir $urv yaıak * Bu sayımızda, 20 Hazlranda başlayacak Uluslararası 10. Istanbul Festivali'nin tam programını vetanıtıcı kılavuzunu da okurlarımızasunuyoruz. KMSENIAT ZAY1P N0K Sanat Galerileri GMOÎBMUZ'ın tau m a CADCtsj 21 N5*WIAS B»NBX nnromtoi* Ttuxs »«cuiMTnı OCM /1J/4NS 449295 GALEftlSİ AYŞENUR AKI 2 2 0 Haziran 82 Resim Sergiii ^•u^^sKımılu»Y UUöniimO 'Tlirk Resmmde Insan vç B sergisiyle kutlanıyor Kâsım 1 9 8 : rasim satmak istoyenler içirı KurluIusCad. I9I/B Sinemköy 40 47 83 AFA fotcgrafyşfilm ışlennız cın MeşrutiyetCad. 131 Tepebaşı Tel: 45 87 95 ?4r«9KlMıKU GALERİBARAZ GününI^tapları GününKltapları GününKtapları GününKitapları GününKttaıJan GününKitapları GününKitapları GününKitaplan YALÇIN YAYINLARI Rifat ILGAZ'dan 6 Dev Eser 2 ödül alan yapıt 1982 Orl,an Kemal Roman Ödiilü 1982 Madarah Roman Ödülü &V«ff YAYINLARI YARIN GENÇLİK ÖDÜLLERJ 82 SONUÇLANDII MUZAFFER tLHAN EROOST / Eleçtirl' Ozerine EJeşort HOSE Y İ I / F E R H A D / Seshntee Kjrışan Sester TAMER LEtVENt / Tiyatro lç»n • 3 AKİF KURTÜLUŞ / Yeni Bir Aıayua Hazırlanırken SİNA ONUR / MazharFuatOzkanJMurat OörıJüsü'ile Konujma İSMAİL GOL l Işsizler Mutsuı Çoguntuk HASLFT SOYÖ2 / Küçümen AZİZ NESİN bütün kitapları 37. Sayı Çıktı... Yıldız Karayel 250 TL. • Nerde o Eski Usturalar 150 TL. KARA Ç Rüsvetin Alamancası 150 TL. Her okurumuza, kuponsuz, kurasız, karşılıksız Yayınlanmızdan seçeceği 1500 TL.lik kitap armağan ediyoruz. Geniş bilgi Aziz Nesin bütün kitaplan 37. sayıda. Bayİnizden isteyiniz. isteme adresi: Basın Sarayı CağaloğluUtanbul Tel: 26 69 00 • KÜLTÖR HİZMETİ... NLAR KEMAL ZEKİ GENCOSMAN Palavra 150 TL. ŞİIRLERIYLE METİN DEMİRTAŞ, VEYSEL ÖNGOREN, HOSEYİN ATABAŞ, ALİ ERENLS. HAYDAR ERGOLEN, AHMFT ADA. ORHAN ALKAYA ÇİZGÎLERİYLE FARUK ÇAĞLA, ATİLA KANBİR. ŞENER DEMİRKOU ÛMİT SAR1ASLAN. SEYDALİ GÖNEL, ÇETİN ÇUBÜK, ALİ OSMAN CO5KUN KTTAFÇILASDA....! 6EREL (Ufillll: S a / Radarın Anahtarı 150 TL. Hababam Sınıfı 250 TL. Adres: Klodfarer Caddesi No. 24/3 TÜRBE İSTANBUL ÇAĞDAŞ YAYINLARI 250 TL INSANUK SUÇU KAMERA ONÜNDE OZEL BÖLÜMÜ OĞUZ MAKAL / Nazi Sineması, Propa^nda Stnemas İBRAHİM KARAMEMET / Musolinl Iktidanna Karşın FETAY ONAT / İtalyan Slnemasında Mussolini Döncml OENİZ MUKAN / Kunrnıtar. Fasizm «• Am&rcord MARC FERRO / "Yahudi SQ$s*ön Zlndrteme Karartmaları (Törkçesfc Oğuz Adanır) Abone Koşullan Yurtiçl / Yıllıtt 900 TL. Altı AyUb 500 TL Yurtdışı/Yılhk 64 DM, Alti AyUh 30 DM Yazışma ve Havale Adred P K 723 • Kaılay / ANKARA DOĞAN AVCIOĞLU Aralığından Nadir NADİ 'İsteme Adresi: Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu • İSTANBUL 3 V BASl ET>Eftt: 15C TL. Perde TASFİYE HALİNDEKİ BANKERLERDEN ALACAĞI OLANLAR İÇIN REHBER KİTAP (ÇIKTI 200, TL.) thsan Güngör (Danıştay Em. Ü.) Timur Okay (Avukat) • 35 Sayılı Kararnamenin tam metnl. • t. t. K. maddelerl, örnek dilekçe formlan. tasflye kurulları. • Alacaklar nasü ödenecek. ödemeli isteme: Genel Yayıncılık. Plyerloti Cad. Dostluk Yurdu Sok. Yeşil Ap. 1/11 Türbe / tSTANBUL. 20 f>* 14. NOT: Tek lsteklerde 50. TL.'lık PTT pulu gönderllmesi. Haz.: TAKİÜİ DcsinciKrmp ÇIKTI TEKİN YAYINEVİ Ank ıra Cad. No. 51 Istanbul Gün Doğarken Bülbül Susar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog