Bugünden 1930'a 5,453,165 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriytf 4 KÖLTÜRYAŞAM 15 HAZİRAN 1982 televizyon 18.05 AÇHJŞ 18.15 PERU KAMERUN DÜNYA KUPASI FUTBOL MAÇIN1N NAKLEN YAYINI 20.00 SAĞLIK 20.30 HABERLER 20.55 HAVA DURUMD 21.10 HALK EZGÎLERt 21.15 KÜLTÜR EĞİTİM 22.10 AŞK GEMİSİ (SON) «Kiralık Aile»nin ikinci bölümüyle dizi sona eriyor. Bu bölümde ise Lew ve Norma elmaslan bulurlar ama onlan mutlu etmez, öte yandan Stella ve Elliot bırlikte çahşmaya karar verirler, Stacy ve Mark evlsnmeyi planlarlar. Ellen ve Bill'in arası düzelir. Paul ise gerçe£fl patronuna açıklar ve Lisa lle evlenmeye karar veriı. TVnin "öc yalancıjarından Olcay Poyraz: "Once değişik kanal, sonra renkli TV,, Türkân SEZGİN imlleruıe gore şlmdıye değın televızjonda yayınlanmış yanşraa programlannın en ıyi sl kimılerıne göre de «şöyle böyle» bulunan bır progratn vardı: «Üç Yalancılar..» Işte o Ufi yalancıdan birisi olan Olcay Poyraz'ın evındeyız. Her yan tığ örgüsü ışlerle dekore eaılmış. Masa brtulennden avızele re, yastıklardan bardak altı brtülere varıncaya degın her şey tığ işı. Ama sıradan değil,. Şöyle böyle değıl. Usta ısi türnü de.. Hele tümünü de kendısınin ördüğünü söyleyınce ıyıce şaşırıyorum. Ttyatrodan ve seslendırme den arta kalan zamanlarımda işledım bu gdrdüklenni. Ör neklerln çoğu bana aıttır. Hıç binsi sıradan şeyler olmasın dıye tığ ıle yeni bir şeyler yaratmaya çalıştım. Bu çalışma lardan oluşan bir de sergl aç tım, geçtiğımız yülar içınde. öyle sanıyorum ki beğenlldi o sargim. VÖ içeriden, camlatürp duvara asılacak güzelliktekl ça lışmalanndan ömekler getlrip gösteriyor. TUmü de blrer sanat eseri kuşkusuz. Severek yaptığım lşlerden büyük tad alıyorum. Seslendlr Orhan Kemal2 hazîran 1970 Remri İNANÇ Oğleden sonraydı. Yayınevind© çalısıyordum. TelaİM çaldı. Mustafa Ekmekçi idi. Üzgün ve telash: Bıraz once Sofya'dan bir haber aldık, d«di, OrhaB Kemal orada. hastanede ölmüş. Çok üzüldum. 1914'de başlayan, 1970'in bir yaz günün de noktalanan çileli, ama gerçekten mücadeleli ve onurlu geçen kısa bir yaşam.. Yazarlığının ve unünün en iyi yıllannı yaşıyordu. (Ölumünden çok kısa bir süre önce Varlık dergisiyle Cumhurıyet Sanat eki'nde çıkan iki kısa öyküsü nü unutamıyorum.) Bir gün Istanbul'da Cem yayınevmin yönetmeni Oğu* Akkan, Orhan Kemal'in telif ucretini iyice arttırdığmı söy lemış ve eklemıştı «Orhan bey'e de söyledlm. Sakın bu fl yattan aşağı kimseye kitap vermemelisiniz .> Akhmda kaldı ğına gore Akkan'ın uygulanmasmı istedıği ücret, her kitap ıçin on bin liraydı.. Bundan on iki yıl önce iyı bir fiyattı.. Roman ve ovkulerı yanısıra tiyatro ve senaryolar... Çocuk lan da büvutmuştu. Yıllardir ozledığı gunler geldi, gelecekti.. Derken tak deyıp gidıverdı. Geride sayısız tasarılan Yeni baştan gözden geçirmek istedıği eski yazdıklan, g» zıp görmek istedıği ülkeler, insanlar.. v s Ekmekçi'nin haber verdiği, saatlerde. elimin altmda Or han Kemal'in o sıralar çıkan Nazım Hıkmet'le Üç Bucuk Yıl kıtabı vardı Dostum Enver Aytekın çıkardığı bu kıtabm birinci hamura basılmış nüshasından gondermişti o gunlerde. Kaç gündür evirip çevirıp okuyordum. Ilk kez gorduğum fotoğraflara sık sık bakıyordum. Akşama dogru kalktım, bu kıtabı da çantama koydum. O gun eve erken gittim. Henüz beş yaşına gıren kızım çantamı elimden aldı. Her akşam yaptığı gibi, fermuarını çekti ve içindekilert kanştırmaya başladı. Ben de bir tabağa bıraz pevnir v» domates koydum, bir kadeh rakıyla masaya döndüm. Kı?ım yanıma oturdu. Çantadan çıkardığım Orhan Kemal'in kitabmı çekici bulmuştu. Mavi zemın uzerindeydi kapak, Na zım demir parmaklıklarm geri?inde sırtmı duvara dayamış oturuvordu. Sağ kolu, hafıf kalkık duran sağ dizinin üzerinde duruyordu ve bir yerlere huzunlti bakıyordu Ma vl bir heykel gibiydi.. Kitabı, yazarından başlayarak anlatmaya çahstım kızıma. «Bu kitabın yazan Orhan Kemal.. Bugün öldü.» damda n dıişer gibi söyleyişimden çocuk irkiliverdi birden. «Kapakta oturan bu amca da büyük Türk şalri, o da yıllar ftnca yine bir haziran günü ölmüştü.» Kıtabm sayfalarını hep o çevirlyordu Karşılaştığı fotoğrafı bdfta soruyordu. «B« kim baba? Bunlar kim baba?» Bir sayfada durdu: Nazım'la eşi Piraye hanım Resımde ikisi on planda. Ayaktalar. Kış olmaiı, ıkisi de sıkı sıkı giyinmişler. Bursa cezaevınm bahçesi. Geri planda idare binasmın kuçuk bir bölümu görünuyor. Bu sayfayı bir türlü çevırmedi kızım. Üstune gittim. «Nazım amca ve karısı» dedim. Dikkatle bakıyordu Ben bu arada kadehimden bu yudum aldım. Birden kızım boynuma fanldı, Bir vandan ağhyor, bir yandan dâ «Baba sen hapse girme» deyip duruyordu Dayanılmaz bir itkıyle ben de bosaldım, demek Ekmekçi'nin haberinden bu yana doluymusum Kızımın kollan boynumda, ıslak yüzu yüzümde.. Hanım mutfaktan geldi sesimize. Kaygılanmıştı. Ona da Orhan Kemal'in olüm haberini verdim. Üzüldu. Çocuğu ahp götürmesini sbyledim. Beş yasındakı çocuk ne bilirdi, nerden bilirdi cezaevinl.» aynJ.ğî... Tarih 1070'ti. O sıralar bir mahkumiyet almıştım ama, henüz dava Yargıtay'a bile gelmemişti. Hem sonra bozulacsğından o denli emindim ki... Ayrıca bu konu evde seslicö biç, ama hiç konuşulmamıştı. JİBsada yalnız kalmca doya doya ağladım. Örhan Kemal ve Nazım Hikmefin kişiliginde; kendileri içerde, çocukları dıçarda kalmış bilcümle sanatçı, ilerici ve defflokrat insanlar gelip geçtiler gözümün önünden... Onlar İçin aghyordum aslında. K 23.00 HABERLER 23.05 İSKOÇYAYENİ ZELANDA DÜNYA FUTBOL MAÇININ NAKLEN YAYINI 00.35 KAPANIŞ radyo TRTI 05.00 Agüış, 05.05 Ezgl kerTanı. 05.30 Şarkılar. 06.00 KıBa haberlar. 06.02 Bölgesel yayın. 06.30 Köye haberler. 06.40 Günaydın. 07.20 özel ta nıtıcı reklam, 07.30 Haberler. 07.40 Günün içinden. 10. 00 Kısa haberler. 10 02 Arka eı yann 10.22 Bölgesel yayın 11.00 Kısa haberler. 11.05 Türküler geçidi. 1155 Hafif müzik. 11.45 Şarkılar. 12.00 Kısa haberler. 12.05 Reklam lar. 12.10 öğle üzert. 12.55 Keklamlar, radyo TV programlan 13.00 Haberler. 13.15 Saz eserleri. 13.30 Bölgaeel yayın. 14.45 Öğleden son ra 16.00 Kısa haberler. 16.05 Şarkılar. 16.25 Hafiı müsâk. 16.40 Türküler ve oyun havaları. 17.00 Olaylann içtaden 17.30 Erkekler faslı 18.00 Kısa haberler. 18.05 Çocuk bahçssl 1850 Haftanın çocuk şarkısı 18.33 Bölgesel yayın 18.55 Reklamlar. 19.0001.00 TRTII lle or tak yayın. 19.00 Haberler.. 19.30 Beraber ve solo şarkılar. 20.00 Köyümüz köylü müjj. 20.20 Solistler geçl<J1 (THM) 20.40 TUrkçe söz İU hafif mtlzik. 21.00 Kısa haberler. 21.05 Solistler geçldl (TSM) 21.35 Dlnleylcl lsteklerl 22.00 Kısa haberler. 22.05 KUçtik konser. 22. 25 Sevim Deran'dan şarkılar. 22.45 Bamazan Şens«s ten türküler. 23.00 Haberler. 23.15 Gecenln içinden. 00. 55 Güntin haberlerinden öletler 01.00 Program ve kapaıuş. 01.0505.00 Gece yanBl.. SANAT YOK Olcay Poyrazj «En etkin araçlardan biri olan tetevizyonda lıiç sanat programı yok. Bir zamanlar «Minik Konser» gibi «Mini Bale» gibi yapımlar vardı. Şimdilerde onları ya yayından kaldirdıiar. ya da azalttılar.» me de bunlardan biri. ötekı arkadaşlanm gibi, dizilerde çok fazia görev almış değilim. Ilk seslendirmem 12 yü önce «Slrk Dünyası» ile olmuştu. Sonra da «Rosenbergler ölmeraeii» adlı dizide konuştum.. Şa yat izleyicıler beni sesimden anırasayabiliyorlarsa bu dızılerden değıl, televizyon filmlerindeki seslendirmelerimle olmuştur. Dublajı da çok sevıyorum. Hele beğendiğım oyuncuların filmleri olursa al dığım tad daha da artıyor. Söz gelimi «Rosenbergler Ölmemeli» deki seslendlrmemi unutamı yorum. Orada Ethel Rosengerg'ı konuşmuştum. Yapıtı dilimıze eşim ve ben birlikte çevirmiştik. Bu nedenle konunun içme iyice girmiştim. En bulmaca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 34567 8 9 I I J II M • B I I II ***** SOLDAN 8AGA: 1 Birinci Dünya Savası sırasında Enver Paşa tarafından Şışh' de kurulan atolyede kahramarüık konulanndaki resim çalıçmalanna katılmış, siir va edebıyatla da uğraşmış, Pans'te Cormon atolyesmde çalışmış, 1927'de oımüş Türt ressamı. 2 Dert, ugraştırıcı iş... Telefonda bir hitap şekli. » Bır cıns papağan... Bır kitaba şerh ya zan kimse. 4 Kuyrugu körelmıs bır cins maymun.. Bir nota. 5 îklimler... Bir renk. 6 Yılan.. Elektrık akımı iletiminde Kullanılan vo yalıtkan bir madde ile sarı lı maden tel. 7 Güney Anadolu da bır nehir... Alfabe. 8 Trabzon"un bir ilçesl... Nezir. 9 Turunçgiller. YUKARDAN AŞAGIYA: 1 İçinde Mondros mutarekeslrun imzaiandığı Ingilız gemıstnln adı. 2 Yazılı kâğıt.. Bır nota. 3 Kuzey Amerlka'cia Kanada ila ABD'yi ayıran ve Erie ile Ontario göllerinl birleştlran nehir. 4 VI lâyet... O... Paristn Esran, Geıgbı Yahudl vs. gibi uzun macera romanları ile tanınmış XIX. yUzyü Fransız yazan. 5 Hayvan ölüsü. Bır sayı. 6 Ongun.. Aktınyumun sımgesı. 7 Kemmci bır hayvan.. ördek. 8 Asya'da blr ırmak. As kerlikte bır rütbe. 9 Bilgilerımizın kaynağuu deneye dayandıran 16321704 yıllan arasmda yaşamış Unlü îngiliz filozofu.. • •£ •Â • 5 a • 5• 6 B • HL 7 8 m 8 I • •1 ÂTı 9 î u R L 0 123 45 1PR0 h 2 § N A u 3 i I . N .A VI 4 K M l< U 6 78 9 X .1 u T N r 0 A A I N A T I u 1 |l< E: R N A ü A severek yaptığım Beslendirme bu dıyebılırım. Geçen tiyatro mevsimınde «Yerma»da oynayan Olcay Poy raz 1964 yılında Devlet Konservatuarım bıtırmış. Ama da hT once 7 yıl konservatuann pl yano bolümtinde müzık eğltı mı gormuş 1964'den bu yana Devlet Tiyatrosu sanatçısı. «Ye di Balkonlu Ev», «Yatüışlık», «Suiar Aydınlamyordu», gıbı şımdı de anımsanan oyunlarda oynanıış. Tetevizyonda yayın lanan yabancı dıziler üstune duşuncelen şoyle Olcay Poyraz'ın. Televızyonun bugunkü du rumuna bakılırsa, yabancı dı zılerden ve fümlerden, şımdl lık kendımizi koruma olanağımız yok. Ama ızleyıcımız her turlü fılmı her türlü dızıyı • ? lemeye alıştırıldı. Bu nedenle de «umduğumı bulamayan» ko nuk örneği ne verihrse onu yiyor. Elbettekı bu konuda bu yük gbrev TRT"ye duşüyor. Ama kötu fılmlerın, kötü dızile rın sevılmemesi, tutulmaması ıçm basınımıza da çok iş dü şuyor. Basmın işı sağlam tut ması gerekıyor. Kotü diziler üzarinde eleştırileri yogunlaştırmak, onlara duyulan ilgiyi azaltır gıbime geliyor. Bir de şu var: Sozgelımı Pamela"nın çıplak fotoğraflannı basıp, hem de boy boy, ardından da «bu dizl kötüdür» demek bana ters geliyor. îşin altında o çıplaklıktan yararlanmak iste ğınin yattığım, düşünmek, be nım beklentilerime ters gehyor. Oizilerin seçlmlnde TRT flstfine düşeni yapanuyor. Pe. kiyi, sanatın sevilip yayguüa? masında?..» Bu konuda da televizyon bıldığıniz gibi en etkin araç lardan bırisı. Ama hıç sanat programı yok tetevızyonda. Bir zamanlar «Minik Konser» gıbı, «Mini Bale» gıbı yapımlar vardı. Şimdilerde onlan ya yayın dan kaldırdılar, ya da azalttı lar, pek goremiyorum. Sanatın iyisinin, doğrusunun, güzelinın yaygmlaşmaBinda bu iki yapım, boylarmdan büyük gorevler yerine getiriyor lardı. Çok uzun programlann ızlenmesı, ancak zevk alanlar için sözkonusudur. Bu kısacık yapımlar bır alışkanhğm doğ masında, oluşmasında, o sanat dallanna insanlanmızın yakınlaşmasmda bir haylı etkıliydıler. Benklı televizyondan önce, değişik kanallardan yayın yapabılme olanakları araştırıl sa ve o kanaliarda sanat prog ramlanna daha çok yer verise, sanınm daha yararlı bir hizmet yapümış olur. m Günün Kltapları Günün Kitapları Günün Kitapları Günün KltaplanLGmıüırRitâp}an Günün Kltaphn Günün Kltaplan Günün Kltarian YAYINLARI Ankara Caddesi 40, Kat 2. Ca£aloğlu 15 f. Tlf: 28 61 13 Çağdaş Klasikler Dizisinin YENİ ROMANLARINI SUNAR G EGlTJMs AYKOİ AYKO YAYINLARI Ankara Caddesi 40, Kat 2, Cağaloğlu İST. Tlf: 28 61 13 Büyük Klasikler Dızisini Sunar V Ekonomimizin bosucu kitobı.. \ ovukot emcef olcoytu Virginia Woolf Deniz Feneri Türkçesi: NACtYE AKSEKİ ÖNCÜL 300 LÎRA Gunumüide Halk Egıtiminın Sorunlar» CEVATGERAV Eshl ve Yeni Tanhlendırme YöntemierındBn Ornekler ALAEDDINŞENEl Çocukluğun • Allenln Hastanenln Okulun Ooguşu ve BunlarınErkTeknolojisi ile llışkisl ARKAÇOTARAN Bir Araştırma ve 8ilimsel Çaba Alanı Olarak Beden Eğıtimı Potansiyeli ARTHURS OANİELS Gelişememenin Oenierl NlCOLASGUİLLEN ZekAMGerizekâlıhlı TAHSİN DOuAN {ocuh Oergileti Uzerina İLHAN ÖZDEMİRCt OAmlmenllğe Ilk Adım ve Sla)yefiıl ŞÜKRÛ GÜNDÛZ Oruöuretlmde Oilbllglsl Oarsferl ÖZGEN SEÇKİN VAŞAR ÇAÛLAYAN BOlOMO Grav Hakkı. Anayasa ve LoKavt M ŞEHMUZGÛZEl Eğltlm Sistemimlz ve Unıversite Sınavlan MÜCETTİN MEYDAN Eğitim Ozerine Kltaplar OMERFARUK/I OZDEMIRCI Genel Dağıtım Cemmay SıtıniyeAp NOİ9M Cağaloğlu/lstanbui Dostoyevski KARAMAZOF KARDESLER (iki Cilt birlikte) Türkçesi: ERGİN ALTAY 750 LtRA Junichiro Tanizaki Ihtiyar Çılgın Türkçesi: NÎLÎ TLABAR 150 LÎRA Dostoyevski BUDALA (îki Cilt bir arada) Türkçesi: MEHMET ÖZGÜt 550 LÎRA ıtemotcrasmm tsas dâsfflam u\% safOırgamJ» Sovyetlar Birfiflirrtn. tıaflaann özgurtuk muoaöeieiennı ısosmar etmesl böeri atdatmamstıd» . teouriü» dusmanı saiöırgana »ncak OzgurtDk bayrsO" yORseKllerek dlreniteuılır Bundan fltrtaytdır ö YA Û2 GÛfl V£ GOCLÛ 8IB TURKİYE ya ua KAfiANLIK v£ ESfi Blfi TÛBKJVE" Fakir Asıklar Türkçesi: AYDIN EMEÇ 400 LİRA Vasco Fratolini 50 TL. Istanbul: SAYKiiap Pazarlamd Oağı'ım Anadolu ÇEMMAV Dağıfîm, • İsteme Adresi: NürtıbsmaniyeCaddesi 3/3 CağaloğluIştanbui Cekuynta * Lermontov Nikos Kazancakis ZORBA Türkçesi: AHMET ANGIN 350 LÎRA ZAMANIMIZIN KAHRAMANI Türkçesi: ULKÜ TAMER 200 IİRA Ankara Dağıtımu Can Dağıtım Tlf: 17 S8 80 îzmir Dağıtımu Datio Tlf: 13 87 80 k^iMtn bllifTi Adsmnm oruk çılıvnmvt» p konutundı ulkeınmte yayınlanan tn ontmlı e$tr. 800wyf«.13bolüm. Ujk» cihU, şomııli h n M M : tactat O*tRwt AkbenkinÜlteniz: Kuln>urie Hjzrpetterjiiden Lenz İSGAL ALTINDA Türkçosi: ZEYYAT SELİMOGLU 350 LtRA KDkOrNzmederhdede 'Aıutrk rıtı *• kıtıH. lim Akbmk suhtlrrtHİen lımtm tMHtntnız. MACMILLAN IKTISAT SERJSI "MacmiUan lktisat Serısı'nin smacı, oğTencilere ve araştırıcılara, iktısadm belirli dallannda, ozelhkle günümuzdeki tartışmalann yoğunlastığı konularda gorulen gelişmeleri kısa ve eleştıriçı açılardan tanıtmaktır." SAVAŞTAN KORKUYORUM Türkçesi: NEVZAT HATKO 350 LİRA Stratis Mirivilis Erzurumlu 1BRAHİM HAKKI Hazretierlnin Büyük Eseri İLİMLER ANSİKLOPEDtSİ Yüce dinimizi, özellikle genç nesle, açıklamalı ve sade bir dille anlatan büyük eser Romain Gary Scrfakta Verilmis Sözüm Vardı Türkçesi: ALEV ER 350 LÎRA Ankara Dağıtımi: Can Dağıtım Tlf: 17 58 80 tzmir Dağıtımu Datio Tlt: 13 87 00 ASKERt YARGFTAY ÜYESİ TARAFINDAN HAZIRLANAN • SIKBYÖNETİM DAVALARI İLE İLGİLİ • ASKERİ YARGITAY KARARLARI ve YALÇIN YAYINLARI PALAVRA RIFAT ILGAZ 150 TL. Klodfarer Cad. 24/3 Türbe tST. ALAKALI MEV7UAT Fiyatı. 1.0 u, TL. îsteme Adresİ: P.K. 110 Bakanhklar ANKARA NOT: Ayrıca nskerl Yargıtaydan da temin edllebillr. • • Eksiksiz ve tam metin olarak (yoni harflerle) ÇIKTI Bu eserde insanlar yaradanı bilip tanımalan için Hesap. Astronomı. Hikmet, Tıp, Ahlâk ve hayatla ilgıli tüm bilgilar tasavvufi bir uslupla verilmiştir. Çağının bütün problemlerine cevap ve ren bugünde elden düşmeyen kaynak kitap olan MARÎFSTNAME bir İSLÂM ANSÎKLOPEDÎSİDİR. Takdim ve Telkik AÎ'MET DAVUDOĞLU Sadeleştirenler DURALÎ YILMAZ HÜSNÜ KIUÇ Tek kiUp (üç cilt bir arada) lüks be= ciHli yaldızlı 1500 TL. Üç cilt (takım) lüks bez ciltli 2000 TL. 200 TL. pul gönderenlere kitap PTT ile odemeli göndmlir. LÜTFEN KİTAPCILARDAN ARAYINIZ. DERYA DAĞrT"M .A.Ş. CAĞALOĞLU ÎSTANBUL 28 02 25 İSLAM DİNİ Inanç Maneviyat • tbadet Ofiız yüı aşkın bir süre Beyazıt Kütüphanesi Müdürlügünü yapan MUZAFFER GÖKMAN'm büyuk titizlikle nazırlpdığı bu kitapta; iman, namaz, oruç, hac. kurban, ramazan sohbetleri, Kurtuluş Savaşı sırasmda minberden Mustafa Kemal'in ve Mehmet Akif in Türk milleüne seslenisinl, îslam'da ana baba hakkı, Süleyman Çelebi mevlit ve bunun gibi yüzlerce konuvu. aklımza çelen her sorunun cevabmı alfabetik gelen her sonmun cevakolaylıkla bulacaksınız Tek isteklerde 50 TL'lık pul göno'eriniz. Dağıtım ve ödimeli isteme: Sahaflar Çarsısı No: 17 Beyr zıt Istanbul 26 22 90 P.K. 47 Beyazıt İSTANBUL. 434 Sayfa 350 TL. Uluilararaı Tıcaret Pohtlkaaı (D. Reberteen) FaydaMalıyet Analııt (D W Pearce) Para Polıtiiaaı (D Fıscher) Retah Ekonomısme Bır Bakij (SK Natfı) YENİ ÇIĞIR KİTABEVÎ mrttm.ıon. AKBAIMK KitrrbmeıfertTctede
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog