Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

15 HAZİRAN 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 Mauritius Marksistleri: Ağırlaşan yatınm ve işletme şartlarmda, sınai ve tîcari kuruluşlara yardımcı olmak için... Diego Garcia'daki ABD üslerini devralmaya calısacağız Dış Haberler Servisi s> Mauritius'da yapüan seçinn leri Marksist Mauritius Militan Hareketi (M.M.M.) kazandı. Oylann yüzde 68ini alan Mauritius MUitan Hareketi, meclisteki 70 sandal' yenin 60'mı kazandı. Marksist Parti, iktidan. ül keyi 22 yıldır yöneten batı yanhsı İşçi Partisinden dey raldı. Seçimlerden sonra bir ko nuşma yapan M.M.M. genel sekreteri Berenger, ulkenin başlıca gelir kaynağı olan şeker sanayünin devleştirilmesi çaljşmalannda bir hızlanma olmayacağını açılc ladı Mauritius adalannın başhca sorunlanndan biri şeker sanayii, digeri ise adanm 1700 kilometre kuzey do^usunda bulunan Diego Garcla adasmdaki ABD us leri. Berenger, konuşmasında üslerin Mauritius'a dev> redilmesi yönünde çalışan caklarını da açıkladı. Sıya' si gözlemcilerce Hint Okya nusunun ««Faikland»' olaıak değerlendire n Mauritiç'ım ABD ile ilişkilerini koparamayacağı belirtiliyor. Uluslararası öneriyor: Ticari mevduata faiz verilmelidir! ^ Uluslararası, ı sınai ve ticari kuruluşlara verilen krediden faiz almdığı halde, '• 'bü kuruluşlardan sağlanan mevduata faiz verilmemesini çağdaş bankacılık anlayışıyla bağdaştıramamaktadır. Giscard genis tabanlı bir merkez I Uluslararası dünyadaki bütün serbest ekonomilerde olduğu gibiticari mevduata faiz verümesmin ülkemiz ve ekonomimiz için de gerekli olduğuna inanmaktadır. 2 Uluslararası, ticari mevduatın faizsiz bırakılmasmm bankacılık sektörünün lehine görünmesine rağmen v sanayi ürünlerinin fiyatlannı yükselttiği görüşündedir. 3 4 Uluslararası, sınai ve ticari kuruluşlardan sağlanan mevduata faiz verilmemesinin, bu kuruluşlardaki birikimlerin spekülâtif alanlara yönelmesıne yol açabilecegi kanısmdadır. 5 Uluslararası, ticari mevduata faiz.verilmemesinin, iş dünyasının paralarını bankalardan uzaklaştırdığı, bu nedenle de uzun vadedebankacılık sektörünün aleyhine olduğu düşüncesindedir. Uluslararası, ticari mevduata faiz verilmesiyle ekonominin aleyhine işlemeye başlayan tasarruf mevduatındaki faiz yarışmın yavaşlayacağı görüşündedir. 6 PARIS, (a.a.ı Yeniden siyaset sahnesıne çıkan Fransa'nm eski Devlet Başkaıu Valery Giscard d'Estaing FransaVı yeniden canlandırmak için genis taban h bir merkezi hükümet için çağrıd a bulundu. Giscard d'Estaıng 1981 yılında seçımlerı kaybetmesın den bu yana ılk kez sıyasi bir konuşma yapıyor. Gıs<• ard d'Estaing'in, Mitterrand hukumetmin yenı eko nomHt önlâmJefı açıklaması nuı ardmdan x bu tür bir konuşma yapması dikkatleri çekti. Ortanin sağındaki cumhuriyetçilerin yıllık kongresinde konuşan d'Estaing bu partiyi 1974 yılında Başkan seçilmesine kadar vönetmiş ti. Siyası yorumcular, ıdeolo )ik temalara yoftunluk veren ve kişisel eleştirılerden uzak duran bu konuşmasın da Fransa eski Devlet Başkanı'nın amacınm kamuoyu na kendinden emin ve inanılır bir muhalefet liderl görüntüsü vermek olduğunu öne sürdüler. Giscard d'Estaing konuşmasında, yeni parlamento için 1986 yılında, yeni Dev let Başkanı için de 1988 yılında sandık başına gidecek olan Fransız halkının Mitterrand'ın son önlemleri ile ilgili kararlarmı kendilerinin vermesi gerektiğini b&i lirtti. 7 Uluslararası, bütün bu nedenlerle, ticari mevduatın "âtıl para" olmaktan kurtanlması ve ticari mevduata gerçekten "ticari" bir nitelik kazandınlması gerektiğine inanmaktadır. Ve Uluslararası, yetküi mercüere ve ulusal bankalanmıza öneriyor: Newsweek'e göre Walesarnın serbest bırakıflması bekleniyor NEW YORK. (a.a.) ^ ABD'de yayınlanan bir deı> gi Polonya'daki sıkıyönetimin kaldınlacağmı ve Papa îkinci Jean Paul'un bu ülkeyi ziyaret etmesinden önce uzun süreden beri tutuklu bulunan Bağımsız Da yanışma Sendıkası lıderi Lech VValesa'nın serbest bı rakılmasının beklendiğini öne sürdü. Newsweek dergisinin Polonya hükümetine ve Komü nist Partisi'ne dayanarak bildirdiğine göre geçtiğimiz ay Başbakan Wojciech Jaruzelskl, üst düzeydeki kılise yetkilileri ve VValesa ile bazı anlaşmalara vanldığını bildirdi. Anlaşmalar gere ğince Walesa tutuklu kaldı ğı süre içinde etkınlığinı yi tirdiğini kabul ederek sendikada bulunan bazı aşırı uçtaki üyeleri temizleme ka rarını onayladı. Bu arada, ülkenin ulusal bayramı olan 22 temmuz günü de sıkıyönetimin kaldı rılmasına karar verildi BiUndiği gıbi ulkede yaklaşık yedi aydan bu yana sıkıyönetim uygulanıyordu. Polonya'nm Wroclaw, No wa Huta ve Gdansk kentinde meydana gelen olaylann polis tarafından bastırıldığı bUdüilyor, Ticari mevduata faiz verilmelidir. Uluslararası, bu" önerisiyle ilgili tartışmalara her platformda katümayı görev saymaktadır. Saygılarımızla, ULUSLÂRARASI ENDÜSIRİ VE TİCARET BANKASLA& Cad.îstâH%tıîTeî:45O03OTeîeksrl4320 îbfott
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog