Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriy«t 12 SPOR 15 HAZÎRAN 1982 SiyahBeyazlıların sampiyonluğu resmen onaylandı • Bskişehlrspor'un hükmen yenllglslne, • Eskişehirspor'un 2 puvanmm slllnmeslne, • Masör ve yönetlcl ola rak lsmi geçen Ekrem Noyancı adındakl şahsm ted birll olarak ceza kuruluna Futbol Federasyonu pa lendirdi. Futbol müsabaka sevkedilmesine, • Eskişehirspor'dan ka rar gunü Eskişehlr'de oy yönetmeliğlnln 26. madde nanan ve 78. dakikada ya nln a, b fıkralarımn ve 29. !eci Çetin lle defans oyun run kalan Esklşehirspor maddenin IL bendinin b cusu Ganl'nin tedbirli oBeşiktaş maçının durumu ve e fıkralan ve ayrıca 34 larak ceza kuruluna sevnu görüşttt, olayları ra üncü maddenin vermiş, ol kedlldi. Federasyon ayrıca stadporlarm ışığında değer duğu bilgiler ıs.ığmda: yumdakl zararın Eskişehlr spor'un maç hasılatından kesllerek ödetllmesine, 1982 1983 sezonunun llk dört maçı İçin Eskişehlr stadmın kapatılmasma 1 Hazlran 1982 günü Ankara'da yapılan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın Be şlktaş lle Galatasaray arasında oynanmasına, • Trabzonspor kulübü Başkanı Mustafa GünaySpor Servlal Beşlktoş'ın yıldır Azlemlnl çektlğlmlz kupa dm'ın tedbirli olarak sevşamplyonluğu II» llglll olarak lle samplyonluk turu atoeakedilmesine ve tazminat büyük bir tören yapılacağı a* flız» dedl. Öte yandan yönetidavası açılmasına, tazmiçıklandı. ciler futbolcuların Trabzonnat davasından elde edi ŞAMPtYON BEŞİKTAŞ Ligin kader ma çı 21 Slyah Beyazlı takımm galiblyeti Gectiğlmlz hafta Esklşehlr • spor maçında kacırdıklan 1 lecek paranın hayır kurum ile sürerken yarıda kalmıştı. Gözler Fede rasyona çevrildl. Alacaklan karar ligin soBeşiktaş takımları arasında oy milyonluk prlmin bu hafta ken lanna verilmesine, karar nucunu ilan edecekti. Ve dün toplanan Federasyon Kurutu Esklşehir'i küme düşürerek nanan ancak yan hakemln va dilerlne verllecefllni söyledller. verüdL Styah Beyaılı takımın şampiyonluğunu ilan etti... Besiktas basın sözcüsü Yalcın Karadeniz: m .. .. ... .. . I Eskişehirspor'un 2 puanı Stadı 4 maç için kapatıldı. Trabzonspor Kulübü Başkanı Günaydın Ceza Heyetine verildi ve açılacak tazminat davasında kazanılacak paranın hayır kurumuna verilmesi kararlaştırıldı. "Trabzon'un . ikinciligini kutlarız,, Spor ServM Besiktaş Eskişehir'de şampiyonluk turunu atamadı ama tüm SiyahBeyazlı camia gecenin geç saatlerine dek çılgınca eğlendi. EskişehirBeşiktaş maçında saha içersinde tatsız tuzsuz olaylar yaşanıyordu ama tüm SiyahBeyazlüar 15 yıl sonra gelen mutluluğu ufağından büyüğüne kadeh kaldırarak kutluyordu. Her yer anababa günü gibi idl. özellikle Beşiktaş semti görülmeye değerdi. Maçı TV'den izleyen ya da radyodan dinleyen taraftarlar hakem Talat Tckat'ın maçı tatıl etmesi ile birlikte sokaklara dökülmüşler, ellerinde bayraklar yollan işgal etmişler «Şampiyon... şampiyon.. SiyahBeyaz En Büyük Beşiktaş» sesleri yeri göğü inletiyorlardı. Oysa geçtiğimiz hafta bu semtte herkes büyük bir sessizliğe bürünmüş, Trabzonspor beraberliğl ile Irimi taraftar «şampiyonluk elden gittl» düşüncesi ile sokak aralarına, caddelere astıklan bayraklan toplamajra başlamışlardı. Ama eski hava pazar günü yeniden canlandı ve herkes şam piyonluk sevlnclnl lçtenlikle kutlamaya başladı. almamm lstemedlk. Kendflerl birinci lig'den düsecek bir ekip değildi. Ancak çok sertlfk yap. tılar, çirkin hareketlere yönei. diler, bizim oyunculanmız ise büyük bir centilmenllk örneğt göstererek alanı terkettiler. Hepimlz çok sevlnçllyiz. 15 yıl sonra gelen blrinciliğin mutlu> luğunu hep berabcr yaşayaca, ftı». Besiktas seref turu için hüyük bir toren düzenleyecek ralanması sonucu hakem Talât Tokat'm oyunu tatll etmesl II» şamplyonluk sevlnclnl yaşayomayan Beşlktaşlı futbolcular lcln yönetlcıler Inflnü veya Al( 6aml Yen Stadı'nda Beşlktaş'a yakısir görkemll bir tören ya* pacaklarını ve bunun da hazırlıklarına başlanıldığmi belirttller. Slyah • Beyazlı KulübÖn Başkanı Mehmet Üstünkaya, «Trabzonspor mocı sonrasında büyük seylreimlz önünde turu atmak Istemlştjk fakot olmadı Caklşehlr maçında atnrayı kargrlaştırdık, o da eıkan olaylor MdMtl He yarıda kaldı. Şlmdl buyük »•ylrclmta onünd* U 44 Uyuyan taraftar istemiyoruz,, Beşiktaş'lılar Eskişehir'den nasıl döndüler? Bilal MEŞE Kumruoğlu, Besiktash ffutbolculara 100er bin lira prim Trabzonspor teknik direktörtı Ahmet Suat özyazıcı, 15 yılhk bir aradan sonra BeşllEtaş'm aldığı derecenin büyUİ anlamı oldugtınu belirtö. MTJHALEFET DE SEVtNÇ tÇtNDE 1981 1982 sezonunu llg şamplyonu olarak kapatan Siyah Beyaılı camlada muhale» fet de sevinç içinde bulunuyor. Şampiyonluk ile İlgili olarak açıklamalarda bulunan eski y&neticiler şöyle konuştu: SUleyman Seba (eski genel kaptan) «Büyük bi rsevinç içerisindeyim. Uzun yıllardan berl Beşiktaş'ı tekrar şampiyon görmek çok güzel birsey. TUm yönetici, futboicu ve teknik a. damlan kutluyorum. Beşiktaş'. m başarılannm devamı en bü> yük arzumuz. Şampiyonluk tUm Beşiktaş basın sozcüsü Yal camia'ya hayırlı olsun.» çın Karadeniz'l arayıp kendislGazi Akuıal (Beşiktaş kulubfl ne şampiyonlukla ilgili görttşeski bsşkanı) «4 seneden bs> lerinlzi açıklar nusımz, sorusu nu yönelttigimizde Karadeniz, ri yaptıgımız operasyon ve organlzasyonlar semeresini verdi. ' •orunun yanıtına geçmeden Eskişehlr'de mac tatll e nnırken, yaklaşık 40 kadar raftar. Arabada h«nux 14 yor. Ancak bunlann uyu Trabzon Kulübü Başkanı Mus Beşiktaş'ta blr gençlestirme po dildikten sonra staddan ay Beşiktaş taraftan ile karşıla 15 yaşında ki çocuklar var. mak için pek şanslan yok. tafa GUnaydın'a bir iki çift litikası uyguladık. Gençler pişve sampiyonDiğerleri hemen bağırmaya sözüm var dedl ve sunlan söy ti, takım oturdu futbolculanmırılıp Istanbul'a haberleri ge şıyoruz. Bunlar alel acele luk geldi. Tüm çiyor ve Bileciğe doğru ha Eskişehir'den ayrılmışlar, îs Bunlar ilk kez sampiyonlu başlıyorlar: «Uyuyan taraf ledi: «Sayın Günaydın, basın zı canı gönülden kutlanm. Beyaşamanın coşkusu için mensuplan lle yaptıgı toplanreket etmiş olan Beşıktaş ka tanbul'a dönmek için vasıta ğu kendilerinden geçmişler, tar istemiyoruz» tıstnda alaylı tarzda ikinciliğl şiktaş'ın nbundan sonra da yeni de fllesini yakalamak amacı i anyorlar. Sonunda 30 kişı miıl tebrik ediyordu. Ve Ada şampiyonluklar görmesini t«bağırmaktan kısılmış sesleKonak yerinde le otobüse binlyoruz. Ancak lık kapasitesi olan bir mi ri karşın slogan atmaya de yük bir otobüsle bu kez bu naspor karsısında sanld mahal menni ediyorum.» anlaşıp obiz Bilecik'e geldiğimizde nübüsle Adapazarına kadar vam ediyorlar. Şarkılar, tür •a aktarma yapıyoruz ve Îs le maçı oynarmışcasına 54>, Rna (Kumruoğlu (Besikta* anlaşıp arabaya binlyoruz. kafilenin yaklaşık 1 saat ev küler Adapazarı'na 30 km. tanbul'a hareket ediyoruz. batta kaç tane lcab edlyorsa o kulübü eslri başkanı) «Şu kadar gol atacaklanm sSyifl anda yaşadığım sevlnci kelima vel buradan aynldıgını öğ Ost uste doluştugumuz ml kala bir konaklama yerine îkinci konak noktamız olan reniyoruz, Ortaya tstanbul'a nübüsün neşe kaynagı siyah kadar gelip burada mola ve Izmit çıkışında ilginç bir o yordu. Gol atmak leblebi at lerle anlatamam. Beşiktaş bümaya benzemlyor. Biz ştmdl nasıl dönecegimlj torunu çı beyaz bayrağa sannmış ve riyoruz. Yol boyu yaklaşık lay oluyor. Yemek yedlgimiz Trabaonspor ve Trabzonlula yUklUğUnU gösterdi ve şampl. yon oldu. Yönetici arkadaşlankıyor. gözluklerinden öturü «Op 2 gündür uyumamış taraftar lokanta otobüse çağırmak rm lklndllklerinl kutluyor ve mı teknik adamlanmızı ve türa (Arkası 13. Sayfada) daha lyl sevlyelere layıktırlar futbolculanmızı canı gönüldea Ortalıkta dolaşıp araç a tik» diye adlandınlan bir ta lardan hafif kestirenler oludiyoruz». kutlanm. Beşiktaş şanssızlıklar Karadeniz daha sonra Be nedeni ile 15 seneden beri şam piyon olamıyordu. Ama inanıvo şiktaş'ın sampiyonluğu ile ilgili konuşmasına geçiyor ve şun rum ki, bundan sonra daha sık şampiyonluklar göreceğiz.» lan söylüyor: «Llg maratonunun blrincisini ve sonuncusnnu belirleyecek ligin son diiğüm maçında takmunuz maçın tatll edildiği ana kadar serin kanlı ve şnurlu bir futbol ortaya koydu. Her iki yarıda atılan ve özellikle hazırlanış ve gol yapma bakımmdan birbirinden güzel Ikl golle 21 öndeyken yan hakeme yapılan çirkin ve iizücii başmdan yaralanma hareketinin tabii npticesi olarak miiessif hareketlerl önlemek bakımmtlan tatll edildi. Eskişehlr. spor'un eelecek dönemde ceza Nihat Zaman (Beşiktaş knlübtt eski genel sekreterl) «Bu şampiyonlukta bizim de payımız olduysa görevimlzi yap mış ohnamn kıvancım duyanz. Beşiktaş uzun seneden beri şampiyonluğa susamıştı. Bunu gerçekleştiren tüm futbolculanmızı kutlanm. Bu şampivonluk ta en büyük pav da Beşiktaş'ın büyük seyircisidir.. dağıttı tSTANBUL, (THA1 Beeiktaş klübünün eski başkan lanndan, ig adamı Rıza Kumruoğlu SiyahBeyazlı futbolculara 100'er bi n lira prim ve deri mont verdi. Kumruoğlu'nun Mecıdiyeköy'deki yazıhanesine gelen Beşiktaş'lı futbolcular sampi yonluk pirimlerini eski baş kanlanndan nakit olarak al dılar. Beşiktaş"ın sampiyonluğu ile ilgili olarak konuşan Kumruoglu şunları soyledi: «Uzun yıllardır hasret kal dıgımız şampiyonlugu bizlere kazandıran futbolcularımıza ne yapsak azdır, Onlann yaptıkları iş asla mad dikleri deri montları seçmecekleri montlannı bir kaç göğsümüzu kabartan futbolculanmıza bediyeler vemeyi tavsiye ediyorum. Bu çam piyonluk tüm Beşiktaşulann dır.» 100 biner Uralık primi arkadaşları adına kaptan Raeim'e veren Kumruoğlu, daha sonra futbolculara istedikleri deri mondlan seçmeleri için katalogları dağıttı. Futbolcular katologdan seçe ceklerl mondlarını bir kaç gun sonra alacaklar. BOGAZ TURU Sarıyer balıkçı yöresl. Sanyer balıkçı takınıı... 43 yıldan sonra Birinci Lige çı kan bu yörenin takımı, Şampiyonluklanm balıkçı motorları ile Bogaz turu atarak kutladılar. Artık Istanbul'u Beşiktas, Fenerbahçe ve Galatasa ray'dan sonra yeni bir takım daha temsil edecek: Sarıyer. Ligin yeni ekibi Sarıyer'in Başkanı Fazb «Başarımu burada da sttrecek» dedl. (Fotoğraf: Ender ERKEK) Liglerin en golcü takımları: Kayseri, Düzcespor ve Samsun «TOKAT VE KARACA'YA YAPILAN . SALDIRI TÜM HAKEMLEREDİR» ANKARA (a.a.) Türkiye Futbol Hakemlerl Birliğl Genel Sekreteri, Celal Tarhan, «Eskişehirspor Beşiktaş maçında meydana gelen olayların Türk sporu adma UzüntU verici olduğunu» belirterek, «Değerli hakemlerimiz Talat Tokat ve Hüseyin Karaca'ya yapılan çlrkin ve Insanlık dışı tecacüzler, aslında Türk hakem müessesesine yönelmistlr» dedl. Celal Tarhan sunları söyledi: «Geçen pazar günü Eskişehir'de oynanan Eskişehirspor Beşiktaş maçında cereyan eden olaylar TUrk sporu adına üzünttt ve ricidir. PeğerU hakemimiı Talât Tokat'a ve yardımcısı Hüseyin Karaca'ya yapılan çlrkin ve insanlık dışı tecavüzler aslında Türk hakem müessesesine yönelmiştir. Başarısızlıklarım bu tür saldırılar ile örtmeye kalkışanları şiddetle kınar surtuların biran önce cezalandı rtunasım ilgili makamlardan beklemekteyiz.» Esklşehlr Beşiktaş maçında yaralanan hakem Hü seyin Karaca için İstanbul Futbol Hakemler Dayanışma Derneği de bir dekJarasyon yayınladı. Deklarasyon şöyle: «Eskişehir'de menıleketin en iyi hakemlerinden olan Talat Tokat ve Hüseyin Karaca'nın şahsında Türk futbol hakemliğine ya pılan hakaret ve akıtılan kanı Türk kamuoyu önünde nefretle kınıyoruz. En zor şartlar altında en lyl şa kilde görev yapmaya çalışan futbol hakemlerimlze bazı kendini bilmez seyircilerin yanı sua idarecl kısve si altında kişilerin de tecavüzü asgarl ölcülerde utano verlol blr olaydır. Bir daha yaşamak lstemediğimiz bn olayı bir kere daha nefretle kmıyornısj» Sariyerliler 1. Ligi denizde kutladılar,, tSTANBUL, (THA) 198283 futbol döneminde TUrkiye 1. Lig'inde oynamaya hak kazans.n Sanyer'ln şampiyonluğunu kutlama çalışmaları başladı. Geçtiğimiz pazar günü takımları Sanyertn Beykoz"u 10 yenme slnden sonra kiraladıkları mo torlarla denlze açılan taraftarlar, tUm bogan baştan sona Sarıyer basın sözcüsü Fazlı Yalı, «Bazı kulüplerin yaptığı para ile puan alma politikasından daima uzak durduk» dedi. geçerek sevlnç gösterilerlnde bulundular. Sanyer kulübUnün Basın söz cüsU Fazlı Yalı, «Adına hiç bir leke sflrdttnneden şampiyon olan Sanyer aynı basansım 1. Ugde de stirdürecektir» dedl. KulübUnün her türlü çirkin oyunlardan kaçmdığını bellrten Yalı, daha sonra şöyle devam etti: «Sezon başındaki ilk magimı? dan son maçımıza kadar geçen süre içinde centilmence mücadele ettik. Bazı kulüplerln yap tığı para Ue puan alma politlkasmdan daima uzak durdnk. Uzun yıllar 2. Ugde mücadele AMATÖRLER KÖŞESI • Amator 2. Llg (F) K. Ba^Kdin Mazlum Ak. grubu şamplyonu S Sir dağ, «Grubumuzda şamkeci K. Başkanı Ergin piyon olarak layik olduDemırdoğen, «Yaptıgımız ğumuz yere geldik amabara] maçı çok mücade cımız 2. ligde daha baleli geçtl, centilmence ol şanlı sonuçlar almak oduğu için çok sevindim. lacaktır» şeklinde koA. I. Ligde de büyük mü nuşan Akdağ şampiyoncadele vereceğimize ina luğumuzu taraftarlannıyorum> dedi. miüa da borçluyuz dedi. • Amatör 2. Lig (B) grubunda T.O.E. ile pu • Amatör 3. Lig (A) anları eşitleşen t. Ter grubunda B. Yeniçarşı, sanesi K. Başkanı Meh (B) grubunda Avcdar, met Coştur «Buraya ka (C) grubunda B. Mensndar büyük mücadele ver cat, (D) grubunda Ç. Ta dik, umuduruuz bu mülimhane, (E) grubunda cadelenin yarım kalma Netaş, (F) grubunda Be ması hafta sonu T.O.E. siktaş, (G) grubunda H. ile yapacağımız bara.i Taştepe, (H) grubunda maçında ümitliyim» şek da tstinye şaı ıpiyon oldular. Bu takımlar önüiinde konuştu. • Amatör 3. Lig (H) müzdekl sezon A. Z. Liggruşu sampiyonu Istinye de savasım verecekler. tstanbul Üniversltesl 3. Spor Şöleninde derece alan sporcular <fin profesörler evinde dfizenlenen bir törende SdfiUerini aldılar. tÜSK ^sşkam Prof. Dr. Kaya faungiroğln, «Bu şSlen gelecek yıl daha kalitell olacaLiu» dedi. Fotoğrafta sporcular ve İÜSK yöneüdlerl topln balde.. (Fotoğraf: Aseaa ÖZXAM Üniversiteliler öclüllerini aldılar İilİiİİİİİİİP^ tSTANBUL (THA) 31 hat. tahk zorlu mücadele sonunda sona eren 1981 82 Türkiye Futbol Ligaerinde toplam a235 gol kaydedüdi. 31 haftauk llg maratonunda en çok gol, birinci yarının sonuna rastlayan 19. haftada kaydedildi. Takunlar birinci yan ettlk. Bn ydlarda Sanyer kultt sonuna rastlayan haftada topbflnün şanına en ufak bir leke lam 98 gol atıldı. bile sürülemedi. Bu sene gene Türkiye 1. Lig,'nde ise, en aynı politikayı giiderek mura çok gol 30. haftada atıldı. Bu dımıza erdik. Bundan sonra da haftada 1. Lig takımlan toplaro 1. ligin en centilmen takımı ol 24 gol atülar. maya calısacağız. Bfitün futbolÎkinci Türkiye Lignennde en cular, ldareciler ve taraftarlar çok golün atüdığı baftalar ise görevlerlııi tam manasıyla yap şöyle: tılar ve bundan sonra da yap(a) grubu: 24 gol (19. hafta), maya devam edecekler. Taraftar (b) grubu: 23 gol (16. hafta), lanmız kadınlı erkekll bizi ber (c) grubu: 22 gol (4. ve 6. hatzaman desteklediier. Şampiyon talar), (d) grubu: 21 gol (22 luğumuzun büyük bir kısmını hafta.) onlara borçluyuz. Artık bütün Türkiye tiglerınde sezon boağırlığıııuzi 1. lige verdik. 1 yunca takım başına düşen gol llg için ypterll olmayan kadro oranı 29.2, futboicu başına dü mnzu 4 veya 5 futbolcuyla tak. sen gol oranı ise 2.6 olarak sapviye edeceğiz. Almak istediğimiz randı. Türkiye lıglennin en gol lyt oyuncular var. Bunlarla te cü üç takımı Kayserispor, Dtuı masa geçtik. Bu isimieri önü cespor ve Samsunspor. Bu tamüzdekl günlerde yapacağımı? lîunlardan Kayserispor 60. Dü? bir toplantı sonunda açıklaya cespor 51, Samsun ise, 49 gol kaydettiler. cağız. Yeni kuracağımız kadro ile 4. tstanbul takunı olarak Liglerin en çok gol yiyen taşerefle mücadele edeceğiz. Biz) fcımlan ise, 55 gol Ue Diyarbadestekleyeır binlerce tstanbulKirspor, 53 gol Ue Göztepe, 41 luya binlerce teşekkürler. San ^ol ile ödemişspor ver sevglnize layık olacaktır.» Sezon sonunda Türkiye İiglerinde en çok galibiyet sağlavan takımlar ise. s&vie Mersin Ayrıca basın sözcüsü Fazlı Id. Yurdu 21, Kayserispor 20, Yalı, kulübün şampiyonluk pri Sanyer, Antalyaspor ve Karşırimini 300 bin lira olarak karar yaka 17'şer galibiyet aldılar. laştırdığıra belirterek hu konuTürkiye liglerinde en fazîa dı da şunlan söyledi: venilgi alan takım ise, Diyar«Kıymetl' futbolcularunıza bakırspor: 23 yenilgi alan Diyar M) bin lira olarak bir flyat blçbakırspor'u 20 mağlubiyet üe tık. Yalni7 bunun arttırılmasuıı Göztepe, 17 mağlubiyet üe de düşünüyoruz. Çarşamba günü Çonımspor izlivor. vapacağiEiız toplantıda bu pri Türkiye liglennde blr maçta min süper prim olmasını ka en fazla gol atan takım ünvararlaştıracağız. Bize 42 yıl son nma Altay sahip bulunuyor. r» şamı.ivonluk zevkinl tattıAltay, bu rekora Dıjrarbakırspor önünde sağladığı 8liik ran futbolcuiarınuza en yüksek düzeyde prim vermeye çahsaca yengi ile ulaştı. Liglerin diğer gol rekortmeni takım ise, öde ğn. Kendilerine yaz tattll olarak da bir bediye prind vermeye mişsportı 7 o yenen Baadınns J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog