Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 15 HAZtRAN 1982 KFdem tazminatı tavanı yenî ilkelere bağlanıyor , ANKARA (ANKA) Işçllarln kıdem tazmltıatlarında tavanın belir'enmesı yeni llke 1 *re bağlonıyor. TürKış'ır. csgarl ucret orıırımı konusundakl gırlşlmlerinln hükümetçe «kıdem tazmlnatlarının tavanını yükseltlyor» gerekçesiyle Kabul edılmemesınden sonrj. kıdem ta7mınatiaıının lavıtnım behrleme esoslarını yeiıden gündorpe getırdi. Yetkililerden edinilen bilgiye gore, kıdem tazmınatlarının ta vanını yeni esaslara bağlanma 8i konusunda hükümet Türkiş'in de gorüşünü alacak. Bu omacla, çalışmaları yürüten Çalışma Bakanlığı lle Türkiş arasında yazışmalara başlandığı bildirillyor . Yetkllıler, halen yurt dışında bulunan Çalışma Bakanı Turhan Esener'm en gec onüjnüzdeki haftanın başında Türklye'ye döneceğinl ve Esener'In golmeslnden sonra Türkiş lle Çalışma Bakanlığı'nın konuyu blrlikte ele alacağını blldlrdller. Atın ölümü "arpadan,. değil "iğneden,, oldu.. lstanbul Vellefendl Hipodrumu'nda hafta tonundaki yanşlar sırasmda btr yarış atı yüzlerce kişinin gözleri önün de can verdi. Acılar içinde ölen atı görenler gözyaşlarını tutamadüar. Atın ölümü bu kez «arpadan» değil «iğneden' olmuştu. Abdülkadlr Koç'ur» «Ver tigO' atı, peh klâs bir at sayılmazdı. Ama bir yarış atıydı. Şimdiye kadar hlç birincilih almamıştı. Son üç hoşusunda bir ikincitth, bir dördüncülük, bir de sonunculuh almıştı. Önceki gün jokeyi Aykut Ancı'yto 2100 metrelik, 200 bin lira ödüllü 5. koşuya çıktu Ne var ki, bu yarış ölüm virafmda son buldu; çünkü ayağı kınlmışti. Şimdi bu dranu fotoğraflardan izleyelim. Yüz gerdirme ameliyatı Başkan sectirecek mi? İngiltere Mektubu AhmetTAN Samatya ve Büyükada'da 2 kisi boğuldu # istanbul Haber Servisi Buyukada ve Samatya'da denlze giren 2 kişı boğuldu. Polıs yetkılilerinden edlnılen bilgiye gore, onceKi gun Buyukada'daki Yorukali Ploıı'nda denıze gıren Hüseyin Metın Arseven (18) dalış yaptığı sırada boğularak hayatını kaybettl, cesedi arkadaşlarınca çıkarıldı. Öte yandan aşırı alkollü olarak Samatya sa hilinde denıze gıren Alaattın Palaz adlı kışının bir daha su yuzune çıkmadığı ve tüm aramalara karşın ces9dının bulunamadığı bildırildi. Reagan'ın sırrı LONDRA ABD Başkanı Bonald Reagan bu ayın başında Avrupa'ya ayak basarken bir dönemi kapaUp ötekini acı yordu. Acılan yeni dönem 1964'teö ABD başkanlık seçimlerinln planlama dönemiydi. Beyaz Saray geleneklerine göre mevcut başkan görev dö neminin ilk yarısının ikinci dı lınınde gelecek seçimlerin hazırlıgına baslıyor. Reagan geçen dönemde aday lığını açıkladığında, Amerika' lıları tereddiıte iten «yaşamını Udncl sınıf kovboy aktörlüğü» ile geçirmiş olması değil, ya şının «70» olmasıydı. Çünkü ABD tarüünde bu kadar ilerl yaşta başkan seçilmiş hiç kimse yoktu Ama Reagan «başkan seçme endustrisl» kurallarına uygun sıkı bir mücadele üe başkanlık yanşını kazandı. 7 U yaşın ile ri yaş olmadığını kanıtladı. Bu kez Beyaz Saray danısmanJan ve seçim kampanyası endüstrisi yönetıcileri daha de rın düşünce içindeler. Eğer başkan yenıden aday olacaksa bu kez «74 yaş» Amerıkalı seç menlerin gözunde çok ıleri bır yaş mı olacak?.. Yoksa nalk, «na yetmiş, ba yetmişdört» diye dUşunUp Rea gan'ı ıkıncı Kez Daşkanlıga seçecek mı?... Bu soruyu uzmanlar «evet» diye yanıtlıyorlar. Ancak kafalannı bu kez ikinci bir soru kurcalıyor. « Başkan o yaşta, çok ba raretli, baıeketli geçecek olan uzun bir kampanyaya enerji yetiştirebilecek mi?..» (Çünkü son başkanın, Keneddy, Jonnson, Nucon ve Ford'un aksıne Reagan kong re dışından gelme. Bu durum seçun operasyonlarını başkent Washıngton dişında taşra sıya set gerçeklerine göre yürütmesıni zorunlu kılıyor. Bu yüzden Washıngton'daki sıyaset ku lüplerınden çok tilke sathında büyük mücadele vermesı gere kıyor..) Reagan sıyasal yazgısını Was hington'da değil Kalıforniya eyaletindekı polıtık kurmayla nna ve tabanına bağlamıştı. Aynca Reagan Pederal sıyasal gücün eyalet hükumetlen iehine azaltüması sevdasında, Bu ise Reagan'm yerel yönetımler ölçeğınde, ülke çapında çok sık seyahatlere çıkması ve fizık etkinlik göstermesi demek. Yapılan kamuoyu yoklamaları Reagan'ın yaşuıın şımdı lik bir sorun olmadığını orta ya koyuyor. Jonlük üonemie rının vatkalı takım elbıselerı, saçlarının atmayan boyası, cıl dıyecılerin ve özel berbennin sürekli gözetımi, Çin porsele ninden incı gıbi dişleri ile eski mesleğinin kazandırdığı ata blnme hüneri ve suikast girişiminden salimen kurtulup kı sa sürede sağlığına kavuşması Reagan'ın halk gözünde yaşını sorun olmaktan çıkanyor. Ger çi son başkanlık anketlerınde Edward Kenneay, kendısınden yuzde 6lık bir farkla önde gö rünüyor, ama uzmanlar bunun pek önemU olmadıgı göruşun deler. Ancak yıne de Cumhunyetçı Partı ılerı gelenleri ekonomlnın sarması halınde başkan Reagan'ı adaylıgını gerı alma ya zorlanabıleceklen belırtılı yor. Şu anda Reagan, «bekle ve gör» kuralına navale edılmış durumda. Başkanlıgının ılk yı lında buyük uluslararası sorunlarla karşı karşıya kalma ması en ouyük şansı. Ama Falkland savaşı yuzunden Latın Amerıka'da yeni gelışmeler beklenmesı, Ortadogu'da tıer geçen gun bunalunın yeni bo yutlara ulaşması ve en onemil si ülkenın ekonomık sorunları nınıkıyıl içinde başkanın «her dem taze» göruntüsunu buruş turacagı belırüllyor. (Kalilornıya'dakı kımi «Rea gau uzmanlan» 1984 yılına dek yuz gerdirme amelıyatınm büe Reagan'm «mostrasım» düzgün tutamayacağı ınancındalar. Ayrıca endışe konusu bir nokta daha var. Reagan'm her yaşlı gıbı gençlığınden soz et me merakını fırenleyememesı.. «Bizim zamanunızda..» diye soze üaşlaması başkanı halkın gözunde eskimış kılıyormuş. Bu nedzenle «çok darda kalmadıkça» gençlığınden söz etmenıesı yolunda rtftmşmnnin rının kendısıni uyardığı söyle nıyor..) Ancak Başkan Reagan tifincı donem ıçın yarışıp yanşma yacağını hiç değılse uzunca bir süre daha resmen açıklamayacak.. Çünkü Bırleşık Amerika' da başkanlarm gelecek dönemde aday olmayacaklarmı açıklamaiarı üe sıyasal. güçle nni dnemlı Olçüde yıtırdiklerı bılınıyor. Bu nedenle başkan adaylığına başvuru süresırun son gününe dek başkanlar gelecek donem için kararlan nı «sır olarak» tutuyorlar. Bu kez de Raagan'ın uzun bir süre sırn üe birlikte yaşayacağmdan kimse kuşku duymuyor. Dışişleri: Mısır'da emlak için başvuru henüz sona ermedi İZİN ALMADAN KOOPERATİF TOPLANTISI YAPAjSI 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI İstanbul Haber Servisi Kartal Tekel sıgara fabnkasmda izmsız top lantı yapan, «Tekel Men supları Tüketim Kooperatifinin» 5 uyesi guvenlik gorevlılerınce gozal1tına alındı. Polıs yetkililertnden edinilen bilgiye gore, on cekı akşam yapılan bir ihbarı değerlendiren polis, Cevızli'deki Tekel sigara fabrıkasına baslun düzenledi. Yapılan aramalar sonucu fabrikanın yemekhanesinde toplantı yapan Hasan Atılgan, Cemal Turan, Fikret Tunus, Musa Ok ve Mahmut Yurtsever ad lı kişıler ele geçırildi. Yetkilıler yapılan sor gulama sonucu, toplantı nın amacının gelir ve gi der hesaplarının yapımı olduğunun belırlendiğini bildirdi. Ancak izin alınmadan düzenlenen toplantıyla ilgili olarak yakalanan kışiler hakkmda soruşturmaya baş landığı oğreriildi. Bu arada. kıdem tazmlnotının tavanının bellrlenmeslnln asgarl ucretten ayrı olarak ele alınması konusunda llke olarak anloşmaya varılmasına karşın, llkelerln ne olduğu henüz saptanamadı. llkelerin gelecek hafta lclnde Türkiş i!e Çalışma Bakanlığı arasında yapılacak göruşmelerde bellrlenmeye çalışılacağı blldıriilyor. Bıllndlğl glbl şltndlkl uyguıamayla kıdem tazminatlarmda tavan asgarl ücretin 7,5 katıydı. Ayağı kırılıyor •Vertigo» adlı yarış atı, koşuyu hep önde götürdü. Ancak, son virajda sol ayağı bileğinden kırıldı. Ve yere düştü. Artık her şey bitmişti. Koştular «Vertigo»yu muayene ettiler. «Artık iflâh olmaz» dediler. (Fotoğraflar. Ender ERKEKl 6.200 basvurudan 120'si aranan nitelikte çıktı ANKABA (a.a.) Dışişleri Bakanlığı Mısır'da em lakı olanlardan beyanname vermeyenlerin haklarının kaybolmadığını açıkladı. TürkMısır Emlak Tazml nat Anlaşması konusunda yapılan açıklamada, anlaşmanın yürürlüğe gırmesinden sonra bir yıl içinde Mısır'da emlakı bulunanların başvurabılecekleri bildırildi. Dışişleri Bakanlığı'nın ka muoyuna yaptığı açıklamada, bugüne kadar Bakanlığa ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'ne yapılan 6.200 basvurudan, sadece 120'sinin aranan nitelikte olduğu belirtildi, özetle şu bilgi verildi. «Müracaatlarla ilgili olarak, 1981 kasım ayında Dış işleri Bakanlığınca verilen ilan uyarınca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Ya bancı Işlemler Dairesi Başkanlığma başvurarak, dosyaları tekemmül etmiş vatandaşlarımızın tekrar mtt racaatlan gerekmektedir. 1.1.1982 tarihinden öncekl yıllarda müracaat etmiş vatandaşlanmmn tekrar müracaat etmelerl gerekmektedir. Vatandaşlarımız Türk he yeti sekreteryasmdan alacakları iki nüsba Türkçe beyannameyi dolduracak ve imzalayacaklardır.» TAZMİNAT BEDELİNİN MAHİTETİ Dışişleri Bakanlığı'nın a çıklamasında daha sonra şunlar kaydedilmiştlr: «Hak sahibi vatandaşları mızın dosyaları tecemmül etmeden ve TürkMısır Kar ma Komisyonunda incelenerek sonuçlanmadan, bu tazminat sözleşmesinin ma li kıymeti bakkında bir flkir ileri siirmek imkansızsız. Mısır ve Türk tarafı arasında karşüıklı iyi niyet ve işbirliği havasında yapılacak çalışmalarda, vatandaşlanmızın Mısır'daki var hklarının niteliğl hakkında gerekli bilgi temin edilebildiği nisbette tazminat bedelinin mahiyeti ortaya çıkacaktır. Bu anlaşmanın tatbikatı ile Ugili çalışmaların, Türkiye ile Mısır arasındaki ahenkli ilişkiler çer çevesinde olumlu olarak ce reyan edeceği ve sonuçlandınlacagı muhakkaktır.» Universite smav sorularmın basımı baslıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Ünlverslte Iklnd basamak yerleştlrme sınavlan soru kitapçıklannm basımına yarın başlanacak. 100 kadar personel yaklaçık 12 gün basımevlnde ka palı kalacaklar. 28 haziranda yapılacak lkincl basamak sınavlanna 210 bin 19 öğrenci katılacak. Sınavlar sonucunda 47 bini ön kayıt yoluyla, 73 bini de merkezi yerleştlrme sistemlyle olmak üzere top lam 120 bln öğrenci yüksek öğretim kurumlarına yerleştlrilecek. Hacettepe Ünlversitesi Beytepe kampüsündekl basımevine yarın glrecek olan 100 kadar görevli lkincl ba samak sınavlann yapılaca ğı 28 hazirandan önce hlç kimseyle görüşmeyecek ve dışarı çıkamayacak. Görev 111er 28 haziranda sınavlan n başlamasından sonra gerbest kalabilecekler. Basunevinde. 3 bini yabancı uyruklu öğrencilerin sınavında kullanılacak soru kitapçıkları olmak üzere 228 bin soru kitapçığı basılacak. Ayrıca sınavla ilgili öhür hazırlıklarda sürüyor. Gız11 olmayan smav belgelerinin paketlenmesi işlemlerıne başlandı. llk basamak sınav sonuçlannı, ikinci basamak giriş belgelerıni alamayan, ya da kaybeden öğrencilerin bizzat öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine başvurmalan gerekiyor. Sinema ücretleri yüzde 2 0 artırıldı tstanbul Haber Servisi lstanbul Belediye Encümeni, sinema tarifelerinl yeniden belirlendi. Lüks A sımfı sinemalarda her yer 85, lüks B smıfı sinemalarda 75, 1 A sınıfı sinemalarda 65, 1 B sı nıfı sinemalarda 55, 2. sınıf sinemalarda 50 ve v. sınıf sinemalarda 40 lira olarak saptanırken, haftada birer gün her sınıf sinema nın yüzde 25 tenzilatlı fiyat uygulamaları ve öğrencilere de indirim sağlamalan tarifeye bağlandı. Yazlık sinemalarda da 1. sınıf 45, 2. sınıf 35, 3. sınıf sinema ücreti 30 lira olarak belirlendi. Ayrıca uzun metrajlı filmlere yüzde 25 zam uygulanması lstanbul Belediye Encümeni'nce uygun görüldü. Yeni tarife ile, sinema ücretlerine %20 zam yapıldı. Oldürücü iğne Artıh acılar içindeydi «Vertigo».. Muhadder sonuTJU bilir gibiydi adeta. Bahıcıları önce sahinteşürdiler, veterinerler de «kurtulması» için «öldurücu» iğneyi yaptüar. Bu iğne, sevimli asil hayvanı dan ve yaşamdan alacaktu Son şahlamş «Vertigo» birden şaha kalktı. Onurlu idi yaşam boyu. Ama bu talihsizlih, bu bilinmeyen yolculuk nedendi. Kulahlan uğuU duyordu. Damarlarınaaki kan dolaşımı yavaşlıyordu. Sıcak ter yerini loğuk ve anlaşılmaz bir ürpertiye terkediyordu. Kınlan sol ayağının acısını unut muştu adeta. Yapılan iğne yaşammı 15 saniye içinde ahp götürecekti. Her yaşamın bir sonu var dı. Vardı da bu son «Vertigo»yu daha yedi yaşında yakaladı. Ayağındaki acı ile birlikte tum acılan da geride bvrakıyordu. Öyle ya, beU ki bir gün bu yeşil sahalardan uzaklaşacak, acımasız bir at arabacmnın kamçıları altında sokak. sokah dolaşacaktı. Son kez silkindi ve şaha kalktı. Bu şaha kalkışta bir noktaya ulaşmanın dlrenci vardı. Artık bu bir haç saniye içinde onun için herşey bitiyordu. Son nefesini veriyorau. «Vertigo.» Başta sahıbi, jokeyi, bahıcıları gözyaşlarını tutamıyorlardı. Yaşlı göz ler bu dramı izliyordu. Dünya borcunu icin bir böbreğini Bankası'na ödeyebilmek gözü ile bir satışa cıkardı Anadolu Liseleri 2. basamak sınavında 22 bin öğrenci elenecek ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Anadolu Liseleri Özel Türk ve Yabancı Okullann 2. basamak sınavları 17 baziran perşembe günU 11 ü ve Lefkoşe'de yapılacak. Anadolu Liseleri 1. basamak sınavını kazanan yaklaşık 31 bin Öğrencinln katılacagı smavlar sonucunda yaklaşık 9 bin öğrenci bu okullara girmeye hak kazanacak. İkinci basa mak sınavları Adana, Bursa Ankara, Denizli, Diyarbakır Elazığ, Erzurum lntanbul, Iz mir, Samsun, Trabzon ve Let koşe'de yapılacak. Sınava katiiacflk adaylann sınav kimlik kartı, ve llk ba samak sınav sonuç belgesını ysnl&nnda bulundurmalan gereklyor. Ve hazin son Herşey bitiverdi. Dünya karardı, artık soluk almıyordu. Sonsuzluğa gitmişti «Vertigo.» Işte bu atın ölümü arpadan değil, iğneden olmuştu. Sonra onu Veliefendi hipodromunun yakımnda bir çayırüğa acılan derin bir çukura bırakıverdiler, raç ve susuz olduğundan, ülkemiz koşuilarına uymayan bu hayvanlann beslenmesi oldukMalatya'dan bildiriyor ca güçleşti. Borcu ödeyemes duruma geldim.j. «Göz aür mignp Böbrek «Yani..» demeye kalmadan alır nusınız?» dedi kapıdan gı kendısi yanıtlıyor sonucun ne rışte. 1,75 boyunda 50 yaşla olduğunu: rında, ıri kıyım ve de duıçtı. «Devlete, dolayısı ile Dünya Saçlarında bir tek sıyah olma. Bankasına 34 milyon borçlandığmı elıyle göstererek «Bun dım. Mevcut arazim ki, babaları değirmende ağartmadım. dan kalma, mirasçılarla bir\kdıyerek oturdu. Oturmadan te 2 milyon lira eder. Geri kaçok kendmi buakmaydı basıt lan borcumu yüzde 30 faizde sandalyeye. ekle. Işte bu borcu ödeyemez Selam vermedlgl halde selam durumdayım..» ahp sustum. Bir süre hareket«Bu nedenle mi göz ve böblerinı izledim. Anlanıiş olacak reği satışa çıkardınız?» kı, önce kendısıni tanıtarak «Başka ne olacak?» dıyor. başladı anlatmaya: Topkapı Sarayı «Şurada, AzraU babam olsa İS «Bu devlete 28 yıl hizmet yıl daha yaşanm. Çünkü çok çeşitlî yönleriyle ettim. Köy Enstitüsü mezunn çüe çektik. Bizim ömrümüz bu ve de emekli bir öğretmenim. olur ancak. Şimdi bu borçlan değerlendiriliyor Şimdi, son derece iyi gören ödeyebilmek için, daha doğbir gözüm lle sağlam böbrek rusu sömürü tuzağınm çarkma lstanbul Haber Servisi lerimden birini satılığa çıkar kapıiıp. borçlandım ve bor3. Sanat Tarihi Araştırmadım. Satış pazarlıklıdır^» cumu ödeyebilmek için, çaiışır ları Haberleşme Semineri, Ciddı olduğu hemen her ha durumda olan bir gözüm ile dün Topkapı Sarayı Müzesi reketinden bellı. Malatya'nm bir böbreğimi satıyorum. ÖlKonferans Salonu'nda baş Akçadağ üçesine bağlı Karapıdükten sonra ise tüm organlaladı. nar köyünde oturuyor. Adı Ali rım satışa çıkanlacaktır. Pa1Ü, Edebiyat Fakültesi, Doğan. Emekli öğretmen. Şim zarlık nsulü ile bu satışı yapıEstetistik ve Sanat Tarihi di ise sorunlarm batağında yorum. îsteyenler Ali Doğan, kurtuluş umudu arayan bir beAna Bilim Dah lle Topkapı Karapınar köyüne başvursunSarayı Müzesini Sevenleç, 'sıci. lar..» Nedenim soruyorum, göz ve Derneği'nin ortaklaşa düböbreğını neden satışa çıkarzenledıkleri seminerde, buGüreli masının... Anlatıyor: günkü ve 16. yüzyıldaki Top «Emekli nıaaşı yetmiyor. Yet toprağa ' kapı Sarayı çeşitll yönleri mediğı ıçın besiciliğe karar ile ele alınarak, değerlendiverdim. 1980 yılı ve daha önverildi rilecek. 3 gün sürecek olan celeri Dünya Bankası, geri kalseminere 25 konuşmacının mış ve gelişmekte olan ülkeleİSTANBUL (THA) Bakatılacagı bildirildi. re zlraî yatmm adı altında ül lıkesir eski milletvekillerınkemize de et ve süt üretimi Seminerin 2. günü, konuş den Enver Güreli'mn cenaze kredisi verdi. Köy Enstitüsü maların bitiminde Süheyla sı dun Fatih Camıınde kılıkökenli ve köylü oluşumuz neAltmışdört yönetimindeki deniyle, biz de bu çarkın diş nan öğle namazmdan sonra tstanbul Üniversitesi korolilerine kapıldık. Dünya Ban Edirnekapı Sakızağacı mesu, Münir Nurettin Selçuk'u zarlığmda toprağa verildi. kasına 130 dekar arazi ipotek anma konseri verecek. Se19501957 ve 19651969 yılla ettirerek 10 Montofon ineği, mtnerin son günü, konuşma rında parlamentoda gorev a bir adet 480 Fiat traktör ile cı ve konuklar için, Yıldız bir adet sağun makinası aldım. lan Gureli, bir sure Iktisat Sarayı gezisl, ertesl günü Aldığım zaman yüzde 2 olan ve Ticaret Bakanlığı da yapfalz giderek yüzde 30'a yüksel mıştı. 65 yaşmda ölen Enver Boğaz Motor turu ve Beyler dL B nedenle Bankaya borç. Güreli'nin cenazesine ailesi beyl Sarayı geaisl âüzenloBoluıdntnmııı yfire kc ve yakınlan katüdü Raşit KISACIK lstanbul Haber Servisi Kartal'da bir birahaneye giren kimlıgi meçhul kişiler, yaklaşık 250 bin lira değerindeki video teyp 'i alarak kaçtılar Polis yetkililerınden edinilen bilgiye göre, önceki gece saat 24 sıralarında Cartal Soğanlık, Ataturk Caddesi üzerindeki bırahanenın, arka camını kıran meçhul kişıler, salonda bulunan video teyp ve kasetlerinı çaldüar. Şakiıe Tekin isimli 20 yaşındaki kadın Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Yıldız Camii önünden geçerken, karşısına çıkan bir kişi boynundaki 40 bin lira değerın. dekl altm kolyeyi kopara rak kaçtı. Kadıköy Yeldeğirmeni'nde Fatih sokaktan geçmekte olan Ayçe lîçak isımli kadmm boynundaki 50 bin lira değermde kolyeyi koparıp kaçan kaçkaçcımn ise kimliği belirlenmedı. KARTAL'DA BİRAHANEDEN VİDEO ÇALINDl BOĞAZ'DA HERGÜN ÖZEL GEZİ SEFERLERİ DÜZENLENDİ İSTANBUL, (a.a.) Denizcilik Bankası Şehir Hatları Işletmesinin yaz tarifesi, dün başladı. Yeni tarüe ile Boğaz hattında her gün iki, pazar gunleri de beş olmak üzere özel Boğaz gezi seferleri başladı, kapalı bulunan Rumelıhisari ıskelesi de seferlere açıldı. Ayrıca yaz tarifesi lle, Marmara hattında yolcu trafıği gözönüne alınarak Kabatas'tan Adalar Yalova'ya ekspres seferler konuldu. Daha önce Bostancı Çmarçık olarak yapılan sefer ise, Bostancı Yalova Çınarcık olarak düzenlendi. Son arzusunu göremedi İstanbul Haber Servisi Bir hafta önce Ataturk Koprüsu uzerınae geçırdıği sınır buhranı sonucu «Beşiktaş Şamplyon Oiacaktır» djyerek kendmi sulara bırakan Faruk Ertürk'ün cesedi polıs tarafından bulundu. Koyu taraftarı olduğu ta kımın son macına 3 gün kala inîıhar eden Ertürk'ün son arzusunu zor üa olsa yerıne getıren Beşlktaş şampiyonluğu elde etti. Ancak o bu ınutlu günü göremedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog